Elhunyt Dr. Hámor Géza egyetemi tanár

Dr. Hámor Géza
egyetemi tanár
1934–2007

Hámor Géza professzor halálával pótolhatatlan veszteség érte a hazai geológiát, és a földtani oktatást. Olyan kutató, oktató távozott el körünkből, aki egész életét hivatásának szentelte. Nem csupán magas szinten művelte a földtant, de hosszú időn át szervezte, irányította a kutatást, képezte, nevelte az utánpótlást.

1952-ben érettségizett szülővárosában, Kecskeméten. 1956-ban szerezett geológus diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán. Már középiskolás évei során eljegyezte magát a Magyar Állami Földtani Intézettel, ahol akkor időszaki fúrómunkásként vállalt munkát, majd már egyetemi hallgatóként ugyancsak az intézetben készült a geológusi hivatás művelésére.

A Magyar Állami Földtani Intézetben 1956-1991 között végigjárt minden grádicsot: gyakornokként kezdett, volt tudományos munkatárs, majd osztályvezető, főosztályvezető (1965-1974), igazgatóhelyettes (1974-1979), végül igazgató (1979-1991). Kutatómunkáját elsősorban a földtani térképezés, a neogén sztratigráfia, a medencekutatás, a kvantitatív fáciesanalízis és a paleorekonstrukció támakörében végezte.

Térképező geológusként részt vett három részletes földtani térképezési program (K-i Mecsek, Nógrád-Cserhát, Börzsöny-hegység) és a kapcsolódó nyersanyagkutatások eredményes végrehajtásában. E kutatások tudományos eredményeit, munkatársaival közreműködésével, tájegységi monográfiákban adta közre. Vezetőként meghatározó szerepe volt négy külföldi térképező–nyersanyagkutató expedició szervezésében. (Kuba, Mongólia, Líbia, Vietnam ).

Témavezetőként munkatársaival továbbfejlesztette a földtani térképezés és térképszerkesztés módszertanát, a szelvényszerű légifénykép-interpretáció hazai alkalmazását, a radiometrikus méréseken alapuló hazai geokronológiai skálát, a neogén alapszelvények magnetosztratigráfiai vizsgálatát, valamint a hazai neogén litosztratigráfiai formációrendszerét. Kidolgozta és publikálta az őskörnyezeti, ősföldrajzi rekonstrukció módszertanát.

Társzerzőkkel elkészítette a K-i Mecsek, a Cserhát és a Börzsöny földtani térképeit. Ősföldrajzi térképeket, atlaszokat szerkesztett Magyarország, a Kárpát-medence, valamint egész Közép- és Kelet-Európa neogénjéről. Kezdeményezője és részben szerzője volt a hazai tájegységtérképek (50E) és Magyarország Földtani Atlasza (500E-es méretarányban, 42 változat) kiadásának.

Kutatási eredményeit 22 térképműben (46 térképváltozattal), 5 monografikus igényű könyvben, 19 könyvrészletben, 26 tanulmányban, 21 szakcikkben, 7 módszertani cikkben adta közre, évtizedekre megalapozva a hazai és a ez egész Pannon-medence régió neogénjére vonatkozó ismereteket.

Hámor Géza professzor már a Földtani Intézet munkatársaként bekapcsolódott az egyetemi oktatásba és mindig kiemelt figyelmet fordított a fiatalok képzésére. 1976-tól a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán, majd 1987-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán egyetemi tanárként oktatta Magyarország és a környező területek regionális geológiáját. Megszervezte, és tanszékvezetőként 1988-2004 között vezette, a Magyar Állami Földtani Intézetbe kihelyezett Regionális Földtani Tanszéket. Kezdeményezte és megvalósította a hallgatók nyári külföldi (kárpáti, alpi) terepgyakorlatát. Nyugdíjba vonulását követően 2004-től az ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum megbízott vezetője volt, miközben oktató munkáját is folytatta. 2006-ban az ELTE Professzor Emeritus címet adományozott számára.

Több mint 50 éven át aktív tagja volt a Magyarhoni Földtani Társultnak. 1963–ban a társulat titkárává, 1972–ben főtitkárává választották. 1986-91 között a társulat elnökének tisztét töltötte be. Elnöksége alatt a társulat munkája szervezettebbé vált, területi szervezetei megerősödtek. Kiemelt figyelmet fordított a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére is. 1993-ban a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagja lett.

A Magyar Tudományos Akadémia Földtani Bizottságának évtizedeken át volt tagja. Hosszú időn keresztül a Magyar Rétegtani Bizottság Miocén Albizottságának elnöke volt.

Főszerkesztője volt a Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentésének, és a Földtani Közlönynek, évtizedeken át dolgozott az Acta Geologica Hungarica szerkesztő bizottságában.

Nemzetközi elismertségét mutatja, hogy 1985-ben a Geologische Bundesanstalt (Wien) levelező tagjává, 1986-ban a Societis Geologorum Poloniae tiszteleti tagjává, 2000-ben az Osztrák Földtani Társulat levelező tagjává, 2001-ben a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia Kőolajföldtani Tudományos Tanácsának rendes tagjává választották.

Hámor Géza elmélyült szaktudása, szervezőkészsége, hivatásszereteten alapuló fáradhatatlan kutatómunkája nem pótolható. Munkájának eredményei azonban fennmaradnak, hosszú időn át segíteni fogják a következő nemzedékek kutatóit. Munkatársai, tanítványai emlékét megőrzik, művei a geológia tudományát gazdagítják.

Haas János
kutatóprofesszor

2007.09.05.