Emlékezés Ádám György professzorra

Az ELTE volt rektora, pszichofiziológus, az Élettani és Neurobiológiai Tanszék alapítója életének 91. évében elhunyt. Most Hunyady György, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar professor emeritusa emlékezik rá.

Egyetemünket érzékeny veszteség érte Ádám György professzor halálával. Érett kora ellenére aktívan jelen volt közöttünk, megőrzött belső derűjével, mértékadó véleményével, energiát kölcsönző jó tanácsaival. Kedves ember volt, tapasztalt és nagy tudású, magabiztos és ügyszerető, akinek erényei közé tartozott az is, hogy nem gyakorolt túl nagy türelmet a szellemi homályossággal, a beszűkült szellemmel, az erőtlen tehetetlenséggel és az időt rabló üresjáratokkal szemben. Igényes volt a szakmai tudományosságban és a tudományos közéletben, amint példaadó pályafutása meg is alapozta és hitelesítette is igényességét.

1922-ben született Nagyváradon és 91 éves korában hunyt el Budapesten. Széles ívű szakmai pályafutása az orvostudomány területről indult, korán volt módja megismerkedni az idegtudományok legtekintélyesebb műhelyével Leningrádban és sokágú rangos szakmai kapcsolatokat építeni az Egyesült Államokban. Ez a nemzetközi tudományos háttér az idegtudományoktól a pszichológiáig terjedő széles mezőben gazdagon kamatoztatható tudással, áttekintéssel, szakmai kapcsolatrendszerrel ruházta fel. Ilyen módon lett az idegélettan és a pszichofiziológia kulcsfontosságú és irányjelölő képviselője Magyarországon. Mindezen szakmai gyökerek, eredmények és kilátások energikus, döntésképes és szuverén személyiségében olyan kvalitásokkal ötvöződtek, amelyek a szellemi konszolidációra és kibontakozásra törekvő Magyarországon különös értéket képviseltek.

Elegáns fellépése, keresetlen szókimondása, határozott ítélőképessége és kompromisszumképes bátorsága markánsan kiemelte őt korából, amikor egyetemi oktatóként találkoztam vele a 60-as években, amikor közelebbről megismerhettem őt a 70-es évek MTA Pszichológiai Intézetében, és amikor a 80-as években bizottsági titkárként dolgozhattam az oldalán az MTA Pszichológiai Bizottságában és sokágú szaktudományunk kiemelt támogatását szimbolizáló és szolgáló Tárcaközi Pszichológiai Munkabizottságban.

Mentalitása magyarázza, hogy milyen módon és ütemben haladt előre a magyar felsőoktatás és tudomány intézményrendszerében és mennyire maradandó nyomot hagyott a magyar szellemi-tudományos élet fejlődésében. Anélkül, hogy ezt a szakmai-közéleti szerepet részletekbe menően áttekintenénk, elengedő hivatkozni néhány kiugró teljesítményre, mint amilyen az ELTE Természettudományi Karán az Összehasonlító Élettani Tanszék létrehozása és több évtizedes működtetése volt. Ebben a kezdeményezésekben gazdag szellemi műhelyben gyökeresedett meg több, mindmáig gyümölcsöző értékes idegtudományi irány, ami egyszersmind előremutatóan bizonyította a tudományok összefonódásában rejlő, többlet-adó szakmai lehetőségeket. Igazgatója volt az MTA Pszichológiai Intézetének is, és nemcsak ebben a limitált időben, de utóbb mint az MTA Pszichológiai Bizottságának több cikluson át volt elnöke, majd napjainkig, mint a Magyar Pszichológia Szemle szerkesztőbizottságának elnöke nagyban hozzájárult e humán diszciplína hazai arculatának kialakításához, feltételeinek és irányvételének fejlesztéséhez.

A ’70-es években az ELTE rektora is lett, dinamikus, világlátott, igényes vezetői működése az egyetemen szellemileg frissítően hatott, és támogatta az ország első egyetemének – a szó szoros és átvitt értelemben vett – továbbépítését. A Magyar Tudományos Akadémiának viszonylag fiatalon tagja lett, aktivitása szakmai bizottsági vezetéstől az elnökségi tagságig érdemben segítette az orvosi, a biológiai és pszichológiai szakterületek szervezett közéletét. Széles körre kisugárzó tudományos és szakmai-közéleti tevékenysége szinte predesztinálta arra, hogy a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke legyen, kezdeményezően segítse a megalapozott tudás társadalmi léptékű terjesztését, és a rá jellemző határozottsággal élénken és élesen reagáljon az áltudományos nézetek felbukkanására. Tevékeny közéleti szerepvállalásának értékes leágazása és lényeges szakasza, hogy az ezredfordulón több ciklusban is betöltötte a Magyar Pedagógiai Társaság elnök posztját, ami a heves változások időszakában nagyban hozzájárult a szakterület szellemi és morális stabilitásához. Színfoltja a szellemi élet magaslataira törő életének, hogy rangos hazai és nemzetközi kitüntetései mellett lakóhelyének, a XIII. kerületnek is díszpolgára lett, ami is kifejezte közvetlen környezetének jóleső elismerését.

Ádám György professzor a II. világháború zaklatott és zaklató körülményeiből kitörve gyönyörű ívű pályát futott be. Kezdeményező és igényesen kritikus szellemével, ambiciózus és szervezőerővel társult munkájával kivívta magának azt a mozgásteret, amelyben megmutatkoztak legjobb kvalitásai, és elnyerte mindazt az elismerést, amit az egyetem és a tudomány eredményes művelőinek nyújtani tud. Családi életéhez hasonlóan szakmai közéleti pályafutása is kivételes harmóniát tükröz, átnyúlva olyan korszakokon, amelyek éles konfliktusokat és fordulatokat hoztak, nehézségeket és kibontakozási lehetőséget egyaránt hordoztak. Az ilyen idők próbára teszik az emberek személyiségét, és maradandó sikert csak az igényes, szellemileg ütőképes, erős egyéniségeknek kínálnak. Ádám professzor ilyen ember volt, és ezzel példát nyújt mindazoknak, akik ismerték, együtt dolgozhattak vele, részesültek inspiráló hatásából. Így őrizzük emlékét.


Hunyady György

Korábbi anyagaink:

Elhunyt Ádám György
Eltemették Ádám Györgyöt
In memoriam Ádám György

2013.03.04.