MNB kiválósági ösztöndíj 2020/2021

2020.09.28.
MNB kiválósági ösztöndíj 2020/2021
A Magyar Nemzeti Bank nappali tagozatos hallgatóknak szóló pályázatára  2020. október 7-én éjfélig lehet jelentkezni.

A Magyar Nemzeti Bank a 2020/2021-es tanévben is pályázatot hirdet az alkalmazott közgazdaságtan, gazdálkodás és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, valamint pénzügy és számvitel alapszakokon tanulmányokat folytató hallgatók közül összesen 10 fő, a közgazdasági elemző, biztosítási és pénzügyi matematika, pénzügy, számvitel, valamint vezetés és szervezés mesterszakokon tanulmányokat folytató hallgatók közül összesen 8 fő részére.

Az ösztöndíj mértéke: 40.000 Ft/hó a tanév 10 hónapjában (szeptember–június hónapokra).

Az ösztöndíjra a felsorolt szakokon tanuló azon hallgatók pályázhatnak, akik állampolgárságtól függetlenül

  • tanulmányaikat nappali munkarendben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában folytatják, és a 2020/2021-es tanév őszi félévében a szakon aktív jogviszonnyal rendelkeznek;
  • a szakon legalább két félévet teljesítettek, és a legutolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek (ettől a feltételtől csak abban az esetben tekinthet el a bizottság, ha a hallgató mintatanterve az utolsó két félévben 54-nél kevesebb kreditet ír elő, vagy a hallgató a mintatanterv szerinti tárgyait a korábbi félévekben előre teljesítette, így a vizsgált két félévben már nem maradt 54 kreditnyi teljesítendő tárgya);
  • a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítették, továbbá
  • a legutolsó két aktív félévben a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4,00, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeztek..

Az ösztöndíjra való pályázásból nem zárható ki a tanulmányi, illetve nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesült hallgató.

Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2020/2021-es tanév őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben sikeres felvételi eljárást követően az ELTE egy, az ösztöndíjprogram által támogatott szakján folytatja.

Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az ösztöndíj tovább nem folyósítható.

Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2020/2021-es tanév őszi félévének végén) fejezi be vagy egyéb más ok miatt szakítja meg tanulmányait, és nem folytatja az Ösztöndíjprogram által támogatott másik alap- vagy mesterképzési szakon sem, és így részére a továbbiakban nem jár ösztöndíj, a felsőoktatási intézmény jogosult a korábbi pályázat eredménye alapján, a pályázati feltételeknek megfelelő hallgatók közül a pályázati rangsorban következő hallgatójával ismételt pályázat kiírása nélkül, amennyiben ilyen módon a megüresedett hely nem tölthető fel, akkor ismételt pályázat kiírásával a kiesett hallgató(k) helyét feltölteni. Az ilyen módon támogatást nyerő pályázó számára az ösztöndíj csak a 2. (tavaszi) félévre folyósítható.

Ugyan a Kiválósági oklevél novemberre tervezett átadóünnepsége a koronavírus-járványra tekintettel elmarad, az MNB fenntartja az oklevelek átadásának ünnepélyes – online vagy személyes – lehetőségét, amelyet a vírushelyzet alakulásának függvényében a jogszabályok adta keretek közt megszervez. Ezen az ünnepségen a díjazottak megjelenése kötelező.

A pályázatot – így a kitöltött és aláírt adatlapot, a teljesítmények igazolását, illetve a GDPR-hozzájárulás aláírt első oldalát – a hallgató szakja szerinti Kar Tanulmányi Hivatalában a hivatalvezetőnek kell megküldeni digitális formában a pályázó által aláírt, szkennelt/lefotózott formátumban. Kérjük, hogy a pályázati dokumentációt a pályázó Neptun rendszerben rögzített e-mail-címéről továbbítsa a Tanulmányi Hivatal felé!

Figyelem! A Társadalomtudományi Karon az adatlapot a Neptun rendszerben kell kitölteni, illetve beküldeni – Ügyintézés/Kérvények menüpont –,  és kizárólag a GDPR-hozzájárulás első oldalát kell eljuttatni a TH vezetőjének a lenti határidőig.   

A pályázat leadásakor digitálisan beküldendő:

  • a részletesen kitöltött és aláírt pályázati adatlap;
  • a pályázati adatlapra beírt eredményeket alátámasztó, igazoló dokumentumok (eredeti igazolások);
  • Nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájárulásról.

A pályázat benyújtása körében hiánypótlásnak helye nincs.

Figyelem! A Társadalomtudományi Kar hallgatóinak kizárólag a GDPR-hozzájárulás első oldalát kell aláírva eljuttatni a TH-ba, az adatlapot pedig október 7-én 23:59-ig a Neptun rendszerben leadni.

A beérkezett pályázatokat  7 fős szakmai Bíráló Bizottság értékeli, amelynek tagjai a TTK, a TáTK és a GTI oktatási dékánhelyettesei, a TTK HÖK, a TáTK HÖK és a GTI HÖK által delegált 1-1 képviselő, elnöke pedig az ELTE Oktatási Igazgatója.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 7. (szerda) 23:59, a kari Tanulmányi Hivatal címére.

Letölthető dokumentumok
Pályázati adatlap
Bírálati szempontrendszer
GDPR-nyilatkozat (magyar nyelvű)
GDPR-nyilatkozat (angol nyelvű)