Erasmus+ kreditmobilitás - pályázati felhívás 2016/2017

A legújabb pályázati felhívás megjelenésének várható időpontja: 2016. szeptember

A 2016/2017-es tanévre vonatkozó első pályázati felhívás (lejárt)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2016/2017-es tanévben Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás hallgatói mobilitási programban való részvételre

A pályázat célja:
Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak az Európai Unión kívüli partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni.  A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel - beszámítja.

Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási program keretében a hallgatók:

 • 3-12 hónapot vehetnek részt külföldi részképzésben
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes illetve szociális ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikat, hazai tanulmányaikba beszámíttatják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. A külföldön teljesítendő kreditszám félévente: a fogadó egyetem által meghatározott kreditszám, de nem lehet kevesebb, mint 20 ECTS. (Az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegység számot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik.) PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincs minimum kreditelvárás);     

A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.

A pályázat előkészítése során:

 • ellenőrizze a partneregyetemek kurzuskínálatát
 • tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten hirdetnek kurzusokat.

A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények és a szakmai koordinátorok listája a kari koordinátoroknál és a kari honlapokon, a karokon kifüggesztett kari pályázati felhívásokon elérhető.

Kik nyújthatnak be pályázatot?
Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

 • magyar állampolgársággal vagy regisztrációval vagy letelepedési engedéllyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 • a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n;
 • valamint megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek;

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen) (akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat (akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Elnyerhető ösztöndíj időtartama:
A pályázaton nyertes hallgatók 1 szemeszter időtartamra kaphatnak támogatást, osztatlan képzési programban 10 hónapra adható tanulmányi ösztöndíj.

A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap. A 2016/2017-es tanévi ösztöndíjak összege:

 • Az ösztöndíj mértéke a külföldi tartózkodás hosszától függ, ami minimum 3 hónap és maximum 5 hónap.
 • Havi összege bármely partneregyetemre: 650 €/ hónap.
 • Egyszeri utazási támogatás, melynek összege a partneregyetemek közötti földrajzi távolság függvényében kerül megállapításra sávos rendszerben: 180 eurótól – 1100 euróig terjedhet.

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatásra is pályázhatnak.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően kell benyújtani papíralapon a szükséges mellékletekkel együtt a kari vagy intézeti/tanszéki felhívásban megadott koordinátornak/ügyintézőnek.  A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A benyújtott pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el. A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza. Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus programban.

Fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat, vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

A határidőket, pályázási feltéteket, kérjük, kísérje figyelemmel a kari pályázati felhívásokban!

Kiegészítő pályázati információk:
A pályázat mellé –kötelező mellékletként- szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, tanulmányi tervet- kell csatolni. Különös tekintettel a kari specifikumokra, az egyes tanszékek/intézetek által kért –további- csatolandó dokumentumok listáját a tanszékek/intézetek pályázati felhívásaiban találják.

A mintadokumentumok az alábbi linken érhetőek el:
Szakmai önéletrajz (DOC)
Motivációs levél és tanulmányi terv (részképzés esetén) (DOC)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati felhívásban rögzített kötelezettségeket teljesítve járjanak el, olvassák át alaposan az Erasmus+ hallgatói tájékoztató kiadványt (letölthető fent), valamint a fent nevezett dokumentumokat, mint a pályázat részeként benyújtandó kötelező mellékleteket hiánytalanul kitöltve nyújtsák be, hiánypótlásra ugyanis nincs lehetőség.

Hivatalos információ forrásként jelen honlapot, illetőleg a kari Erasmus+ honlapokat tekintjük, a más felületeken, csatornákon megjelenő információk nem minősíthetőek hiteles információként. 

Amennyiben a pályázat elkészítésével kapcsolatban kérdésük van, forduljanak bizalommal a kari, intézményi vagy tanszéki Erasmus+ koordinátorhoz.