Pázmány-nap 2023

Pázmány-nap 2023
05/12

2023. május 12. 10:00

ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., I. em.)

05/12

2023. május 12. 10:00 -

ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., I. em.)


Az ELTE Szenátusa ünnepi közgyűlést tart az egyetem alapításának 388. évfordulója alkalmából. 

Az ünnepségen minden évben az egyetem egyik kiemelkedő eredményeket elért professzora tart előadást saját kutatási területéről. 2023 Pázmány-napi előadója Weiszburg Tamás, az ELTE Természettudományi Kar habil. egyetemi docense, az EMTE egyetemi tanára, aki Universitas: a kultúra folytonossága az ásványtan példáján címmel tart előadást. Az előadás prelegálóját az egyetem Jubileumi Ezüst Emlékéremmel tünteti ki.

Weiszburg Tamás 1980-ban végzett az ELTE-n geológus szakon, mineralógia egyéni képzéssel, azóta a TTK oktatója. 2015–2021 között az Ásványtani Tanszék vezetője. Szűkebb oktatási és kutatási területe az ásványtan és alkalmazásai, a komplex nagyműszeres anyagvizsgálat és a tudománytörténet, jelenleg az ásványtan alkalmazása érdekli a környezeti problémák megoldásában és az archeometriában. Évtizedek óta intenzíven részt vállal a magyar természettudományos tanárképzés megújításában, ill. a nemzetközi felsőoktatási fejlesztési folyamatokban. Az EMU Notes in Mineralogy európai tankönyvsorozat alapító sorozatszerkesztője (1998–2008). A hazai és a határon túli felsőoktatási tehetséggondozás aktív résztvevője, jelenleg az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke. Az egyetem harmadik misszióját segítve igazgatója az ELTE tatai Geológus Kertjének (2007–2021) és Természetrajzi Múzeumának (2006–2015). Kitüntetései közül kiemelhető a Zemplén Jolán emlékérem (1987), az ELTE Pro Universitate emlékérem (2002), a Magyar Érdemrend Lovagkereszt (2013), valamint az ELTE TTK Medzihradszky Díj (2020).

Az előadást követően doctor et professor honoris causa címek adományozására kerül sor. Az egyetem olyan nagy hatású tudósoknak adományozza a címet, akik általában több évtizedes, gyümölcsöző kapcsolatban állnak az ELTE-vel. Idén díszdoktorrá avatják Martin Ahrenst, a Georg August Universität Göttingen professzorát, Gian Vittorio Caprarát, a római La Sapienza Egyetem professor emeritusát, Wilhelm Kühlmannt, a Heidelbergi Egyetem professor emeritusát, Lovász Lászlót, az ELTE professor emeritusát és Peter-Tobias Stollt, a Georg August Universität Göttingen professzorát.

Az ülésen közreműködik az ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet kórusa, vezényel: Erdős Ákos habilitált egyetemi docens.

Az ünnep alkalmából ugyanezen napon 18 órától az Aula Magnában koncert és táncelőadás is lesz, amelyen az ELTE „Eötvös” Művészeti Együttes működik közre.

Az ELTE új díszdoktorai

Martin Ahrens a polgári jog és a polgári eljárásjog nemzetközi hírű szaktekintélye, a németországi Georg August Universität Göttingen professzora, a Polgári Jogi, Ügyvédi Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék vezetője, valamint a göttingeni jogi kar korábbi dékánja. Egyetemi tanulmányait Berlinben és Mannheimben végezte. PhD-fokozatát egy szerződésszegési témájú monográfiával szerezte, majd a német polgári perjogi kodifikációtörténetet feldolgozó, szakterületén máig nagy hatású monográfiával habilitált. Kutatásainak fókuszában előbb az anyagi (szerződési) jog és az eljárásjogi kodifikációtörténet, később a fizetésképtelenségi jog állt. Ez utóbbi területen számos német kommentár, tankönyv és kézikönyv szerzője, ill. társszerzője, publikációinak száma több száz. Az ELTE ÁJK és a Göttingeni Egyetem közötti széleskörű oktatási és kutatási együttműködés kulcsfigurája, a karon immár egy évtizedes vendégoktatói tevékenysége mellett tudományos konferenciák sorának szervezője és előadója, csereszemináriumok és közös publikációk kezdeményezője és aktív támogatója. Díszdoktori előadása 

Gian Vittorio Caprara a személyiségpszichológia világszerte elismert, egyik legtöbbet idézett kortárs európai képviselője, professor emeritus a La Sapienza Egyetemen. Kiemelkedő munkásságát fémjelzi közel 600 tudományos közleménye, 20 összegző és kutatási irányokat kijelölő kötete. Paradigmaváltó munkáiban a személyiséget hiperkomplex rendszerként értelmezi, amelynek formálódásában genetikai, temperamentumbeli és környezeti tényezők egyaránt szerepet játszanak. Céljának tartja annak feltárását is, hogyan befolyásolja a személyiség a politikai, társadalmi és a gazdasági folyamatokat. Kiemelt figyelmet fordít elméleteinek gyakorlati alkalmazhatóságára a humán tudományok különböző területein. Mindemellett eredeti módszerek kidolgozásával gazdagította a személyiségpszichológia módszertani eszköztárát: nevéhez fűződik a pozitív pszichológia és a jóllét-tudományok mérésére használt mérőeszköz is. Az 1980-as évek óta folyamatos kutatási és konzultációs együttműködést folytat az ELTE Pszichológiai Intézet kutatóival. Jelenleg a Pozitív Pszichológia Kutatócsoport végez irányításával kutatásokat a Pozitivitás Skála hazai alkalmazhatóságával kapcsolatban. Díszdoktori előadása

Wilhelm Kühlmann a német irodalomtudomány, valamint a kora újkori közép-európai irodalom és művelődés szaktekintélye, a Heidelbergi Egyetem professor emeritusa, a Heidelbergi Tudományos Akadémia tagja. Életműve átfogja az irodalom egész műfaji skáláját és időbeli spektrumát a XV. századtól napjainkig. Eredményei alapvető jelentőségűek a kora újkori tudománytörténet, természetfilozófia és hermetikus irányzatok, a neolatin költészet, az irodalmi hermeneutika, a különféle verses és prózai műfajok területén. Németország újraegyesítése után elősegítette az addig kettéosztott germanisztika új alapokra helyezését, de termékeny kapcsolatokat épített ki a volt szocialista országok, köztük Magyarország tudományosságával is. Nevéhez számos magyar vonatkozású kutatás és konferencia fűződik, nagyszámú magiszteri dolgozatot, doktori disszertációt és habilitációs munkát ösztönzött és gondozott, több mint negyven monográfiát és tudományos szövegkiadást készített. Rendszeresen tart órákat az ELTE Bölcsészettudományi Karán, elkötelezett támogatója és résztvevője volt a tíz évig tartó ELTE-Heidelberg partnerségnek. Díszdoktori előadása

Lovász László a diszkrét matematika és a számítógép-tudomány világhírű kutatója. 1977-ben lett a matematikai tudományok doktora, akadémikussá 31 évesen 1979-ben, az MTA rendes tagjává 1985-ben választották. 1975-ig tudományos főmunkatársként dolgozott az ELTE Geometria Tanszékén, majd Szegeden vezette a Geometria Tanszéket. 1982-ben újra az ELTE-n tanít, 1983-ban a Számítógéptudományi Tanszék vezetője lett. 1984–től tanított a Bonni, a Princeton, majd a Yale egyetemeken, 1999-től a Microsoft kutatója volt. 2006-ban tért haza, 2007 és 2011 között vezette az ELTE Matematikai Intézetét. Az Amerikai Tudományos Akadémia 2012-ben választotta tagjai sorába. 2014 és 2020 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt. Kutató- és oktatómunkája mellett jelenleg az Európa tudósait összefogó Academia Europaea budapesti tudásközpontját is vezeti. Számos díjat kapott, köztük a Wolf-díjat, a Knuth-díjat, a Gödel-díjat, a Kiotó-díjat és 2021-ben az Abel-díjat. A hazai szakmai-tudományos kitüntetések közül a Corvin-láncot, a Bolyai-díjat, a Széchenyi-nagydíjat és 2021-ben a Szent István-rendet is átvehette. Kutatásai középpontjában a gráfelmélet áll, munkássága kiemelkedő eredménye, hogy sikerült összekapcsolnia a matematika és a számítógép-tudomány klasszikus és új területeit. Díszdoktori előadása

Peter-Tobias Stoll a nemzetközi gazdasági és környezetvédelmi jog elismert szakértője, a Georg August Universität Göttingen professzora, a Nemzetközi Gazdasági és Környezetvédelmi Jogi Tanszék vezetője, a Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Intézet, valamint az Agrárjogi Intézet társigazgatója. Egyetemi tanulmányait Hamburgban, Lausanne-ban és Bonnban végezte, PhD-fokozatát 1993-ban a Kieli Egyetemen szerezte, 2001-ben habilitált a Heidelbergi Egyetem Jogtudományi Karán. Az Európai Nemzetközi Jogi Társaság nemzetközi gazdasági joggal foglalkozó csoportjának társelnöke, a Nemzetközi Jogi Társaság preferenciális kereskedelmi megállapodásokkal foglalkozó csoportjának egyik alapítója. Témavezetőként több kiemelkedő doktori kutatás és PhD-disszertáció sikerét mozdította elő. Rendszeresen publikál a vezető szakfolyóiratokban, számos tankönyv és kézikönyv szerzője, több mint tíz egyetem vendégprofesszora. Az ELTE ÁJK aktív támogatója a német nyelvterületen, a Nemzetközi Jogi Tanszékkel is több közös projektben vett részt. Díszdoktori előadása

Meghívó

Fotó forrása: Both Balázs / Pest-Buda