Új OTKA-projektek indulnak az ELTE-n

2020.09.01.
Új OTKA-projektek indulnak az ELTE-n
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett alapkutatási pályázatok idei nyertesei közül minden 7. az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kezdi meg a munkát szeptember 1-je és december 1-je között. 

A Nemzeti  Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal egyéni kutatókat, kutatócsoportokat célzó úgynevezett OTKA-típusú pályázati konstrukciója a hazai tudományos élet legkiválóbb kutatóinak fejlődését és tudományos sikereit kívánja elősegíteni, növelve a magyar kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. 

A február végi benyújtási határidővel beérkezett 1338 pályázat a tavalyi eljárásoz képest jelentős, 17,6%-os emelkedést mutat a pályázatok iránti kutatói érdeklődésben. Az NKFI végül több mint 320 kutatónak, kutatócsoportnak szavazott meg csaknem 11 milliárd forint támogatást, ebből 44-en az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzik majd a munkát.

Posztdoktori kiválósági program idei pályázati eljárásában a már tudományos fokozattal rendelkező, de a kutatói pályáját most kezdő 64 kutató nyert három évre a kutatói bérét, valamint a kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító támogatást, összesen 1,59 milliárd forint keretösszegből. A nyertes pályázók közül 8-an az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói:

 • Csizmadia Tamás: Az ubiquitin szerepe a szekréciós granulumok krinofágia általi lebontásása során Drosophilában 
 • Gál Judit: Dalmácia helye az Anjou-kori Magyar Királyságban 
 • Gerő Márton: Civil társadalom, ellenségképek, redisztribúció: a strukturális tényezők és a politikai cselekvés összjátékának szerepe a demokrácia leépülésének folyamatában 
 • Horváth László: A digitális transzformáció hatása az oktatási szektor képesség-ökoszisztémájának dinamikájára 
 • Horváth Szilvia: Konfliktus és társulás: a politika elmélete a demokrácia válságának korában 
 • Konok Veronika: A digitális eszközhasználat rövid- és hosszútávú hatásai óvodáskorú gyerekeknél 
 • Micsonai András: Fehérjék térszerkezeti modelljének építése kísérletes, kiroptikai spektroszkópiai adatok alapján 
 • Miklósi Mónika Barbara: Technológia-alapú viselkedésterápiás szülőtréning program fejlesztése a figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar és a komorbid diszruptív zavarok megelőzésére és kezelésére

A 12 évnél nem régebbi tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett Fiatal kutatói kiválósági program arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást. Ebben az évben a pályázók 409 projektjavaslatot nyújtottak be, közülük 99-t támogat az NKFI összesen 3,3 milliárd forinttal. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről 12-en kapták meg a támogatást:

 • Aczél Balázs: A kontroll adaptáció affektív és kognitív modulátorainak feltárása
 • Berényi Eszter: Menekülés az állam elől: privatizáció, szülői exit-startégiák az oktatásban és egyéb szektorokban 
 • Herein Mátyás: Éghajlatváltozás hatása a Föld konvektív áramlási rendszereire
 • Kozák Dániel: Római költői szövegek antik kommentárjai és tudományos recepciójuk
 • Kun Bernadette: Különböző addikciós magatartásformák (munkafüggőség, problémás videojáték-használat és kannabisz-használati zavar) kognitív profiljának feltárása 
 • Lovas Borbála Sára: A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon 
 • Mohr Emőke: Karni (késő-triász) klimatikus és őskörnyezeti változások nyomai dunántúli-középhegységi szelvényekben biosztratigráfiai, paleoökológiai és geokémiai vizsgálatok alapján 
 • Pinke Zsolt: Egy klímaadaptív földhasználati rendszer megvalósítása az Alföld egykori vizes élőhelyein 
 • Szidarovszky Tamás: Molekulák erős külső terekben 
 • Tolnai Gergely László: Kis feszült gyűrűs molekulák szintézise gyógyszerkémiai alkalmazásra 
 • Varga Balázs: A magyar népszerű film és tévékultúra a szocializmus idejétől napjainkig 
 • Vesztergom Soma: A dolgok pozitív oldala. Nagy hatékonyságú katalizátorok anódos vízbontáshoz 

A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett alapkutatási projekteket támogató Kutatási témapályázat keretében idén a benyújtott 667 projektjavaslatból 164 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 6,08 milliárd forint támogatásból. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 24 kutatócsoport alakulhat:

 • Bengi László: Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadása 
 • Boldizsár Imre: Növények és endofiton gombáik másodlagos anyagcseretermékeinek vizsgálata – metabolikus diverzitás, új vegyületek
 • Borhy László: A Ripa Pannonica északi zónájának komplex régészeti kutatása 
 • Dobolyi Árpád: Új thalamo-limbikus idegpályák szerepe szociális viselkedések szabályozásában
 • Fodor László: A riftesedéstől a differenciális függőleges kéregmozgásokig: a kéregdeformáció, lepusztulás, üledékképződés és litoszféra-folyamatok összekapcsolása - esettanulmányok a Pannon-medencében 
 • Hargitai Henrik: A magyar nyelvű rádiójátékok adatbázisa 
 • Jordán Tibor: Kombinatorikus merevség és alkalmazásai 
 • Kormányos Andor: Atomi vékony anyagok  heteroszerkezeteinek kvantumos tulajdonságai 
 • Kovács Mihály: Dinamikus kompartmentalizáció fehérjekondenzátumokban
 • Miklósi Ádám: A mobil-barát: gyerekek társas-kognitív készségeinek fejlesztése evolúciós módszerekkel fejlesztett, meggyőző mobil-applikációkkal 
 • Németh György: A Clermont-Ferrand-i átoktáblák corpusa 
 • Németh Renáta: A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon 2001-2020
 • Novothny Ágnes: A porfelhalmozódás üteme és annak változásai a Kárpát-medencében, löszfeltárások nagyfelbontású vizsgálata alapján az utolsó két glaciális ciklusban. Bemeneti adatok előállítása paleoklíma modellekhez
 • Pál Gábor: Miért képesek az ekotin-termelő mikrobák túlélni a vérben?
 • Pálfy József: A mezozoikum globális eseményeinek sokoldalú vizsgálata: gyors felmelegedések, anoxikus és óceánsavasodási események és kihalások időbelisége, okai és következményei
 • Rácz József: A szélsőségesen deprivált élethelyzet szociológiai- pszichológiai-egzisztencialista csapdája: a jelenorientáció és a pszichoaktív anyag-használat 
 • Raczky Pál: Újkőkori tellek és környezetük az Alsó-Tisza-vidéken Kr. e. 5000-4500 között
 • Seláf Levente: A régi magyar költészet számítógépes metrikai és stilometriai vizsgálata 
 • Simon Péter: Hálózati folyamatok dinamikus modelljei
 • Solti Ádám: Szeneszcencia, autofágia és vas-felszabadulás a plasztiszokból: a vas allokációjának átrendeződése növényekben
 • Szalai István: Új autonóm nemlineáris kémiai rendszerek tervezése és jellemzése
 • Vellainé Takács Krisztina: Egy új PHAEO/PGL nematóda modell jellemzése: klinikailag releváns, malignus neuroendokrin tumorokat okozó SDHB mutációk anyagcsere zavarainak elemzése 
 • Zólyomi Gábor: 3. évezredi sumer királyfeliratok szótára
 • Zsom Dóra: A Kaufmann Gyűjtemény misztikus és mágikus kéziratai