Az élet építőkövei a jeges kentauron?

2018.04.17.
Az élet építőkövei a jeges kentauron?
Az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és az MTA CSFK Csillagászati Intézet által vezetett nemzetközi kutatócsoport stabil szerves anyagot azonosított egy kentaur típusú jeges égitesten, amely Nap körüli keringésének nagy részét a Naprendszeren kívül tölti. Az eredményeket részletező tanulmány az Astronomical Journal című folyóiratban jelent meg.

A 2012 DR30 jelű, közel 190 km átmérőjű, kentaur típusú égitest napközelpontja a Neptunusz pályáján belül helyezkedik el, a pálya nagy excentricitása (elnyúltsága) miatt viszont a Naprendszer egyik legtávolabbra merészkedő égitestje. Keringési ideje 66 ezer év, naptávolpontja 2000 csillagászati egységen is túl van, így az égitest élete jelentős hányadát a Nap által uralt térrészen, a helioszférán kívül tölti, űrfizikai értelemben a csillagközi térhez hasonló környezetben. Az égitestet a 2011 március közepén bekövetkezett napközelsége után, 14,6 csillagászati egységes naptávolságban távolságban fedezték fel, de hamarosan 2009-es észlelések is előkerültek róla. A napközelség kedvező lehetőséget nyújtott a különleges égitest részletes megfigyelésekre.

Az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és az MTA CSFK Csillagászati Intézet magyar kutatóinak vezetésével egy nemzetközi csoport vizsgálta meg az égitest felszíni sajátosságait. Ehhez felhasználták a 4,1 méteres SOAR távcső segítségével megfigyelt közeli infravörös spektrumot, illetve az ESO La Silla Obszervatóriuma és a McDonald Obszervatórium távcsöveivel gyűjtött fotometriai megfigyeléseket. A 2012 DR30 azonosítása után a Sloan Digitális Égboltfelmérés (SDSS) adataiban is megtalálható volt egy felfedezés előtti kép.

A 2012 DR30 az SDSS képén (2000. április 5.) (SDSS)

A 2012 DR30 a külső Naprendszer égitestjeinek vörös és szürke csoportja között helyezkedik el, fényvisszaverő képessége 8% körüli. Az égitest mérete 188 km, abszolút fényességében évek alatt kis mértékű ingadozás volt megfigyelhető, melynekk eredete talán a nagyon ritka, átmeneti gázképződéssel és kondenzációval lehet kapcsolatban. Az igazi meglepetést azonban a spektroszkópiai megfigyelések okozták, amelyek nagy mennyiségben felhalmozódott szerves anyag jelenlétét mutatták a felszínen.

A 2012 DR30 spektruma (fekete folytonos vonal) és néhány tipikus kis égitest spektrumának összehasonlítása. A 2 mikronos vízsávot is jelöltük. (Szabó és munkatársai, 2018)

A megfigyelt színkép modellezésével jelentős vízjég-tartalom (30%) mellett 60%-ban tholinok jelenlétét sikerült kimutatni, mindössze 10% szilikátos anyag mellett. A tholinok a szerves anyagok speciális fajtája, amelyet a mai Földön nem találunk meg, ellenben a mai külső Naprendszerben gyakori, és az ősi Földön is jelen lehetett. Tholinok keletkeznek szervetlen jegek (pl. nitrogén, szén-dioxid, szén-monoxid) ultraibolya sugárzás hatására bekövetkező bonyolult reakcióiból. Az előállítható anyagok között eddig legalább tízezer különböző vegyületet azonosítottak, köztük 80 szénatomot tartalmazó nyíltláncú vagy policiklikus vegyületeket, vagy heteropolimereket is. A Carl Sagan alkotta kifejezés a köznyelvben „trutymót” jelent, utalva az anyag nagyfokú kémiai változatosságára.

Laboratóriumban előállított tholin-minták. (Xinting Yu, Johns Hopkins University, www.planetary.org)

Bár a vízjég és a tholinok is az átlagot jóval meghaladó arányban vannak jelen a 2012 DR30 felszínén, ez nem szokatlan egy távoli égitesten. A megfigyelt kémiai összetétel azért sajátos, mert nem mutatható ki a felszínen amorf szén („korom”). A tholinok ugyanis a gyors napszél és a napsugárzás hatására egyszerűbb anyagok láncolatában bomlanak a távoli Naprendszer égitestjeinek felszínén. Az amorf szén, mint a folyamat végállapota, a korábban észlelt tholinos felszínű kis égitesteken mindig jelen van. A 2012 DR30 példája az első, ahol nem figyelünk meg jelentős mennyiségű amorf szenet, ami fölveti azt a lehetséges hipotézist, hogy a helioszférán kívüli „nyugodtabb” űrfizikai környezet még mindig kedvező a tholinok kialakulására, ugyanakkor már nem vezet a tholinok helioszférán belül jelentkező ütemű égéséhez, az amorf szén kialakulásához.

Ha ez a fölvetés igaz, a 2012 DR30-hoz hasonló égitestekben jelentős mennyiségű szerves anyagnak kell felhalmozódnia.

Ez az anyag a fiatal Naprendszer becsapódási eseményei alatt a Földre is eljuthatott.

Az élet építőköveinek eredetét kutató elméletek számolnak a szerves anyag extraterresztriális eredetével. A 2012 DR30 példája megerősíti ezeket a hipotéziseket, a helioszférán kívüli kis égitestekre pedig mint eddig figyelembe nem vett lehetséges forrásokra mutat rá.

Forrás: csillagaszat.hu