Információ és társadalom

Információ és társadalom
06/05 - 06/06

2019. június 05. - 2019. június 06.

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., 115–117.)

06/05 - 06/06

2019. június 05. - 2019. június 06.

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., 115–117.)


A BTK Történeti Intézet doktoranduszai konferenciát szerveznek a kora újkori Európa közvetítő rendszereit, médiumait és hatalomgyakorlását helyezve a fókuszba.

A társadalom, a tájékoztatás és a történelem egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Az információ megismerési folyamat eredménye, amelynek során a vizsgált valóság egy eleme részévé válik az értelmezésnek, a befogadó valamilyen jelentést társít hozzá, és beilleszti a világról kialakított belső képébe. A kora újkori Európában a 16. századtól kezdődően zajló információrobbanás következtében a tájékoztatás és tájékozódás külön tudománnyá, az érdekérvényesítés fontos eszközévé vált. Az információáramlás új mértéke és útvonalai az élet minden területére hatást gyakoroltak s alapjaiban határozták meg a kora újkor arculatát. Kialakult a naprakész társadalmi, vallási, politikai és gazdasági híreket igénylő piac, a nyilvánosság, a tájékoztatás és a tájékozottság kora újkori társadalma. A konferencián elhangzott előadásokból kötet készül, melybe a tanulmányok leadási határideje: 2019. december.

A konferencián az alábbi témákról lesznek előadások:

Információ és hatalom

Az információ megszerzésének formális és informális módozatai. Az így kialakult információközvetítés hálózatai, azok csomópontjai. Az információ elérésének útvonalai, a megszerzett hírek, tudás alkalmazása a személyes érvényesülés stratégiájában. Az információ gazdasági és politikai értéke. A megszerzett hírek adaptációja, hírérték. Információkereskedelem.

Kapcsolati hálózatok

Az információ szerepe és áramlása az egyházi és világi klientúra rendszerekben, ágensi viszonyokban, kreatúra kapcsolatokban. A rokoni hálózatok működése. Az információ mint a regionális és a nemzetközi kapcsolati hálózatok működtetője és indikátora. Város- és településhálózat. A hálózatok (akár személyi hálózatok) vizuális leképezése.

Tudásközvetítés

Az oktatás és a nevelés során megszerzett tudás, illetve annak tezaurálása, könyvtárban, gyűjteményekben való rendszerezése. A tudás közvetítése országok, kultúrák, illetve különböző társadalmi rétegek között. A műveltség reprezentációi. Eszmék és vallási irányzatok áramlatai és terjedésük Európában és azon kívül.

Információáramlás

Az információ közvetítésének szóbeli, írott és nyomtatott módozatai, az átadott információ szűrésének módja és motivációja. Az ily módon megkapott információ továbbítása, illetve felhasználása. Az információval való gazdálkodás és hatása az egyén életére, politikai, gazdasági, művészeti, tudományos, egyházi karrierjére. 

Részletes program 
Absztraktok
Facebook