AZ ÚNKP 2021/2022-es legjobbjai

2022.10.25.
AZ ÚNKP 2021/2022-es legjobbjai
A bírálók valamennyi kategóriában kiválasztották a 345 támogatott közül a lezárult pályázat legkiemelkedőbb kutatásait, most megtekinthetők a kutatásokról készült videóbeszámolók is.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) a kormány által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram, amelynek célja a hazai kutatói utánpótlás, a tudományos pályán való elindulás, majd pályán tartás támogatása.

A 2021/2022-es felhívásra csaknem 800 érvényes pályázat érkezett az ELTE-re, ebből 345 nyerte el a támogatást, ennyi ELTE-snek nyílt lehetősége egy 5, 6, 7 vagy 12 hónapos kutatási terv megvalósítására. A 345 támogatott között 25 alapképzéses diák, 59 mesterképzéses hallgató, 157 doktori hallgató és doktorvárományos, 25 oktató-kutató, 52 Bolyai+-os fiatal kutató található, a „Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjat pedig további 28 diák kapta meg. Az ELTE ebben a pályázati ciklusban közel 480 millió forintot fizetett ki ösztöndíj formájában.

Az Új Nemzeti Kiválósági Program ELTE-s ösztöndíjasai 2022. májusig nyújthattak be kutatásukról a laikusok figyelmét is felkeltő rövid, tudománynépszerűsítő hírt vagy videót az egyetem negyedik tudománykommunikációs versenyére. A pályaművek a legkülönfélébb területekről érkezve prezentálták az ELTE törekvését eredményei közérthető, élvezetes stílusú közzétételére – a győzteseket korábbi gyűjteményünk mutatja be.

Az ösztöndíjas időszakban az ELTE ösztöndíjasai 373 hazai és 298 nemzetközi konferencián vettek részt előadóként. 201 tudománynépszerűsítő cikket készítettek, és 368 tudományos közleményt publikáltak, amelyből 221 nyílt hozzáféréssel került megjelentetésre.

A 2021/2022-es program zárásaként az ELTE 2022. augusztus 31-én online intézményi zárókonferenciát szervezett, ezáltal

lehetőséget biztosítva a nagyközönség számára is az előadásokba való betekintésre

és az izgalmas, nemzetközi beágyazottsággal rendelkező, a társadalom számára is hasznos kutatási eredmények megismerésére.

A záró beszámolókat bíráló szakmai bírálóbizottságok végül kiválasztották a lezárult pályázat legkiemelkedőbb kutatásait, az eredmények alább láthatók. A kutatásokról készült videóbeszámolókat az adott címre kattintva tekinthetik meg.

Tehetséggel fel!

Csimma Viktor (IK): Gráfelméleti és optimalizációs problémák
Egyed Márton (ÁJK): Az 1868-as nemzetiségi törvény a magyar és az európai jogtörténet viszonylatában
Héthelyi Máté (BTK): A két világ probléma és a Parmenidész
Schütz Brúnó Péter (PPK): Nyelv és lélek: agglutináló nyelvi elemek tanulásának és alkalmazásának idegtudományi háttere

A keret (alap- és mesterképzés)

Badinszky Réka Gabriella (GTK): Megtartásmenedzsment a változó munkahelyi környezetben
Balázs Gergő Barna (ÁJK): Az ENSZ Biztonsági Tanács határozatainak elemzése szövegbányászati módszerekkel
Kiss Júlia (TáTK): A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek iskolai sikerességének vizsgálata
Németh Viola (BGGYK): A szókincsfejlődés összehasonlító vizsgálata óvodáskorú kétnyelvű és egynyelvű gyermekeknél
Pesthy Zsuzsanna Viktória (PPK): A munkafüggőség kognitív háttere – összefüggések a gátlási kontrollal
Seres Sába Gerda (TÓK): Proszociális magatartásra nevelés kisiskolás korban
Tófalvi Tamás (IK): LiDAR-Kamera rendszerek nagy pontosságú kalibrációja
Török Ábel (BTK): Magyarok a Moreai Krónikában
Zsiray Barbara Renáta (SEK-BDPK): Szövegalkotási képesség fejlesztése Sztorikocka segítségével a 9-10 év közötti korosztályban

B keret (doktori képzés)

Bálint Csaba (Informatikai Doktori Iskola): Távolságfüggvények vizsgálata felületek megjelenítésében és reprezentációjában
Ferenc Dávid (Hevesy György Kémia Doktori Iskola): Relativisztikus kvantumelektrodinamika fejlesztése atomokra és molekulákra
Galambosi Péter (Történelemtudományi Doktori Iskola): Zala vármegye egyházai az Árpád- és Anjou-korban
Garamvölgyi Dániel (Matematika Doktori Iskola): Algebrai matroidok a merevségelméletben
Gulya Nikoletta Mária (Neveléstudományi Doktori Iskola): A fogyatékossággal élő szereplőket tartalmazó olvasmányok hatása a tanulók fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos attitűdjére
Ignácz Attila (Biológia Doktori Iskola): A RIN1 fehérje hatása a szinaptikus plaszticitásra
Juhász Kornélia (Neveléstudományi Doktori Iskola): Atonális és tonális nyelvek dallammintázatainak összehasonlítása
Kárász Marcell István (Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola): A köztestületi szabályzatokkal szembeni szubjektív és objektív jogvédelem egykor és ma – Úton a hatékony bírói jogvédelem felé?
Kovács Dominik (Irodalomtudományi Doktori Iskola): A traumaábrázolás hagyománya a Bródy-darabok színpadi reprezentációiban, különös tekintettel az 1911-es A medikus című drámára
Molnár Zalán Ágoston (Filozófiatudományi Doktori Iskola): Modális típusú logikák algebrai vizsgálata
Sebestyén Annamária (Politikatudományi Doktori Iskola): A magyar társadalom ideális kormányról alkotott képe harminc évvel a rendszerváltás után
Tóth-Fáber Eszter (Pszichológiai Doktori Iskola): Készségek rövid- és hosszútávú konszolidációja Tourette szindrómában
Tóth Tímea Emese (Szociológia Doktori Iskola): Hogyan definiálta újra a COVID-19 pandémia a fenntarthatóság fogalmát a laikus nyilvánosságban? Narratívák és kommunikációs stratégiák.

C keret - doktorvárományos

Beszkid Judit (Irodalomtudományi Doktori Iskola): A versengés művészete
Ferenczi Roland Imre (Történelemtudományi Doktori Iskola): Állam, hatalom és gazdaság Délnyugat-Indiában a Kr. u. első évezred első felében
Gyarmati Máté (Informatika Doktori Iskola): Titokmegosztás gráf alapú struktúrákon
Horváth Zsolt (Pszichológiai Doktori Iskola): A kannabiszhasználattal összefüggő proximális és disztális tényezők komplex összefüggéseinek vizsgálata
Margócsy Ádám (Hevesy György Kémia Doktori Iskola): Vizsgálatok a Multikonfigurációs Perturbációszámításban – a redundanciakezelés és méretkonzisztencia kérdése      
Matyasovszky-Németh Márton (Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola): Politikai közösség és emberi jogok a hazai közjogi gondolkodásban
Orbán Ildikó (Biológia Doktori Iskola): Növényzeti átalakulás aszály hatására homokpusztagyepekben – mennyit számít a csapadék időbeli eloszlása?
Pomázi Bence (Nyelvtudományi Doktori Iskola): Lehetséges grammatikalizációs paraméterek az esetragok jelentéskiterjesztődésében
Sági Péter Tamás (Filozófiatudományi Doktori Iskola): Szabad akarat az idegtudományos kísérletek tükrében
Tátrai Annamária (Szociológia Doktori Iskola): Önmegvalósítás és önmeghaladás: egy kísérlet értékegyensúly mérésére ESS adatokon
Vekety Boglárka (Neveléstudományi Doktori Iskola): ’Ezek a mai gyerekek!’ – Metaanalízis a viselkedésproblémák változásáról az elmúlt évtizedekben

C keret - posztdoktor

Abdai Judit (TTK): Mesterséges szociális ágens minimálisan szükséges viselkedéskészletének kutatása
Molnár Ferenc (BTK): Adolf Dobránszky helytartótanácsos programja 1861-ben. A magyarországi ruszin mozgalom története, 1860– 1867
Lo Bello Maya Jean (TÓK): Developing Cultural Sensitivity in Pre-Service Primary Teachers
Sulyok Katalin (ÁJK): A bírósági felülvizsgálat terjedelme környezeti ügyekben – nemzeti és nemzetközi bírói felülvizsgálati módszerek
Szászi Barnabás (PPK): Kik szegik meg a társas érintkezés szabályait világjárványok alatt? Globális elemzés a világ 43 országából.
Vörös Péter (IK): Adatsík programok gyorsítása GPU-val

Bolyai+

Bene Márton Ákos (ÁJK): A 2022-es országgyűlési választások közösségi média tevékenységének vizsgálata
Berényi Eszter Júlia (TÁTK): Reziliencia a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokban- mi segíti a hátrányos helyzetű tanulókat?
Fekete Gusztáv (IK): Sportmozgások kísérleti és numerikus modellezése sportcipő-fejlesztés relációjában
Király Orsolya (PPK): A videójáték-használat és az e-sport pszichológiai jellemzői serdülő és fiatal felnőtt populációban
Kovács Péter (IK): Modellek, transzformációk, numerikus módszerek
Kuna Ágnes (BTK): Az orvos-beteg kommunikáció pragmatikai elemzése - A kapcsolatépítés pragmatikai szempontú vizsgálata az orvos-beteg konzultáción
Tóthmérész Lilla (TTK): Trópusi geometria és kombinatorikus optimalizálás