Új tanterv a Természettudományi Karon

2020.04.22.
Új tanterv a Természettudományi Karon
Az ELTE TTK Kari Tanácsa 2020. március végén az alap- és mesterszakokat is érintő, átfogó oktatási reformcsomagot fogadott el, amelynek első lépései közt volt a képzési tervek egyszerűsítése és a követelmények áttekinthetőbbé tétele.

A tantervi átalakítások kiegyensúlyozottabbá teszik a hallgatók leterheltségét, és egyértelművé teszik számukra a modulok közti feltételrendszert, valamint a kurzusok teljesítésének követelményeit. A reformjavaslat irányelveket tartalmaz, amelyeket minden intézet a saját igényeinek megfelelően alkalmaz. Bizonyos szakokon, például a fizika alap- és mesterképzésen már megkezdték az új tanterv szerinti oktatást.

A visszajelzésekből azt látni, hogy máris csökkent a hallgatók leterheltsége,

a diákok több időt tudnak fordítani a tudományos diákköri vagy az egyéni kutatómunkára.

A Fizikai Intézet már egy évvel ezelőtt módosította tantervét. Az átalakítás két fő pillére közül az egyik az alacsony óraszámú tantárgyak összeolvasztása vagy beolvasztása a tematikailag hozzájuk illeszkedő magasabb óraszámú tantárgyakba annak érdekében, hogy a hallgatók vizsgaterhelése csökkenjen, egyúttal a tantervi háló egyszerűbbé váljon. A másik fő pillér az egyazon tantárgy különböző típusú kurzusainak – például előadás, gyakorlat, labor – egy egységben történő kezelése, ami lehetővé teszi, hogy folyamatos írásbeli számonkérés mellett kiszámítható módon alakuljon a hallgatók érdemjegye, és ne kizárólag egyetlen vizsgán való szereplés függvénye legyen.

Az ábrán a Fizikai Intézet által átdolgozott fizikus specializáció tantervi hálója látható.

A fenti tantervből jól látható, mely tantárgyakat hányadik félévben ajánlott a hallgatónak elvégeznie annak érdekében, hogy minden félévben kiegyensúlyozott legyen a leterheltsége. Az átdolgozott tantervi háló lehetőséget ad a hallgatóknak az oktatókkal történő gyakoribb személyes konzultációra, az önálló kutatásra és az egyéni projektmunkák alaposabb elkészítésére, ugyanakkor az oktatók számára megteremti az alkalmat a tehetséggondozásra is.

Az egyszerűsített tantervi hálóval a hallgatók képet kapnak a képzés teljes spektrumáról,

és láthatják, milyen ismeretekre tehetnek szert az egyes szemeszterekben.

A tantervek áttekintő ábrái – amelyek hamarosan a Kar valamennyi képzéséről egységes szerkezetben hozzáférhetőek lesznek – a hallgatók számára egyértelművé teszik az egymásra épülő tantárgyak rendszerét és azok előfeltételeit a teljes képzési időre vonatkozóan. Az eltérő színekkel jelölt egyazon témakörhöz tartozó tantárgycsoportokon túl a diákok láthatják, mely tárgyak elvégzése kötelező. A Fizikai Intézet többi tantervi hálóját, többek között a számítógépes fizikus specializáció vagy a biofizikus specializáció tantervét is átdolgozták.

De a tantervi háló nemcsak itt változott, az ELTE Természettudományi Kar többi intézete is azon dolgozik, hogy áttekinthetőbbé tegye képzését. A reformjavaslatokkal egybehangzó változások felmenő rendszerben a többi intézet képzésében is bekövetkeznek, ezért a hallgatók már 2020. szeptembertől megtapasztalhatják a Kar oktatási rendszerében bekövetkező reformok pozitív hatását.

A tantervi háló átalakítása a Természettudományi Kar oktatási reformjainak csak egyik eleme. A modern oktatási módszertanban

a frontális oktatás részaránya csökken, nagyobb szerepet kapnak a tanórákon kívüli aktív tanulás formái.

Ezzel egyidejűleg a természettudományi információk mennyiségi robbanása, ugyanakkor könnyű elérhetősége csökkenti a lexikális tudás jelentőségét, és felértékeli az információk feldolgozására irányuló készségeket.

Az intézetek az elmúlt hetekben rendkívül sokat dolgoztak azon, miként tudják a legoptimálisabban beépíteni az oktatásba a reformjavaslat valamennyi pontját, többek között a kontaktórák részarányának csökkentését, a vizsgák darabszámára vonatkozó ajánlást, vagy a kreditszorzóval kapcsolatos útmutatást.

Az ELTE TTK Kari Tanácsa által elfogadott oktatási reformok részletei

Forrás: ELTE TTK