Kurzusfejlesztési pályázatok - 2021/2022-es tanév eredményei

2022.11.07.
Kurzusfejlesztési pályázatok - 2021/2022-es tanév eredményei
Nagy sikerrel zárult az ELTE Oktatási és Képzési Tanácsának 2021/2022 tanévre meghirdetett Kurzusfejlesztési pályázata.

Az ELTE Oktatási és Képzési Tanácsa a 2021/2022-es tanévben is pályázatot hirdetett az egyetem által támogatott e-learning keretrendszerek segítségével megvalósuló kurzusok fejlesztésére. A pályázat céljai az e-learning módszertan népszerűsítésére és a korszerű infokommunikációs technológiák alkalmazásával történő tananyagfejlesztés támogatása volt. A pályázat az ELTE Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott prioritások révén került megfogalmazásra és az egyetem digitális tananyagtárának fejlesztését is támogatta.

A pályázatokat az ELTE közalkalmazotti státuszban lévő oktatója, önkéntes oktatója vagy megbízott óraadója nyújthatta be, aki egy, a 2021/2022-es teljes tanévben megtartott kurzusát az egyetemi e-learning rendszerekben (Canvas, Moodle, CooSpace) valósította meg. A beérkezett pályázatokat az Oktatási és Képzési Tanács által, egyetemi e-learning szakértők közül felkért E-learning Pályázati Bizottság értékelte megadott szempontok alapján.

Eredmények

Az aktuális pályázati ciklusban 55 oktató összesen 82 db kurzusának értékelése történt meg. A beadott pályamunkák  közül 13 idegen nyelvű kurzus volt. A kidolgozott kurzusokat szakértői bizottság véleményezte és a bizottság döntése alapján a beadott pályázatok közel 2/3-a, összesen 53 db kurzus kapott támogatást. A legtöbb nyertes pályázatot a karok közül idén a BTK jegyezte összesen 14 db támogatásra javasolt kurzussal, míg a második és a harmadik helyet a TTK és az IK tudhatja magáénak 8 db, illetve 7 db nyertes pályázattal (1. ábra).

1. ábra: Nyertes pályázatok megoszlása karok szerint

A beadott munkák változatos témákban születtek jól mutatva az egyetemen oktatott szaktárgyak széles spektrumát. A témák között szerepelt: a Statisztikus klimatológia, Általános kémia, Eseményvezérelt alkalmazások, Informatika a csillagászatban, Lektorálási gyakorlatok jogi szakszövegeken, Integrált könyvtári rendszerek, Digitális bölcsész kompetenciák, Fordítás és alkalmazott nyelvészet, Folklór szeminárium, Fogyatékosságügy és munkaerőpiac, Humánbiológia.

A bírálatok megadott szempontok alapján készültek. Az értékelésnél az alábbi elemek kerültek fókuszba: a kurzus céljai, struktúrája, mérési-, értékelési rendszere, megjelenő forrásanyagok, kurzustechnológia, a hallgatói interakciók támogatása.

A bírálók magas pontokkal jutalmazták azokat a kurzusokat:

  • melyek jól felépítettek, logikusan tagoltak voltak,
  • amelyekben világosan kirajzolódtak a kurzus céljai, ütemezése és az oktatók elérhetősége,
  • a kurzus értékelési rendszere kidolgozott volt és az értékelési szempontok, valamint az osztályozási rendszer egyértelműen volt definiálva,
  • a tartalomhoz kapcsolódó anyagok (előadások PPT-i, segédanyagok) könnyen hozzáférhetők voltak és jó minőségű előadás videók segítették a tanulást,
  • amelyekben interaktív, ön-, és társértékelő feladatok szerepeltek és jól támogatták a hallgatói bevonódást, a megértést, a kritikai gondolkodást és véleményalkotást,
  • hallgató-hallgató, illetve hallgató-oktató interakciók valósultak meg.

Pozitívum volt, ha az akadálymentesítés és a differenciálás is megvalósult a tartalmakban például, ha a videóknál feliratok vagy leíratok is rendelkezésre álltak, illetve, ha az alkalmazott eszközök igényesek voltak, segítették a tanulási folyamatot és az elmélyülést.

Pontlevonás járt a kurzusokban, ha az oktató az e-elearning kurzus lehetőségeivel kevéssé élt, ha a fájlok megosztásán túl, más, például interaktivitást igénylő tevékenységeket nem illesztett be. Ha a kurzus értékelési szempontjai nem jelentek meg, az elérendő tanulási célok nem kerültek egyértelmű megfogalmazásra. Ha a fájlok többféle kiterjesztésben nem voltak hozzáférhetőek (pl. mobil eszközön való könnyebb olvashatóság érdekében), ha az oldalakon szereplő külső tartalmak beágyazások helyett linként szerepeltek, mégpedig az értelmezést elősegítő kifejező megnevezések nélkül. A bírálók több esetben is hiányolták a kezdőlapon, vagy a modulok elején az oktatók elérhetőségét, válaszkészségi idejét (mikor kereshető, mennyi időn belül várható válasz, stb.), ha nem biztosított a tananyaggal kapcsolatos kérdések megbeszéléséhez lehetőséget, felületet (pl. konzultációt, fórumot). Negatívum volt, ha a kurzus nem támogatta a hallgatók közötti együttműködést, vagy más soft skill fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységet.

Kiváló oktatóinknak az oktatásfejlesztésbe és a tananyagok digitalizációjába fektetett munkáját az ELTE Oktatási és Képzési Tanácsa pályamunkánként 300.000 Ft támogatással jutalmazta. Munkájukat nagyra értékeljük, és gratulálunk nekik a kiváló munkához! 

Az alábbi linken érhető el azon 2021/2022-es tanévben támogatott, nyertes pályamunkák és szerzőik listája, akik nevük feltüntetéséhez hozzájárulásokat adták.

A tervek szerint a kurzusfejlesztési pályázat a 2022/2023 tanévre is kiírásra kerül majd. Akik szeretnének pályázni, azoknak sok szeretettel ajánljuk Self Paced (Önjáró kurzusainkat) a felkészüléshez és a fejlesztési munkához. A saját időbeosztásban elvégezhető elérhető képzések az e-learning kurzusok kialakításához és az oktatásmódszertan különböző témaköreihez kapcsolódnak, szerkezetük pedig mintaként szolgálhat az újonnan fejlesztendő kurzusokhoz. Várjuk az érdeklődőket minden karról és szakterületről!