Egyetemi Doktori Tanács

A Tanács elnöke

Dr. Mezey Barna DSc,  egyetemi tanár (ÁJK)

A Magyar Tudományos Akadémiát és intézeteit képviselő tagok

Bölcsészettudományi terület képviselője:

Prof. Dr. Romsics Ignác,  akadémikus, egyetemi tanár (Eszterházy Károly Egyetem)

Társadalomtudományi terület képviselője:

Dr. Szigeti Péter,  DSc, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

Természettudományi terület képviselője:

Dr. Kamarás Katalin,  akadémikus, kutatóprofesszor, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

A Tanács karokat képviselő tagjai

Dr. Nagy Marianna,  egyetemi tanár (ÁJK)
Dr. Karácsony András,  egyetemi tanár (ÁJK póttag)
Dr. Kulcsár Szabó Ernő,  akadémikus, professor emeritus (BTK)
Dr. Lukács István DSc,  egyetemi tanár (BTK póttag)
Dr. Oláh Attila,  egyetemi tanár (PPK)
Dr. Demetrovics Zsolt DSc,  egyetemi tanár (PPK póttag)
Dr. Jordán Tibor DSc,  egyetemi tanár (TTK)
Dr. Erdei Anna,  akadémikus, professor emeritus (TTK póttag)
Dr. Benczúr András DSc,  professor emeritus (IK)
Dr. Weisz Ferenc DSc,  egyetemi tanár (IK póttag)
Dr. Rudas Tamás,  egyetemi tanár (TáTK)
Dr. Orosz Éva DSc,  egyetemi tanár (TáTK póttag)

A Tanács doktorandusz hallgatókat képviselő tagja

Bencze Norbert

A Tanács tanácskozási jogú tagja

Dr. Magyari Enikő Katalin,  egyetemi tanár, rektorhelyettes

A Tanács titkára

Kméczik Anikó,  osztályvezető (Oktatási Igazgatóság)

A Tanács feladata

 • A tudományági doktori tanácsok javaslata alapján dönt a doktori fokozat odaítéléséről, minősítéséről, illetve visszavonásáról.
 • Véleményezi és a rektornak felterjeszti a kitüntetéses doktorrá avatásra tett javaslatokat.
 • A tudományági doktori tanácsok javaslata alapján dönt a külföldi tudományos fokozatok honosításáról.
 • Őrködik a doktori fokozat által tanúsított egységes és magas tudományos-szakmai színvonal megtartása felett.
 • Ellenőrzi a tudományági doktori tanácsok működésének jogszerűségét.
 • Előzetesen egyeztet a létesíteni tervezett doktori iskolákról a létesítést kezdeményező törzstagokkal és a tudományági doktori tanácsokkal.
 • Véleményezi a tudományági doktori tanács által a doktori iskola létesítésére benyújtott kérelmet.
 • Jóváhagyásra előterjeszti a Szenátusnak a doktori program képzési tervét.
 • Jóváhagyja a doktori iskolák működési szabályzatát.
 • A doktori iskola egyetemi tanár törzstagjai közül – a törzstagok többségének javaslatára, a tudományági doktori tanács véleményének kikérésével – megválasztja doktori iskola vezetőjét, és a megbízatás időtartamának megjelölésével javaslatot tesz a rektornak a kinevezésére.
 • Jóváhagyja a doktori iskolák tanácsának tagjait.
 • Véleményezi a kari doktori szabályzatok tervezetét.
 • Dönt az Egyetem számára megállapított magyar állami ösztöndíjas helyek tudományterületek közötti felosztásáról az előzetesen szótöbbséggel elfogadott elvek alapján.
 • Javaslatot tesz a rektornak, illetőleg a Szenátusnak külföldi egyetemmel doktori képzésre vonatkozó megállapodás megkötésére.
 • Megtárgyalja a tudományági doktori tanácsok beszámolóit.
 • Javaslatot tesz a Szenátusnak a doktori képzés működési feltételeit szolgáló pénzeszközök biztosítására.
 • Az egyetemi beszámoló részeként beszámolót készít a Szenátusnak a doktori képzésre jutó pénzeszközök felhasználásáról.
 • A tudományági doktori tanácsok véleményére figyelemmel kialakítja a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosításának elveit és módszereit.
 • Évente értékelést készít a doktori iskolák működésének minőségéről.
 • Szükség esetén javasolja a doktori program felfüggesztését vagy megszüntetését, illetve a doktori iskola megszüntetését.
 • Véleményezi a Szenátus részére a rektornak a tiszteletbeli doktori, illetve a tiszteletbeli doktori és professzori cím adományozására tett előterjesztését.

Ügyrend, ülések emlékeztetői
A Tanács Ügyrendje
A Tanács 2020. november 23-i ülésének emlékeztetője
A Tanács 2020. augusztus 6-i ülésének emlékeztetője
A Tanács 2020. június 26. és 30. között levélszavazással elrendelt határozathozatalának emlékeztetője
A Tanács 2020. június 19. és 22. között levélszavazással elrendelt határozathozatalának emlékeztetője
A Tanács 2020. június 8. és 10. között levélszavazással elrendelt határozathozatalának emlékeztetője
A Tanács 2020. május 31. és június 3. között levélszavazással elrendelt határozathozatalának emlékeztetője
A Tanács 2020. május 11. és 13. között „Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt távolléti oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai” tárgyában levélszavazással elrendelt határozathozatalának emlékeztetője
A Tanács 2020. május 11. és 13. között levélszavazással elrendelt határozathozatalának emlékeztetője
A Tanács 2020. március 12-i ülésének emlékeztetője
A Tanács 2020. február 13-i ülésének emlékeztetője