Erasmus+ partnerintézmények

Erasmus+ partnerintézmények

Erasmus+ Intézményközi megállapodások (Erasmus+ Inter-institutional Agreement)

Erasmus+ Intézményközi megállapodást két vagy több felsőoktatási intézmény köthet egymással annak érdekében, hogy megnyissák az utat az intézmények közötti hallgatói és oktatói mobilitás előtt.

Az Erasmus+ program 2014-es indulásának köszönhetően Egyetemünk a minőségi kapcsolati hálózatrendszer kialakításának érdekében újrakötötte korábbi Erasmus bilaterális megállapodásait. Az Egyetem Erasmus+ partnereinek köre azóta is folyamatosan, dinamikusan bővül. Az intézményközi megállapodások központi jóváhagyással, az egyes szakmai kapcsolatokra alapozva a tanszékek, intézetek, karok javaslatai alapján köttetnek, amelyekért a nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes felel.

2016-ban közel 500 felsőoktatási intézménnyel van érvényes Erasmus+ megállapodása az Egyetemnek, amelyek bizonyos esetekben több kart is érintenek.

A megállapodás rögzíti, hogy a dokumentumot aláíró intézmények együttműködnek egymással annak érdekében, hogy hallgatóik és/vagy szakembereik csereprogramokban vehessenek részt az Erasmus+ program keretében.

Az intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy a mobilitási programok megszervezése és lebonyolítása során maradéktalanul tiszteletben tartják az Erasmus Felsőoktatási Chartában meghatározott minőségügyi követelményeket, és megállapodnak több olyan intézkedés meghozataláról, melyek mennyiségi és minőségi garanciát jelentenek arra, hogy a kérdéses mobilitási programok magas színvonalat képviselnek, és széles körben hatnak majd.

Forrás

ELTE alapadatok az Intézményközi Megállapodások tekintetében:

 • Erasmus kód: HU BUDAPES01
 • Név: Eötvös Loránd University
 • Intézményi Erasmus+ Koordinátor: Szontágh Anikó, Osztályvezető, Erasmus+ Program Osztály, H-1056 Budapest, Szerb utca 21-23. Tel: +36-1-411-6543, Fax: +36-1-411-6538, e-mail: erasmus@elte.hu
 • Az Intézményközi megállapodásokat aláírja: Prof. Dr. Erdődy Gábor, nemzetközi rektorhelyettes

ELTE Fact Sheet (PDF)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Erasmus+ partneregyetemei letölthetőek az alábbi linkekről:

Európai partneregyetemek (XSL)

Nemzetközi kreditmobilitási partnerek (XSL)

Erasmus+ Felsőoktatási Charta

Az Erasmus Felsőoktatási Charta (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) biztosítja az általános minőségbiztosítási keretrendszert azokhoz az európai és nemzetközi együttműködési tevékenységekhez, melyek a felsőoktatási intézmények részvételével valósulnak meg az Erasmus+ program keretében. Ahhoz, hogy a programországokban működő felsőoktatási intézmények részt vehessenek az Erasmus+ program keretében az egyéni tanulmányi mobilitást és/vagy az innovációt és a bevált módsze

rek átvételét előmozdítani hivatott projektekben, Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

Az Erasmus Felsőoktatási Charta magyarázó jegyzetekkel ellátott iránymutatásai tájékoztatással szolgálnak arról, milyen követelményeknek kell a felsőoktatási intézményeknek megfelelniük ahhoz, hogy betartsák a chartában lefektetett elveket.

A más országokban működő felsőoktatási intézmények esetében nem jelent előfeltételt az Erasmus Felsőoktatási Charta megléte – esetükben a minőségbiztosítási keretrendszert a felsőoktatási intézmények közötti megállapodások hozzák majd létre. A charta az Erasmus+ program teljes időtartamára szól. (2014-2020)

Az ELTE Erasmus+ Felsőoktatási Charta az alábbi linkről tölthető le.

Erasmus+ Hallgatói Charta

Kiválasztásukat követőn az Erasmus+ programban részt vevő diákok Erasmus+ Hallgatói Chartát kapnak a küldő intézmény szerepét betöltő egyetemtől, illetve főiskolától. A charta rögzíti, milyen jogosultságai és kötelezettségei vannak az Erasmus+ programban részt vevő hallgatóknak a külföldi tanulmányi időszak, illetve szakmai gyakorlat során.

Ami a jogosultságokat illeti, az Erasmus+ Hallgatói Charta meghatározza egyebek mellett, milyen alapvető jogok illetik meg a diákokat. Példaként említhető a tandíjmentesség, valamint a külföldi tanulmányi/gyakornoki időszak teljes körű elismerése. A charta ezen túlmenően azt is ismerteti, milyen főbb kötelezettségeknek kell az Erasmus+ programban részt vevő diákoknak eleget tenniük a küldő és a fogadó intézmény/vállalkozás felé.

Az Erasmus+ Hallgatói Charta az alábbi linkeken érhető el.

Forrás

Az Erasmus+ Program

Az Erasmus az Európai Unió méltán híres mobilitási programja volt, amely a felsőoktatási intézmények hallgatói és munkatársai külföldi tapasztalatszerzését támogatta Európában. Az elnevezés Rotterdami Erasmushoz kötődik, aki a XV. század híres humanistája, teológusa, tudósa és filozófusaként vált ismertté.

A program egészen 2014-ig az Európai Unió LLP, vagyis a Life Long Learning programcsoportjának részét képezte. Tekintettel arra, hogy az Erasmus az Unió legsikeresebb programjainak egyike volt, az Unió - kihasználva az ismert márkanév lehetőségét – átalakította, és az összes oktatással, ifjúsággal, szakképzéssel és sporttal foglalkozó programjainak összefoglaló programjaként nevezte meg ez az Erasmus+.

A programon keresztül az EU továbbra is támogatja a hallgatói és oktatói mobilitást az 1. számú kulcstevékenység alprogram keretében (KA1).

Az egyéni mobilitás –azaz lehetőség külföldi tanulmányok és szakmai gyakorlat végzésére, valamint szakmai tapasztalatcserére- továbbra is első számú kulcstevékenysége a programnak.

Mobilitásokon kezdetben a teljes jogú program országok vehettek részt, később azonban ez kiterjedt egyéb az EU-val szomszédos partnerországokra is. A program országokhoz tartoznak az EU tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein, Macedónia, Norvégia és Törökország.

2014-től a partnerországoknak is lehetősége van részt venni az Erasmus+ programban, ez az Erasmus+ nemzetköz kreditmobilitási program. a nemzektözi kreditmobilitási programról bővebben az alábbi linken olvashat.

A program koordinációjáért az egyes programországok nemzeti irodái felelősek, ezt a szerepet Magyarországon a Tempus Közalapítvány látja el.

Az Erasmus+ felsőoktatási mobilitási program főbb jellemzői, újdonságai:

A programban részt vehetnek:

 • felsőfokú szakképzésben,
 • alapképzésben,
 • mesterképzésben,
 • doktori képzésben résztvevő hallgatók
 • frissen végzett diplomás hallgatók
 • felsőoktatási munkatársak.

Az Erasmus+ által kínált pályázati lehetőségek

A megpályázható tevékenységek az alábbiak lehetnek:

 1. hallgatók tanulmányi célú mobilitása: 3-12 hónap (képzési ciklusonként)

 2. hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása: 2-12 hónap (képzési ciklusonként)

 3. munkatársak oktatási célú mobilitása: 2-60 nap

 4. munkatársak képzési célú mobilitása: 2-60 nap

Hallgatói tanulmányi mobilitás és szakmai gyakorlat

Az Erasmus+ program keretein belül a hallgatók többször is pályázhatnak külföldi részképzésre, vagy szakmai gyakorlatra, de egy képzési ciklus alatt maximum 12 hónapra nyerhetnek támogatást.

Szakmai gyakorlati mobilitás esetén a hallgatók már felsőoktatási intézményekben és nagykövetségeken is végezhetik mobilitásukat. Emellett a záróvizsgát tett hallgatók is mehetnek szakmai gyakorlatra, amelyet a záróvizsgát követő egy évben végezhetnek el.

A támogatási összegek emelkednek, ezek meghatározására továbbra is három megélhetési csoportba sorolták az országokat.

 

Tanulmányi célú mobilitás

Szakmai gyakorlat

2016/2017

2016/2017


Magas megélhetési költségű célországok
 

(Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Írország, Liechtenstein, Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország, Svédország)

500€

600€


Közepes megélhetési költségű célországok
 

(Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország)

450 €

550 €


Alacsonyabb megélhetési költségű célországok
 

(Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Románia, Szlovákia)

400 €

500 €

A hallgatók tanulmányi célú mobilitásra pályázhatnak Európán kívüli partneregyetemekre is. Ebben az esetben a hallgatók havi 650€ ösztöndíjban valamint 180-1100€ közötti útiköltség támogatásban részesülnek. A pályázható nem európai partnerintézmények listája évente –az intézményi szinten elnyert nemzetközi kreditmobilitási projekt tartalmától függően- változik.

Munkatársi mobilitás

Az új rendszerben oktatási valamint a képzési célú mobilitásban vehetnek részt a felsőoktatásban dolgozók.

A támogatási összegek megélhetési és utazási támogatásból tevődnek össze. Minden esetben külön kerül meghatározásra az utazási támogatás távolság szerint, illetve a napi megélhetési támogatás a célország megélhetés szerinti besorolása szerint.

Munkatársak esetén összetett a támogatási összegek besorolása: minden esetben elkülönül a napi megélhetési támogatás, illetve az utazási támogatás. A napi megélhetési támogatáson belül különbség van a két hetes (74-126 euró/nap), valamint a két hetet meghaladó (52-88 euró/nap) tartózkodás esetén az összegek meghatározásában, illetve a célországok megélhetési besorolása szintén befolyásolja a támogatás összegét. Az utazási támogatás mértéke távolságfüggő, amely esetében hét távolsági kategória került meghatározásra, amelyben az összegek 0-1100 euró közé esnek.

A munkatársak pályázhatnak különféle mobilitások megvalósítására Európán kívüli partneregyetemekre is.

Ebben az esetben a munkatársak napi 160€ ösztöndíjban (14. nap után 112€) illetve 180-1100€ közötti útiköltség támogatásban részesülnek. A pályázható nem európai partnerintézmények listája évente –az intézményi szinten elnyert nemzetközi kreditmobilitási projekt tartalmától függően- változik.

További információt az alábbi linken talál.