Tanulmányok tervezése

Tanulmányok tervezése

A tanulmányok tervezése menüpont I. pontjában olvashat a külföldi tanulmányok elismertetésére vonatkozó általános szabályokról, valamint azokról a segédeszközökről (mobilitási ablak és ekvivalencia táblázat), amelyekkel az ELTE a 2021/22-es tanévtől kezdve támogatja a hallgatókat abban, hogy lehetőleg minél több külföldön elvégzett tárgy kötelező tárgyként kerüljön elismerésre és a hallgató ne csússzon az itthoni tanulmányaival. A II. pontban olvashat a minden kiutazó hallgatóra kötelezően vonatkozó kreditbeszámítás folyamatáról, a vonatkozó adminisztratív teendőkről és határidőkről. A III. pontban találja a GYIK-et.

I. Külföldi tanulmányok elismertetése – általános szabályok és segédeszközök

1. Általános szabályok

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden, a külföldi részképzés alatt teljesített tárgy beszámítása kötelező a hallgató itthoni tanulmányaiba.

Hagyományosan a tárgyak elismertetése két módon történhet:

1.1. A tanulmányok kötelező tantárgyként történő elismertetése

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) köteles kötelező tantárgyként elismerni azokat a kint elvégzett tárgyakat, amiknek tárgyleírása legalább 75%-ban megegyezik az itthon elvégzendő tantárgy tárgyleírásával. A 75%-nál alacsonyabb egyezés esetén az ELTE intézményi mérlegelési jogköre alapján dönthet a kint elvégzett tantárgy kötelező tantárgyként való beismertetéséről. 

Amennyiben a hallgató szakján nem érhető el mobilitási ablak, illetve a külföldön elvégezni kívánt tárgy nem szerepel a vonatkozó ekvivalencia adatbázisban sem (lásd bővebben a 2. Segédeszközök pontban), az alábbi előzetes egyeztetéseket szükséges elvégezni: 

Érdemes az egyetemek kurzuslistáit átböngészni a mobilitás időszakára vonatkozó itthoni tantervet figyelembe véve. Az itthoni mintatantervet követve először válassza ki azokat a tárgyakat, amiket itthon el kell végeznie, majd ezek alapján próbáljon kurzusokat találni a célegyetemen. Ezután, akár itthoni tárgyanként több célegyetemi kurzusalternatívával és azok kurzusleírásaival keresse fel szakfelelősét vagy az itthoni tárgy oktatóját személyesen és írásban, hogy kiválaszthassa melyik kurzust fogadná el az itthoni kiváltásaként. Ha nem talál az itthoni kurzushoz illeszkedő kinti tantárgyat, érdeklődjön az itthoni oktatójánál alternatív beszámolási lehetőségekről (pl.: beadandó, heti gyakorlati feladatok küldése, Skype vizsga).

1.2. A tanulmányok szabadon választott tantárgyként történő elismertetése

Amennyiben egy külföldi tanegység nem ismerhető el egyik mintatantervben lévő tanegységként sem, szabadon választható tanegységként kerül beszámításra.

1.3. Szakmai gyakorlat elismertetése

A szakmai gyakorlat, amennyiben kötelező szakmai gyakorlatként nem ismertethető be, akkor a diplomamellékletben kerül feltüntetésre (kivéve a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat).

1.4. Rövid doktori mobilitási tevékenység elismertetése

A hallgató a mobilitás lezárását követően a kari kreditelismertetési eljárásrend keretében tudja kezdeményezni a mobilitási tevékenység elismertetését, csatolva a Learning Agreement Before és After the mobility részét. Az elismerésről a kari doktori szabályzatokban talál bővebb információt.

2. Segédeszközök

Az ELTE a 2021/22-es tanévtől kezdve az alábbi két segédeszközzel segíti a kiutazó hallgatókat a tanulmányaik tervezésében:

2.1. Mobilitási ablak

A mobilitási ablak a tantervbe épített olyan, jellemzően féléves szakasz, melyet a hallgató a hazai mintatantervéből „kilépve” – vagy éppen annak megfelelően – külföldön tölt, visszatérve pedig olyan helyzetbe lép vissza, mintha itthon folytatta volna a tanulmányait.

A hallgatók ennek következtében úgy tölthetnek el legalább egy szemesztert külföldi intézményekben, hogy közben nem fenyegeti őket a mobilitással kapcsolatban fennálló „veszélyek” (pl. csúszás vagy az itthoni tanulmányok párhuzamos teljesítését jelentő kettős terhelés veszélye) egyike sem.

A mobilitási félévben esedékes itthoni tárgyak a külföldi partneregyetemen végzett bármilyen szakmai (!) tárggyal kiválthatók. A kinti kreditek elismertetése során tehát ebben az esetben nem, vagy rugalmas módon kerülnek összevetésre a tárgytematikák, így azok egyezésének mértéke sem releváns (lásd feljebb az 1.1 A tanulmányok kötelező tantárgyként történő beismertetése részt).

A 2021/22-es tanévtől kezdve számos szak mintatantervébe is beépült a mobilitási ablak, további szakok esetében pedig annak bevezetése tervben van. Az újonnan bevezetett mobilitási ablakok ezért elsősorban, de nem kizárólagosan a 2021/22-es tanévben belépő hallgatókra vonatkoznak. 

A további részletekkel kapcsolatban keressék kari/szakos koordinátorukat.

2.2. Ekvivalencia adatbázis

Az ekvivalencia adatbázis abban segít, hogy a hallgatók megtalálhassák, melyik ELTE mintatanterv szerint kiválasztott tárgyat kell elvégezni a partneregyetemen ahhoz, hogy azt itthon kötelező tárgynak be tudják fogadtatni. A mobilitási ablaktól eltérően a mintatanterv nem tartalmaz rögzített, mobilitásra ajánlott félévet, hanem a hallgató az adatbázis segítségével rugalmasan, saját maga tervezi a tanulmányait és alakítja ki a kiutazásra leginkább optimális félévet. 

Az adatbázisban szereplő tárgyak esetében az itthoni és a kinti tárgy tematikájának összevetése már megtörtént, a beismertethetőség megállapításra került, a hallgatónak nem szükséges ennek érdekében előzetes egyeztetést folytatnia az itthoni tárgy oktatójával, tanulmányait az adatbázis alapján biztonságosan tervezheti. 

Részletekkel kapcsolatban keressék kari/szakos koordinátorukat.

A Bölcsészettudományi Kar Erasmus ekvivalencia adatbázisa itt érhető el.

Az Állam- és Jogtudományi Kar kurzusbeszámításának összesített táblázat itt érhető el.


II. A kreditelismertetés folyamata

A 2022/23-as tanévtől minden kiutazó Erasmus+ hallgatóra az alábbi általános kreditelismertetési eljárásrend vonatkozik. A kari specifikumokat tartalmazó eljárásrendet hamarosan elérhetővé tesszük a honlapon is, részletekért addig keresse kari koordinátorát.

1. Kiutazás előtt

  • A hallgató kiutazás előtt konzultál a szakterületi képviselővel (a vonatkozó képviselő karonként különbözhet - a kari specifikumokat tartalmazó eljárásrendet hamarosan elérhetővé tesszük a honlapon is, részletekért addig keresse kari koordinátorát), és ezalapján elkészíti a Learning Agreement (LA) before mobility részét, ez az Erasmus+ ösztöndíj kifizetésének feltétele. A dokumentum „A” táblázatában feltünteti a partnerintézményben felvenni kívánt tárgyakat. A „B” táblázatban azokat a mintatantervi tárgyakat sorolja fel, amelyeket a partnerintézményben felvett tárgyakkal kíván teljesíteni. A dokumentumot 3 fél írja alá: a hallgató, a fogadó intézmény és a küldő intézmény.
  • A hallgatók az LA-val együtt, a kiutazás előtt kivételes tanulmányi rendre irányuló kérelmet (ld. III.1. pont) nyújthatnak be. Ha a hallgató a mintatanterv szerinti tárgyát nem a partnerintézményben felvett kurzussal kívánja teljesíteni a kivételes tanulmányi rendre vonatkozó kérelem és engedély tartalmazza az így felvett tárgyak körét és pontos követelményeit. A Tanulmányi Hivatal a kérelem alapján ellenőrzi és szükség esetén korrigálja a hallgató kurzusfelvételeit.

2. Mobilitás alatt

  • Kiutazás után a hallgató a mobilitás során felvett végleges tárgylista szerint a LA during mobility részébe vezeti fel az esetleges szükséges módosításokat, és a dokumentumot megküldi kari koordinátora részére. Az LA during mobility dokumentum leadása mindenki számára kötelező, akinél az LA before mobility részben megadott tárgyakhoz képest változás történt. A dokumentumban csak a törölt, illetve a hozzáadott tárgyakat kell jelezni. Amennyiben a felvett tárgyakban nem történt változás, a hallgató az ekvivalencia formanyomtatvány beküldésekor (ld. alább) jelzi ezt a tényt kari koordinátorának.
  • Az LA during mobility (illetve változás hiányában before mobility) dokumentum melléklete a tárgyi ekvivalenciákat tartalmazó formanyomtatvány (a vonatkozó nyomtatvány karonként különböző - a kari specifikumokat tartalmazó eljárásrendet hamarosan elérhetővé tesszük a honlapon is, részletekért addig keresse kari koordinátorát). A dokumentum leadása mindenki számára kötelező.
  • A felvett tárgyak véglegesítésének, valamint a két dokumentum (LA during mobility és ekvivalenciát tartalmazó formanyomtatvány) benyújtásának határideje az őszi félévben november 30., a tavaszi félévben április 30.
  • A hallgató Erasmus+ ösztöndíjának 2. részlete csak akkor kerülhet kiutalásra, amennyiben a fenti követelményeket teljesítette.

3. Hazaérkezést követően

  • A hallgató leadja a kari koordinátorának a Transcript of Records nevű dokumentumot, az ezen szereplő adatokat felhasználva az LA és az ekvivalenciát tartalmazó formanyomtatvány alapján a TH ügyintéző rögzíti a krediteket és a hozzájuk tartozó eredményeket.
  • A tanulmányi ösztöndíjra jogosult hallgató a Transcript of Records leadásával együtt jelzi igényét az ösztöndíjszámításra.

III. Gyakori kérdések

1. Szükséges-e a külföldi részképzésen résztvevő hallgatónak kivételes tanulmányi rendet kérnie?

Kivételes tanulmányi rend iránti kérelem leadására abban az esetben van szükség, ha a hallgató a mintatantervi tárgyait nem a külföldi partnerintézményben kívánja teljesíteni. Kari döntés alapján lehetőség van arra, hogy az LA during mobility részével együtt leadandó, ekvivalenciát tartalmazó formanyomtatványt kiváltsa. Részletekkel kapcsolatban keresse a kari koordinátorát.

A kérelem alapján ellenőrizhetők és szükség szerint javíthatók a hallgató féléves kurzusfelvételei. A kivételes tanulmányi rendben részesülő hallgató mentesül az átsorolás alól, ennek akkor lehet jelentősége, ha a külföldi részképzés nem az Erasmus, CEEPUS programok keretében zajlik.

2. Hogyan történik a külföldi részképzésen megszerzett érdemjegyek konverziója?

Az érdemjegy-konverzió az ECTS grade, ennek hiányában a külföldi felsőoktatási intézmény ELTE-vel kötött szerződésében foglaltak, ezek hiányában pedig egyedi mérlegelése alapján kerül sor. (ld. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Kreditátviteli Bizottságának 2014. április 11-én, 9.30 órai kezdettel tartott üléséről készült emlékeztető)

Ha a hallgató által hozott Transcript of Records nem tartalmaz ismertetőt az adott ország/intézmény értékelési rendszeréről, akkor az egyedi mérlegeléshez segítségül javasoljuk az alábbi, az egyes országok értékelési rendszereit ismertető oldal használatát: CIMEA MAGNA CUM LAUDE: A worldwide database of University Grading Systems, amely segíthet a Magyarországon alkalmazott rendszerrel való összehasonlításban.

3. Kap-e a hallgató tanulmányi ösztöndíjat a külföldi részképzésen teljesített kreditjei alapján?

A helyesen rögzített, külföldi felsőoktatási intézményben végzett tanulmányok – arra tekintettel, hogy azok részképzés jellegűek, melynek során az ELTE-s félévnek aktívnak kell lennie – beleszámítanak a korrigált kreditindexbe, és a hallgató tanulmányi ösztöndíjának kiszámítása során is figyelembe kell venni őket. (ld. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Kreditátviteli Bizottságának 2014. április 11-én, 9.30 órai kezdettel tartott üléséről készült emlékeztető)

4. A külföldi részképzés során teljesített kreditek után kell-e a hallgatónak kredittúlfutási díjat fizetnie?

A részképzés során a külföldi felsőoktatási intézményben teljesített tanegységek rögzítésének helye a Neptunban az ún. speciális indexsor. A hallgatónak ezeket a tárgyakat nem kell felvennie, ha mégis felvette azokat, akkor az LA alapján onnan törlésre kell, hogy kerüljenek. Ez biztosítja, hogy ne számítsanak bele az Nftv. 49. § (2a) bekezdése szerinti lehetőségen felüli kurzusfelvételek közé. (ld. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Kreditátviteli Bizottságának 2014. április 11-én, 9.30 órai kezdettel tartott üléséről készült emlékeztető)

5. Éri-e hátrány a hallgatót a tanulmányi alapú átsorolás során, ha az érintett félévekben külföldi részképzésben vesz részt?

Nem. A jogszabályi rendelkezések alapján a külföldi részképzésben érintett félévet nem kell figyelembe venni a tanulmányi alapú átsoroláskor, illetve a HKR rendelkezései alapján a kivételes tanulmányi rendre vonatkozó engedély is mentesít az átsorolás alól. (ld. Nftv. 48. § (2), HKR 41/B. § (6)).


EN