Átadták az egyetemi kitüntetéseket

2022.09.09.
Átadták az egyetemi kitüntetéseket
Borhy László rektor a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésen köszöntötte az egyetem kiváló oktatóit és munkatársait. A Szenátus 18 egyetemi tanárnak adományozott professor emeritus címet, Eötvös-gyűrűt Bárdosi Vilmos és Gráf László kapott.

Az Egyetem Szenátusa több évtizedes kiemelkedően magas színvonalú, hazai és nemzetközi oktató tevékenysége, tudományos teljesítménye, a tudományos utánpótlás nevelésében való részvétele, valamint az oktatás és kutatás terén végzett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként professor emeritus címet adományoz. Az idei évben a címet Bárdosi Vilmos (BTK), Bartholy Judit (TTK), Bollobás Enikő (BTK), Csetverikov Dmitrij (IK), Csorba László (BTK), Draskóczy István (BTK), Erdődy Gábor (BTK), Fokasz Nikosz (TáTK), Földi András (ÁJK), Fried Ilona (BTK), Gósy Mária (BTK), Halász Gábor (PPK), Komlósiné Knipf Erzsébet (BTK), Kukorelli István (ÁJK), Maár Judit (BTK), Miskolczy Ambrus (BTK), Pálfy Péter Pál (TTK) és Podani János (TTK) vehette át. 

Eötvös-gyűrű kitüntetés adományozható kiemelkedő szakmai, tudományos életútja elismeréseként annak a közalkalmazottnak, akinek közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulására tekintettel szűnt meg. Az Eötvös-gyűrű az ELTE címerével ékesített arany gyűrű, amelyet az Egyetem Szenátusa idén a Bölcsészettudományi Karon Bárdosi Vilmos egyetemi tanárnak, a Természettudományi Karon Gráf László professor emeritusnak adományoz.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme kitüntetés adományozható az Egyetem kimagasló munkát végző vezetőinek megbízatásuk lejártakor, valamint több évtizedes kimagasló munka után egyetemi és főiskolai tanároknak és más vezető beosztású dolgozóknak, akiknek közalkalmazotti jogviszonyuk nyugdíjjogosultságukra tekintettel szűnt meg. Az Egyetem Szenátusa 2022-ben Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérmet adományoz Halász Gábor egyetemi tanárnak (PPK), Hamza Gábor professor emeritusnak (ÁJK), Juhász Gábor habilitált egyetemi docensnek, a Kar leköszönő dékánjának (TáTK) és Kukorelli István egyetemi tanárnak (ÁJK).

Egyetemünk Pro Universitate Emlékérem kitüntetéssel ismeri el az évtizedes, több cikluson keresztül végzett, kiemelkedő színvonalú oktatói, kutatói, illetve vezetői tevékenységet.

Az Egyetem Szenátusa a Pro Universitate Emlékérem arany fokozatát adományozza Gellér Balázs egyetemi tanárnak (ÁJK), Gósy Mária egyetemi tanárnak (BTK), Rohonczy János habilitált egyetemi docensnek (TTK), Török Gabriella hivatalvezetőnek (TTK Tanulmányi Hivatal) és Trentinné Benkő Éva egyetemi docensnek (TÓK).

Az Egyetem Szenátusa a Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozatát adományozza Balaci Sándor vezető mobilitáskoordinátornak (BTK), Hinárné Hári Ildikó oktatásszervezőnek (ÁJK), Izsákné Formanek Zsuzsanna ügyvivő szakértőnek (BTK), Jakab Katalin könyvtárvezetőnek (BTK), Kende Gábor egyetemi adjunktusnak (TáTK), Orbókné Jagiello Anna bibliográfusnak (Egyetemi Könyvtár és Levéltár), Renge Andrea igazgatási ügyintézőnek (Kancellária), Sot Ferenc főkönyvtárosnak (BGGYK) és Szabó Dénes egyetemi docensnek (TTK).

Az Egyetem Szenátusa a Pro Universitate Emlékérem bronz fokozatát adományozza Győriné Stefanik Krisztina egyetemi docensnek (BGGYK), Méhész Krisztina tanszéki előadónak (ÁJK), Pálfalvi Judit hivatalvezetőnek (TÓK), Szabó Dóra nemzetközi koordinátornak (BTK), Szalay Klaudia ügyvivő szakértőnek (TTK) és Vass Mária mb. hivatalvezetőnek (TáTK).

Az Egyetem vezetése Szenátusi Érdemérmet adományoz azoknak, akik tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem fejlesztéséhez. 2022-ben Fokasz Nikosz egyetemi tanár (TáTK), Kiss László minisztériumi tisztségviselő, szakszolgálati és gyógypedagógiai referens, Korzenszky Richárd, a Tihanyi Bencés Apátság korábbi elöljárója és Szabari Veronika habilitált egyetemi docens, leköszönő dékánhelyettes (TáTK) kapják meg a kitüntetést.

Az egyetem rektora Mária Terézia Emlékéremmel ismeri el azok munkáját, akik az Egyetem érdekében vállalt feladatukat kimagasló egyéni teljesítményt jelentő közreműködéssel és eredményességgel végezték. Az Egyetem Rektora a Mária Terézia Emlékérem arany fokozatát adományozza Rudas Tamás egyetemi tanárnak (TáTK), ezüst fokozatát adományozza Zboray Géza nyugalmazott igazgatónak (TTK) és Komlósiné Knipf Erzsébet egyetemi tanárnak (BTK), bronz fokozatát adományozza Salga Imre igazgatónak (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium).

A Pro Ingenio díj azoknak az ELTE-s oktatóknak, kutatóknak a megbecsülését szolgálja, akik a középiskolások és az egyetemi hallgatók tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek a tehetséggondozás bármely területén. Az Egyetem vezetése 2022-ben Pro Ingenio Nívódíjat adományoz Bernáth László egyetemi tanárnak (PPK), Herczeg Gábor tanszékvezető egyetemi tanárnak (TTK) és Horváth László egyetemi docensnek (BTK). Pro Ingenio Elismerő Oklevelet vehetett át Fekete Balázs habilitált egyetemi docens (ÁJK), Koltai Kornélia habilitált egyetemi docens (BTK) és Svraka Bernadett tanársegéd (TÓK).

Lorántffy Zsuzsanna Emléklap adományozható azoknak a köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottaknak, akik munkájuk során legalább tíz éven keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek. Az Egyetem vezetése Lorántffy Zsuzsanna Emléklapot adományoz Módly Andrea vezetőtanárnak az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban, Gurdon Józsefné vezetőtanárnak az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolában, Marosiné Pásztor Éva igazgatóhelyettesnek az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálatnál, Schiller Mariann vezetőtanárnak az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziumban, Kis-Kelemen Éva vezetőtanárnak, Tobisch Márta vezetőtanárnak és Kubicza János középiskolai tanárnak az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban.

Trefort Ágoston Emléklap adományozható azoknak a nem oktató-kutató közalkalmazottaknak, akik munkájuk során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek. Az Egyetem vezetése Trefort Ágoston Emléklapot adományoz Bakonyi Veronika gyűjteményszervező könyvtárosnak (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban), Horváth Zsolt ügyvivő szakértőnek (BTK), Szorgalmatos Márta intézményi titkárnak (ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálatnál) Somlainé Farkas Tünde tanszéki ügyintézőnek (TÓK) és Soproni Krisztina Ildikó ügyvivő szakértőnek (TTK), Tuska Noémi hivatalvezető-helyettesnek (ÁJK) és Varga Zoltán üzemeltetési csoportvezetőnek (TTK).

Felterjesztés alapján vagy saját hatáskörben az egyetem rektora Rektori Dicséretben részesítheti azokat, akik az Egyetem érdekében vállalt feladatukat kiemelkedő eredményességgel teljesítették, és ezáltal a tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem sikeres működéséhez. Az Egyetem rektora Rektori Dicséretben részesíti Balázs-Csomor Erika irodavezetőt (PPK), Ercsey Gréta nemzetközi referenst (CHARM-EU Iroda), Gaspari Gábor rendezvényszervezőt, koordinátort (Savaria Egyetemi Központ), Iloczki Klaudia tanszéki előadót (ÁJK), Jarmalov Rezső nemzetközi koordinátort (BTK), Kochis Andrea oktatási referenst (TTK), Paizs László technikust (TÓK), Szabó Katalin nemzetközi koordinátort (BTK), Tóth-Mózer Szilvia E-learning szakértő, osztályvezető-helyettest (Oktatási Igazgatóság) és Vastagh Zsófia tanárt (ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola).

Felterjesztés alapján vagy saját hatáskörben az Egyetem kancellárja Kancellári Dicséretben részesítheti azokat, akik az Egyetem érdekében vállalt feladatukat kiemelkedő eredményességgel teljesítették és ezáltal a tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem sikeres működéséhez. Az Egyetem kancellárja Kancellári Dicséretben részesíti Bardóczky Dávid Tamás tanulmányi ügyintézőt (PPK), Fuferenda Kriszta tanulmányi ügyintézőt  (TÓK), Galszter Anita közbeszerzési referenst (Kancellária), Homonnai Árpád beszerzőt (Kancellária), Kasza Péter kari informatikust (BGGYK), Mészáros Marianna igazgatási ügyintézőt (Kancellária), Nagy Ágnes tanulmányi ügyintézőt (ÁJK), Nagy Gyöngyi illetményszámfejtési ügyintézőt (Kancellária), Orosz Bernadett kollégiumi általános igazgatóhelyettest (Kancellária) és Szarvas Andrea munkaügyi ügyintézőt (Kancellária).