ELTE-s sikerek az OTKA 2012-es pályázatain

Az ELTE tapasztalt kutatói és fiatal posztdoktorai is nagy számban nyertek kutatási támogatást az OTKA különféle konstrukcióiban. Összesen több mint ötven ELTE-s kutató, illetve egy immunológiai és egy részecskefizikai nagy költségű projekt részesült támogatásban.

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) olyan kiemelkedő eredményeket ígérő kutatásokat, illetve az azok végzéséhez és az eredmények nyilvánosságra hozatalához szükséges feltételek létrehozását támogatja, amelyektől új tudományos törvényszerűségek felismerése, ismeretek, módszerek, eljárások kidolgozása várható. Az OTKA a kutatói pályaszakasz és a kutatási költségigény alapján négy konstrukcióban hirdette meg pályázatait, a (K) jelű kutatási pályázattól elkülönítve a nagy költségű kutatói pályázatot (NK), illetve a posztdoktori (PD) kategóriában is önállóan a nagy költségű fiatal kutatói pályázatokat (NF). Ugyancsak most hoztak döntést a nemzetközi együttműködési (NN) és a publikációs (PUB) pályázatokról. Az ELTE kutatói valamennyi kategóriában sikerrel pályáztak OTKA-támogatásra. A 2012. évi pályázati eredményeket július 4-én hozták nyilvánosságra.

Támogatott ELTE-s kutatási pályázatok a társadalom- és bölcsészettudományi kutatások területén:

 • Bács Tamás: Thébai temetők kutatása
 • Erdődy Gábor: Állam és társadalom viszonya a 19. századi magyar politikai kultúrában
 • Havas Ferenc: Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa
 • Kerezsi Klára: Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében
 • Kontráné Dr. Hegybíró Edit: Siket és súlyosan nagyothalló diákok idegennyelv-tanulási motivációja, képzetei és stratégiái
 • Lukács István: A magyar kapcsolatok és minták jelentősége a horvát illír mozgalom fejlődéstörténetében
 • Péri Benedek: "Ó, Szelímí! Az volna jó, ha a lakománkon, A hitetlenek vére volna borunk, s koponyájuk a poharunk". I. Szelim szultán perzsa dívánja.
 • Rényi Ágnes: Modernizáció a rendszerváltás utáni Magyarországon
 • Rudas Tamás: Strukturális hatások keresztosztályozott adatokban
 • Szigetvári Péter: Variáció a fonológiában

A műszaki és természettudományok területén:

 • Barcza Zoltán: Mezőgazdasági művelés alatt álló területek víz- és szénmérlegének mérése és modellezés
 • Groma István: Diszlokációk kollektív tulajdonságainak vizsgálata
 • Horváth Gábor: Égbolt-polarimetria a felhők felismerésére és a polarimetrikus viking-navigációnak kedvező meteorológiai viszonyok vizsgálatára
 • Hudecz Ferenc: Új peptid/fehérje biokonjugátumok szintézise és funkcionális jellemzése
 • Jedlovszky Pál: Kis molekulák asszociációs folyamatainak vizsgálata fluid fázisok határfelületén és belsejében
 • Kiss Éva: Biopolimerek és sejtmembrán kölcsönhatásának vizsgálata különböző modell rendszerek alkalmazásával
 • Laczkovich Miklós: Valós függvénytan
 • Mari László: Karsztos és nem karsztos tájak komplex (természet- és társadalomföldrajzi) összehasonlító vizsgálata a modern környezeti posszibilizmus nézőpontjából
 • Mező Gábor: Tumorellenes hatóanyag – peptid konjugátumok kifejlesztése kombinált célzott tumorterápia céljára
 • Palla Gergely: Hierarchikus szerveződés komplex rendszerekben
 • Szalay Péter: A DNS gerjeszett állapotainak és vezetőképességének tanulmányozása az építőelemek kvantumkémiai vizsgálata alapján
 • Túri László: Kondenzált fázisú molekuladinamika: molekulafürtök, határfelületek és a tömbfázis

Az élettudomány területén:

 • Bajtay Zsuzsa: CR3 és CR4 komplementreceptorok expressziós és funkcionális különbözőségeinek feltárása dendritikus sejteken
 • Bősze Szilvia Erika: Látens Mycobacterium tuberculosis fertőzöttség kimutatása és antituberkulotikus hatású vegyületek gazdasejt specifikus célbajuttatása
 • Herczeg Gábor: A konzisztens viselkedés evolúciója: környezeti hatások, rátermettség és genetika
 • Matkó János: Membrán nanocső hálózatok immunsejtek között: szabályozó faktorok és funkcionális jelentőségük a sejtkommunikációban, különös tekintettel a B- és T-sejtekre
 • Perlné dr. Molnár Ibolya: Konzorcium, társ p.: Újfajta 2-fotonos fotokémiai anyagok és szilicium karbid alapú nanomarkarek fejlesztése neuronhálózatok aktivitásának és a dendritikus jel integrációnak gyors, három dimenziós multi-foton mikroszkópiával történő mérésére

Nagy költségű kutatási pályázat (NK)

 • Sármay Gabriella: Konzorcium, fő p.: Az immunszabályozás szintjei Rheumatoid arthritis-ben: a B sejtek szerepe
 • Hudecz Ferenc: Konzorcium, társ p.: Az immunszabályozás szintjei Rheumatoid arthritis-ben: a B sejtek szerepe
   
  A reumás betegek jobb diagnózisa a cél
  Az ízületek súlyos gyulladásával járó autoimmun betegség, a Rheumatoid Arthritis kutatására nyert négy évre szóló OTKA-támogatást Sármay Gabriella, az ELTE TTK Immunológia Tanszékének egyetemi tanára és Hudecz Ferenc akadémikus, az MTA-ELTE Peptidkémai Kutatócsoport vezetője.

Posztdoktori pályázatok (PD) a társadalom- és bölcsészettudományok területén:

 • Aczél Balázs: Téves intuitív döntések: Mérhetőség és korrekciós módszerek
 • Kempf Béla: A burját nyelv etimológiai szótára
 • Kiss Farkas Gábor: Irodalmi műveltség Magyarországon 1500 körül
 • Kiss Hubert János: Számítanak a kapcsolatok és a méret? – Új irányok a bankrohamak irodalmában
 • Menyhért Anna: Nőírók és publikációs fórumaik a századforduló Magyarországán
 • Mészáros Tamás: Thukydidés bizánci utóélete: Prokopios
 • Rácz Zsófia: Újabb adatok a Közép-Tisza vidék népvándorlás kori történetéhez a sírleletek nyomán
 • Szántó Veronika: Az anyag vitalista elméletei a 17. századi Angliában

A műszaki és természettudományok területén:

 • Guzmics Tibor: A primer fluidum- és olvadékzárványok vizsgálatának jelentősége az alkáli és karbonatit kőzetek petrogenezisének megismerésében
 • Horváth Judit: Szinergetikus kemomechanikai mintázatok deformálható, kémiailag aktív közegben
 • Ispánovity Péter Dusán: A mikronos skálájú plaszticitás sztochasztikus tulajdonságai
 • Izsák Ferenc: Hibabecslések nemfolytonos Galjorkin-módszerekhez: konform megközelítés
 • Naszódi Márton: Konvex és diszkrét geometriai problémák
 • Pálvölgyi Dömötör: Geometriai és kombinatorikus fedések

Az élettudományok területén:

 • Cserkész Tamás: A csíkos szöcskeegér, Sicista subtilis superspecies taxonómiai revíziója
 • Felföldi Tamás: A fototróf baktériumok ismeretlen diverzitásának felderítése szikes tavainkban
 • Fodor Krisztián: A Trip8b központi szabályozó szerepének vizsgálata hiperpolarizáció-aktivált ciklikus nukleotid-f0ggő csatornák működésében
 • Orbán Erika: Tumor-asszociált receptorhoz kötődő peptidhordozók alkalmazása irányított célbajuttatásra
 • Papp Krisztián: Védőoltás hatására termelődött ellenanyagok mennyiségének és a komplementrendszert aktiváló képességének vizsgálata microarray technikával
 • Papp-Balogh Andrea: Antikoleszterin ellenanyagok (pato)fiziológiás szerepének feltárása és lipid raft-kapcsolt betegségek diagnosztikájában történő alkalmazásuk
 • Szabó Ildikó: Irányított tumorterápia GnRH-II analógokkal

Nagy költségű fiatal kutatói pályázat (NF)

 • Nógrádi Dániel: A Standard Modell erősen kölcsönható kiterjesztésének rácstérelméleti vizsgálata
   
  ELTE-s kutató a Higgs-bozon nyomában
  Nemzetközi kutatócsoport tagjaként a részecskefizika Standard Modelljének kiterjesztésén dolgozik Nógrádi Dániel, az ELTE TTK elméleti fizikusa, akinek a kutatásait a következő négy évben a most elnyert nagy költségű OTKA pályázat támogatja.

Nemzetközi együttműködés:

Publikációs pályázat:

 • Fried Ilona: A Volta konferencia a prózai színházról 1934-ben – A színház emblematikus pillanata: a kultúra és a politika, az értelmiségiek és a hatalom kapcsolata


Forrás: OTKA

2012.07.12.