Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatás a közérdekűadat-igénylőt, valamint az adatkezeléssel érintett személyt megillető jogokról

Tisztelt Látogató!

Ezúton hívjuk fel figyelmét a közérdekű adatok megismerésének, valamint személyes adatai kezelésének alapvető szabályaira 

I. Közérdekű adatok megismerése iránti igény

Magyarország Alaptörvénye VI. Cikkének (2) bekezdése értelmében mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismeréséhez. Minden állampolgárnak joga, hogy megismerje az állami, önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó szerv, intézmény birtokában levő információkat. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a közintézményeknek kötelező az adatigénylésekre választ adniuk. Az adatok megismerhetősége nem függhet a közfeladatot ellátó szerv mérlegelésétől (kivéve egyes különleges esetekben).

Az adatigénylőnek nem szükséges megjelölnie az igénylés okát és célját, ezekre a közfeladatot ellátó szerv ilyenformán nem is kérdezhet rá. Az igény beérkezését követően így az igényt teljesíteni, illetve – amennyiben törvényi korlátok állnak fenn – azt az indokok megjelölésével elutasítani köteles.

A közérdekű adatok megismerésének részletes szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló tv. (a továbbiakban: Infotv.) III. fejezete és az ELTE Adatkezelési szabályzatának (a továbbiakban Egyetemi Szabályzat) IV. fejezete rögzíti.

II. Személyes adatok kezelése

Az adatkezeléssel érintettnek jogában áll:

 • tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről,
 • adatainak helyesbítését, illetve törlését kérni,
 • tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen,
 • jogorvoslatot igénybe venni (ld. következő alcím).

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens (személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása) körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

Az adatkezeléssel érintett személyek jogait teljeskörűen az Infotv. 14-24. §-ai, valamint az Egyetemi Szabályzat 39. §-a tartalmazzák.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről

Az adatkezeléssel érintett az Infotv. 21-24. §-ai, 31. §-a, 52. §-a, valamint az Egyetemi Szabályzat 39. §-a alapján a jogorvoslat alábbi formáit veheti igénybe:

 • jogainak megsértése esetén az adatvédelmi felelőshöz vagy bírósághoz fordulhat,
 • vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, 
 • kártérítést, illetve sérelemdíj megfizetését igényelheti.

Adatvédelmi felelős

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az adatkezeléssel érintett az adatvédelmi felelőshöz fordulhat, aki a panaszt megvizsgálja, és ha alapos, az érintett kar dékánjánál vagy más, kari szervezetbe nem tartozó önálló szervezeti egység vezetőjénél intézkedést kezdeményez. Amennyiben a panasz alaptalan, a panaszt elutasítja, erről a panaszost a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait is közölve. Ezzel egy időben a panaszost tájékoztatja a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az Infotv. 52. §-a értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Honlap: www.naih.hu
Tel.: +36-1-391-1400

Bírósági jogérvényesítés

Bírósághoz fordulhat:

 1. az adatkezeléssel érintett a jogainak megsértése esetén;
 2. adattovábbítás esetén a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a továbbiakban adatátvevő) az Infotv. 21. §-ában meghatározott esetekben (érintett tiltakozása személyes adatának kezelése ellen) az adatkezelő ellen. 

A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az Infotv. 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Infotv. 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő az Infotv. 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

 1. Bírósághoz fordulhat továbbá az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által az Infotv. 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.

  Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

Kártérítés, sérelemdíj 

Az Infotv. 23. §-a értelmében, ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.