Egyetemi Etikai Testület

A Testület elnöke

Karátson Dávid, egyetemi tanár (TTK)

A Testület tagjai

Dezső Tamás, egyetemi tanár (BTK)
Ambrus István, habil. egyetemi docens (ÁJK)
Varga Katalin, egyetemi tanár (PPK) – póttag
Turcsányi-Szabó Márta, egyetemi docens (IK) – póttag

Az érdekképviseleti szervezetek által a Testületbe delegált tagok

Dukay-Szabó Szilvia (Közalkalmazotti Tanács)
Szanyi Ildikó (Közalkalmazotti Tanács) – póttag
Bognár Fanni (EHÖK) 
Szigeti Balász Endre (EDÖK) – póttag


Etikai Kódex

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a CXXXVI/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozatával fogadta el az Eötvös Loránd Tudományegyetem Etikai kódexét.
Az Etikai Kódex rendelkezik az első és másodfokon eljáró etikai testületekről (Etikai Kódex 18-25. pont).
Eszerint etikai vétség tárgyában első fokon az egyes karokon működő vagy a központi etikai bizottság jár el.

kari etikai bizottság öttagú, elnökét, két oktató-kutató tagját, valamint két oktató-kutató póttagját a kari tanács választja meg, egy hallgató tagját és póttagját a kari hallgatói részönkormányzat és a kari doktorandusz képviselet együttesen, egy nem oktató-kutató tagját és póttagját a közalkalmazotti tanács delegálja.

A kari etikai bizottság jár el az Egyetem kizárólag valamely karához tartozó jogviszony, illetve hallgató esetében, amennyiben tanulmányai kizárólag egy karhoz kapcsolódnak, a több karon is tanulmányokat folytató hallgató esetében pedig akkor, ha a kifogásolt magatartás kizárólag a szakos tanulmányaival összefüggésben merült fel. Minden más esetben a központi etikai bizottság jár el.

központi etikai bizottság öttagú, ennek elnökét és két közalkalmazott tagját, valamint két közalkalmazott póttagját a rektor kéri fel, egy hallgató tagját és póttagját az egyetemi hallgatói önkormányzat és az egyetemi doktorandusz önkormányzat együttesen, egy nem oktató-kutató tagját és póttagját a közalkalmazotti tanács delegálja.

Az Egyetemi Etikai Testület jár el másodfokon, azaz a kari, illetőleg a központi etikai bizottság határozata elleni jogorvoslati kérelmek elbírálása során. Emellett az Egyetemi Etikai Tanács elvi állásfoglalást adhat ki etikai kérdésekben.

Az Egyetemi Etikai Testület öttagú, melynek elnökét és két oktató-kutató tagját, valamint két oktató-kutató póttagját a rektor javaslatára a Szenátus választja meg, egy hallgató tagját és póttagját az egyetemi hallgatói önkormányzat és az egyetemi doktorandusz önkormányzat együttesen, egy nem oktató-kutató tagját és póttagját a közalkalmazotti tanács delegálja.

A fent írt testületek tagjainak megbízatása időtartamára az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 88. § (4)-(5) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

Az etikai testületek eljárását az Etikai Kódex szabályozza (Etikai Kódex 26-34. pont).