„Még mindig hiány van képzett gyógypedagógusokból”

2013.01.29.
„Még mindig hiány van képzett gyógypedagógusokból”
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon a gyógypedagógia alapképzés összes szakiránya, kiváló nemzetközi kapcsolatok, egyedülálló lehetőségek várják a jelentkezőket. Az ország egyik legpreferáltabb Karának dékánjával, Zászkaliczky Péterrel beszélgettünk.

Milyen egyedülálló képzéseket nyújt a BGGyK az ide jelentkezőknek?
A Kar jogelődje, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 1900. évi megalapításától egy évszázadon keresztül az ország egyetlen gyógypedagógiai képző- és kutatóhelye volt. A „Bárczi” 2000 óta az ELTE kara; az egyetlen magyar felsőoktatási intézményegység, ahol a Bologna-rendszerben a gyógypedagógia alapképzési szakon teljes a spektrum: a nyolc szakirányból kettőt választhatnak a felvételt nyert hallgatók (értelmileg akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, látássérültek pedagógiája, logopédia, pszichopedagógia, szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája, továbbá 2010 óta új, nemzetközi szinten is egyedülálló szakirányként az autizmus spektrum pedagógiája szakirány). A továbbtanulás lehetősége biztosított a gyógypedagógia mesterszakon, majd a Neveléstudományi Doktori Iskola gyógypedagógiai doktori programjában, illetve szakirányú továbbképzéseken egyaránt. A gyógypedagógia teljes körét felölelő minősített oktatói és kutatói bázis koncentrációja karunkon az országban egyedülálló.
A Karra 2012-ben alapképzésben 471 fő jutott be, ezzel a gyógypedagógia a második legnagyobb létszámú alapképzési szak az egyetemen, és tartósan ott van az ország legpreferáltabb 15 kara között. Mesterképzésre 128-an nyertek felvételt, a mesterképzési szakok közül a gyógypedagógia MA-szak a legnépesebb az ELTE-n. Az ország huszonkét pedagógusképzést folytató kara közül a felvételi ponthatár a Bárczin volt a legmagasabb (nappali tagozaton 399 pont, levelező tagozaton 401 pont), a nappali tagozatra felvett állami ösztöndíjas hallgatók pontátlaga 422 pont. A „felvi.hu” rangsorban a vizsgált szempontok 50 %-ában a kar az első-harmadik helyen szerepel. Az „eduline.hu” diploma-rangsorában a pedagógusképző karok listáját a Bárczi vezeti.

A Kar elkötelezett a segítő hivatás és a társadalom iránt. Milyen az ideális jelentkező?
A gyógypedagógia alapképzési szakra olyanok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a sérült, fogyatékos, akadályozott emberek és a számukra biztosított segítségnyújtás lehetőségei iránt, akik jó kommunikációs, szociális és kreatív képességekkel, készségekkel; valamint együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, felelősségtudattal, önismerettel rendelkeznek, és magas szintű szakmai felkészítésben szeretnének részt venni. Érdeklődnek a társadalmi folyamatok iránt, érdekeltek az esélyegyenlőség megteremtésében és elutasítják a kirekesztés bármilyen formáját, készek fellépni bármilyen kisebbség diszkriminációja ellen. A gyógypedagógia mesterképzési szakra bármely szakirányon szerzett gyógypedagógia szakos (BA) alapdiplomával, vagy korábban bármely szakon, szakterületen, szakágon szerzett főiskolai szintű gyógypedagógiai tanári, gyógypedagógusi oklevéllel rendelkező jelentkezőket várunk. A kiváló szakmai felkészültség mellett fontos a nyitottság a fogyatékos emberek élethelyzetét segítő, megkönnyítő társadalmi kezdeményezések iránt, együttműködési képesség más szakemberekkel, kreativitás és empátia, jó problémamegoldó képesség.

Milyen nemzetközi kapcsolatai vannak az intézménynek?
A kutatóegyetemi kapcsolatokon kívül a Kar számos külföldi egyetemmel együttműködve szervezi az ERASMUS mobilitási programot. Ennek keretében a hallgatóknak lehetősége nyílik megismerkedni az itt tanuló külföldi diákokkal, valamint egy-egy szemesztert külföldön tanulmányokkal, gyakorlattal tölteni. Az Erasmus csereprogramnak köszönhetően évente átlagosan 20 hallgató folytat résztanulmányokat valamely európai partnerintézményünkben, továbbá külföldi szakmai gyakorlat teljesítésére is lehetőség van. A jelen tanévtől a Campus Hungary pályázati lehetőség jóvoltából hallgatóink a tengerentúlra is mehetnek szakmai gyakorlatra.

A BGGyK legfontosabb partneregyetemei: Hogeschool Gent (Belgium), Tampere University of Applied Sciences (Finnország), Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Varsó (Lengyelország), Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca (Kolozsvár, Románia), Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (Spanyolország), Universität Zürich (Svájc), Stockholms Universitet (Svédország), Univerzita Komenského v Bratislave (Pozsony, Szlovákia), Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Németország), Evangelische Hochschule Darmstadt (Németotrszág), Humboldt-Universität zu Berlin (Németország), Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Németország), Pädagogische Hochschule Heidelberg (Németország), Technische Universität Dortmund (Németország), Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Németország), Universität Regensburg (Németország), Universität Siegen (Németország).

Milyen szolgáltatásokat nyújt a Kar leendő hallgatóinak?
A felvételt nyert hallgatók a színvonalas szakmai képzésen túl idegen nyelvi és szaknyelvi képzésben, valamint választható tantárgyként jelnyelvi képzésben is részesülhetnek. A testnevelés keretében több sportág közül választhatnak, melyhez korszerű tornaterem áll rendelkezésre. Rendszeresek a tudományos, kulturális és szabadidős programok, élénk társadalmi élet zajlik a hallgatók és az oktatók közreműködésével. Jeles programunk a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából évente megrendezett tudományos konferencia, melyen a tanév legjobb, Bachmann-díjjal jutalmazott szakdolgozatának szerzője is előadást tart. Az őszi szemeszterben részt veszünk a Kutatók Éjszakáján, decemberben megrendezzük a Kitárt ajtók ünnepe programot is. Hallgatóink tudományos műhelyek munkájába is bekapcsolódhatnak, a kutatások sikeresen szerepelnek az Országos Tudományos Diákköri Konferencia seregszemléin. A hallgatók felkészülését az ország egyedüli gyógypedagógiai szakkönyvtára segíti. A nappali tagozatos vidéki hallgatók kollégiumi elhelyezést igényelhetnek.
Igyekszünk megfelelni a hallgatók egyéni szükségleteinek is. A kisgyermekes anyák számára baba-mama szobát üzemeltetünk, a Kar épülete megfelel a komplex akadálymentesítés szempontjainak. Speciális szükségletű hallgatóink a Speciális Szükségletű Hallgatókat Segítő Testülethez fordulhatnak, többféle szolgáltatással is tudjuk támogatni őket (pl. ingyenes fénymásolás, jegyzetelő szolgáltatás, kölcsönözhető tanulást segítő eszközök, személyi segítés). Azoknak a hallgatóknak, akik valamilyen speciális élethelyzet miatt tanulmányaikat nem tudják a hagyományos rendben folytatni, egyéni tanulmányi rend összeállítására van lehetőségük. Jól teljesítő hallgatóink ösztöndíjban részesülnek. A Hallgatói Önkormányzat kiválóan fogja össze a hallgatók szakmai és kulturális életét, aki részt kíván venni a hallgatói életben, az remek hangulatú, jó csapatot találhat nálunk.

Milyen elhelyezkedési lehetőségei vannak a Karon végzetteknek?
Az országban még mindig hiány van képzett gyógypedagógusokból. A gyógypedagógia alapképzésben szerzett végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezők több mint fele a köznevelés intézményeiben helyezkedik el, a nevelési, oktatási intézmények mellett a pedagógiai szakszolgálatok, szakmai szolgálatok, intézetek is kínálnak munkalehetőséget. Az integrált nevelés keretében a köznevelésben és a felsőoktatásban részt vevő gyermekek, tanulók, hallgatók arányának fokozatos növekedésével olyan szakemberek alkalmazása szükséges, akik az integrált/inkluzív nevelés-oktatás területén szervező, tanácsadó, tanulást és életvezetést segítő feladatokat látnak el. Gyógypedagógus szakembert foglalkoztatnak az egészségügy, a gyermekvédelem, a szociális ellátórendszer, a civil szervezetek és az igazságügy egyes intézményeiben is. A gyógypedagógusok jelenlegi és várható foglalkoztatásának sokféle és bővülő színterei a képzéstől azt igénylik, hogy korábbi struktúráját árnyalja, gazdagítsa, hogy az alapképzésből olyan szakemberek kerüljenek ki, akik az érintett személyek szakirányú ellátására felkészültek.
A gyógypedagógia mesterképzési szakon szerzett ismeretek és kompetenciák keresettek a középfokú és a felsőoktatásban, a szak biztosítja azoknak az oktatóknak a felkészítését, akik a szakképzésben, a felsőfokú oktatásban és a szakmai továbbképzésben alkalmasak a speciális gyógypedagógiai tanegységek oktatására. A mesterszintű végzettséggel és szakképzettséggel a közigazgatásban, szakmapolitikai, innovációs és döntéshozó intézményeknél, testületeknél, szervezeteknél szakértői, szakmai tanácsadói vagy szakmai vezetői feladatok láthatók el. A mesterszakon végzett gyógypedagógusok alkalmasak továbbá tudományos kutatómunka végzésére, a gyógypedagógiai tudás fejlesztésére, nemzetközi kapcsolatok kialakítására és fenntartására különböző kutatóintézményeknél, pályázati projektekben.

(A felvételizők a kapcsolódó információkat megtalálják a Kar honlapján.)