Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pedagógiai és Pszichológiai Kar EN

Alapítva: 2003
Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.(KAZY), 1064 Budapest, Izabella utca 46.(IZU), 1117 Budapest, Bogdánffy Ödön u. 10.(BOGI)
Telefon: +36-1-461-4500
E-mail: dekani.hivatal@ppk.elte.hu
Honlap: http://www.ppk.elte.hu/
Facebook

A Kar vezetése

Dékán
Dr. Zsolnai Anikó, egyetemi tanár
Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.
Telefon: +36-1-461-4500/3464
E-mail: dekan@ppk.elte.hu

Általános dékánhelyettes
Dr. Dúll Andrea, egyetemi tanár
Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.
Telefon: +36-1-461-4500/3464
E-mail: altdh@ppk.elte.hu

Oktatási dékánhelyettes
Dr. Rónay Zoltán, habilitált egyetemi docens
Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.
Telefon: +36-1-461-4500/3867
E-mail: oktdh@ppk.elte.hu

Tudományos dékánhelyettes
Dr. Aczél Balázs, habilitált egyetemi docens
Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.
Telefon: +36-1-461-4500/3464
E-mail: tuddh@ppk.elte.hu

Pályázati ügyekért felelős dékáni biztos
Dr. Felvinczi Katalin, egyetemi tanár
Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.
Telefon: +36-1-461-4500/3463
E-mail: palydb@ppk.elte.hu


Oktatási profil

A Pedagógiai és Pszichológiai Kar – a hazai felsőoktatás-szervezés originális ELTE-s innovációja – a személyiségépítő tudományok, a pszichológia, a pedagógia, az andragógia és a sporttudomány olvasztótégelye, a tanárképzés interdiszciplináris bázisa. A Kar számos népszerű szakot kínál: az érdeklődőket alap-és mesterszakjainkkal, doktori képzéssel, valamint szakirányú továbbképzésekkel is várjuk. Alapképzési szakjaink: pszichológia, pedagógia, közösségszervezés, sport- és rekreációszervezés, valamint sportszervezés. Mesterképzés keretében pszichológia, számítógépes és kognitív idegtudomány, neveléstudomány, társadalmi befogadás tanulmányok, andragógia, rekreáció, valamint emberi erőforrás tanácsadó szakon tanulhatnak a PPK-ra jelentkezők. A Kar Magyarországon az egyetlen képzőhely, ahol önálló pszichológiai és neveléstudományi doktori iskola is működik a tudományos irányt választók számára, míg a gyakorlat felé fordulók több mint harminc szakirányú továbbképzés közül választhatnak. A nemzetközi párbeszéd szempontjából nagy jelentőséggel bír, hogy a Kar pszichológia szakán angol nyelvű BA és MA és PhD képzés is folyik.


Fő kutatási irányok

A Pszichológiai Intézet kutatásainak fókuszában az ember mint bio-pszicho-szociális lény működésének megismerése áll, így ebben az irányultságában természetszerűleg adódik a biológiai tudományokkal, illetve sok esetben a gazdasági-, jogi vagy műszaki tudományokkal való együttműködés. Az Intézet kilenc tanszékén belül működő kutatócsoportok jelentős diszciplináris variabilitást mutatnak a pszichofiziológiai, pszichogenetikai kutatásoktól kezdődően a klinikai, addiktológiai, egészségpszichológiai és neuropszichológiai kutatásokon át a gazdaságpszichológiai, környezetpszichológiai, szociálpszichológiai, politikai pszichológiai, iskola- és neveléslélektani, szervezetfejlesztési, média- és kommunikációtudományi kutatásokig bezárólag. A Neveléstudományi Intézet hat kutatócsoportban folytat oktató-, kutató- és fejlesztő tevékenységet. A pedagógiatörténeti, pedagógus- és képzéskutatás mellett fókuszba került a felsőoktatás-kutatás, a tanulási eredmények szemlélete, a pedagógiai etnográfia, az oktatásinformatika, a szervezet- és innováció-kutatások, valamint a tanulók kognitív és affektív jellemzőinek vizsgálata is, különösen a különböző társadalmi és viselkedési problémáknak a tanulói teljesítményekre gyakorolt hatása.
Az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézethez köthető kutatási tevékenység három különböző irányt foglal magába. A fő kutatási irány a sport-pszichofiziológiai laboratóriumhoz köthető, itt vizsgálják a szabadidős és sporttevékenység pszichés, élettani, és teljesítmény-jellegű összetevőit. Egy másik – a PPK Klinikai Pszichológiai és Addiktológiai Tanszékkel közös – kutatási terület az ún. edzésfüggőség, amely lényegében a viselkedési függőségeknek az a fajtája, amikor valaki egy pszichés probléma megoldására használja a rendszeres testedzést, és fokozatosan függővé válik tőle. A harmadik kutatási terület a rekreációhoz köthető, ez alapvetően a szabadidő felhasználásról kialakult nézetrendszer vizsgálatával foglalkozik, illetve azzal, hogy az egészség-viselkedésben mekkora a tudatosság és az ismeretek szerepe.
Az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetben folyó kutatások egyik fő csapásiránya az identitás és megküzdési stratégiák témaköre. A különböző kisebbségi csoportok etnikai-kulturális identitásának vizsgálata az identitáskonstrukciók különböző szintjeinek feltárásától az identitásnehézségek beazonosításán át az identitás megerősítéséig terjed. A kutatások másik fő irányába tartoznak a társadalmi nemi szerepek egyéni, csoportos és társadalmi vetületei (nemi sztereotípiák, explicit és implicit előítéletek, nemek közötti viszonyok, szexizmus, feminizmus), a társadalmi nemek kérdésének vizsgálata több különböző szférában: család és munkahely, iskola és politika. Harmadik fő irányként említhető az interkulturális nevelés, a multikulturális oktatás, a család és az iskola közötti viszony, a kultúra-azonos pedagógia és a kulturális sokféleség kérdése az iskolában.
A Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet az élethosszig tartó tanulás paradigmájában elsősorban a felnőttek tanulásának, művelődésének és képzésének elméleti, gyakorlati és módszertani kérdéseivel és annak támogatásával foglalkozik. Érdeklődésének fókuszában állnak az emberi erőforrás fejlesztésének, a tudás létrehozásának és menedzselésének aktuális kérdései is. A felsorolt területeken magas szintű, a nemzetközi tudományos és gazdasági szektor számára is érdekes kutatásokat végez, melyeket a hazai és nemzetközi tudományos intézményekkel és a munkaerőpiac szereplőivel történő hálózati együttműködésben valósít meg, s annak eredményeit széles körben terjeszti. Frissen csatlakozott, szombathelyi intézeteink is számos új kutatással színesítik a kar tudományos életét.


Nemzetközi kapcsolatok

A nemzetközi aktivitás a Kar arculatát a kezdetektől meghatározó tényező, az oktatók, hallgatók és adminisztratív dolgozók egyaránt intenzíven vesznek részt a nemzetközi projektekben, mobilitásban és kapcsolatépítésben, illetve a beérkező nemzetközi hallgatók száma is dinamikusan növekszik. Jelenleg közel 60 külföldi egyetemmel állunk valamilyen kapcsolatban. A nemzetközi kapcsolatépítést is segíti, hogy az angol nyelvű pszichológusképzés a kezdetektől jelen van a Kar életében: alapképzésben és mesterképzésben a magyar képzéssel megegyező programot kínálunk a külföldi hallgatóknak. Az alapképzésre elsősorban skandináv országokból (Norvégia, Svédország) érkeznek diákok, a mesterképzésre a legtöbben Izraelből jönnek, de számos hallgatót fogadtunk az Egyesült Államokból, Kanadából, Németországból, Törökországból. Kisebb volumenben érkeznek hozzánk diákok az egyetem kétoldalú kapcsolatai és nemzetközi hálózatai keretében is, így további, főleg tengerentúli tanulók is eltöltenek egy-egy félévet az ELTE-n. A hallgatói és oktatói mobilitás legjobb lehetőségeit az Erasmus program kínálja. Jelenleg MA és BA rendszerű képzés keretében évente mintegy 100 pszichológus hallgató tanulhat hazánkban, és 50 fő utazhat külföldre, a PPK pedig több mint 50 felsőoktatási intézménnyel áll szerződéses viszonyban az Erasmus révén. Az oktatók többsége ugyancsak az Erasmus program lehetőségeit használja, emellett rendszeresen fogadunk teljes félévre Fulbright ösztöndíjasokat is. Az oktatók kutatói mobilitását a Kar a konferenciákon való részvétel támogatásával segíti elő, széles teret nyitva a nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása előtt.


Hallgatói szolgáltatások

Az Életvezetési Tanácsadó térítésmentes egyéni és csoportos pszichológiai tanácsadást nyújt az egyetem valamennyi karának hallgatója számára magyar és angol nyelven. A Tanácsadó az egyetem dolgozóit is várja, akik az egyéni konzultáció mellett térítésmentes, csoportos autogén tréningen is részt vehetnek. A Pedagógiai és Pszichológiai Kar négy szakterületen végez tehetségfejlesztő munkát, ezek a pszichológia, a pedagógia, az andragógia és a sporttudomány. A TDK szak-műhelyek 5-30 hallgatót fognak össze, akik az egyetemi képzésben oktatott tananyagon túlmutató, tudományos igényességű kutatómunkát végeznek. Az Illyés Sándor Szakkollégium (ISSzK) a pszichológia, a nevelés- és az egészségtudományok iránt érdeklődő hallgatóink tudományos-szakmai közösségének kollektív tehetséggondozó helyszíneként működik. Magyarország egyetlen pszichológia-, nevelés- és egészségtudományi szakkollégiuma szakkollégistáit három fakultás – a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar és a Tanító- és Óvóképző Kar – hallgatóiból toborozza, így is elősegítve a három nagy tudományterület érintkezését, termékeny együttműködését. A PPK Kari Könyvtára két telephellyel (Kazinczy utca, Izabella utca), mintegy 140 ezer kötetes könyv- és folyóirat gyűjteményével, növekvő digitális állományával, digitális adatbázisok tucatjával és mintegy tízezer szakfolyóirat elektronikus elérésével várja a hallgatókat és az oktatókat. Az olvasóterem számítógéppel ellátott kutatóasztalainál mintegy 90 fő részére biztosít hozzáférést a dokumentumok, információk hagyományos és virtuális megjelenési formáihoz. A könyvtár kínálatát különgyűjtemények, így például a Völgyesi hagyaték és a Zöld Vadon gyűjtemény is színesítik. A Kar Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézete felkészült oktatókkal, több helyszínen számos sportolási lehetőséggel várja a kar diákjait és dolgozóit. Szabadon választható tárgyként, kedvezményes szolgáltatási díj ellenében többek között a következő sportágak közül lehet választani: aerobik, atlétika, cheerleading, evezés, floorball, frizbi, futás, futsal, hastánc, speedminton, spinning, tamburello, TRX stb.


A Kar története

A több mint 380 éves Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának szervezeti egységei gazdag múlttal rendelkeznek. Egyes műhelyek több mint száz éve működnek a magyar pedagógia és pszichológia felsőoktatás élvonalának fórumaiként. Az 1814-ben alapított „cathedra pedagogiae sublimioris” (neveléstudományi tanszék) és a múlt század elején létrejött pszichológia tanszék éppúgy elődjét, szerves részét, alapját és kezdeményét képezik a fiatal PPK-nak, mint a folytatásukként az ELTE BTK keretein belül működő pedagógiai és pszichológiai tanszékek. A Pedagógiai és Pszichológiai Karon 2003 szeptemberében indult meg az oktatás, az ELTE Pszichológiai Intézetének, pedagógiai tanszékeinek, valamint az ELTE Tanárképző Főiskolai Kara egyes részeinek és a Tanárképzési és -továbbképzési Koordinációs Központnak az integrációját követően. 2017-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem integrációjával karunk két újabb intézettel (Pszichológiai Intézet, Sporttudomány Intézet) és szombathelyi képzéshellyel gazdagodott. A pszichológiai, pedagógiai, valamint andragógiai és sporttudományi szakos képzéseken túl a Kar az egész Egyetem képző tevékenységéhez hozzájáruló feladatokat lát el a tanárképzés, az életvezetési tanácsadás, valamint a testnevelés és a sport területein is.

Korábbi tudós tanárok, híres végzettek:

Andrási Zsuzsanna igazságügyi klinikai szakpszichológus a Nemzeti Védelmi Szolgálatánál lát el pszichológusi feladatokat, a teljes magyar rendvédelem belső elhárítását végző szervezetének vezető pszichológusa.

Angelus Iván az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett történelem-spanyol szakos tanári diplomát. 1990-ben szervezésében jön létre az Új Előadóművészeti Alapítvány, valamint szintén alapítója és irányítója az 1991-ben induló Budapest Tánciskolának is, mely Budapest Táncművészeti Szakközépiskola (1998), majd Budapest Kortárstánc Főiskola (2004) néven válik az államilag is elismert oktatási rendszer részévé.

Bächer Iván 1981-ben az ELTE történelem-pedagógia szakán végzett. 1991-től 2013-ban bekövetkezett haláláig jelentős publicisztikai munkásságot fejtett ki a Népszabadság, az Élet és Irodalom és az Új Tükör hasábjain. Számos könyv és színdarab szerzője, több filmben, színdarabban is feltűnt.

Csobánka Zsuzsanna Emese magyartanár végzettségű író az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója. Több regény és verseskötet szerzője, elnyerte a Móricz Zsigmond-ösztöndíjat és az NKA alkotói ösztöndíját is.

Faludi Viktória tanácsadó szakpszichológus, krízisterapeuta életvezetési nehézségekkel, traumákkal, stresszzavarokkal, kapcsolati zavarokkal, párkapcsolati konfliktusokkal, alkalmazkodási nehézségekkel, sportolók mentális felkészítésével foglalkozik. Ő készítette fel többek között Szilágyi Áron olimpiai bajnok vívót a világversenyre.

Hann Endre szociálpszichológus a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatója, egyik alapítója. 1969 óta foglalkozik közvélemény- és kommunikációkutatással. Elsősorban politikai közvélemény-kutatásokat folytat, illetve irányít, rendszeresen készít választási elemzéseket, előrejelzéseket.

Kapás Boglárka az ELTE PPK pszichológus hallgatója, olimpiai bronzétmrs ötszörös Európa-bajnok, ifjúsági olimpiai bajnok és világbajnoki bronzérmes. 

Riskó Ágnes klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, kiképző pszichoanalitikus szakterülete az onkoterápia alatt álló betegek pszichoanalitikus pszichoterápiája, hozzátartozóik érzelmi támogatása és a szakemberek emocionális kimerülésének megelőzése, enyhítése.

Varga Lívius pszichológus, zenész a Quimby együttes alapítója, a koncerteken a konferanszié szerepét is ellátja. A Quimby mellett saját zenekart is alapított a Kutya Vacsorája néven. Zenei munkássága mellett filmszerepeket is vállal, tévés műsorvezetőként is találkozhatunk vele.


Hírek a PPK-ról