Új, jogtörténeti kutatás indul az MTA támogatásával

2019.04.23.
Új, jogtörténeti kutatás indul az MTA támogatásával
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán az országban egyedüliként alakulhat jogász kutatócsoport a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatócsoportok létrehozására 2018-ban kiírt pályázat eredményeként. Az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéken jött létre, a pályázó Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár.

A kutatócsoport kutatási koncepciójának központi eleme a kontinens regionális fejlődésének tükrében a 19. századi Habsburg Birodalom és az Osztrák–Magyar Monarchia keretei között alkotmányos helyét kereső Magyarország jogalkotási, jogalkalmazási, jogtudományi önállóságának vizsgálata.

A jog szuverenitását egyfelől az állami szerkezetek biztosították vagy korlátozták, másfelől azok a vonzások, melyek a magyar jogi praxis és a jogtudomány, valamint Európa centruma között fennálltak. A jog rendszerszintű működését meghatározták az osztrák és a dinasztikus érdekek, melyek a jogalkotás szintjén akadályozhatták a szabad jogformálás lehetőségét. Az európai nagyhatalmi politikák, az aktuálisan szerveződő, majd átalakuló/felbomló szövetségek, együttműködések gazdasági érdekek mentén korlátozhatták az önálló akaratérvényesítést.

A modernizációs igényével nyugat felé forduló magyar jogászság az Európa centrumában kialakított képletekhez igazította kodifikációs megújulását.

A kutatás egyfelől arra a kérdésre keresi a választ, hogy a 19–20. századi magyar fejlődés mennyiben függött az Európa-centrumtól, s mennyiben (ez különleges adottság) egy kisebb, de regionális kerettől: az Osztrák–Magyar Monarchia rendszerétől. A magyar alkotmányos folytonosság és közjogi tradicionalizmusa mennyiben tudta ellensúlyozni a determináló hatásokat, illetve milyen hányadban és hogyan adaptálta az integrációs elvárásokból fakadó követelményeket. Másfelől a kutatás tervezi a jogtudomány szélsőnemzeti létből adódó harmonizációs igényekre adott reakciójának vizsgálatát olyan meghatározó területeken, mint a kodifikáció, nemzetiségi és kisebbségi jogok, sajtószabadság és állampolgári jogok, valamint a közigazgatási jog modernizációja.

A kiírás szerint a pályázat célja a hazai felsőoktatási intézményekben és kutatási tevékenységet végző közgyűjteményben vagy közintézményben kiemelkedő kutatási eredményeket elért személyek által vezetett tudományos műhelyek kialakítása és működésük támogatása. Célja továbbá a kutatói és oktatói utánpótlás elősegítése (előnyben részesítve a fiatal kutatói utánpótlásnevelést), az MTA kutatóintézet-hálózata és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés erősítése, a kutatóintézet-hálózat kutatási profiljából hiányzó vagy azt kiegészítő, a magyar tudományos életben újdonságot jelentő témák művelésének támogatása bármely tudományterületen, elsősorban a felfedező kutatások területén.

Az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport célja egyben a magyarországi jogtörténet-tudományi kutatások fókuszálása; a tudományos konferenciák, kiadványsorozatok és informális kapcsolatok szervezése. A kutatócsoport munkájának eredményét folyóiratokban (mindenekelőtt a Jogtörténeti Szemlében) és egyedi kötetekben publikálja. Állandó és rendszeresen megjelenő kiadványai német nyelven az Ungarische Rechtshistoriker, német és angol nyelven a Rechtsgeschichtliche Vorträge/Lectures on Legal History.

Forrás: ELTE ÁJK