Új Nemzeti Kiválóság Program

ÚNKP – 2016/2017-es tanévben támogatottak („A” keret)

ÚNKP – 2016/2017-es tanévben támogatottak („A” keret)

 

Név

Kar

Téma

1

Czabán Samu

ÁJK

Mérni a mérhetetlent – Tárgyalótermi pszichológia a polgári perekben

2

Ella Orsolya

ÁJK

A kognitív tudás szerepe a politikai vezetésben

3

Fábián Áron

ÁJK

A két világháború közötti magyar kisebbségvédelem közjogi dimenziói

4

Havasi Márta Eszter

ÁJK

Az alkotmányok stabilitását biztosító jogtechnikai eszközök nemzetközi palettája

5

Szécsényi Gergely

ÁJK

A tulajdonjog-fenntartás egyes kérdései a római jogban és annak továbbélése során

6

Takács Dániel

ÁJK

A közösségi finanszírozás jelenségének kérdései

7

Dobó Dorottya

BGGyK

Az autizmusra jellemző olvasási és nyelvi folyamatok finomabb megértése felé

8

Hegedüs Norina Júlia

BGGyK

Adaptáció és egyetemes tervezés az enyhén értelmi fogyatékos tanulók rendszerszintű mérésekben való részvételéért

9

Lőrincz Borbála

BGGyK

Új diagnosztikai eljárások bevezetése a hazai gyógypedagógiába

10

Bagdi Sára

BTK

Hevesi Sándor, az emberi test misztériuma/Hevesy Iván, a modern művészetek útjai

11

Baráth Dóra

BTK

Egy XVI. századi angol követ Magyarországról. Christopher Mont jelentései a német birodalmi gyűlésekről 1542–1546

12

Bódai Dalma

BTK

Tezauráció, reprezentáció, tudományos szemlélet – a gyűjtemény mint fogalom változásai a kora újkorban

13

Branczeiz Anna

BTK

A vallomásosság poétikája (főképp Radnóti Miklós verseiben)

14

Dombrovszki Áron

BTK

Új megközelítés a lehetséges világ-fikcionalizmus felé: az erős artefaktualista lehetséges világ-fikcionalizmus

15

Nagyné Farkasvölgyi Noémi

BTK

Felekezeti konfliktusok az egri egyházmegyében a 18. században

16

Fazekas Júlia

BTK

Tér és irodalom összefüggései, a reformkori divatlapok térpoétikája

17

Benedekné Ficzere Kitti

BTK

A Meidzsi-kori japán nyelvújító mozgalom, a genbun-iccsi Futabatei Simei munkásságán keresztül

18

Hári Kata

BTK

Az okos és balga szüzek ábrázolása a középkori művészetben, különös tekintettel a könyvfestészetre

19

Katona Éva

BTK

A szlovákiai magyar kisebbség nyelvcseréje

20

Kintli Borbála

BTK

Esztétika és esztétika összefüggése (Pilinszky János és Emmanuel Lévinas életművében)

21

Kiss Kata Dóra

BTK

Kommunikáció és integráció – A pszichoanalízis egy filozófiai olvasata

22

Lovász Ádám

BTK

Az észlelés deterritorializációja. Az átható érzékelés fenomenológiája

23

Mecser Szilvia

BTK

Aktivizmus a moldvai nyelvi revitalizációban

24

Mosa Diána

BTK

A francia nyelv etimológia-alapú oktatása magyar anyanyelvűeknek

25

Pártay Kata

BTK

Rokoni kapcsolatok és jóslatok Euripidész drámáiban

26

Szabó Gergely

BTK

A migráció és a többnyelvűség narratívái amerikai magyar körében

27

Szabó Zsanett

BTK

Schvarcz Gyula

28

Szanyi Szilvia

BTK

Vaszubandhu kései filozófiája

29

Velev Georgi

BTK

A bolgár népnév előfordulása újperzsa forrásokban

30

Vida Bence

BTK

Bethlen Miklós kancellár (1642–1716) hírhálózatának modellezése

31

Vincze Judit

BTK

Az orphikus Argonautika

32

Zákányi Péter

BTK

A magyar neoavantgárd képzőművészet és a kultúrpolitika viszonya az 1970-es évtized első éveiben

33

Zelenai Nóra Judit

BTK

Vulgáris latin nyelv a késő ókori Rómában a feliratok tükrében

34

Leitereg András

IK

Masszívan Párhuzamos Architektúrák Generatív Programozása

35

Lukács Dániel

IK

Erlang BEAM fileok elemzése

36

Nagy Vendel

IK

Big Data elemzést támogató keretrendszerek illesztése

37

Szécsi Péter

IK

Fordítási egységek közötti statikus elemzés megvalósítása

38

Éltető Noémi

PPK

A kockázatkereső viselkedés magyarázata: a tudatos és nem tudatos kognitív folyamatok átszerveződése?

39

Gönye Bianka

PPK

Elektrodermális aktivitás életkori különbségei gyermekkorban

40

Horváth Kata

PPK

Az explicit és implicit statisztikai tanulás idegtudományi jellemzői

41

Hörömpöli Ádám

PPK

Milyen pszichológiai tényezők segítik elő a fiatalkori függőség kialakulását?

42

Kovács Márton

PPK

A biomechanikus költség hatásának vizsgálata döntéshozási feladatokban

43

Szabó Hajnalka

PPK

Énekelni és hatni hagyni. Óvodapedagógus-jelöltek zenei elköteleződésének vizsgálata

44

Szücs Renáta

PPK

Minden gyerek egyforma? Kulturális összehasonlító projekt magyar és indonéz gyerekek társas folyamatairól

45

Török Csenge

PPK

Az emlékezet fejlesztése a tanulás idői paramétereinek kalibrálásával

46

Ilyés Virág

TáTK

A munkaerőpiac hálózatalapú megközelítése – Korábbi munkatársak szerepe

47

Kecskés Nóra

TáTK

Állampolgári szocializáció vizsgálata a drámán keresztül

48

Tamás Soma Baján

TáTK

A nem pénzügyi tényezők befektetési döntésekbe való integrálása

49

Ternay Andrea

TáTK

Az idősek megítélése a magyar oktatási rendszerben

50

Vígh Kata

TáTK

Kettős szükségletű gyermekek a gyermekvédelmi szakellátásban

51

Kiss Teodóra

TÓK

Igazgyöngy esélyteremtő modell alkalmazásának lehetőségei Tatárszentgyörgyön

52

Lanszki Donát

TÓK

Tudástranszfer a felsőoktatásban – hallgatói szemmel

53

Sófalvi Tímea

TÓK

Tudástranszfer a felsőoktatásban – a hallgatói szemmel

54

Ágoston Tamás

TTK

Valós leszámlálási feladatok az algebrai geometriában

55

Bagoly Attila

TTK

Háromrészecske Bose-Einstein korrelációk vizsgálata

56

Bärnkopf Anna

TTK

Termodinamika újszerű tanítása a középiskolában

57

Bécsy Bence

TTK

Gravitációshullám-kitörésekkel asztrofizikai kérdések nyomában

58

Bondici László

TTK

Többfaktoros kamatlábmodellek és egzotikus opciók

59

Bozóki Tamás

TTK

Geomágneses viharok új vizsgálati lehetősége Schumann-rezonancia segítségével

60

Dálya Gergely

TTK

Galaxiskatalógusok használata a gravitációshullám-asztrofizika hajnalán

61

Damásdi Gábor

TTK

Ekvipartíciós tételek és kapcsolódó diszkrét geometriai kérdések

62

Dankovics Attila

TTK

Halmazrendszerekre vonatkozó extremális problémák

63

Eördögh Ádám

TTK

Transz-Ciklooktén származékok szintézise

64

Horicsányi Attila

TTK

Patkányok kollektív keresési stratégiájának vizsgálata labirintusban

65

Kincses Dániel

TTK

A kvark-gluon plazma kritikus pontjának keresése a PHENIX detektornál

66

Lakatos Zsolt

TTK

A korai endoszómák homotipikus fúziójában résztvevő SNARE fehérjék azonosítása

67

Lovász Anikó

TTK

Tengeraljzati hidrotermás folyamatokhoz kötődő ércesedések (példák a Dinaridákból)

68

Lukács Tamás

TTK

Véletlen bolyongási algoritmus alkalmazása lassú diffúziós tartományra geofizikai CT és NMR mérésekben

69

Mayer Márton István

TTK

A kolinerg pályarendszer molekuláris és sejtszintű változásai Alzheimer-kór során

70

Miskolczi Christina

TTK

A gyermekkori szociális elhanyagolás, a felnőttkori agresszió és az idegrendszeri plaszticitás kapcsolata – Új terápiás lehetőségek irányában

71

Molnár Anna

TTK

Az epigenetikai génszabályozás mechanizmusai és vizsgálata tumorsejtekben

72

Oravecz Éva

TTK

A Jura Bükkzsérci mészkő vizsgálata üledékes deformációs szerkezetek, korai vetők és redők alapján

73

Pap Viktória

TTK

Elektromos geofizikai mérések kiértékelése és statisztikai elemzése implicit módon megadott megoldások esetén

74

Róth Csaba

TTK

Hidrofil héj kialakítása poli(N-izopropil-akrilamid) mikrogél részecskéken

75

Rozgonyi Kristóf

TTK

Rádiósugárzó aktív galaxismagok szerkezeti változásainak vizsgálata nagy felbontású interferométeres technikával

76

Spránitz Tamás

TTK

A Soproni-hegység turmalinban gazdag képződményeinek kőzettani elemzése és genetikai értelmezése

77

Takács Ádám

TTK

A hadronizáció elméleti vizsgálata a CERN nagyenergiás ütközéseiben

78

Takátsy János

TTK

Gömbhalmaz-modellek tesztelése elnyúlt pályájú feketelyuk-kettősök

79

Varga György

TTK

Változó súlypontok? A visegrádi országok külkereskedelmének alakulása az Európán kívüli világgal az európai uniós csatlakozástól napjainkig

80

Vértesy Gáspár

TTK

Fraktálszerű függvények

81

Zalai Zsófia

TTK

A Pásztori vulkán komplex geofizikai vizsgálata gravitációs, mágneses és szeizmikus adatok alapján

82

Zwillinger Márton

TTK

Szelektíven deuterált heterociklusos foldamer építőelemek szintézise

Budapest, 2016. szeptember 23.

Kar

Bíráló bizottságok

ÁJK

Kiss Dóra Bernadett
Milánkovich András
Dr. Nagy Mariann
Dr. Somssich Réka

BGGYK

Dr. Papp Gabriella
Dr. Stefanik Krisztina
Sztrecsko Borbála

BTK

Dr. Boros Gábor
Dr. Horváth László
Horváth Mihály
Dr. Nagy Balázs

IK

Dr. Gergó Lajos
Dr. Kozsik Tamás
Dr. Kürti Jenő
Mikecz Márk
Dr. Porkoláb Zoltán

PPK

Krén Heléna
Dr. Oláh Attila
Dr. Veres-Székely Anna

TÁTK

Bányai Eszter
Dr. Éber Áron Márk
Dr. Németh Renáta
Dr. Sík Domonkos

TÓK

Hóka Tímea
Dr. Kolosai Nedda Ilona
Dr. Lehmann Miklós

TTK

Dr. Horváth Ákos
Dr. Kürti Jenő
Dr. Szabó Csaba
Zsilák Borbála Anna

A pályázatokat a kari bizottságok a pályázati útmutatóban megadott szempontok szerint bírálták el. A bizottságok tagjainak névsora nyilvános, a döntéseket nem indokoljuk.
Az ÚNKP pályázati útmutató 17.1. pontja értelmében az elutasító döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Budapest, 2016. augusztus 17.