Rövid doktori mobilitás

Erasmus+ pályázati felhívás – rövid távú doktori mobilitásban való részvételre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki Erasmus+ szakmai gyakorlati célú rövid távú (5-30 nap) mobilitásban való részvételre, doktori hallgatók számára.

A pályázat célja:

A pályázat keretében legkésőbb 2025. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ RÖVID TÁVÚ MOBILITÁS

ABSZOLVÁLÁS UTÁNI SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ RÖVID TÁVÚ MOBILITÁS

Folyamatosan pályázható

 A témavezetővel való egyeztetést követően
közvetlenül a kari nemzetközi koordinátoroknál, a BTK esetén a Doktori Iskola Titkároknál.

Döntés a leadástól számított két hónapon belül történik. 

 

Ahhoz, hogy a pályázati döntésről időben értesüljön, és az ösztöndíját még a mobilitás kezdete előtt megkapja, legkésőbb a kiutazás tervezett időpontja előtti harmadik hónap elsejéig kell leadnia a pályázatot. Amennyiben a hallgató ennél későbbi időpontban nyújtja be a pályázatát, a késésből fakadó következményekért saját maga felel. Már megkezdett rövid távú mobilitási tevékenységre pályázat visszamenőlegesen nem nyújtható be.

Szakmai gyakorlati célú rövid távú doktori mobilitás
A fizikai mobilitási rész időtartama minimum 5, maximum 30 nap.

A szakmai együttműködés igény szerint bővíthető online, kooperatív elemekkel a fizikai mobilitás előtt vagy után. A mobilitás virtuális része opcionális, az ösztöndíj minden esetben csak a fizikai mobilitás időszakára kerül folyósításra!

A pályázat keretében megpályázható tevékenységek: transzverzális készségek fejlesztése, munkatapasztalat szerzés, kutatási készségek fejlesztése, a szakdolgozat (disszertáció) elkészítéséhez kapcsolódó kutatás. A tervezett tevékenységet a doktori témavezető hagyja jóvá. Konferencián való részvételre NEM adható támogatás!

A jelenlegi felhívásban 2025. szeptember 30-ig tartó tevékenységekre lehet pályázni.

A doktori hallgató a tanulmányok ideje alatt jelentkezik.
A megvalósítás szintén a tanulmányok ideje alatt zajlik.
A mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
(A hallgatói jogviszony az utolsó félév utolsó napjáig tart. Doktori képzés esetén a félév minden év szeptember 1. napjától január 31. napjáig és február 1. napjától augusztus 31-ig tart. A mobilitás tehát addig tarthat, de a mobilitás beszámításának már az abszolválás előtt meg kell történnie. A mobilitás beszámítási folyamatának kezdeményezése a hallgató feladata.)

A doktori hallgató az utolsó aktív félévének végéig (az utolsó napjáig) jelentkezhet. Doktori képzés esetén a félév minden év szeptember 1. napjától január 31. napjáig és február 1. napjától augusztus 31-ig tart.


A szakmai gyakorlat megvalósításának az abszolválás után kell kezdődnie, és legkésőbb az abszolválás időpontjától számított 1 éven (360 nap) belül be kell fejeződnie.

A doktori hallgató önállóan keres fogadó intézményt (nem szükséges egyetemi partnerkapcsolat). Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban (az országok listája a részletes felhívásban) található szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

 

Figyelem! A fogadó intézmények nem kötelesek a rövid távú mobilitás idejére hallgatói jogviszonyt biztosítani a kiutazóknak. A hallgatói státusz azonban szükséges lehet bizonyos szolgáltatásokhoz, például a könyvtárhoz való hozzáféréshez, ezt a fogadó féllel szükséges egyeztetni.

 

Jelentkezéskor a fogadó intézménynek az alábbi, angol nyelvű tájékoztató segédanyag szerinti dokumentációt küldje el: Tájékoztató segédanyag fogadó intézményeknek

Kik pályázhatnak?

Rövid távú mobilitásra az a doktori hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve abszolválást követő, szakmai gyakorlati célú rövid távú mobilitás esetén);
 • valamint aki megfelel az adott karon meghirdetett pályázati követelményeknek.

A pályázás menete

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően a kari Erasmus+ koordinátorhoz, a BTK esetén a Doktori Iskola Titkárnál kell benyújtani.
Figyelem! Pályázatok a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig támogathatók, ez esetben az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére.

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok leadásával lehetséges:

(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön kari koordinátoránál.)

 • elektronikusan kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt)
 • fogadólevél / meghívólevél (a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak).
 • tanulmányi terv/munkatervet is tartalmazó motiváció levél (magyarul és a mobilitás nyelvén) – Figyelem! A BTK-n ezt a dokumentumot a témavezetőnek alá kell írnia!
 • önéletrajz (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva;
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; 
 • opcionális melléklet: bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).
 • Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a doktori témavezető, a pályázat szabályzati és adminisztratív kérdéseivel kapcsolatban a kari koordinátorok állnak rendelkezésre. Amennyiben a kari felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni!

Letölthető segédletek

Elnyerhető támogatás összege*

(*Ösztöndíjráta emelkedés miatt 2023.10.10-e után kelt támogatási szerződések esetén érvényes ösztöndíj összegek)

A fizikai mobilitás hossza

Elnyerhető napi ösztöndíj
(bármely program-, illetve partnerországba)

5-14 napig 

79,00 € / nap

15-30 napig

56,00 € / nap

A nyertes pályázó részére ezen kívül irányonként további 1-1 (összesen 2) utazási nap nyújtható.

Figyelem! Ösztöndíj csak a fizikai mobilitás időszakára jár!

Külön pályázati felhívás keretében az arra jogosultak a mobilitáshoz esélyegyenlőségi támogatást pályázhatnak, illetve zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek (ld. kiegészítő támogatási lehetőségek).

Az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatásra a rövid távú doktori mobilitási pályázat leadásával egy időben szükséges jelentkezni!

Esélyegyenlőségi támogatásban részesülők utazási támogatásban részesülhetnek a megtett távolság alapján:

TÁVOLSÁG

UTAZÁSI KÖLTSÉG

10–99 km

23,00 €

100–499 km

180,00 €

500–1999 km

275,00 €

2000–2999 km

360,00 €

3000–3999 km

530,00 €

4000–7999 km

820,00 €

8000 km-től

1500,00 €

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Kiegészítő támogatási lehetőségek

 • Erasmus+ esélyegyenlőségi támogatás:
  Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén). Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.
 • Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása:
  Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).
 • Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás:
  A 2022/23-as tanévtől Erasmus+ mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek. Zöld utazási formának minősül a vonat, a busz, a telekocsi, a kerékpár vagy egyéb fenntartható eszköz (hajó és repülőgép NEM).
  Támogatás összege: 50 euró egyszeri támogatás, amennyiben oda-vissza zöld formában történik az utazás + irányonként 1-1 (összesen 2) utazási nap adható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Figyelem, az utazás formájától függetlenül összesen max. 2 utazási nap adható! További részletek és feltételek a pályázati felhívásban.
A kiegészítő támogatásokról részletes információ az Erasmus+ kiegészítő támogatások oldalon érhető el.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar / doktori iskola által felállított szakmai bizottságok / Doktori Iskolai Tanácsok bírálják el. A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján a szakmai bizottságok / BTK esetén Doktori Iskolai Tanácsok javaslatot tesznek, hogy kik vehetnek részt rövid távú doktori mobilitásban, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést a leadástól számított 2 hónapon belül. (A nyári, illetve téli szünet idején a bírálati idő megnövekedhet.) Az eredményről a hallgatók e-mailben kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő 1 héten belül.

A tanulmányokhoz kapcsolódó fontos tudnivalók

Hogy az érintett időszakban igazolni tudja a távollétét, a hallgató szükség esetén kivételes tanulmányi rendre vonatkozó kérvényt nyújt be, az indoklásban hivatkozva a pályázati döntésre (pl. mellékletben csatolja az arra vonatkozó e-mail értesítést), valamint a mobilitás kezdő és záró dátumára. A hallgató a kapott határozattal tudja igazolni a hiányzását az egyéb felvett kurzusain a rövid távú doktori mobilitás fizikai idejére vonatkozóan.

A mobilitás elismertetésével kapcsolatban a tanulmányok tervezése menüpontban olvashat:
- a rövid doktori mobilitási tevékenység elismertetésére vonatkozó általános szabályokról (I./1.4 pont)

Vis maior helyzet

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzetben bekövetkezett változások vagy súlyos betegség miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy), annak elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be.

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzetben bekövetkezett változások vagy súlyos betegség miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, időarányos ösztöndíjának igénylésére (ösztöndíj csak a fizikailag kint töltött időszakra jár!), valamint a ténylegesen kint töltött időszakon túli, a mobilitással összefüggő többletköltségek (pl. vissza nem téríthető szállásköltség a meghiúsult időszakra) megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be.

Az egyéni méltányossági kérelemről az alábbi menüpontban olvashat.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány

Erasmus+ Pályázati felhívás rövid doktori mobilitásra a 2023/2024-as tanévre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2023/2024. tanévre, Erasmus+ szakmai gyakorlati célú rövid távú (5-30 nap) mobilitásban való részvételre, doktori hallgatók számára.

A pályázat célja:

A pályázat keretében 2023. október 1-től 2024. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ RÖVID TÁVÚ MOBILITÁS

ABSZOLVÁLÁS UTÁNI SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ RÖVID TÁVÚ MOBILITÁS

Folyamatosan pályázható

 A témavezetővel való egyeztetést követően
közvetlenül a kari nemzetközi koordinátoroknál, a BTK esetén a Doktori Iskola Titkároknál.

Döntés a leadástól számított két hónapon belül történik. 

 

Ahhoz, hogy a pályázati döntésről időben értesüljön, és az ösztöndíját még a mobilitás kezdete előtt megkapja, legkésőbb a kiutazás tervezett időpontja előtti harmadik hónap elsejéig kell leadnia a pályázatot. Amennyiben a hallgató ennél későbbi időpontban nyújtja be a pályázatát, a késésből fakadó következményekért saját maga felel. Már megkezdett rövid távú mobilitási tevékenységre pályázat visszamenőlegesen nem nyújtható be.

Szakmai gyakorlati célú rövid távú doktori mobilitás
A fizikai mobilitási rész időtartama minimum 5, maximum 30 nap.

A szakmai együttműködés igény szerint bővíthető online, kooperatív elemekkel a fizikai mobilitás előtt vagy után. A mobilitás virtuális része opcionális, az ösztöndíj minden esetben csak a fizikai mobilitás időszakára kerül folyósításra!

A pályázat keretében megpályázható tevékenységek: transzverzális készségek fejlesztése, munkatapasztalat szerzés, kutatási készségek fejlesztése, a szakdolgozat (disszertáció) elkészítéséhez kapcsolódó kutatás. A tervezett tevékenységet a doktori témavezető hagyja jóvá. Konferencián való részvételre NEM adható támogatás!

A jelenlegi felhívásban 2023. október 1-től 2024. szeptember 30-ig tartó tevékenységekre lehet pályázni.

A doktori hallgató a tanulmányok ideje alatt jelentkezik.
A megvalósítás szintén a tanulmányok ideje alatt zajlik.
A mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
(A hallgatói jogviszony az utolsó félév utolsó napjáig tart. Doktori képzés esetén a félév minden év szeptember 1. napjától január 31. napjáig és február 1. napjától augusztus 31-ig tart. A mobilitás tehát addig tarthat, de a mobilitás beszámításának már az abszolválás előtt meg kell történnie. A mobilitás beszámítási folyamatának kezdeményezése a hallgató feladata.)

A doktori hallgató az utolsó aktív félévének végéig (az utolsó napjáig) jelentkezhet. Doktori képzés esetén a félév minden év szeptember 1. napjától január 31. napjáig és február 1. napjától augusztus 31-ig tart.


A szakmai gyakorlat megvalósításának az abszolválás után kell kezdődnie, és legkésőbb az abszolválás időpontjától számított 1 éven (360 nap) belül be kell fejeződnie.

A doktori hallgató önállóan keres fogadó intézményt (nem szükséges egyetemi partnerkapcsolat). Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban (az országok listája a részletes felhívásban) található szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

 

Figyelem! A fogadó intézmények nem kötelesek a rövid távú mobilitás idejére hallgatói jogviszonyt biztosítani a kiutazóknak. A hallgatói státusz azonban szükséges lehet bizonyos szolgáltatásokhoz, például a könyvtárhoz való hozzáféréshez, ezt a fogadó féllel szükséges egyeztetni.

 

Jelentkezéskor a fogadó intézménynek az alábbi, angol nyelvű tájékoztató segédanyag szerinti dokumentációt küldje el: Tájékoztató segédanyag fogadó intézményeknek

Kik pályázhatnak?

Rövid távú mobilitásra az a doktori hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve abszolválást követő, szakmai gyakorlati célú rövid távú mobilitás esetén);
 • valamint aki megfelel az adott karon meghirdetett pályázati követelményeknek.

A pályázás menete

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően a kari Erasmus+ koordinátorhoz, a BTK esetén a Doktori Iskola Titkárnál kell benyújtani.
Figyelem! Pályázatok a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig támogathatók, ez esetben az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére.

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok leadásával lehetséges:

(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön kari koordinátoránál.)

 • elektronikusan kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt)
 • fogadólevél / meghívólevél (a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak).
 • tanulmányi terv/munkatervet is tartalmazó motiváció levél (magyarul és a mobilitás nyelvén) – Figyelem! A BTK-n ezt a dokumentumot a témavezetőnek alá kell írnia!
 • önéletrajz (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva;
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; 
 • opcionális melléklet: bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).
 • Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a doktori témavezető, a pályázat szabályzati és adminisztratív kérdéseivel kapcsolatban a kari koordinátorok állnak rendelkezésre. Amennyiben a kari felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni!

Letölthető segédletek

Elnyerhető támogatás összege*

(*Ösztöndíjráta emelkedés miatt 2023.10.10-e után kelt támogatási szerződések esetén érvényes ösztöndíj összegek)

A fizikai mobilitás hossza

Elnyerhető napi ösztöndíj
(bármely program-, illetve partnerországba)

5-14 napig 

79,00 € / nap

15-30 napig

56,00 € / nap

A nyertes pályázó részére ezen kívül irányonként további 1-1 (összesen 2) utazási nap nyújtható.

Figyelem! Ösztöndíj csak a fizikai mobilitás időszakára jár!

Külön pályázati felhívás keretében az arra jogosultak a mobilitáshoz esélyegyenlőségi támogatást pályázhatnak, illetve zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek (ld. kiegészítő támogatási lehetőségek).

Az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatásra a rövid távú doktori mobilitási pályázat leadásával egy időben szükséges jelentkezni!

Esélyegyenlőségi támogatásban részesülők utazási támogatásban részesülhetnek a megtett távolság alapján:

TÁVOLSÁG

UTAZÁSI KÖLTSÉG

10–99 km

23,00 €

100–499 km

180,00 €

500–1999 km

275,00 €

2000–2999 km

360,00 €

3000–3999 km

530,00 €

4000–7999 km

820,00 €

8000 km-től

1500,00 €

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Kiegészítő támogatási lehetőségek

 • Erasmus+ esélyegyenlőségi támogatás:
  Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén). Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.
 • Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása:
  Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).
 • Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás:
  A 2022/23-as tanévtől Erasmus+ mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek. Zöld utazási formának minősül a vonat, a busz, a telekocsi, a kerékpár vagy egyéb fenntartható eszköz (hajó és repülőgép NEM).
  Támogatás összege: 50 euró egyszeri támogatás, amennyiben oda-vissza zöld formában történik az utazás + irányonként 1-1 (összesen 2) utazási nap adható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Figyelem, az utazás formájától függetlenül összesen max. 2 utazási nap adható! További részletek és feltételek a pályázati felhívásban.
A kiegészítő támogatásokról részletes információ az Erasmus+ kiegészítő támogatások oldalon érhető el.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar / doktori iskola által felállított szakmai bizottságok / Doktori Iskolai Tanácsok bírálják el. A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján a szakmai bizottságok / BTK esetén Doktori Iskolai Tanácsok javaslatot tesznek, hogy kik vehetnek részt rövid távú doktori mobilitásban, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést a leadástól számított 2 hónapon belül. (A nyári, illetve téli szünet idején a bírálati idő megnövekedhet.) Az eredményről a hallgatók e-mailben kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő 1 héten belül.

A tanulmányokhoz kapcsolódó fontos tudnivalók

Hogy az érintett időszakban igazolni tudja a távollétét, a hallgató szükség esetén kivételes tanulmányi rendre vonatkozó kérvényt nyújt be, az indoklásban hivatkozva a pályázati döntésre (pl. mellékletben csatolja az arra vonatkozó e-mail értesítést), valamint a mobilitás kezdő és záró dátumára. A hallgató a kapott határozattal tudja igazolni a hiányzását az egyéb felvett kurzusain a rövid távú doktori mobilitás fizikai idejére vonatkozóan.

A mobilitás elismertetésével kapcsolatban a tanulmányok tervezése menüpontban olvashat:
- a rövid doktori mobilitási tevékenység elismertetésére vonatkozó általános szabályokról (I./1.4 pont)

Vis maior helyzet

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzetben bekövetkezett változások vagy súlyos betegség miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy), annak elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be.

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzetben bekövetkezett változások vagy súlyos betegség miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, időarányos ösztöndíjának igénylésére (ösztöndíj csak a fizikailag kint töltött időszakra jár!), valamint a ténylegesen kint töltött időszakon túli, a mobilitással összefüggő többletköltségek (pl. vissza nem téríthető szállásköltség a meghiúsult időszakra) megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be.

Az egyéni méltányossági kérelemről az alábbi menüpontban olvashat.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány

 


Erasmus+ Pályázati felhívás rövid doktori mobilitásra a 2022/2023-as tanév tavaszi félévére

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2022/2023. tanév tavaszi félévére, Erasmus+ szakmai gyakorlati célú rövid távú (5-30 nap) mobilitásban való részvételre, doktori hallgatók számára.
 
Figyelem! Jelen pályázati felhívás keretében 2023. június 15-ig lehetséges pályázatok beadása. A 2023. október 1-től kezdődő mobilitásokra hamarosan új pályázati felhívás kerül publikálásra.

A pályázat célja:

A pályázat keretében 2023. március 1-től 2023. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ RÖVID TÁVÚ MOBILITÁS

ABSZOLVÁLÁS UTÁNI SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ RÖVID TÁVÚ MOBILITÁS

Folyamatosan pályázható 2023. június 15-ig. A témavezetővel való egyeztetést követően
közvetlenül a kari nemzetközi koordinátoroknál, a BTK esetén a Doktori Iskola Titkároknál.

Döntés a leadástól számított két hónapon belül történik. 

 

Ahhoz, hogy a pályázati döntésről időben értesüljön, és az ösztöndíját még a mobilitás kezdete előtt megkapja, legkésőbb a kiutazás tervezett időpontja előtti harmadik hónap elsejéig kell leadnia a pályázatot. Amennyiben a hallgató ennél későbbi időpontban nyújtja be a pályázatát, a késésből fakadó következményekért saját maga felel. Már megkezdett rövid távú mobilitási tevékenységre pályázat visszamenőlegesen nem nyújtható be.

Szakmai gyakorlati célú rövid távú doktori mobilitás
A fizikai mobilitási rész időtartama minimum 5, maximum 30 nap.

 

A szakmai együttműködés igény szerint bővíthető online, kooperatív elemekkel a fizikai mobilitás előtt vagy után. A mobilitás virtuális része opcionális, az ösztöndíj minden esetben csak a fizikai mobilitás időszakára kerül folyósításra!

 

A pályázat keretében megpályázható tevékenységek: transzverzális készségek fejlesztése, munkatapasztalat szerzés, kutatási készségek fejlesztése, a szakdolgozat (disszertáció) elkészítéséhez kapcsolódó kutatás. A tervezett tevékenységet a doktori témavezető hagyja jóvá. Konferencián való részvételre NEM adható támogatás!

A jelenlegi felhívásban 2023. március 1-től 2023. szeptember 30-ig tartó tevékenységekre lehet pályázni.

A doktori hallgató a tanulmányok ideje alatt jelentkezik.
A megvalósítás szintén a tanulmányok ideje alatt zajlik.
A mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
(A hallgatói jogviszony az utolsó félév utolsó napjáig tart. Doktori képzés esetén a félév minden év szeptember 1. napjától január 31. napjáig és február 1. napjától augusztus 31-ig tart. A mobilitás tehát addig tarthat, de a mobilitás beszámításának már az abszolválás előtt meg kell történnie. A mobilitás beszámítási folyamatának kezdeményezése a hallgató feladata.)

A doktori hallgató az utolsó aktív félévének végéig (az utolsó napjáig) jelentkezhet. Doktori képzés esetén a félév minden év szeptember 1. napjától január 31. napjáig és február 1. napjától augusztus 31-ig tart.


A szakmai gyakorlat megvalósításának az abszolválás után kell kezdődnie, és legkésőbb az abszolválás időpontjától számított 1 éven (360 nap) belül be kell fejeződnie.

A doktori hallgató önállóan keres fogadó intézményt (nem szükséges egyetemi partnerkapcsolat). Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban (az országok listája a részletes felhívásban) található szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

 

Figyelem! A fogadó intézmények nem kötelesek a rövid távú mobilitás idejére hallgatói jogviszonyt biztosítani a kiutazóknak. A hallgatói státusz azonban szükséges lehet bizonyos szolgáltatásokhoz, például a könyvtárhoz való hozzáféréshez, ezt a fogadó féllel szükséges egyeztetni.

 

Jelentkezéskor a fogadó intézménynek az alábbi, angol nyelvű tájékoztató segédanyag szerinti dokumentációt küldje el: Tájékoztató segédanyag fogadó intézményeknek

Kik pályázhatnak?

Rövid távú mobilitásra az a doktori hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve abszolválást követő, szakmai gyakorlati célú rövid távú mobilitás esetén);
 • valamint aki megfelel az adott karon meghirdetett pályázati követelményeknek.
Figyelem! Stipendium Hungaricum és Disszertációs ösztöndíjas hallgatók jelenleg csak feltételesen pályázhatnak szakmai gyakorlati célú rövid doktori mobilitásra. Támogatott pályázat, illetve a kiutazás feltétele a Stipendium Hungaricum program keretében ösztöndíjban részesülő hallgatók Erasmus+ ösztöndíjban részesülésének szabályszintű jóváhagyása.

A pályázás menete

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően a kari Erasmus+ koordinátorhoz, a BTK esetén a Doktori Iskola Titkárnál kell benyújtani.
Figyelem! Pályázatok a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig támogathatók, ez esetben az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére.

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok leadásával lehetséges:

(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön kari koordinátoránál.)

 • elektronikusan kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt)
 • fogadólevél / meghívólevél (a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak).
 • tanulmányi terv/munkatervet is tartalmazó motiváció levél (magyarul és a mobilitás nyelvén) – Figyelem! A BTK-n ezt a dokumentumot a témavezetőnek alá kell írnia!
 • önéletrajz (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva;
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; 
 • opcionális melléklet: bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).
 • Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a doktori témavezető, a pályázat szabályzati és adminisztratív kérdéseivel kapcsolatban a kari koordinátorok állnak rendelkezésre. Amennyiben a kari felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni!

Letölthető segédletek

Elnyerhető támogatás összege

A fizikai mobilitás hossza

Elnyerhető napi ösztöndíj
(bármely program-, illetve partnerországba)

5-14 napig 

70,00 € / nap

15-30 napig

50,00 € / nap

A nyertes pályázó részére ezen kívül irányonként további 1-1 (összesen 2) utazási nap nyújtható.

Figyelem! Ösztöndíj csak a fizikai mobilitás időszakára jár!

Külön pályázati felhívás keretében az arra jogosultak a mobilitáshoz esélyegyenlőségi támogatást pályázhatnak, illetve zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek (ld. kiegészítő támogatási lehetőségek).

Esélyegyenlőségi támogatásban részesülők utazási támogatásban részesülhetnek a megtett távolság alapján:

TÁVOLSÁG

UTAZÁSI KÖLTSÉG

10–99 km

23,00 €

100–499 km

180,00 €

500–1999 km

275,00 €

2000–2999 km

360,00 €

3000–3999 km

530,00 €

4000–7999 km

820,00 €

8000 km-től

1500,00 €

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Kiegészítő támogatási lehetőségek

 • Erasmus+ esélyegyenlőségi támogatás:
  Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén). Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.
 • Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása:
  Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).
 • Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás:
  A 2022/23-as tanévtől Erasmus+ mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek. Zöld utazási formának minősül a vonat, a busz, a telekocsi, a kerékpár vagy egyéb fenntartható eszköz (hajó és repülőgép NEM).
  Támogatás összege: 50 euró egyszeri támogatás, amennyiben oda-vissza zöld formában történik az utazás + irányonként 1-1 (összesen 2) utazási nap, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Figyelem, az utazás formájától függetlenül összesen max. 2 utazási nap adható! További részletek és feltételek a pályázati felhívásban.
A kiegészítő támogatásokról részletes információ az Erasmus+ kiegészítő támogatások oldalon érhető el.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar / doktori iskola által felállított szakmai bizottságok / Doktori Iskolai Tanácsok bírálják el. A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján a szakmai bizottságok / BTK esetén Doktori Iskolai Tanácsok javaslatot tesznek, hogy kik vehetnek részt rövid távú doktori mobilitásban, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést a leadástól számított 2 hónapon belül. (A nyári, illetve téli szünet idején a bírálati idő megnövekedhet.) Az eredményről a hallgatók e-mailben kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő 1 héten belül.

A tanulmányokhoz kapcsolódó fontos tudnivalók

Hogy az érintett időszakban igazolni tudja a távollétét, a hallgató szükség esetén kivételes tanulmányi rendre vonatkozó kérvényt nyújt be, az indoklásban hivatkozva a pályázati döntésre (pl. mellékletben csatolja az arra vonatkozó e-mail értesítést), valamint a mobilitás kezdő és záró dátumára. A hallgató a kapott határozattal tudja igazolni a hiányzását az egyéb felvett kurzusain a rövid távú doktori mobilitás fizikai idejére vonatkozóan.

A mobilitás elismertetésével kapcsolatban a tanulmányok tervezése menüpontban olvashat:
- a rövid doktori mobilitási tevékenység elismertetésére vonatkozó általános szabályokról (I./1.4 pont)

Koronavírus 

A koronavírus-járvány az életünk minden területén érezteti a hatását. Nincs ez másképp a nemzetközi mobilitásokkal sem. Az Erasmus+ programmal foglalkozó összes nemzetközi, nemzeti és egyetemi szervezet azért dolgozik, hogy továbbra is biztosítsa a mobilitásokat, miközben rugalmasan reagál a járványügyi helyzet okozta változásokra, a hallgatók érdekeit szem előtt tartva.

Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy) elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, az ösztöndíjarányos költségein felül keletkezett, a mobilitással összefüggő többletköltségek megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Az egyéni méltányossági kérelemről és a friss koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel a pályázási folyamat egésze alatt!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


EN