Új Nemzeti Kiválóság Program

ÚNKP – 2016/2017-es tanévben támogatottak („B” keret)

ÚNKP – 2016/2017-es tanévben támogatottak („B” keret)

 

Név

Kar

Téma

1

Lukonits Ádám

ÁJK

A tagállami népszavazások helye és szerepe az uniós döntések meghozatalában

2

Szentgáli-Tóth Boldizsár

ÁJK

Az organikus törvényekre vonatkozó jogi szabályozás

3

Szontagh Veronika Anna

ÁJK

A gyűlöletvezérelte bűncselekmények és a helyreállító igazságszolgáltatás hatékonyságának vizsgálata Magyarországon

4

Tóth Andrea Katalin

ÁJK

A szerzői jogi szabályrendszerek közelítése a digitális érában

5

Varga András

ÁJK

A politikai kultúra változásának lehetséges irányai az EU döntéshozatalában

6

Balogh Zsuzsánna

BTK

Bánffy Dénes levelezése

7

Bartus Dávid

BTK

Római fürdő Brigetióban

8

Bátori Anna

BTK

Kovacich Márton György és az információterjedés a 18-19. század fordulóján

9

Förköli Gábor

BTK

A magyarországi közhelygyűjtemények és excerpták a koraújkorban

10

Fülöp Kristóf György

BTK

Bronzkori hamvasztás nyomában – kerámiák tűzbe veszett története

11

Gazdag Vilmos

BTK

A kárpátaljai beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban meghonosodott keleti szláv lexikai elemek atlasza

12

Görög Nikoletta

BTK

Beregszász névadásának változása a 20. század folyamán

13

Gyimesi Emese

BTK

Költőnők a 19. század közepén

14

Gyuris Kata

BTK

Kegyetlen terek: erőszakábrázolások a kortárs afrikai irodalmakban

15

Hendrik Nikoletta

BTK

A közösségi életben való részvétel Epiktétosz filozófiájában

16

Hevő Péter

BTK

A német "out-of-area"-vita kormányzati szemszögből - intenciók, stratégiák és eredmények

17

Holecz Margit

BTK

Cochleáris implantáció - Lehetőségek és korlátok

18

Huhák Heléna

BTK

Agitációs munka a Magyar Dolgozók Pártja alapszervezeteiben

19

Ilyefalvi Emese

BTK

Digitális szövegfolklorisztika - a magyar ráolvasások annotációs rendszerének kidolgozása

20

Kádas István

BTK

Szolgabírói pecséthasználat és igazgatási szerepe a középkori Sáros megyében

21

Kis Zita

BTK

Az itáliai vékonyfalú kerámiák megjelenése a Borostyánkő-út menti települések és temetők leletanyagában

22

Kiss Ernő Csongor

BTK

Herta Müller és Dubravka Ugresic prózája, valamint nemzetközi recepciójuk a transznacionális fordulat után

23

Koloh Gábor

BTK

A gyermekvállalás regionális jellemzői a 19. századi Magyarországon

24

Kovács Máté

BTK

A felsőoktatási kommunikáció napjainkban: egyetemi weboldalak elemzése

25

Krasznai Réka

BTK

A hálózatkutatás lehetőségei és módszertana a társadalomtörténeti kutatásokban

26

Krepsz Valéria

BTK

A beszéd temporális függvényei az életkor függvényében

27

Krizsai Fruzsina

BTK

Bácskai halottbúcsúztató versek gyűjtése és komplex nyelvészeti vizsgálata

28

Lakatos Péter

BTK

A romani-magyar kétnyelvűségből eredő iskolai hátrányok és megoldási lehetőségei. Magyar-cigány szótár létrehozása pedagógusok számára - oktatási segédanyag

29

Markovich Réka

BTK

Az emberi jogok logikai elemzése

30

Molnár Ferenc

BTK

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye szerepe a ruszin mozgalomban, 1848-1871

31

Nagy János

BTK

Az 1751. évi országgyűlés naplójának kiadásra való előkészítése (A forrás átírása, kritikai apparátus és bevezető tanulmány írása, személyi adattár összeállítása)

32

Németh Dániel

BTK

A magyar nép belső elnevezésének történeti-etimológiai vizsgálata

33

Niederreiter Zoltán

BTK

Az istenek világa az újasszír és újbabilóni képi források tükrében

34

Péró Krisztina Éva

BTK

Bulyovszky Lilla - egy 19. századi színésznő utazásai, irodalmi munkássága, pályaképe

35

Rung Ádám

BTK

Egy új magyar mitológiai kézikönyv előkészítése

36

Sitkei Dóra

BTK

Magyarul tanuló koreai hallgatók köztesnyelve

37

Steinmacher Kornélia Nóra

BTK

Hagyomány, identitás, nőiség: történelemformáló nőalakok Jókai Mór regényeiben

38

Szabó Dániel

BTK

A bibractei bazilika és forum kronológiai horizontjai a bibractei kerámialeletek tükrében

39

Szeredi Merse Pál

BTK

A magyar avantgárd befogadástörténete (1915–1926). Aktorok – Viták – Kontextusok

40

Takács Edit

BTK

A téri nyelvi vizsgálata a magyar és az angol nyelvben

41

Takó Ferenc

BTK

Nyitott kapuk előtt - a nyugati gondolkodástörténeti hagyomány japán recepciója a Meiji-kori országnyitás idején

42

Tamás Ábel

BTK

Híradástechnika és antik irodalom

43

Ternovácz Bálint

BTK

A nándorfehérvári püspökség története a középkorban

44

Tóth Olivér István

BTK

A tapasztalat fogalmi és nem-fogalmi tartalmának viszonya történelmi keretben vizsgálva

45

Tőtős Áron

BTK

Az erdélyi társadalom metamorfózisa: a foglalkozásszerkezet átalakulása, 1870-1941

46

Uhrin Dorottya

BTK

A vértanú szűzek kultusza Európában. Nemzetközi kontextus a magyar kultusz kutatásához.

47

Zámbó Kristóf

BTK

Otthon és affektivitás - az otthonosság és az idegenség érzéki aspektusa

48

Bognár Gergő

IK

Képfeldolgozás transzformációk alkalmazásával

49

Bozó István

IK

Funkcionális nyelven írt program szeletelése

50

Horpácsi Dániel

IK

Adott tulajdonságú funkcionális programok előállítása

51

Horpácsiné Kőszegi Judit

IK

Jelentésmegőrző programtranszformációk helyességvizsgálata

52

Németh Boldizsár

IK

Magas absztrakciós szintű programozási nyelven írt forráskódból hatékony futtatható állomány előállításának lehetősége

53

Tóth Melinda

IK

Adat és kiértékelési függőségi analízis funkcionális nyelvekre

54

Bircher Julianna

PPK

Személyiség, mint egy túlélésre hajlamosított génváltozat mediátora

55

Bereczki Enikő Orsolya

PPK

A tanulók kreativitásának fejlesztése IKT-eszközökkel támogatott tanulási  környezetben a magyar köznevelésben

56

Bogdán Péter

PPK

A romák oktatásának kérdései az iskolaelméletek összefüggéseinek tükrében 1978 és 1998 között

57

Bolló Henrietta

PPK

A büszkeség és szociális státusz kapcsolata különböző társadalmi helyzetekben

58

Bükki Eszter

PPK

Szakképzésben dolgozó pedagógusok a mester- és kutatótanár programok tükrében

59

Dömötör Zsuzsanna

PPK

Ergogén szerek placebohatása, és a sportolók babonás viselkedése, mint tárgynélküli placebo

60

Horváth László

PPK

A komplex adaptív rendszerként működő felsőoktatási intézmények kvázi-dekomponálása - az egyetemi kormányzás vizsgálata a szervezeti alrendszerek vizsgálatával

61

Klicsu Anna

PPK

Az egyetemi rituálék az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen

62

Költő András

PPK

A hipnózisba való bevonódás akadályai

63

Misley Helga

PPK

Milyen elvárásokat támasztanak a középiskolai végzős diákok a felsőoktatási intézményekkel kapcsolatosan? A huszonegyedik századi, fogyasztói igényekre épülő, hatékony felsőoktatási marketing

64

Nagy Márton Gáspár

PPK

Nem tudatos és tudatos emlékezeti folyamatok szemmozgáskövetés alapú szétválasztása

65

Pap Anna

PPK

Tanulási zavarok a szakképzésben

66

Pap Luca Alexa

PPK

A mester- és kutatópedagógusok folyamatos szakmai fejlődését támogató gyakorlóközösségek hatásvizsgálata

67

Sándor Anikó

PPK

Az inkluzív kutatás módszertana fogyatékosságügyi kutatásokban 

68

Tóth-Király István

PPK

Az online szabadidős tevékenységek sötét és világos oldala

69

Velkey Kristóf

PPK

Oktatási reformok eredményességémek vizsgálata

70

Zsila Ágnes

PPK

A cyberbullying pszichológiai hatását befolyásoló tényezők feltáró vizsgálata

71

Félix Anikó

TáTK

A cigányellenesség változó formái a MIÉP és a Jobbik diskurzusában 1998-tól 2016-ig

72

Máté Dezső

TáTK

Generációs változások a roma diplomások életútjában, a társadalmi reziliencia hatása

73

Soós Katalin

TáTK

Az alkotói tevékenységnek, mint gyakorlatok sokaságoknak a vizsgálata migráns és művész csoportok körében

74

Vigvári András

TáTK

Vidéki szegénység városi terekben. A vidékről Budapestre irányuló migráció térbeli vizsgálata.

75

Abdai Judit

TTK

Harmadik felek közötti szociális interakciók értelmezése kutyáknál

76

Bali Krisztina

TTK

Polielektrolit / tenzid nanorendszerek nemegyensúlyi tulajdonságai és alkalmazásaik

77

Beck Róbert

TTK

Modern gépi tanulási ás spektrumminta-alapú módszerek alkalmazása az extragalaktikus asztrofizikában

78

Bencsik Norbert

TTK

A Caskin állványfehérje szerepe a dendrittüskék posztszinaptikus régiójának stabilizálásában

79

Billes Viktor András

TTK

Az autofág gének mutációi következtében fellépő kompenzációs mechanizmusok vizsgálata az ecetmuslica szemfejlődése során

80

Biri-Kovács Beáta

TTK

A metasztázis asszociált S100A4 fehérje internalizációjának és externalizációjának vizsgálata

81

Biró Tamás

TTK

A Bükkalja középső-miocén, extenzív piroklaszt-sűrűségár folyási mintázata és lerakódási módja

82

Bodó Ágnes

TTK

Hálózati folyamatok szabályozása

83

Boross Péter

TTK

Kvantumbitek szilícium nanoszerkezetekben

84

Dima Bálint

TTK

A taxonómiában használt morfológiai bélyegek értékelése molekuláris filogenetikai eredmények segítségével a pókhálósgombák nemzetségénél

85

Enyedi Kata Nóra

TTK

Bifunkciós SAK polipeptid konjugátumok szintézise és vizsgálata

86

Gábor Anna

TTK

A gazda reprezentációi kutyák agyában: audiovizuális fMRI vizsgálatok

87

Gógl Gergő Zsolt

TTK

A MAPK jelátviteli útvonal áthangolódása melanómában

88

Havril Tímea

TTK

Felszíni és felszín alatti víz-kölcsönhatás vizsgálata numerikus szimulációval és sztichasztikus modellel

89

Héra Kornélia

TTK

Problémák a Kakeya-témakörből

90

Hubai András Gábor

TTK

Szabályozatlan osztódás az élet hajnalán

91

Kalácska Szilvia

TTK

Indentációs kísérletek és mikropilár összenyomás során végbemenő képlékeny deformáció vizsgálata elektrondiffrakció segítségével

92

Király Csilla

TTK

Mihályi-Répcelak természetes CO2 előfordulás környezet-geokémiai vizsgálata

93

Kovács Noémi

TTK

Fogászati implantátumként használt fémek és fémötvözetek stabilitásának elektrokémiai vizsgálata

94

Kovács Tibor

TTK

Az autofágia szerepe a Drosphila hím csíravonal őssejtek regenerációjában

95

Kozma Eszter Erika

TTK

Szuperfelbontásra alkalmas fluorogén jelzővegyületek szintézise és vizsgálata

96

Kökényesi Zoltán

TTK

A Nambu-Poisson struktúra kvantálása

97

Krett Gergely

TTK

Alföldi szikes élőhelyek baktériumközösségeinek metagenomikai feltárása

98

Kukucska Gergő

TTK

Kétdimenzionális, hexagonális szerkezetű kristályok Raman-spektrumának vizsgálata

99

Leélőssy Ádám

TTK

Mesterséges intelligencián alapuló levegőminőség-előrejelző rendszer létrehozása

100

Liliom Hanna Laura

TTK

Nanostrukturált felszínek hatása idegszöveti sejtek letapadására és nyúlványnövekedésére

101

Lőrincz Péter

TTK

Autofagoszóma és endoszfóma érésben szerepet játszó gének azonosítása és vizsgálata ecetmuslicában

102

Magyar Norbert 

TTK

Fajok elkülönítése modern adatelemző módszerek alkalmazásával az őslénytanban, a Scutellidae csoportok példáján

103

Nagy Dániel

TTK

Extremális kombinatorika

104

Nagy Donát

TTK

Lengyel csoportok és hatásaik

105

Nemes Ákos

TTK

Ftalocianinok vizsgálata elektrokémiai kvarckristály mikromérleggel

106

Németh Márk

TTK

Specificitás és kölcsönhatás multitrofikus rendszerekben

107

Novák János

TTK

A Geogarypidae álskorpió család Délkelet-Ázsiából és Ausztráliából származó mintáinak feldolgozás, valamint a családba tartozó Indogaryous genus revíziója

108

Pozsgay Judit

TTK

Az autoreaktív B-limfocitákat szelektíven célzó és elpusztító konstrukció hatékonyságának növelése

109

Sáfián Fanni

TTK

Környezetbarát energiagazdálkodási stratégiák szimulációja és optimalizációja Magyarországon

110

Sarka János

TTK

Komplex kémiai rendszerek rezgési-forgási energiaszintjének vizsgálata variációs magmozgás számítások segítségével

111

Szalkai Balázs

TTK

A mesterséges intelligencia alkalmazása a genomikában és a proteomikában

112

Szász Eszter

TTK

A territoriális aggresszió rátermettség következményei az örvös légykapónál

113

Száz Dénes

TTK

A kivilágított hidak dunavirágokra gyakorolt hatásának csökkentése fénysorompóval és a viking hajósok Haidinger-pamaccsal történő navigálásának vizsgálata

114

Török Csaba

TTK

Az előjel probléma vizsgálata rács szimulációkban

115

Varga Tamás

TTK

Égéskémiai modellek optimalizációja és bizonytalanságanalízise: hidrogéntől metánig

116

Vörös Tamás

TTK

Pszeudohalogének és kovalens pszeudohalogenidek mátrixizolációs vizsgálata