Kancellári közlemény

2017.04.11.
Kancellári közlemény

Az egyetemi létesítmények működtetéséért és használatáért felelős vezetőként kérek minden egyetemi polgárt, hogy az ELTE szabályzataiban, illetve az Nftv.-ben rögzített helyiséghasználatra vonatkozó előírások szerint járjanak el akkor, amikor tanórán kívüli eseményt, közösségi programot, rendezvényt kívánnak tartani. 

Az egyetemi működési rendbe nem fér bele, hogy előzetes bejelentés nélkül, ellenőrizetlenül és tisztázatlan felelősségi viszonyok mellett helyiségeinkben bárki rendezvényt szervezzen. 

Az ELTE szenátusa 2015 májusában – a korábban is elfogadott elveknek megfelelően – határozott a rendezvények megtartásának rendjéről. Ezek a szabályok körültekintően rendezik a rendezvény szervezésével kapcsolatos kötelezettségeket, jogokat és felelősséget, és ezzel biztosítják a résztvevők biztonságát is. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a jövőben nem áll módomban olyan rendezvény megtartását engedélyezni, amelynek szervezési és felelősségi rendje nem tisztázott, vagy amihez nem is kértek engedélyt. Az ELTE honlapján a vonatkozó szabályok megtalálhatók. 

Jelen levelem és a fenti szabályok csak a tanórán kívüli események megtartására vonatkoznak. 

Tisztelettel: 

dr. Scheuer Gyula
kancellár

Kivonat a gazdálkodási és vagyongazdálkodási szabályzatból:
 

51. §

(1) Az Egyetem vagyonkezelésében álló ingatlan területén kizárólag olyan tevékenység folytatható, vagy olyan rendezvény tartható, amely összeegyeztethető az Egyetem tevékenységével, – nem jelent aránytalan kockázatot az Egyetem működésére, az Egyetem jó hírnevére. 
 
(2) Az Egyetem vagyonkezelésében álló ingatlan hasznosítására vonatkozó szerződést kötő természetes személy, illetve szervezet képviselője köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljes terjedelmében nyilvános, továbbá e szerződések alapján megillető jogok gyakorlása során a következők ismeretében és tudomásulvételével jár el: 
a) az Egyetem szabályzataiban – különösen a jelen szabályzatban – rögzített, a helyiség/terület használatára vonatkozó előírásokat köteles betartani és betartatni, 
b) a helyiség vallási, illetve politikai rendezvény céljára nem vehető igénybe. 
 
(3) Ingatlan használatát biztosító jogviszony létesítésére az ingatlanban működő keretgazda, továbbá a Kancellária egyes szervezeti egységei jogosultak. 
 
54. §
  
(1) Ha a szerződés tárgya előre meghatározott rendezvény céljára egyetemi terület határozott időre átengedése (terület ideiglenes használatba adása), a jelen szabályzat 53. §-ban foglalt szabályokat a (2)–(3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
(2) A rendezvény engedélyezésének rendjét, az ingatlanban működő keretgazda és a Kancellária egyes szervezeti egységei közötti feladat megosztást kancellári utasítás rögzíti. A rendezvény engedélyezése iránti írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) a tervezett rendezvény kezdetének és befejezésének várható időpontját, részletes programját, helyszínét és az igénybe venni kívánt területeket, az esetlegesen ott felállítandó mobil létesítmények jellemzőit; 
b) a rendezvény célját és programját; 
c) a rendezvényen résztvevők várható létszámát (külön a maximális létszámot), a rendezvény zavartalan lebonyolítását biztosító rendezők számát; 
d) a rendezvény szervezőjének, valamint esetleges támogatójának nevét és lakcímét; 
e) a rendezvény biztosításának részleteit, a kiürítési számításokat, és az utóbbihoz kapcsolódó katasztrófavédelmi hatóság jóváhagyást, engedélyt; 
f) a rendezvény lebonyolításához szükséges bútorzat, s egyéb tárgyi eszközök megjelölését; 
g) a rendezvényt követő helyszín-visszarendezés részleteit (alvállalkozók távozásának határideje, terület visszaadás időpontja); 
h) a szervező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a rendezvény megtartásával kapcsolatos vagyonvédelmi, biztonsági előírások, és az Egyetem házirendje megtartását szavatolja, ezért teljes felelősséget vállal.