MNB kiválósági ösztöndíj

2019.09.23.
MNB kiválósági ösztöndíj
A Magyar Nemzeti Bank a 2019/2020-as tanévben is pályázatot hirdet az alkalmazott közgazdaságtan, gazdálkodás és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás valamint pénzügy és számvitel alapszakokon tanulmányokat folytató hallgatók közül összesen 10 fő, a közgazdasági elemző, biztosítási és pénzügyi matematika, pénzügy, számvitel valamint vezetés és szervezés mesterszakokon tanulmányokat folytató hallgatók közül összesen 8 fő részére. Jelentkezés: 2019. október 3-ig.

Az ösztöndíj mértéke: 40.000 Ft/hó a tanév 10 hónapjában (szeptember-június hónapokra).

Az ösztöndíjra a felsorolt szakokon tanuló azon hallgatók pályázhatnak, akik állampolgárságtól függetlenül

  • tanulmányaikat nappali munkarendben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában folytatják, és a 2019/2020. tanév őszi félévében a szakon aktív jogviszonnyal rendelkeznek,
  • a szakon legalább két félévet teljesítettek, és a legutolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek. (Ettől a feltételtől csak abban az esetben tekinthet el a bizottság, ha a hallgató mintatanterve az utolsó két félévben 54-nél kevesebb kreditet ír elő, vagy  hallgató a mintatanterv szerinti tárgyait a korábbi félévekben előre teljesítette, így a vizsgált két félévben már nem maradt 54 kreditnyi teljesítendő tárgya.)
  • a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át teljesítették, továbbá
  • a legutolsó két aktív félévben a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga 4,00-nél jobb, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeztek.
  • vállalják, hogy az MNB által rendezett Kiválósági oklevél átadó konferencián – várhatóan 2019. novembere - személyesen megjelennek.

Az ösztöndíjra való pályázásból nem zárható ki a tanulmányi, illetve nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesült hallgató.

Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2019/2020. tanév őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben sikeres felvételi eljárást követően az ELTE egy, az ösztöndíjprogram által támogatott szakján folytatja.

Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik, vagy szünetel, számára az ösztöndíj tovább nem folyósítható.

Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2019/2020. tanév őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait vagy egyéb más ok miatt megszakítja tanulmányait, és nem folytatja az Ösztöndíjprogram által támogatott másik alap- vagy mesterképzési szakon sem és így részére a továbbiakban nem jár ösztöndíj, a felsőoktatási intézmény jogosult a korábbi pályázat eredménye alapján, a pályázati feltételeknek megfelelő hallgatók közül a pályázati rangsorban következő hallgatójával ismételt pályázat kiírása nélkül, amennyiben ilyen módon a megüresedett hely nem tölthető fel, akkor ismételt pályázat kiírásával a kiesett hallgató(k) helyét feltölteni. Az ilyen módon támogatást nyerő pályázó számára az ösztöndíj csak a 2. (tavaszi) félévre folyósítható.

A pályázatot – így a kitöltött és aláírt adatlapot, illetve a GDPR hozzájárulás első oldalát - a hallgató szakja szerinti Kar Tanulmányi Hivatalában a hivatalvezetőnek kell leadni

Figyelem! A TáTK-on az adatlapot a Neptun rendszerben kell kitölteni illetve beküldeni – Ügyintézés/Kérvények menüpont -  és kizárólag a GDPR hozzájárulás első oldalát kell eljuttatni a TH vezetőjének a lenti határidőig.   

A pályázat leadásakor benyújtandó:

  • a részletesen kitöltött és aláírt pályázati adatlap
  • a pályázati adatlapra beírt eredményeket alátámasztó, igazoló dokumentumok (eredeti igazolások)
  • Nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájárulásról

A pályázat benyújtása körében hiánypótlásnak helye nincs.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 3., 12:00, a kari Tanulmányi Hivatalban.

Figyelem! A TáTK hallgatóinak kizárólag a GDPR hozzájárulás első oldalát kell aláírva eljuttatni a TH-ba, az adatlapot pedig október 3-án 23:59-ig a Neptun rendszerben leadni.

A beérkezett pályázatokat egy 7 fős szakmai Bíráló Bizottság értékeli, melynek tagjai a TTK, a TÁTK és a GTI oktatási dékánhelyettesei, a TTK HÖK, a TÁTK HÖK és a GTI HÖK által delegált 1-1 képviselő, elnöke pedig az ELTE Oktatási Igazgatója.

GDPR hozzájárulás
Bírálati szempontrendszer
Pályázati adatlap