Tájékoztató fogyatékos
hallgatóknak
   
   
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.:Új Magyarország :.
2016. június 25. szombat
home
» Hallgatók   » Tájékoztató fogyatékos hallgatóknak  
   
Tájékoztató az ELTE-n tanuló speciális szükségletű (fogyatékossággal és/vagy krónikus betegséggel élő) hallgatók számára

A fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő hallgatók szervezett megsegítése az Egyetemen 2000 óta folyik. Kezdetben ezt a tevékenységet kari koordinátorok végezték, majd 2009 szeptembere óta egyetemi fogyatékosügyi koordinátor fogja össze a kari koordinátorok munkáját és hajtja végre az egész egyetemet átfogóan érintő fogyatékosságügyi intézkedéseket, programokat. 2015 júliusától a Kancellária létrehozta a Fogyatékosügyi Központot, amely a Hallgatói Szolgáltató és Sportközpont keretén belül működik.  A kari koordinátorok és a Fogyatékosügyi Központ tehát közösen látja el a fogyatékossággal élő hallgatók speciális igényeinek kielégítését.

Mit jelent a speciális szükséglet?

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 6. pontja szerint fogyatékossággal élőnek minősül az a hallgató (jelentkező), aki mozgásszervi, érzékszervi vagy  beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Bár a törvény nem írja elő, egyetemünk megsegíti a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is, amennyiben egészségi állapotuk, vagy a gyógyszerek, orvosi kezelések hatással vannak a tanulási folyamatokra.

A megsegítés formái

Kari szintű szolgáltatások a kari fogyatékosügyi koordinátorokon keresztül

Egyetemünk minden karán dolgoznak ún. fogyatékosügyi koordinátorok. Az ő feladatuk a karon tanuló speciális szükségletű diákok regisztrálása, a hallgatók igényeinek a felmérése, a segítségadás megszervezése, az eszközök kölcsönzése, tanácsadás a speciális szükségletű hallgatók és az oktatók számára. A koordinátorok munkáját karonként eltérő elnevezésű bizottságok segítik szorosan együttműködve a Hallgatói Önkormányzatokkal.

A megsegítés formái:
 • a speciális igények felmérése, megbeszélése a hallgatóval, azokról igazolás készítése (pl. az előadáson használt diák, vagy fóliák megküldése a hallgatónak digitális formában; jeltolmácsolás; jegyzetelő alkalmazása, írásbeli vizsga kiváltása szóbelire, vagy fordítva, egy a sérülés miatt nem teljesíthető tárgy helyett másik tárgy teljesítése, a vizsgán többletidő biztosítása stb.);
 • személyi segítő és jegyzetelő biztosítása;
 • speciális eszközök kölcsönzése;
 • kari könyvtárak akadálymentesítése (akadálymentes számítógépes munkaállomások, olvasó készülékek);
 • fókuszcsoportos megbeszélések a speciális szükségletű hallgatókkal;
 • egyéni tanácsadás;
 • akadálymentes nyelvtanulást segítő laborok: Egyetemünkön két olyan nyelvi labor is működik, melyet az ELTE bármelyik hallgatója használhat az akadálymentes és önálló nyelvtanulás érdekében:
  • ELTE TTK Médiatár
  • ELTE BTK Esélyegyenlőségi szoba
 • speciális nyelvi kurzusok fogyatékossággal élő hallgatók számára. Jelentkezés: Kovács Krisztina egyetemi fogyatékosügyi koordinátornál, illetve a kari fogyatékosügyi koordinátoroknál (ld. koordinátorok listája c. táblázat).
Az ELTE BTK Esélyegyenlőségi Bizottságáról bővebben itt olvashatsz.

Egyetemi szintű szolgáltatások a Fogyatékosügyi Központon keresztül
 • Látássérült hallgatók számára útvonaltanítás;
 • Neptun használat megtanítása;
 • grafikonok, ábrák, térképek adaptációja után domború ábrák készítése, illetve ezek szóbeli magyarázata;
 • autista hallgatók számára az orientáció és a kommunikáció segítése;
 • pszichés fejlődési zavarral élő hallgatók számára tanulási tanácsadás;
 • hallássérült hallgatók számára az írásbeli munkák nyelvhelyességi ellenőrzése, javítása; nehezen érthető szövegek magyarázata, egyszerűsítése;
 • mozgáskorlátozott hallgató számára az Egyetemre történő közlekedésben segítségnyújtás
 • bármely, arra igényt tartó fogyatékossággal élő hallgató számára a könyvtár használatának megtanítása;
 • a nyomtatott információszerzésben akadályozott hallgatók számára tankönyv digitalizálás;
 • karriermenedzsment: egyéni tanácsadás és kiscsoportos tréningek;
 • hallgatói fórumok szervezése;
 • sportprogramokon az akadálymentes hozzáférés biztosítása; tanácsadás a sportolási lehetőségekről, ezek elérhetőségéről;
 • a tanulást segítő egyéb eszközök, anyagok adaptációja (pl. tananyagként használt videofilmek feliratozása és narrációja)
 • tájékoztatás az Erasmus+ program fogyatékos hallgatókat érintő lehetőségeiről, segítségnyújtás a kiegészítő támogatás megpályázásában és a külföldi egyetemek fogyatékosügyi koordinátoraival történő kapcsolattartásban
 • az Egyetem akadálymentességének biztosítása;
 • értesítés pályázati lehetőségekről.
A hallgató megsegítésének feltétele: a regisztráció

A speciális szükségletű hallgatóknak akkor tudjuk a megfelelő segítséget megadni, ha személyesen jelentkeznek a kari fogyatékosügyi koordinátoruknál, és a megfelelő igazolást leadják nekik, vagy a Tanulmányi Osztálynak.
Abban az esetben, ha a speciális szükségletű hallgató élni kíván a számára biztosított előnyben részesítéssel a kurzusfelvétel során, 2015. szeptember 2. 16.00 óráig regisztrálnia kell a fogyatékosügyi koordinátornál.
Ha erre nem tart igényt, akkor regisztrációját bármikor megteheti.


A személyes találkozáshoz időpont kérhető a kari fogyatékosügyi koordinátortól e-mailben (ld.: Fogyatékosügyi koordinátorok listája c. táblázat).

A regisztráció keretében a mellékelt adatlap kitöltésével és személyes megbeszélés során a kari koordinátor felméri a hallgató speciális szükségleteit. A hallgatónak a koordinátornál történő regisztrációkor írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy igénybe kívánja-e venni a fogyatékossága jogán járó 1000 többletpontot a kurzusfelvétel során (ld. ELTE SZMSZ II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 60.§). Ha ezzel a jogával él a hallgató, akkor biztosítható, hogy a választott kurzusra mindenképp bekerül.

A nyilatkozatot mellékeljük (az oldal aljáról letölthető), kérjük annak kitöltését és a határidőig történő eljuttatását a kari fogyatékosügyi koordinátorhoz.

A regisztráció fent jelzett határidejének elmulasztása esetén a fogyatékossággal élő hallgató az őszi szemeszterben elveszíti azon jogát, hogy a kurzusfelvételnél előnyhöz jusson!

Az igazolás módja:
 • Krónikus betegség esetében: szakorvosi, vagy ORSZI (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet), új nevén RSZSZ (Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv), fővárosi,  illetve a területileg illetékes megyei rehabilitációs szakigazgatási szervek szakvéleménye, amely tartalmazza az adott betegség BNO kódját, fennállásának idejét, súlyosságát, vagy az egészségkárosodás mértékét.
 • Fogyatékosság esetében:
  • Ha a fogyatékosság, a tankötelezettség (óvoda, általános iskola, középiskola) ideje után alakult ki, vagy korábban is fennállt, de nem rendelkeznek a Szakértői Bizottságok, vagy Pedagógiai Szakszolgálatok igazolásával, akkor az RSZSZ (Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv), fővárosi, illetve a területileg illetékes megyei rehabilitációs szakigazgatási szervek szakvéleménye;
  • Ha a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a tankötelezettség idején már fennállt, akkor valamelyik Szakértői Bizottság, vagy Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye (Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, fővárosi, vagy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport, Vadaskert Kórház és Szakambulancia);
  • Diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén lakóhelytől függetlenül kizárólag a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve, vagy a Pedagógiai Szakszolgálatok szakvéleményeit tudjuk elfogadni (Nevelési Tanácsadó igazolása a hatályos törvények alapján nem fogadható el!)
Fogyatékosügyi koordinátorok listája:

Intézmény Koordinátor Cím Telefon E-mail
Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Kovács Krisztina ELTE BGGyK
1097 Bp., Ecseri út 3. A/23
358-5579
30-244-4983
kkovacs@barczi.elte.hu
Állam- és
Jogtudományi Kar
dr. Hoffman István ELTE ÁJK
1053 Bp., Egyetem tér 1-3.
I. 113.
411-6500/2715 hoffman.istvan@ajk.elte.hu
Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar
Kovács Krisztina ELTE BGGyK
1097 Bp., Ecseri út 3. A/23
358-5579
30-244-4983
kkovacs@barczi.elte.hu
Bölcsészet-
tudományi Kar
Bíró József és
Senkei-Kis Zoltán
ELTE BTK
1088 Bp., Múzeum krt. 4/A
411-6500/5485 biro.jozsef@btk.elte.hu
senkei-kis.zoltan@btk.elte.hu
Informatikai Kar Helfenbein Henrik és
Molnár Zoltánné
ELTE IK
1117 Bp., Pázmány P. s. 1/C,
2-405
209-0555/8467 hehe@elte.hu
molnarne@inf.elte.hu
Pedagógiai és
Pszichológiai Kar
Solymosi Katalin  ELTE PPK
1075 Bp., Kazinczy u. 23-27. 208.
461-4500/3855 eselyegyenloseg@ppk.elte.hu
solymosi.katalin@ppk.elte.hu
Társadalom-
tudományi Kar
Tánczos Éva ELTE TáTK
1117 Bp., Pázmány P. s. 1/A,
7.101A szoba
372-2500/6852 tanczos.eva@tatk.elte.hu
Tanító- és
Óvóképző Kar
Rózsáné Czigány Enikő ELTE TÓK
1126 Bp., Kiss János altb. u. 40.
487-8100/6987 czeniko@t-online.hu
Természet-
tudományi Kar
Török Gabriella ELTE TTK
1117 Bp., Pázmány P. s. 1/A, 1.87
372-2559 torok.gabriella@ttk.elte.hu

Kérjük, olvassa el az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet Hallgatói Követelményrendszer fogyatékos hallgatókra vonatkozó rendelkezéseit, különös tekintettel a XIII. fejezetre!

Kérdés esetén várjuk jelentkezését. Sikeres tanulást és élményekben gazdag diákéletet kívánunk!

Kovács Krisztina
egyetemi fogyatékosügyi koordinátor
Email: kkovacs@barczi.elte.hu 

Mellékletek Letöltés
Adatlap fogyatékossággal élő hallgatók speciális igényeinek felmérésére DOC
Nyilatkozat a kurzusfelvétel során adható többletpont iránti igényről DOC
Eseménynaptár   
2016. június
H K Sz Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
.: News :.
Az ipari és pénzügyi folyamatok digitális transzformációja
Eltérő DNS-szakaszok kínai és európai emberek bélflórájában
Júniusi sportsikerek
Az ELTE Sportiroda az egészséges életmódért
Farmakológiai konferencia Olaszországban
Jótékonysági nap a leukémiás gyermekekért
Séta a szülés – születés minőségéért
A Soá Alapítvány új oktatótermet nyit az Egyetemi Könyvtárban
Sikerrel zárult a brazil hallgatók konferenciája
Másodszor is gravitációs hullámokat észlelt a LIGO
.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2015.08.04.   :.
 T e r v e z t e :: .: I I G W G . I W D G :.
   
  © 2 0 0 7 - 2 0 1 6   E Ö T V Ö S   L O R Á N D   T U D O M Á N Y E G Y E T E M    M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.   •   Telefon :: +36 1 411 6500   •   Webform :: küldje el véleményét!