Átadták az egyetemi kitüntetéseket

2021.09.03.
Átadták az egyetemi kitüntetéseket
Borhy László rektor a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésen köszöntötte az egyetem kiváló oktatóit és munkatársait. A Szenátus 11 egyetemi tanárnak adományozott professor emeritus címet, Eötvös-gyűrűt Erdődy Gábor és Hudecz Ferenc kapott. 

Az Egyetem Szenátusa több évtizedes kiemelkedően magas színvonalú, hazai és nemzetközi oktató tevékenysége, tudományos teljesítménye, a tudományos utánpótlás nevelésében való részvétele, valamint az oktatás és kutatás terén végzett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként 2021-ben  professor emeritus címet adományoz Fehér M. Istvánnak (posztumusz, BTK), Ferencz Győzőnek (BTK), Hudecz Ferencnek (TTK), Juhász Dezsőnek (BTK), Kiss Évának (TTK), Kürti Jenőnek (TTK), Mandják Tibornak (GTK), Michaletzky Györgynek (TTK), Németh Andrásnak (PPK), Orosz Évának (TáTK), Orosz Magdolnának (BTK) és Pete Péternek (TáTK).

Eötvös-gyűrű kitüntetés adományozható kiemelkedő szakmai, tudományos életútja elismeréseként annak a közalkalmazottnak, akinek közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulására tekintettel szűnt meg. Az Eötvös-gyűrű az ELTE címerével ékesített arany gyűrű, amelyet az Egyetem Szenátusa idén a Bölcsészettudományi Karon Erdődy Gábor egyetemi tanárnak, a Természettudományi Karon Hudecz Ferenc egyetemi tanárnak adományoz.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme kitüntetés adományozható az Egyetem kimagasló munkát végző vezetőinek megbízatásuk lejártakor, valamint több évtizedes kimagasló munka után egyetemi és főiskolai tanároknak és más vezető beosztású dolgozóknak, akiknek közalkalmazotti jogviszonyuk nyugdíj-jogosultságukra tekintettel szűnt meg. Az Egyetem Szenátusa 2021-ben Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérmet adományoz Danisné Ravasz Judit nyugalmazott főigazgatóhelyettesnek (Kancellária), Demetrovics Zsolt egyetemi tanárnak (PPK), Földi András egyetemi tanárnak (ÁJK), Gyöngyösi Ildikó osztályvezetőnek (Kancellária), Kiss Éva egyetemi tanárnak (TTK), Orosz Éva egyetemi tanárnak (TáTK) és Rábai József professor emeritusnak (TTK).

Egyetemünk Pro Universitate Emlékérem kitüntetéssel ismeri el az évtizedes, több cikluson keresztül végzett, kiemelkedő színvonalú oktatói, kutatói, illetve vezetői tevékenységet.

Az Egyetem Szenátusa a Pro Universitate Emlékérem arany fokozatát adományozza Bereczkiné Záluszki Anna egyetemi docensnek (TÓK), Csuhaj Varjú Erzsébet egyetemi tanárnak (IK), Felvinczi Katalin egyetemi tanárnak (PPK), Károly Krisztina egyetemi tanárnak (BTK), Kövesné Gulyás Edit tanulmányi hivatalvezetőnek (Bárczi), Láng Győző egyetemi tanárnak (TTK), Nagy Marianna egyetemi tanárnak (ÁJK).

Az Egyetem Szenátusa a Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozatát adományozza Czinki-Vietorisz Gabriella informatikus könyvtárosnak (Egyetemi Könyvtár és Levéltár), Horváthné Paulovics Mária tanulmányi előadónak (Bárczi), lllés Zoltán egyetemi docensnek (IK), Juhász Dezső egyetemi tanárnak (BTK), Kincsi Katalin tanulmányi referensnek (BTK), Kismartony Katalin habilitált egyetemi docensnek (TÓK), Kisteleki Károly egyetemi adjunktusnak (ÁJK), Pigniczkiné Rigó Adrien egyetemi docensnek (PPK), Tamás László egyetemi docensnek (TTK).

Az Egyetem Szenátusa a Pro Universitate Emlékérem bronz fokozatát adományozza Baska Gabriella egyetemi docensnek (PPK), Dénesné Rácz Krisztina mestertanárnak (TTK), Elek István habilitált egyetemi docensnek (IK), Hajnal Ernő ügyvivő szakértőnek (BTK), Kövér-Van Til Ágnes intézetigazgatónak (TáTK), Péntek-Dózsa Melinda mestertanárnak (Bárczi), Stefanidesz Istvánné hivatalsegédnek (ÁJK), Szalay Luca egyetemi adjunktusnak (TTK), Székelyné Török Tünde osztályvezetőnek (Egyetemi Könyvtár és Levéltár), Vincze Beatrix egyetemi docensnek (PPK), Virányi Anita egyetemi adjunktusnak (Bárczi).

Az Egyetem vezetése Szenátusi Érdemérmet adományoz azoknak, akik tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem fejlesztéséhez. 2021-ben az Állam- és Jogtudományi Karon Hoffman István egyetemi tanár és a Társadalomtudományi Karon Ferge Zsuzsa professor emeritus kapják meg a kitüntetést.

Az egyetem rektora Mária Terézia Emlékéremmel ismeri el azok munkáját, akik az Egyetem érdekében vállalt feladatukat kimagasló egyéni teljesítményt jelentő közreműködéssel és eredményességgel végezték. Az Egyetem Rektora a Mária Terézia Emlékérem arany fokozatát adományozza Tausz Katalin professor emeritusnak (TáTK), ezüst fokozatát adományozza Mlinko Renáta igazgatónak (ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat), bronz fokozatát adományozza Teslár Ákos osztályvezetőnek (Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság).

A Pro Ingenio díj azoknak az ELTE-s oktatóknak, kutatóknak a megbecsülését szolgálja, akik a középiskolások és az egyetemi hallgatók tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek a tehetséggondozás bármely területén. Az Egyetem vezetése 2021-ben Pro Ingenio nívódíjat adományoz Hercz Mária egyetemi docensnek (TÓK), Faragó István professor emeritusnak (TTK) és Menyhárd Attila tanszékvezető egyetemi tanárnak (ÁJK). Az Egyetem vezetése Pro Ingenio oklevelet adományoz Borsfay Krisztina egyetemi adjunktusnak (PPK), Mándi Tibor egyetemi docensnek (ÁJK), Pölcz Ádám egyetemi adjunktusnak (TÓK), Sik Domonkos habilitált egyetemi docensnek (TáTK), Szabó Gábor habilitált egyetemi docensnek (BTK), Szemerszky Renáta habilitált egyetemi docensnek (PPK) és Tőkey Balázs Péter habilitált egyetemi docensnek (ÁJK).

Idén adták át a 2020-as Pro Ingenio kitüntetéseket is. Az Egyetem vezetése 2020-ban Pro Ingenio nívódíjat adományozott Magyarfalvi Gábor egyetemi adjunktusnak (TTK), Porkoláb Zoltán egyetemi docensnek (IK) és Veres-Székely Anna egyetemi tanárnak (PPK). Az Egyetem vezetése ugyanakkor Pro Ingenio oklevelet adományozott Deáky Zita habilitált egyetemi docensnek (BTK), Heszteráné Ekler Judit intézetigazgató egyetemi docensnek (PPK), Lengyel Klára habilitált egyetemi docensnek (BTK), Rácz Andrea Anikó tanszékvezető habilitált egyetemi docensnek, (TáTK), Skribanek Anna főiskolai tanárnak (BDPK), Zsákai Annamária habilitált egyetemi docensnek (TTK).

Lorántffy Zsuzsanna Emléklap adományozható azoknak a köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottaknak, akik munkájuk során legalább tíz éven keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek. Az Egyetem vezetése Lorántffy Zsuzsanna Emléklapot adományoz az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban Mikics Lászlóné vezetőtanárnak, az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolában Isépy Mária tanítónak és Mihalovics Csilla igazgatóhelyettesnek, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban Tomcsányi Péter vezetőtanárnak, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban Máriáss Márta vezetőtanárnak és Piláth Károly nyugalmazott tanárnak. 

Trefort Ágoston Emléklap adományozható azoknak a nem oktató-kutató közalkalmazottaknak, akik munkájuk során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek. Az Egyetem vezetése Trefort Ágoston Emléklapot adományoz az Állam- és Jogtudományi Karon Süle Mónika titkársági előadónak és Tóth Emese tanfolyamszervezőnek, a Bölcsészettudományi Karon Ábrahám Gyöngyike könyvtárvezetőnek és Borsos Mihály nyilvántartási referensnek, az Egyetemi Könyvtár és Levéltárban Gimesi Dávid könyvtáros asszisztensnek, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban Temesi András rendszergazdának és a Tanító- és Óvóképző Karon Romanoczki Ildikó külkapcsolati és pályázati munkatársnak.

Felterjesztés alapján vagy saját hatáskörben az egyetem rektora Rektori Dicséretben részesítheti azokat, akik az Egyetem érdekében vállalt feladatukat kiemelkedő eredményességgel teljesítették, és ezáltal a tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem sikeres működéséhez. Az Egyetem Rektora 2021-ben Rektori Dicséretben részesíti az Állam- és Jogtudományi Karon Benkó Orsolya ügyvivő szakértőt és Fördős Zsófia tanfolyamszervezőt, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Losoncz Mária hivatalvezetőt és Maléth Anett szakmai igazgatót, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban Széles Ágnes könyvtárost, a Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóságon Nagy Róbert honlapszerkesztőt, a Pedagógiai és Pszichológiai Karon Pachner Orsolya Csilla egyetemi adjunktust, a Rektori Koordinációs Központból Etessy Kinga ügyvivő szakértőt, a Tanító- és Óvóképző Karon Nemes Zsófia külkapcsolati és pályázati munkatársat, a Természettudományi Karon Szabó Noémi könyvtárvezetőt.

Egyetemünk ELTE Sport arca elismerést adományoz a kiemelkedő sportteljesítményekért. Az elismerés olyan ELTE polgár számára adható, aki elkötelezetten végzett egyetemi tanulmányai vagy egyetemi munkája mellett hosszú ideje kiemelkedő teljesítményt nyújt a versenysportban, ezáltal példaképként szolgálhat egyetemi társai számára. Az Egyetem a 2021/2022-es tanévben az ELTE Sport arca kitüntető címet adományozza a Pedagógiai és Pszichológai Karon Leimeter Dóra olimpikon vízilabdázónak.

Felterjesztés alapján vagy saját hatáskörben az Egyetem Kancellárja Kancellári Dicséretben részesítheti azokat, akik az Egyetem érdekében vállalt feladatukat kiemelkedő eredményességgel teljesítették és ezáltal a tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem sikeres működéséhez. Az Egyetem Kancellárja Kancellári Dicséretben részesíti a Kancellária Emberi Erőforrás Igazgatóságán Kisné Tőzsér Erika munkaügyi ügyintézőt és Szegediné Kovács Ildikó bérszámfejtési ügyintézőt, a Kancellária Gazdasági Hivatalokat Irányító Igazgatóságán Gyárfás Judit hivatalvezető-helyettest és Horváth Klára pénzügyi ügyintézőt, a Kancellária Informatikai Igazgatóságán Kardos Gergő informatikust, Kovács Róbert informatikust, hálózati rendszergazdát és Tóth István Zoltán kari rendszergazdát, a Kancellária Közbeszerzési Főosztályán Fehérvári Andrea közbeszerzési referenst, az Oktatási Igazgatóságon Bodnár Erika pénzügyi ügyintézőt és Lénárt Krisztina Ildikó osztályvezetőt.