Tájékoztatás az ELTE megbízásából zajló DPR telefonos felméréséről

2016.11.10.
Tájékoztatás az ELTE megbízásából zajló DPR telefonos felméréséről

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. § (1) és (2) és (4) bekezdése értelmében foglaltaknak megfelelően az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett hallgatókat az alábbiakban tájékoztatom az ELTE-n folyó adatgyűjtés tényéről.

 1. az adatgyűjtés ténye:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0002 számú pályázat  (Diplomás pályakövetési program, komplex hallgatói szolgáltatásfejlesztés az ELTE-n) keretében 2009 decembere és 2011 novembere között dolgozta ki és kezdte működtetni Diplomás Pályakövetési Rendszerét (DPR). A pályázatban vállalt kötelezettség értelmében az ELTE a DPR keretében minden harmadik év őszén, 2016-ban november 10. és december 1. napja között telefonos adatfelvételt végez.

A felmérésben való részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul, a válaszadók által szolgáltatott válaszok anonim módon kerülnek rögzítésre az ELTE diplomás pályakövetési rendszerében (dpr.elt.hu). Az adatok statisztikai módszerekkel történő feldolgozását a Rektori Kabinet Minőségügyi Iroda munkatársai 2016. december elsejét követően kezdik meg. Az adatfeldolgozás eredményeként előálló egyetemi és kari szintű elemzések a www.elte.hu/minosegbiztositas oldalon beszámoló formájában lesznek elérhetők, várhatóan 2017. első negyedévének végén.

 1. az érintettek köre:

Az adatgyűjtéssel érintett reprezentatív mintavétellel kiválasztott, az ELTE-n  2013-2014-2015 években végzett 1500 hallgató.

 1. az adatgyűjtés célja:

A végzettek pályakövetése, munkaerő-piaci helyzetének, boldogulásának, a munkavállalás nehézségeinek, valamint az ELTE-s diploma értékének és az azzal történő érvényesülésnek a feltárása. Az eredményeket az ELTE a képzései fejlesztése céljából kívánja hasznosítani.

 1. az adatkezelés időtartama:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 3. számú melléklete I/B. 3. pontja szerint a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig.

 1. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A Rektori Kabinet Minőségügyi Iroda munkatársai.

 1. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése

Az adatkezelésért felelő szervezeti egység (a továbbiakban: adatkezelő):

ELTE Rektori Kabinet, Minőségügyi Iroda

1053 Budapest, Szerb u. 21-23.

Email: minoseg@rk.elte.hu

Az Infotv. 14-23. §-aiban meghatározott rendelkezések és feltételek szerint az adatkezeléssel érintettnek jogában áll:

 • tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről,
 • adatainak helyesbítését, illetve törlését kérni,
 • tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen,
 • jogainak megsértése esetén az adatvédelmi felelőshöz vagy bírósághoz fordulni,
 • kártérítést illetve sérelemdíj megfizetését igényelni,
 • vizsgálatot kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Tájékoztatás kérése személyes adatok kezeléséről

Az Infotv. 14. §-15. §-a értelmében az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Infotv. 16.§ (1)-(2) bekezdése értelmében az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a következő esetekben tagadhatja meg:

1.  Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat kezelésének lehetséges célját/lehetséges időtartamát, továbbításának lehetséges címzettjeit, érintettje Infotv-ben biztosított jogainak korlátozását, vagy  kezelésének egyéb korlátozását (a továbbiakban: együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.

­­2. Az érintettnek az Infotv. 14-18. §-ában meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. / Infotv. 9. § (1) bekezdése, valamint 19.§-a./

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Személyes adat helyesbítése:

 Az Infotv. 17. § (1) bekezdése értelmében, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adat törlése:

 Az Infotv. 17. § (2)-(3) bekezdése értelmében a személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Abban az esetben, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

Személyes adat zárolása:

 Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Helyesbítéssel, zárolással, megjelöléssel és törléssel kapcsolatos értesítési kötelezettség:

 Az Infotv. 18. § (1)-(2) bekezdése értelmében a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Bírósági jogérvényesítés

 Az Infotv. 22. §-a értelmében az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Kártérítés, sérelemdíj

Az Infotv. 23. §-a értelmében ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Hatóság vizsgálata

Az Infotv. 52. §-a értelmében  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Honlap: www.naih.hu

Tel.: +36-1-391-1400