Elnököt választ az EDÖK

Az ELTE Egyetemi Doktorandusz Képviselet (továbbiakban EDÖK) Alapszabályának 5. § 21. pontja értelmében pályázatot írnak ki az ELTE EDÖK elnöki tisztségére. A pályázatot 2013. november 4-ig nyomtatott formában az ELTE Hallgatói Önkormányzatának titkárságán (1056 Budapest, Szerb u. 21–23.) munkaidőben lehet leadni, és elektronikus formában meg kell küldeni erre az e-mailcímre. A pályázatokról az ELTE Doktorandusz Önkormányzat Küldöttgyűlése dönt, várhatóan 2013. november 6-án.

Az ELTE Doktorandusz Önkormányzat (EDÖK) az ELTE doktoranduszainak és doktorjelöltjeinek a felsőoktatási törvény alapján demokratikus elven működő érdekképviseleti szervezete.

Az ELTE EDÖK elnökének feladatai:

 • az EDÖK nevében az egyetemi szabályzatok szerint kötelezettség-vállalásra jogosult, amelyről köteles tájékoztatni az Elnökséget és a Küldöttgyűlést,
 • előkészíti, végrehajtja és képviseli a Küldöttgyűlés és az Elnökség döntéseit,
 • folyamatos munkakapcsolatot tart fenn az Egyetem rektorával, más vezetőivel, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökével, a Doktoranduszok Országos Szövetségének vezetőivel, tagjaival és a felsőoktatás egyéb szereplőivel,
 • irányítja az Elnökség tevékenységét,
 • előkészíti és összehívja a Küldöttgyűlés, az Elnökség üléseit valamint vezeti azokat,
 • kinevezi, beszámoltatja és visszahívja az alelnököket,
 • előkészíti az EDÖK tisztségviselőinek és egyéb személyek közéleti ösztöndíjának kiutalását,
 • felelős az EDÖK szabályszerű pénz- és vagyonkezeléséért, a Gazdálkodási Szabályzat betartásáért, valamint az ELTE Gazdálkodási Szabályzatának és egyéb pénzügyi előírásainak betartásáért – erről havi rendszerességgel tájékoztatja az EB elnökét, akit ezt írásban igazolja,
 • gondoskodik az EDÖK dokumentumainak iktatásáról, felelős a Küldöttgyűlés, az Elnökség és a kabinet jegyzőkönyveinek, emlékeztetőinek elkészítéséért és nyilvánosságáért,
 • helyettesítésére elnökhelyettest kérhet fel,
 • tisztsége alapján tagja az Egyetemvezetői Értekezletnek, az Egyetemi Doktori Tanácsnak, a Küldöttgyűlésnek, valamint a hatályos jogszabályokban, egyetemi szabályzatokban, jelen Alapszabályban meghatározott testületeknek,
 • a Küldöttgyűlés elé terjeszti az éves költségvetési javaslatot,
 • mandátumának megszűnésével az új elnöknek a függő és lezárt ügyeket, a tevékenység folytatásához szükséges információkat az erre irányadó rektori utasításban szabályozott rendben átadja, ezalatt az új elnökkel szorosan együttműködik,
 • ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket jogszabály, az Egyetem szabályzata, az EDÖK Alapszabálya, vagy egyedi aktus a hatáskörébe utal,
 • tevékenységéről – az Elnökségnek legalább háromhetente, a Küldöttgyűlésnek minden rendes ülésen – beszámol.

A pályázókkal szemben támasztott követelmények:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó az elnöki mandátum idejére, egy évre tervezett vezetői programját, amely tartalmazza az alelnökök megnevezését,
 • a pályázó önéletrajzát,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába betekinthetnek a megbízatással kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok, testületek.

A pályázat érvényességének feltétele valamelyik kari doktorandusz képviselet jelölése.

Bővebben az EDÖK-ről

2013.10.24.