Doktori iskolák

Doktori iskolák

Állam- és Jogtudományi Kar

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1993-ban kezdődött meg a doktori képzés, két akkreditált doktori programban: az állam- és jogtudományok és a politikatudomány területén. A képzések akkreditációja az állam- és jogtudomány körében valamennyi területre kiterjedt, s ezzel egyedüli volt a hazai jogtudományi doktori akkreditációk között. A politikatudományok területén az országban elsőként akkreditálták a képzést. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának doktori iskolái nagy szakmai és oktatási tapasztalattal, széles körű tudományos felkészültséggel oktatják doktoranduszhallgatóikat, és várják a doktori képzésre jelentkezőket. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának két doktori iskolájában az elmúlt több mint 25 évben mintegy ezer hallgató végzett doktori tanulmányokat – több mint egyharmaduk szerzett tudományos fokozatot.

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
A doktori iskola képzése jelenleg az alábbi három doktori program keretében történik: Állam- és Jogtudományi Doktori Program, Kriminológia Doktori Program és a Doctorate in Global and Cultural Criminology (DCGC) nemzetközi doktori program. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Program legfontosabb szemináriumai közé tartozik a büntető eljárásjog és büntetés-végrehajtási jog, a kriminológia, a közigazgatási jog, a büntetőjog, de a leendő doktoranduszok képzési tantervében sok egyéb mellett szerepel majd a jogszociológia, polgári jog, pénzügyi jog, és a szociális és munkajog is.

Politikatudományi Doktori Iskola
A doktori iskola 2016 óta négyéves rendszerben működik, amely két szakaszra osztható. Az első szakaszban főként az iskolarendszerű tanulmányi kreditek megszerzése, valamint az oktatói-kutatói kompetenciák fejlesztése történik, amelynek lezárása a komplex vizsga. Sikeres komplex vizsga után léphetnek át a második szakaszba, amely egyértelműen a tudományos kutatói kompetenciák erősítését szolgálja magyar és idegen nyelven, valamint e szakasz alatt készül el tulajdonképpen maga a doktori értekezés. A doktori iskola képzésének célja a tudományos fokozat szerzésére felkészítés, az oktatói utánpótlás nevelés, és tudományos továbbképzés.

Bölcsészettudományi Kar

A Filozófiatudományi, Irodalomtudományi, Nyelvtudományi és Történelemtudományi Doktori Iskolák 75 doktori oktatási programja teljes tudományterületi lefedettséget és magas szakmai színvonalat biztosít a hallgatók számára. A BTK doktori programjai szinte minden hagyományos és modern kutatási irányzatban vezető helyet foglalnak el, és sok esetben egyedüli képzési helyei az adott szakterület tudományos utánpótlásának. A hallgatók a kutatói műhelyekben megismerkedhetnek a legfrissebb hazai és nemzetközi szakirodalommal, valamint a szakterület legújabb kutatási eredményeivel és módszereivel. A tanulmányi idő alatt a hallgatók publikációs kötelezettségeik teljesítése révén bekapcsolódnak a szakmai nyilvánosságba. A hallgatókat egyetemi és egyetemen kívüli pályázati lehetőségek is segítik kutatásaik megvalósításában.

Filozófiatudományi Doktori Iskola
A doktori iskola az ELTE BTK Filozófia Intézetének, valamint Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének és Ókortudományi Intézetének keretében működik, e három intézet tanszékeit integrálja. A képzés az alábbi programokat tartalmazza: Analitikus filozófia, Antik és középkori filozófia, Esztétika, Etika és politikai filozófia, Fenomenológia, Film-, média- és kultúraelmélet, Hermeneutika, Interkulturális filozófia, Logika és tudományfilozófia, Művészettörténet, Újkori filozófia, Vallástudomány.

Irodalomtudományi Doktori Iskola
A doktori iskola négyéves (8 féléves) képzést nyújt. A programok az irodalomtudományon belül öt fő tudományterületet ölelnek fel: anglisztika és amerikanisztika, germanisztika, szlavisztika, romanisztika, magyar és uráli irodalomtudomány (folklór), könyvtártudomány és folklorisztika. A doktori programok közös jellemzője, hogy az oktatókkal csapatmunkában együtt dolgozó doktoranduszok egy-egy tudományos feladat megoldásában valóságos kutatócsoportokként tevékenykednek. A doktori iskola programjai így a tudományos utánpótlás nevelésének országosan is nélkülözhetetlen intézményei.

Nyelvtudományi Doktori Iskola
A doktori iskola a következő intézeteket integrálja a képzésben: Angol-Amerikai Intézet, Germanisztikai Intézet, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Nyelvi Közvetítés Intézete, Ókortudományi Intézet, Orientalisztikai Intézet, Romansztikai Intézet, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Távol-Keleti Intézet. A doktori iskola tudományos műhely is: a doktoranduszok nem csupán előadásokat hallgatnak, vagy meghatározott munkákról referálnak, hanem önálló, de mégis (főképp kezdetben) irányított tudományos tevékenységet (rövidebb lélegzetű közlemények, recenziók írása) folytatnak. A tudományos műhely jelleget erősíti az is, hogy az egyes programok meghatározott mértékig átjárhatóak, szellemiségét a nyelvtudomány egységének gondolata hatja át.

Történelemtudományi Doktori Iskola
A programok a Történeti Intézet, a Régészettudományi Intézet, az Ókortudományi Intézet és az Orientalisztikai Intézet tanszékeire támaszkodnak. A tematikus programok tanári kara elsősorban ezen tanszékek oktatóiból áll. Az egyes tudományágak minél szélesebb lefedése érdekében a doktori iskola a kezdetek óta törekedett arra, hogy az iskolában folyó tudományos műhelymunkában az ELTE oktatói mellett a társegyetemek, a Magyar Tudományos Akadémia intézeteinek, valamint az országban működő levéltárak és múzeumok minősített munkatársai is részt vegyenek. A színvonalas oktatáshoz ugyancsak hozzájárul, hogy a doktori iskolában – részben idegen nyelven – külföldi professzorok és nemzetközileg elismert tudósok is tanítanak.

Gazdaságtudományi Kar

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola
A doktori iskola az ökonometria, pénzügyek, számvitel, menedzsment, marketing területeire várja hallgatóit, akik érdeklődnek a legújabb nemzetközi trendek iránt. Ezért különösen ajánlott a képzés azoknak, akik a fenti területeken olyan kutatásokat terveznek, amelyek kiterjednek a hálózatosodással, és az ennek következtében létrejövő nagy adathalmazokkal kapcsolatos jelenségekre, valamint a gazdálkodási szempontból releváns új pszichológiai eredményekre (viselkedés-gazdaságtani eredményekre) is. A doktori iskola az üzleti tudományok területén is a vezető tudományegyetemi standardoknak megfelelő magas szintű nemzetközi publikációs tevékenységet vár el a fokozatszerzéshez, ugyanakkor minden feltételt biztosít ezek teljesítéséhez. Jelentkezési határidő: 2022. május 20. A felvételi vizsga időpontja: 2022. június 20–30.

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Doktori Iskola
A doktori iskola keretei között egyaránt teret kapott az alap- és az alkalmazott kutatás, illetve a pszichológia különböző tudományágai.  Hét program közül lehet választani: fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia, kognitív pszichológia, magatartáspszichológia, személyiség- és egészségpszichológia, szocializáció és társadalmi folyamatok, klinikai pszichológia és addiktológia, valamint sport- és egészség-pszichofiziológia program. A Doktori Iskola interdiszciplináris elköteleződésű; valamennyi program támaszkodik a társtudományokra. Jelentős az együttműködés az egyes programok között, ami a közösen meghirdetett tanegységeken, a választható áthallgatásokon, illetve a közös kutatási projekteken, együttműködéseken keresztül valósul meg.

Neveléstudományi Doktori Iskola
A doktori iskola célja, hogy felkészítse hallgatóit a felsőoktatás és a tudományos kutatás területén végzett munkára, továbbá az oktatási ágazat területén egyéb olyan munkakörök betöltésére, amelyek magas szintű kutatói kompetenciákat igényelnek. A képzés során a doktoranduszok részt vesznek a közös elméleti, illetve kutatásmódszertani modulok munkájában, emellett egyéni kutatói érdeklődésüknek megfelelően bekapcsolódnak a doktori iskola programjaiba.

Társadalomtudományi Kar

Szociológia Doktori Iskola
A doktori iskola kiemelkedő sajátossága a kutatás és oktatás problémaorientált és interdiszciplináris jellege. Ez megmutatkozik a tárgyak tematikáiban, a programok általános kutatási koncepciójában, a hallgatók témaválasztásának orientálásában, a témák kiírásában, továbbá a programokban részt vevő oktatók és témavezetők személyi összetételében is. A kurzusok megfelelően ötvözik a szélesebb társadalomtudományi megalapozást és a specializáció elősegítését. A törzstárgyak és választható tárgyak oktatására a társadalomtudományok legnevesebb hazai művelőit sikerült megnyerni, ez biztosítja, hogy az oktatott tárgyak anyaga valóban korszerű és igényes legyen. 

Informatikai Kar

Informatika Doktori Iskola
Az ELTE Informatikai Karán nagy hagyományokkal rendelkező doktori iskola működik, amelynek célja, hogy a témavezetők közvetlen irányítása mellett, önálló kutatómunka végzésére tanítsa és tegye képessé a hallgatókat. Az Informatika Doktori Iskola az informatika teljes szakmai spektrumában kínál a tudományos pályára törekvőknek felkészülési lehetőséget és témavezetést. A doktori iskola nyolc féléves képzése jelenleg az alábbi négy doktori program keretében történik: Az informatika alapjai és módszertana, Információs rendszerek, Numerikus és szimbolikus számítások és az Informatika szakmódszertani Doktori Program. Az információs rendszerek szakirány olyan rendszerek tervezésének, építésének, működtetésének és használatának mesterségbeli és tudományos kérdéseivel foglalkozik, amelyekben az emberi kommunikáció döntő részben a számítógépes rendszerekben adatként tárolt információ visszanyerésén és kibővítésén alapul. Az informatika szakmódszertani program célja olyan, az informatika tudományterületén széleskörűen tájékozott, kutató szaktanárok képzése, akik képesek az igényes tanítás, tehetséggondozás, ismeretterjesztés, a tantervkészítés és szaktárgyi fejlesztés, a szaktanácsadói, ill. a vezetőtanári feladatok ellátására, továbbá utánpótlást jelentenek a szakmódszertan területén a felsőoktatásban.

Természettudományi Kar

Biológia Doktori Iskola
A doktori iskola 2001-ben jött létre, és ma az élettudományok egyik legnagyobb hazai posztgraduális programja, amely a modern biológián belül széles körű, kutatásorientált képzést nyújt. Az ELTE Biológiai Doktori Iskolában megszerzett tudásnak köszönhetően az itt szerzett tudományos fokozat segíti az elhelyezkedést olyan pályákon is, ahol egyre nagyobb az igény jól képzett kutatókra, így a biotechnológia, az egészségügy, a környezetvédelem területén, vagy akár a biológiához kapcsolódó egyéb iparágakban, kormányzati és civil szervezetekben.

Fizika Doktori Iskola
Az ELTE Fizika Doktori Iskolában folyik a legszélesebb körű oktató- és kutatómunka a magyar egyetemi intézetek közül a fizikai tudományok tekintetében. Itt mindenki megtalálja az érdeklődésnek megfelelő tudományterületet az asztrofizikától a biológiai fizikáig, a komplex rendszerektől a kísérleti és elméleti részecskefizikáig, az anyagfizikától a reaktorfizikán keresztül a térelméletig. Doktoranduszaink a hazai és külföldi egyetemek és kutatóintézetek kutatójaként, az iparban alkalmazott fizikusként és tanárként is elhelyezkedhetnek. A képzésben résztvevő doktoranduszok aktív részesei lehetnek nagy nemzetközi kutatási együttműködéseknek, mint pl. a LIGO, az LSST, a Pan-STARRS asztrofizikai, illetve gravitációshullám-megfigyelő projektek, vagy a CERN CMS kísérlete.

Földtudományi Doktori Iskola
A doktori iskola oktatói aktív kapcsolatokkal rendelkeznek a hazai és nemzetközi kutatóintézetekkel, piaci szereplőkkel, kormányzati és önkormányzati döntéshozókkal. A Földrajz- és Földtudományi Intézet két központra oszlik, amelyek közül a Földrajztudományi Központ a bolygónk felszíni viszonyait, azok kialakulását, a természet és társadalom kapcsolatát vizsgáló földrajztudománynak (geográfiának), míg a Földtudományi Központ a Föld felépítését, történetét, levegőburkát és kozmikus környezetét kutató tudományágaknak (geológia, paleontológia, geofizika, meteorológia és csillagászat) ad szervezeti keretet. 

Hevesy György Kémia Doktori Iskola
A doktori iskola képzési rendszerében nagy szerepet kap az önálló, egyéni kutatómunka, ezért hallgatóink jelentős része a vegyész mesterszakos diploma megszerzése után az intézet doktori iskolájában folytatja tanulmányait. Az itt végzettek az ipari és akadémiai kutatás-fejlesztés és innováció számos területén, ezek közül is kiemelten a gyógyszerkutatás, az élelmiszerkémia, a környezetvédelem és környezetminősítés, az analitika, az alternatív energiaforrások fejlesztése, a petrolkémia és a műanyagipar területén helyezkednek el. A kémia doktori iskola kiemelkedő kutatási területei közé tartozik továbbá a fehérjekutatás, a biológiai rendszerek kémiája, az élelmiszer- és a környezetanalitika, a szintetikus kémia, az elektrokémia és a nanotudományok.

Környezettudományi Doktori Iskola
A doktori iskolában folyó munka alapkutatási támogatást nyújt a környezettel kapcsolatos gyakorlati kérdések megválaszolásához, illetve környezeti problémák megoldásához. Ide tartozik például a természetvédelem, közegészségügy, vízminőség-védelem, szennyezések vizsgálata a talajban és a légkörben, hulladékkezelés, környezeti radioaktivitás és egy sor más terület. A doktori képzés során a kiválasztott tudományterületen szilárd elméleti és gyakorlati ismereteket adnak át az oktatók, amelyek jó alapot nyújtanak a későbbi pályához mind az alkalmazott területeken (iparban, környezetvédelmi szervezetekben, hatóságokban), mind az akadémiai irányban (kutatóintézet, egyetem).

Matematika Doktori Iskola
A doktori iskola erősségei a választható témák széles skálája, amely a matematika jelentős részét lefedi, a nemzetközi szinten is erős oktatói, témavezetői állomány, a kiterjedt nemzetközi kapcsolatok, és nem utolsó sorban a Matematikai Intézetben működő kutatócsoportokhoz való kapcsolódás lehetősége. A hallgatók, ha témájuk illeszkedik a megfelelő csoport kutatási területéhez, bekapcsolódhatnak például a négy MTA-ELTE kutatócsoport egyikének, vagy a Lendület kutatócsoportok a munkájába.