Schipp Ferenc a PTE díszdoktora lett

2017.05.03.
Schipp Ferenc a PTE díszdoktora lett
A Pécsi Tudományegyetem díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülésén 2017. március 16-án az egyetem díszdoktorává avatták Schipp Ferencet, az ELTE IK professor emeritusát, aki Transzformációs módszerek a jel-  és képfeldolgozásban címmel tartott ünnepi előadást.

Schipp Ferenc 1939-ben született Sombereken, 1962-ben szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet az ELTE-n, amelynek azóta is az oktatója.1976-ban lett a matematikai tudomány doktora, ugyanebben az évben kapott egyetemi tanári kinevezést. 1983-tól 2004-ig a Numerikus Analízis Tanszék vezetője volt. 1993 szeptemberéig az ELTE TTK Informatika Tanszékcsoport vezetői tisztét is betöltötte. 1977 és 1982 között az ELTE Természettudományi Karának oktatási dékánhelyettese volt. 1993-tól 2006-ig félállású egyetemi tanárként a JPTE TTK Matematika Tanszékén is dolgozott, 1994-től 2006-ig a tanszék vezetői feladatait is ellátta. 1994-től az MTA SZTAKI külső munkatársa.

Schipp professzor immár 50 éve folytat  szakmai és pedagógiai szempontból magas színvonalú, sikeres egyetemi oktatói, kutatói tevékenységet. Döntő szerepet játszott az ELTE-n 1972-ben beindult programozó matematikus, majd később a programtervező matematikus és a posztgraduális képzés, illetve a kétszintű programtervező informatikus képzés előkészítésében és szervezésében.  Oktatói tevékenysége során mindig nagy gondot fordított a tehetséges hallgatók felkarolására, szakmai fejlődésük elősegítésére. Tanár-elnökként aktív szerepet vállalt a tudományos diákkör munkájában. A fiatal kollégák, doktoranduszok, tehetséges hallgatók szakmai irányítását, menedzselését személyes konzultációk, szemináriumok formájában végezte, ill. végzi jelenleg is. Számos egyetemi doktori és kandidátusi, ill. PhD-értekezés született az ő inspirálására és szakmai vezetése mellett. Tanszékvezetőként mindig nagy gondot fordított a tanszéki oktatói utánpótlás biztosítására. Tevékeny szerepet vállalt az ELTE Informatika Doktori Iskolájának megszervezésében.

Schipp Ferenc a nagy hagyományokkal rendelkező magyar Fourier sorok és valós függvénytani iskola egyik vezető, nemzetközileg is elismert képviselője. Szakmai munkásságának döntő része a harmonikus analízishez, ezen belül a Walsh-Fourier sorok elméletéhez, a martingál elmélethez, illetve az ortogonális sorok és a martingál elmélet határterületéhez és a Hardy-terekhez kapcsolódik. E témakör elméleti eredményeinek jelentős része az ő nevéhez és az általa vezetett csoporthoz fűződik. 

Irányítása alatt nemzetközi együttműködésben elkészült a matematika egyik fontos fejezetének, a diadikus analízisnek az eredményeit feldolgozó angol nyelvű monográfia, amely Akadémiai Nívódíjban részesült, és ma a diadikus analízis egyik legtöbbet idézett forrásműve hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. 

Tanszékvezetői, oktatói-kutatói munkája mellett aktív egyetemi és országos szakmai-közéleti tevékenységet folytat. Tagja volt az MTA Matematikai Bizottságának, ill. a Számítástechnikai Bizottságának, az előbbinek 15 éven keresztül a titkári funkcióját is ellátta. Az ELTE Matematikai Habilitációs Bizottságának három éven át volt az elnöke. Hat évig (mint külső szakember) tagja volt a BME Matematikai Habilitációs Bizottságának is. Tagja az ELTE Doktori Bizottságának, az Informatikai Kar Doktori Tanácsának. Több szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Számos nemzetközi konferencia szervezőbizottságában vett részt. 

Interjúnk Schipp Ferenc professzorral