Erasmus+ kreditmobilitás - nyertes hallgatóknak

Kiutazás előtt

A kiutazást megelőzően intézendő adminisztrációban elsősorban a kari koordinátorok segítik a hallgatókat. A hallgató azután veszi fel a kapcsolatot a kinti egyetemmel és annak Erasmus+ koordinátorával, miután kari koordinátora nominálta (jelölte) a külföldi partnerintézménybe, a partner pedig visszaigazolta, a hallgató fogadását. Nominálás után a hallgató abban az esetben jelentkezik külön a külföldi partnerintézménybe, a külföldi partner által megküldött instrukciók alapján, amennyiben erről a partner egyetem koordinátora értesíti.

A hallgató által kitöltendő és/vagy benyújtandó dokumentumok kari koordinátora részére:

 1. Támogatási Szerződés (TSZ):

A Támogatási Szerződést, amely tartalmazza a hallgató részére folyósítandó ösztöndíjat, valamint a hallgatóra és az Eötvös Loránd Tudományegyetemre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, a hallgató által NEPTUNBAN megadott e-mail címre fogja kiküldeni a kari koordinátor elektronikus formában. A megküldött dokumentumot a hallgató kitöltés után négy (4) példányban kinyomtatja, aláírja és eredetben postai úton megküldi/személyesen leadja a Kari koordinátor részére, mellékletekkel együtt. MÁSOLATOT VAGY SZKENNELT PÉLDÁNYT NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI!

 1. Learning Agreement for studies (LA)/Tanulmányi megállapodás:

A külföldi partneregyetemen teljesítendő kurzusokat, és azok ELTE kurzus megfelelőit a Tanulmányi Megállapodás rögzíti, amely a hallgatói támogatási szerződés I. számú melléklete. A külföldi tárgyakat hazai szabadon választható kurzusoknak is el lehet ismertetni. A külföldi intézménynél felvehető tárgyakról a partneregyetemek honlapján lehet tájékozódni.

A Tempus Közalapítvány által közreadott minta alapján a dokumentumot a hallgató kitölti, aláírja és a karon illetékes személlyel aláíratja (a hallgató saját kari koordinátoránál megérdeklődi, hogy ki jogosult Tanulmányi megállapodásának aláírására). A két fél általi aláírás után a hallgató/szakmai koordinátor aláírásra megküldi a külföldi partnernek.

A mindhárom fél általi aláírást követően a hallgató a Támogatási Szerződéssel együtt nyújtja be a dokumentumot kari koordinátora részére.

 1. Igazolás a kint tartózkodás teljes időtartamára szóló egészségbiztosításról:

A biztosításnak érvényesnek kell lenni a célországban a teljes ösztöndíjas időtartam alatt.

 1. Aktív hallgatói jogviszony igazolás:

Igazolás arról, hogy a hallgató az ELTE beiratkozott aktív hallgatója. Az igazoláson szerepelnie kell az intézmény pecsétjének és a kiállító személy aláírásának.-Ezt nyilatkozattal helyettesítheti

 1. Érvényes útlevél fénymásolata
 2. Legalább B2 szintű nyelvtudást – vagy a partner által előírt nyelvtudást - igazoló nyelvvizsga dokumentum fénymásolt példánya

Kiegészítő információk

A kiutazás előtt a hallgató

 • tájékozódik a fogadóintézmény szálláslehetőségeiről, illetve gondoskodik szálláshelyéről, melyben a fogadóintézmény koordinátorai segítik
 • gondoskodik utazásának megszervezéséről, különös tekintettel a vízumigénylésre
 • a hallgató a félév elején egyezteti itthoni tanáraival a küldő egyetemen felvett tárgyak elvégzésének feltételeit
 • kedvezményes tanulmányi rendet igényel, amennyiben a hallgató már külföldön tartózkodik ebben az időszakban, egy meghatalmazott is leadhatja a kérelmet

Mobilitása alatt

A partneregyetemre való megérkezést követően a hallgató:

 1. beiratkozik a partneregyetemre
 2. beszerzi a Certificate of Registration/Beiratkozási Igazolást:

Megérkezést követően számított két (2) héten belül a hallgató maradéktalanul kitölti, aláíratja a partneregyetem illetékes munkatársával – melyről kinti kapcsolattartójától kér felvilágosítást – és e-mailben szkennelt változatban visszaküldi az erasmus.icm@dep.elte.hu címre.

 1. módosítja Tanulmányi megállapodását, amennyiben az előzetesen benyújtott LA dokumentumban szereplő kurzusoktól eltérő tanegységeket vett fel a partneregyetemen. A módosítás a Learning Agreement during the Mobility rész kitöltésével és a szükséges aláírások beszerzésével történik. Módosítás után a dokumentumot szkennelt formában a hallgató megküldi kari koordinátora részére, valamint az erasmus.icm@dep.elte.hu címre.

Hazaérkezéskor vagy azt követően

A hallgatók Erasmus+ tanulmányaik és kint tartózkodásuk végén:

 1. Transcript of Records (ToR) dokumentumot kérnek a fogadóintézménytől, amely részletezi a hallgató által teljesített tárgyakat, érdemjegyet és krediteket.
 2. A hallgató hazaérkezése után leadja ezt a dokumentumot kari koordinátorának, valamint elfogadtatja a tárgyait kreditelismertetési eljárás keretében, figyelembe véve a minimum 20 kredit elvégzéséről szóló tanulmányi követelményt alapképzéses, mesterképzéses, valamint osztatlan képzésen tanulmányaikat folytató hallgatók számára.
 3. Amennyiben a ToR nem tartalmazza a mobilitás időtartamát, ez esetben külön a tartózkodást igazoló dokumentum kiállítását kell kérni a hallgatónak (Certificate of Attendance), amely tartalmazza a partneregyetem hivatalos pecsétjét és a kiállító aláírását.
 4. Kreditelismertetés kérelem benyújtása az illetékes karon, a Tanulmányi Osztállyal való konzultációt követően. A kérelem beadásának határidejét a hatályos TVSZ szabályozza.
 5. Hallgatói online beszámolót kitölti és leadja szintén kari koordinátora részére.

Pénzügyek

A nyertes pályázók részére folyósítandó egyéni ösztöndíj és egyszeri utazási támogatás összege nem fedezi minden esetben az összes felmerülő költséget. Ezért a hallgatóknak előre tájékozódniuk kell a várható kiadásaikról.

A hallgató mentesül a fogadó intézményben a tandíjak, regisztrációs és vizsgadíjak alól. Egyéb díjak megfizetésére azonban számítani lehet, mint könyvtárhasználati díj, speciális biztosítási díj, melyekről a partnerintézmények honlapjain lehet tájékozódni.

A pályázó vállalhatja önköltségen is a tanulmányi mobilitást, amennyiben a külföldi partner fogadja a hallgatót.
Pályázati felhívás kiegészítő szociális támogatásra/tartósan beteg vagy fogyatékkal élő Erasmus+ ösztöndíja elnyert hallgatóknak - Pályázati felhívás később lesz elérhető.

Az ösztöndíj első részletének utalásához leadandó dokumentumok:

 1. Támogatási Szerződés (4 példány, eredeti)
 2. Nyilatkozat (Aktív hallgató státusra vonatkozóan) (1 példány, eredeti)
 3. Learning Agreement for studies/training (1 példány, scannelt változat-eredeti hazaérkezéskor)
 4. Egészségbiztosítás másolata (1 példány)
 5. Érvényes útlevél másolata (1 példány)
 6. Nyelvtudást igazoló dokumentum másolata (1 példány)

Az utaláshoz szükséges dokumentumokat kérjük, hogy 1 db lezáratlan borítékban adják le Kari koordinátoraik részére. A 2018/19-es tanévben nyertes hallgatóknak 2019. július 15-ig (ha az őszi félévben utazik), illetve november 15-ig (ha a tavaszi félévben utazik) kell leadniuk a dokumentumokat.

Az ösztöndíj második részletének utalásához leadandó dokumentumok:

 1. Transcript of Records
 2. Certificate of Attendance
 3. EU Survey/On-line beszámoló kitöltését igazoló e-mail

Az utaláshoz szükséges dokumentumokat kérjük, hogy 1 db lezáratlan borítékban adják le Kari koordinátoraik részére, lehetőség szerint a hazaérkezést követő 30 napon belül.

SZABÁLYZATOK, Hasznos linkek

 • Rektori-Kancellári Utasítás az Erasmus+ megvalósításához
 • Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság ügyrendje
 • Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
 • Kreditelismertetési szabályzat
 • Hallgatói térítési és juttatási szabályzat
 • Tempus Közalapítvány honlapja
 • Az Európai Bizottság honlapja
EN