MNB kiválósági ösztöndíj 2020/2021 tavaszi félév

2021.03.01.
MNB kiválósági ösztöndíj 2020/2021 tavaszi félév
A Magyar Nemzeti Bank nappali tagozatos hallgatóknak szóló pályázatára 2021. március 15-ig lehet jelentkezni.

A Magyar Nemzeti Bank a 2020/2021-es tanév tavaszi félévben pályázatot hirdet a közgazdasági elemző, biztosítási és pénzügyi matematika, pénzügy, számvitel, valamint vezetés és szervezés mesterszakokon tanulmányokat folytató hallgatók közül összesen 6 fő részére.

Az ösztöndíj mértéke: 40.000 Ft/hó a félév 5 hónapjában (február–június hónapokra).

Az ösztöndíjra a felsorolt szakokon tanuló azon hallgatók pályázhatnak, akik állampolgárságtól függetlenül

  • tanulmányaikat nappali munkarendben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában folytatják, és a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében a támogatott szakon aktív jogviszonnyal rendelkeznek;
  • a támogatott szakon legalább két félévet teljesítettek, és a legutolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek (ettől a feltételtől csak abban az esetben tekinthet el a bizottság, ha a hallgató mintatanterve az utolsó két félévben 54-nél kevesebb kreditet ír elő, vagy a hallgató a mintatanterv szerinti tárgyait a korábbi félévekben előre teljesítette, így a vizsgált két félévben már nem maradt 54 kreditnyi teljesítendő tárgya);
  • amennyiben a hallgató mesterképzésén még nem rendelkezik két aktív, lezárt félévvel, úgy az alábbi alapszakokon teljesített utolsó két, aktív félévét lehet az átlagszámítás alapjául venni: alkalmazott közgazdaságtan, gazdálkodás és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, valamint pénzügy és számvitel;
  • a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítették, továbbá
  • a legutolsó két aktív félévben a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4,00, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeztek..

Az ösztöndíjra való pályázásból nem zárható ki a tanulmányi, illetve nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesült hallgató.

Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az ösztöndíj tovább nem folyósítható.

Ugyan a járványhelyzetre tekintettel a Kiválósági oklevél átadóünnepsége elmarad, az MNB fenntartja az oklevelek átadásának ünnepélyes – online vagy személyes – lehetőségét, amelyet a vírushelyzet alakulásának függvényében a jogszabályok adta keretek közt megszervez. Ezen az ünnepségen a díjazottak megjelenése kötelező.

A pályázatot – így a kitöltött és aláírt adatlapot, a teljesítmények igazolását, illetve a GDPR-hozzájárulás aláírt első oldalát – a hallgató szakja szerinti Kar Tanulmányi Hivatalában a hivatalvezetőnek kell megküldeni digitális formában a pályázó által aláírt, szkennelt/lefotózott formátumban. Kérjük, hogy a pályázati dokumentációt a pályázó Neptun rendszerben rögzített e-mail-címéről továbbítsa a Tanulmányi Hivatal felé!

A pályázat leadásakor digitálisan beküldendő:

  • a részletesen kitöltött és aláírt pályázati adatlap;
  • a pályázati adatlapra beírt eredményeket alátámasztó, igazoló dokumentumok (eredeti igazolások);
  • nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájárulásról.

A pályázat benyújtása körében hiánypótlásnak helye nincs.

A beérkezett pályázatokat egy 5 fős szakmai Bíráló Bizottság értékeli, amelynek tagjai a TTK HÖK és a GTI HÖK által delegált 1-1 képviselő, elnöke pedig az ELTE oktatási igazgatója.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 15., a kari Tanulmányi Hivatal elektronikus címére.

Letölthető dokumentumok
pályázati adatlap
bírálati szempontrendszer
GDPR-nyilatkozat (magyar)
GDPR-nyilatkozat (angol)