Oktatás Hallgatói Véleményezése

Oktatás Hallgatói Véleményezése

Az ELTE számára kiemelten fontos, hogy megismerje a hallgatók Egyetemen folyó képzéssel kapcsolatban megfogalmazott véleményét, ezért nagy figyelmet fordít az oktatás hallgatói véleményezésére. 

A mérés és az értékelés több célt is szolgál. A hallgatók – amennyiben az oktató ehhez írásban, kifejezetten hozzájárul – megismerhetik hallgatótársaiknak az egyes kurzusokról kialakult véleményét, az oktatók visszajelzést kapnak kurzusuk megítélésről, az Egyetem és a Karok pedig információhoz jutnak arról, hogy hallgatóik milyen véleményt alkottak a képzésről. A visszajelzések összességében alkalmasak a képzés minőségének fejlesztésére irányuló munka támogatására.

A visszajelzések összességében alkalmasak a képzés minőségének fejlesztésére irányuló munka támogatására.

Az ELTE minőségfejlesztési projektjének keretében 2015 őszén indult meg a véleményezés folyamatának áttekintése mukabizottsági keretek között, melynek eredményeként 2016 tavaszán átdolgozásra került a felmérés kérdőíve

A kérdőív átalakítása a felmérés eredményeinek tudatosabb jövőbeni felhasználását, így különösen az oktatás minőségének fejlesztése szempontjából meghatározó jelentőségű kurzus- és képzési program fejlesztést igyekszik hosszú távon megalapozni. Azt a komplexebb célrendszert, amelyet a felmérés szolgálni kíván a munkabizottság a felmérés elnevezésében is szerette volna kifejezésre juttatni, így a jövőben az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése Helyett (OMHV) az Oktatás Hallgatói Véleményezése (OHV) elnevezést kívánjuk rendszeresíteni.

A véleményezés folyamata

A hallgatók név nélkül, illetve személyazonosításra alkalmatlan módon, félévente egyszer, a vizsgaidőszak első napjától a vizsgaidőszak utolsóelőtti napjáig tölthetik ki a kérdőíveket. Véleményadásra kötelezni senkit nem lehet.

A véleményezés elektronikus lebonyolításáért minden kar tekintetében a Minőségügyi Iroda felel.

A hallgatói véleményezés alapjául szolgáló kérdőívek két fő részből, egy a kurzusra és egy az oktatóra vonatkozó blokkból tevődnek össze. Ugyanakkor a válaszok értékelhetőségének megítélése szempontjából kiemelten fontos, hogy a kérdőívek a foglalkozáson való részvételre vonatkozó ellenőrző kérdést is tartalmaznak.

A Szenátus a XCIX/2012 (V.21.) Szen. sz. határozatának értelmében a kérdőívet kitöltő hallgatók a következő féléves rangsorolásos kurzusfelvétel során 8 pluszpontot kapnak abban az esetben, ha minden számukra elérhető véleményező kérdőívet kitöltöttek.

A központi kérdőív letölthető itt.

Az értékelés folyamata

A jelenleg hatályos Minőségügyi Kézikönyv szabályai értelmében a kurzusra és oktatójára vonatkozó vélemények csak akkor értékelhetőek, ha a tárgyat felvett hallgatók legalább 25%-a, de minimum 5 fő kitöltötte a kérdőíveket. Ebben az esetben készül el a kurzushoz tartozó jegyzőkönyv. A jegyzőkönyvet a NEPTUN-on keresztül az érintett oktató, a kurzust meghirdető szervezeti egység vezetője és minden olyan szak NEPTUN-ban megadott felelőse olvashatja el, amely szak tantervében az adott kurzus szerepel.

A jegyzőkönyvekhez az érintett oktató és a szervezeti egység vezetője véleményt fűzhet a NEPTUN-on keresztül elektronikus bejegyzés formájában. Ezek a vélemények a jegyzőkönyv részét képezik.

Riportok publikálása és megtekintése

A hatályos szabályok szerint a jegyzőkönyv és a hozzáfűzött vélemény csak abban az esetben publikus a Neptun-kóddal rendelkező felhasználók számára, amennyiben az oktató ehhez a NEPTUN-on keresztül hozzájárul.

Az oktatónak van tehát lehetősége az oktatott tárgyakról készült riportok publikálására, amit valamennyi, a tanulmányi rendszerhez azonosítóval rendelkező egyetemi polgár megtekinthet.

A riportok publikálásának és megtekintésének technikai segédletét a Használati Útmutató tartalmazza.

See in english

Eötvös Loránd University attaches great importance to gauging students’ opinions about the programmes offered at the University, therefore it pays close attention to giving students the chance to voice their opinions on classes.

The surveying of opinions and students’ evaluations serve several purposes. Students, if the teacher explicitly so agrees in writing, can learn other students’ opinions about the various courses, teachers receive feedback from students, while the University and Faculties receive information about their students' views on the programme. Overall, the feedback given by students is suitable to support the work aimed at improving the quality of the programme.

The feedback given by students can serve to support the work aimed at improving the quality of programmes.

As part of the University’s quality improvement project, a review of the evaluation process was launched in the autumn of 2015 within the framework of a working committee, leading to a revision of the survey questionnaire in the spring of 2016.

The modifications made to the questionnaire sought to establish a more conscious long-term application of the results of the survey, in particular the development of courses and training programmes that are crucial for the improvement of the quality of education. Because the working committee wanted the more complex target system that the survey intends to serve to be reflected in the name of the survey, the name of the evaluation system has been changed from Student Evaluation of Teachers’ Work (OMHV) to Evaluation of Teachers by Students (OHV).

THE EVALUATION PROCESS

The questionnaires can be filled out anonymously or in a way that the student making the evaluation cannot be identified. Students will have the chance to complete the evaluation once every six months, from the first day of the examination period until the penultimate day of the examination period. Filling out the questionnaire cannot be made mandatory.

The ELTE Quality Office is responsible for the electronic execution of the evaluation process for each faculty.

The questionnaires on which the student feedback is based consist of two main parts: one for the course and one for the teacher. However, in order to assess the evaluability of the answers, it is crucial that the questionnaires also include a question that can be used to verify the student’s participation in the class.

In line with Senate Resolution XCIX/2012 (V.21.), students who fill out the questionnaire will receive 8 extra points in the following semester’s ranking course registration if they fill out all questionnaires accessible to them.

EVALUATING COURSES

In line with the rules of the current Quality Handbook, the evaluations of the various courses and their teachers can only be viewed if a minimum of 25% of students registered for the course, or at least 5 people, have filled out the questionnaire. In this case, a report pertaining to the course will be generated. The report can be viewed via NEPTUN by the teacher in question, the head of the organisational unit that launched the course and individuals responsible for the majors listed in NEPTUN which contain the given course in their curriculum.

The reports can be commented on by the teacher in question and the head of the organisational unit via NEPTUN in the form of an electronic entry. These opinions are part of the report.

PUBLISHING AND VIEWING REPORTS

Under the current rules, reports and the reviews attached to them are only public to users with Neptun codes if the teacher consents to it via NEPTUN.

Teachers therefore have the opportunity to publish reports on the subjects they teach, which can be viewed by all university citizens with an ID for the Electronic Registration System.

For technical assistance in publishing and viewing the reports, please consult the User Guide.