Egészségfejlesztésről a TÓK-on

Darvay Sarolta „Egészségtudatos magatartásformálás gyermekkorban” címmel vezeti az ELTE kutatóegyetemi projektjének egyik kutatócsoportját. Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK) tanszékvezető főiskolai docensével a bölcsődék egészséges szokásrendszer kialakításában betöltött szerepéről és a Kar tervezett Egészségnapjáról is beszélgettünk.

„Az ELTE TÓK Természettudományi Tanszékén megvalósuló elemi projekt főbb elemei egy Egészségfejlesztés című kurzus indítása, bölcsődei szakemberek számára szakmai nap szervezése, bölcsődés korú gyermekek körében kutatás indítása az egészségnevelés témájában, valamint az Egészségnap 2012 nevű rendezvény szervezése hallgatóink számára” – foglalta össze a projekt sarokpontjait Darvay Sarolta.

Darvay Sarolta elmondta: kutatásuk a bölcsődés életkorú gyermekekre fókuszál. „A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramját idézve a bölcsődei nevelés-gondozásnak három fő feladata van: az érzelmi fejlődés és a szocializáció támogatása, a megismerési folyamatok fejlődésének segítése és az egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása. Kutatásunk az egészséges életmód megalapozásával foglalkozik, a bölcsődék szerepét vizsgálja. A longitudinális vizsgálat a Közép-magyarországi Régióban, a 2011. szeptember 1. és október 31. között beszoktatott bölcsődés gyermekek körében folyik. „Első lépésben a szülők kérdőívet töltöttek ki, melyben szociodemográfiai adatok, az otthoni szokásokra, napirendre, gyermektáplálásra vonatkozó kérdések szerepeltek. Az adatok gépi feldolgozása március elején kezdődött. A vizsgálatban szereplő 89 fővárosi és 38 Pest megyei bölcsőde összesen 3284 gyermekének adatát tudjuk értékelni. A kutatás következő fázisa a vizsgált gyermekek három éves korában zajlik szülői elégedettségi kérdőívvel és a gyermeket gondozó kisgyermeknevelő szakmai véleményével” – részletezte a projektvezető.

Az Egészségfejlesztés tantárgy megjelenése hiánypótló a pedagógusképző intézményekben. „A fejlesztés lehetőségét a pozitív egészségfogalomra épülő tevékenységek és módszerek széleskörű alkalmazásában látjuk. A hallgatók pedagógiai, pszichológiai, egészségtudományi elméleti és gyakorlati  ismereteire (a hospitálási és tanítási gyakorlatok tapasztalataira) alapozva alakítottuk ki a fejlesztendő területeket. Így a korosztályok egészségfejlesztési folyamata az életkori jellemzők és helyi sajátosságok figyelembevételével történt. Az egyes életkori szakaszokban a szokásrendszer alakításának lehetőségeire helyeztük a hangsúlyt, tevékenységeink az egészségfejlesztési kompetencia (az értékrend, önismeret, problémaérzékenység) fejlesztésére, a döntéshozatal, és a konfliktusok kezelési lehetőségeire irányultak. A két félév során összesen 134 hallgató  választotta az Egészségfejlesztés  tantárgyat” – összegezte az egyetemi docens.

2011 novemberében a kutatócsoport szakmai napot tartott „A beszéd és hallás fejlődése kisgyermekkorban” címmel. A sikeres rendezvényen több mint 130 bölcsődei szakember vett részt.  A projekthez kapcsolódóan tanulmánykötet megjelentetését is tervezik.

A jövőről szólva a főiskolai docens elmondta: immár hagyomány a Kari Napok rendezvénysorozatához kapcsolódó Egészségnap program szervezése, amely Tanszékükhöz tartozik. Tavaly az egészséges  táplálkozás került fókuszba, idén  az előadásokat az egészségpszichológia és kortárssegítés téma köré szervezték. A prezentációk mellett testösszetétel-mérés és egészségügyi tanácsadás is lesz 2012. április 12-i eseményen.

ELTE Kutatóegyetem

2012.03.23.