A tudomány és a hallgatók szolgálatában

2022.06.16.
A tudomány és a hallgatók szolgálatában
Prónai Csaba habilitált egyetemi docenst, a Kulturális Antropológia Tanszék vezetőjét választotta dékánnak 2022. május 3-án az ELTE TáTK Kari Tanácsa. Juhász Gábor utódja 2022. június 16-án kezdi meg munkáját. Interjú.

Hogyan került a Társadalomtudományi Karra? Kulturális antropológusként mi a kutatási területe, mi érdekli leginkább?
A kulturális antropológia szak oktatója voltam a Társadalomtudományi Kar megalakulása előtt, így annak létrejöttével kerültem én is a karra. Korábban a cigánykutatások és a kulturális antropológia kapcsolata érdekelt, és talán ez (is) vezetett ahhoz, hogy később az együttélés lehetőségeit vizsgáljam bevándorló és befogadó kultúrák között. Régóta foglalkozom a film és a kulturális antropológia kapcsolatával, a vizuális antropológiával és a kulturális antropológia tudománytörténetével is.

Dékáni programjában azt írja, hogy „Egyrészt fenn kell tartanunk, meg kell erősítenünk és meg kell mutatnunk az egyetem tudományos jelentőségét. Másrészt azon kell munkálkodnunk, hogy a diákoknak továbbra is vonzó legyen az egyetem.”
Egyetemünk tudományegyetem, olyan intézmény, ahol tudományos tudást hoznak létre és adnak tovább. Tudományos tudás és diákok nélkül nincsen tudományegyetem. Az egyetem a diákokért, a diákok által van. Nélkülük nincs. Ugyanakkor a tudományhoz való ragaszkodás, a tudományos tudás "előállításához" való ragaszkodás nélkül sincs tudományegyetem. Ez a két dolog együtt jár. Dékáni koncepcióm központi magja a tudomány és a hallgatók szolgálata. Helyzetünk sajátosságát az adja, hogy a kitűzött célokért való működés ereje éppen magukban a megfogalmazott célokban található: a tudományban és a diákokban. Abban a kultúrában, társadalomban, amelyben a tudás létrehozására és hagyományozására az egyetem intézménye kialakult,

a tudomány továbbra is jellegzetes önértékkel bír, autoritása nem rendült meg.

Milyen fő célokat jelölt meg a programjában?
Az ELTE intézményfejlesztési terveihez kapcsolódva négy fő területet említek: kutatás, oktatás, harmadik misszió és nemzetköziesítés. Van továbbá még két olyan ELTE-szintű stratégia, amelyhez a Kar kapcsolódását szintén erősíteni szeretném: az egyetemi könyvtári szolgálat és az ELTE Nemi Egyenlőségi Terve. A kutatás megkerülhetetlen és folyamatos, ez adja az általam megnevezett két fő cél egyikét. Enélkül nincsen tudomány. És ez teszi egyetemünket tudományegyetemmé. Ösztönzőleg hat a kutatásokra az Egyetemi Kiválósági Alap, a kari kiválósági pályázatok és a kari utazási pályázat is. Továbbá két ELTE-szintű kezdeményezést említenék, amelyek már a TáTK-on is elindultak, és amelyeket fontosnak tartok: az egyik a multidiszciplináris kutatási projekttervek megfogalmazása, a másik egy képzés, ami oktatóinkat arra készíti fel, hogy uniós pályázatokon sikeresen vehessenek részt.

Megfontolásra érdemes egy kifejezetten pályázatokra specializálódott személy vagy cég kari szintű szerződéses alkalmazása is. A pályázati kedvre ösztönzőleg hathat az is, ha a bevezetésre kerülő teljesítményértékelő rendszerünkbe beépítjük, hogy olyan pályázatok elkészítéséért is lehessen pontot kapni, amelyek ugyan nem nyertek, de sok időt és munkát fordítottak rá a kidolgozói. Igen alacsony számú karunkon az Erasmus oktatói mobilitás, pozitív változást eredményezhet, ha ezt a fajta aktivitást is beillesztjük a teljesítményértékelő rendszerbe. Szintén ennek a területnek a fontosságát erősíteném meg azzal, hogy ismét lenne egy olyan dékánhelyettese a karnak, aki kifejezetten ezzel a területtel foglalkozik. 

Az ELTE TáTK új dékáni vezetése: Prónai Csaba, Szabari Veronika, Rácz Andrea és Szűcs Zoltán Gábor

Az oktatás kapcsán mit emelne ki?
Az oktatás is éppen olyan fontos, mint a kutatás. Jelentőségét a bevezetésre kerülő teljesítményértékelő rendszer is tükrözni fogja. A jelenlegi dékáni vezetés koncepcióját követném, mely szerint a rendszer nem csak felsőbb szintről adminisztratív elvárás, hanem lehetőség is, hogy képet kapjunk és adjunk saját magunkról. És mindenképpen az a jobb, ha mi magunk találjuk ki ennek a módját. Hangsúlyoznám, hogy a rendszert csak pozitív ösztönzésre használnánk, ami távlatilag az egyetemi stratégia részeként akár többletbevételt is eredményezhet. Tovább bőíteném a Kar magyar és angol nyelvű képzési portfólióját is. Ennek a meglévő kapacitásaink végessége szab határt, de azt még nem értük el.

2023 őszétől indul az angol nyelvű Community and Civil Development MA-képzésünk.

Tervezzük a Kulturális antropológia alapképzési szak magyar és angol nyelvű indításának akkreditációját, valamint a Bölcsészettudományi Karral és a jogi karral közösen a Filozófia, politika, gazdaság alapképzési szak indításának akkreditációját is. Tervben van továbbá a lágymányosi termek felújítása, korszerűsítése is.

Mit ért „harmadik misszió”-n?
A kifejezés a felsőoktatási intézmények környezetükre gyakorolt tevékenységeit és hatásait foglalja magában, és jelent minden, a nem-akadémiai világban található partnerrel fenntartott intézményesített kapcsolatot, többek között a tevékenységek során keletkezett szellemi tulajdon átadását, hasznosítását, illetve a szakpolitikák formálásához való hozzájárulást is. Az egyetemek láthatóvá tételéről van itt szó, a nyitásról a társadalom felé.

Az Európai Bizottság „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című közleményében olyan gazdaság kialakítását tűzte ki célul, amely a tudáson és az innováción alapul. Törekvéseink az európai trendet követik. És ha jól értem, a közleményben arról van szó, hogy a gazdaság építsen a tudomány eredményeire, ne a tudomány igazodjon a gazdasághoz.

Jöhet a negyedik "láb", a nemzetköziesítés.
A nemzetköziesítés az ELTE kiemelt stratégiai célja, ezt követi a karunk is. Ez egyszerre lehetőség és elkerülhetetlen kényszer. Az egyetemen a tudás átadásának és a tudás előállításának mindig is volt nemzetközi referenciája, de úgy tűnik, hogy ez jelenleg a korábbinál jóval erőteljesebben érinti a működőképességet és a fenntarthatóságot. A nemzetközi mobilitás növekedése, a diákok-tanárok-adminisztratív dolgozók fokozódó migrációja nemcsak a tudás terjedése miatt bír jelentőséggel, hanem ez lehet pénzügyi túlélésünk és autonómiánk egyik záloga is. Ez minőségi kihívást jelent Karunk számára: egyszerre kell megfelelnünk a nemzetközileg is elfogadott tudományosság kritériumainak, a fizetőképes nemzetközi hallgatók igényeinek és a versenytársak szorításának. Az európai uniós elvárás intézményi szinten húsz százalékos hallgatói mobilitást fogalmaz meg. Ennek fontosságát az Egyetem, de a Kar is elismeri, kötelezettségként tekint rá.  Előmozdítására

be is vezettük valamennyi szakunk esetében az ún. Erasmus mobilitási ablakot.

Az oktatói mobilitási kedvet és kiválóságot növelheti a nemzetközi konferenciák Budapestre hozatala, az oktatók nemzetközi tudományos életben való részvételének támogatása konferenciarészvétel, illetve nemzetközi szervezetekben való tagság finanszírozásával, az oktatói teljesítmény láthatóságának fokozásával, valamint közös kutatási programok kialakításának támogatásával.

Említette még a könyvtárat és a Nemi Egyenlőségi Tervet. 
Igen, az Egyetem meghatározó eleme a könyvtár. Ha a tudomány a tudományegyetem szíve, akkor a könyvtár a tüdeje. Lételem. A kari könyvtár vezetésével már egyeztettük is az alábbi három feladatot: könyvtári kurzus létrehozása mint választható tantárgy; kari folyóiratok összegyűjtése, régebbi számok archiválása a repozitóriumba, valamint a kari kutatási dokumentumok archiválása, visszakereshetővé tétele. Rátérve a Nemi Egyenlőségi Tervre: az Európai Bizottság 2020-ban olyan stratégiát fogalmazott meg a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtésére vonatkozóan, amely minden európai fejlesztési politika és fejlesztési eszköz immanens része kell hogy legyen.

Az ELTE Nemi Egyenlőségi Tervét az ELTE Egyetemvezetői Értekezlete 2021. június 28-án fogadta el. Ehhez kapcsolódva, és figyelembe véve az egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság kari tagjának javaslatait, szükségesnek tartom, hogy kari nemi egyenlőségi felelősi pozíciót hozzunk létre, a megválasztott szeméy részt vehet olyan bizottsági, kari tanácsi és testületi üléseken, ahol a nemi szempontok fontosak lehetnek. Valamint támogatom kari Nemi Egyenlőségi Bizottság felállítását, amely évente felülvizsgálja a nemi egyenlőség megvalósulását a karon a Nemi Egyenlőségi Terv kari vállalásainak megfelelően.

Ön töltötte be eddig az általános és nemzetközi ügyek dékánhelyettesi pozícióját. Lesznek-e új dékánhelyettesek? Milyen csapattal fog dolgozni?
Három dékánhelyettessel csapatban fogunk dolgozni. Az oktatási dékánhelyettes Rácz Andrea habilitált egyetemi docens, a Szociális Munka Tanszék vezetője lesz. Ezt a pozíciót korábban Szabari Veronika habilitált egyetemi docens, a Társadalomelméleti Tanszék oktatója töltötte be, aki most általános és tudományos dékánhelyettesként folytatja. A nemzetközi ügyekért Szűcs Zoltán Gábor, az Emberi Jogi és Politikatudományi Tanszék habilitált egyetemi docense fog felelni.

Forrás: ELTE TáTK