MNB kiválósági ösztöndíj 2021/2022

2021.09.21.
MNB kiválósági ösztöndíj 2021/2022
A Magyar Nemzeti Bank nappali tagozatos hallgatóknak szóló pályázatára 2021. október 5-én éjfélig lehet jelentkezni.

A Magyar Nemzeti Bank a 2021/2022-es tanévben is pályázatot hirdet az alkalmazott közgazdaságtan, gazdálkodás és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, valamint pénzügy és számvitel alapszakokon tanulmányokat folytató hallgatók közül összesen 30 fő, a biztosítási és pénzügyi matematika, közgazdasági elemző, pénzügy, számvitel, valamint vezetés és szervezés mesterszakokon tanulmányokat folytató hallgatók közül összesen 15 fő részére.

Az ösztöndíj mértéke: 50.000 Ft/hó a tanév 10 hónapjában (szeptember–június hónapokra).

Az ösztöndíjra a felsorolt szakokon tanuló azon hallgatók pályázhatnak, akik állampolgárságtól függetlenül

  1. tanulmányaikat nappali munkarendben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában folytatják, és a 2021/2022-es tanév őszi félévében a szakon aktív jogviszonnyal rendelkeznek,
  2. nem részesülnek Stipendium Hungaricum ösztöndíjban,
  3. a támogatott szakon legalább két félévet teljesítettek, és a legutolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek. (Ettől a feltételtől csak abban az esetben tekinthet el a bizottság, ha a hallgató mintatanterve az utolsó két félévben 54-nél kevesebb kreditet ír elő, vagy hallgató a mintatanterv szerinti tárgyait a korábbi félévekben előre teljesítette, így a vizsgált két félévben már nem maradt 54 kreditnyi teljesítendő tárgya.)
  4. a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át teljesítették, továbbá
  5. a legutolsó két aktív félévben a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4,00, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeztek.
  6. kitöltik és a pályázattal együtt benyújtják az MNB adatvédelmi nyilatkozatát, továbbá
  7. vállalják, hogy az MNB által rendezett Kiválósági oklevél átadó konferencián személyesen megjelennek.

Az ösztöndíjra való pályázásból nem zárható ki a tanulmányi, illetve nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesült hallgató.

Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2021/2022-es tanév őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben sikeres felvételi eljárást követően az ELTE egy, az ösztöndíjprogram által támogatott szakján folytatja.

Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik, vagy szünetel, számára az ösztöndíj tovább nem folyósítható.

Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2021/2022-es tanév őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait vagy egyéb más ok miatt megszakítja tanulmányait, és nem folytatja az Ösztöndíjprogram által támogatott másik alap- vagy mesterképzési szakon sem és így részére a továbbiakban nem jár ösztöndíj, a felsőoktatási intézmény jogosult a korábbi pályázat eredménye alapján, a pályázati feltételeknek megfelelő hallgatók közül a pályázati rangsorban következő hallgatójával ismételt pályázat kiírása nélkül, amennyiben ilyen módon a megüresedett hely nem tölthető fel, akkor ismételt pályázat kiírásával a kiesett hallgató(k) helyét feltölteni. Az ilyen módon támogatást nyerő pályázó számára az ösztöndíj csak a 2. (tavaszi) félévre folyósítható.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 5. (kedd) 23:59.

A pályázatot a Neptun rendszerben az Ügyintézés/Kérvények menüpontban található „MNB kiválósági ösztöndíj 2021/22” kérvény leadásával lehet benyújtani.

A kérvényhez csatolni szükséges:

  • a bírálati szempontrendszer II. és III. pontjában foglalt tevékenységek igazolását, valamint
  • a hitelesített adatkezelési nyilatkozatot.

Az adatkezelési nyilatkozatot kitöltve és AVDH hitelesítéssel ellátva szükséges feltölteni a mellékletek közé, egyéb esetben a nyilatkozat érvénytelen lesz! Ha a pályázó nem rendelkezik az ehhez szükséges Ügyfélkapu regisztrációval, akkor a kitöltött és szkennelt változatot csatolja, de ez esetben az eredeti példányt a kari Tanulmányi Hivatalban 2021. október 6-án az ügyfélfogadási idő végéig le kell adnia.

A pályázat benyújtása körében hiánypótlásnak helye nincs.

A beérkezett pályázatokat egy 7 fős szakmai Bíráló Bizottság értékeli, amelynek tagjai a TTK, a TáTK és a GTI oktatási dékánhelyettesei, a TTK HÖK, a TáTK HÖK és a GTI HÖK által delegált 1-1 képviselő, elnöke pedig az ELTE Oktatási Igazgatója.

Cím
Pályázati felhívás
Bírálati szempontrendszer
adatkezelési nyilatkozat (magyar nyelvű)
adatkezelési nyilatkozat (angol nyelvű)