Blended Intenzív Program

Erasmus+ pályázati felhívás – Blended Intenzív Programban való részvételre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2024/2025. tanév őszi félévére, Erasmus+ Blended Intenzív Programban (BIP) való részvételre, hallgatók és oktatók számára.

A pályázat célja:

A BIP tanulási céllal, hallgatók számára szervezett, fizikai és virtuális részből felépülő mobilitási program, mely minimum 3 felsőoktatási intézmény részvételével valósul meg, 3 különböző országból.

A fizikai mobilitási rész időtartama a programtól függően minimum 5, maximum 30 nap. A fizikai rész megvalósítására a fogadó partnerintézmény országában kerülhet sor, a szervező által közzétett információknak megfelelően. BIP-re kiutazó oktatók esetében az ösztöndíjjal támogatott napok száma, a zöld utazási napokkal együtt max. 14 nap lehet.

A virtuális rész kötelező eleme a BIP-nek. Online kooperatív tanulás ill. csoportmunka formájában valósulhat meg, amely során a résztvevők együtt, egy időben dolgoznak feladataikon a virtuális térben.

Hallgatóknak kötelező a fogadó egyetem által, vagy a kar/szak által meghatározott minimum kreditszámot és egyéb meghatározott feltételt teljesíteni a kurzus során, ha nincs ilyen szabály, akkor legalább 3 kredit megszerzése kötelező.

A jelen pályázati felhívásban meghirdetett mobilitásokat legkésőbb 2025. január 31-ig lehet megvalósítani.

Kik pályázhatnak?

BIP-re az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

A hallgatókon kívül ezen felhívás keretében oktatók is pályázhatnak.

A BIP-en oktatóként az ELTE

 • főállású,
 • félállású
 • vagy óraadó oktatói közül részt vehet az, 
 • aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekült státusszal tartózkodik Magyarországon);
 • akinek tanszéke/intézete a mobilitás tématerületén érvényes Erasmus+ együttműködési megállapodással rendelkezik;
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).
 • Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók esetében: amennyiben a pályázó óraadó oktatója az intézménynek, úgy a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként az oktatónak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.
Az aktuális felhívásban pályázható BIP-ek listája, pályázati feltételei és határidejei itt érhetők el.
További információért keresse a program listában feltüntetett ELTE szakos koordinátorát.

A pályázás menete

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően a kari Erasmus+ koordinátorhoz vagy az adott program ELTE szakos koordinátorához kell benyújtani, a jelen felhívásban megjelölt határidőig, illetve a kar/ szervezeti egység által (honlapon, felhívásban stb.) esetlegesen közzétett, ettől eltérő (korábbi) határidőig. Figyelem! A jelentkezési határidő programonként eltér, az aktuális határidő a BIP-ek listájában található, kérjük azt tekintse át figyelmesen!
A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok leadásával lehetséges:

(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön az adott program ELTE szakos koordinátoránál, vagy kari koordinátoránál.)

Hallgatók:

 • elektronikusan kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt)
 • motivációs levél és tanulmányi terv/munkaterv (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; 
 • Opcionális melléklet: bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).
 • Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén

Oktatók:

 • kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt)
 • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (formanyomtatvány egyetemi szinten erre nincs), mely tartalmazza 
  • a partneregyetem/fogadó fél nevét;
  • a partner tanszék/intézet nevét;
  • a tervezett kurzus/tevékenység leírását;
  • annak igazolását, hogy a kurzus a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedik;
  • a kurzus megtartásának tervezett időpontját;
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre – ez esetben egy visszaigazoló e-mail csatolása szükséges, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét).
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az adott program ELTE szakos koordinátora, valamint a kari koordinátorok állnak rendelkezésre. Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni!

Letölthető segédletek

Elnyerhető támogatás összege - hallgatóknak*

(*Ösztöndíjráta emelkedés miatt 2023.10.10-e után kelt támogatási szerződések esetén érvényes ösztöndíj összegek)

A fizikai mobilitás hossza

Elnyerhető napi ösztöndíj
(bármely program-, illetve partnerországba)

5-14 napig 

79,00 € / nap

15-30 napig

56,00 € / nap

A nyertes pályázó részére iránykonként további 1-1 (összesen 2) utazási nap nyújtható, ennek igénybevételéről a pályázó a kiutazás előtti űrlapon tud majd nyilatkozni.

Figyelem! Ösztöndíj csak a fizikai mobilitás időszakára jár!

Külön pályázati felhívás keretében az arra jogosultak a mobilitáshoz esélyegyenlőségi támogatást pályázhatnak, illetve zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek, ld. kiegészítő támogatási lehetőségek.

Esélyegyenlőségi támogatásban részesülők utazási támogatásban részesülhetnek a megtett távolság alapján:

TÁVOLSÁG

UTAZÁSI KÖLTSÉG

10–99 km

23,00 €

100–499 km

180,00 €

500–1999 km

275,00 €

2000–2999 km

360,00 €

3000–3999 km

530,00 €

4000–7999 km

820,00 €

8000 km-től

1500,00 €

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Az oktatók ösztöndíja az oktatási célú mobilitás pályázati felhívásában szereplő ösztöndíj ráták szerint alakul.

Kiegészítő támogatási lehetőségek hallgatóknak

 • Erasmus+ esélyegyenlőségi támogatás:
  Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén). Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.
 • Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása:
  Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).
 • Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás:
  A 2022/23-as tanévtől Erasmus+ mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek. Zöld utazási formának minősül a vonat, a busz, a telekocsi, a kerékpár vagy egyéb fenntartható eszköz (hajó és repülőgép NEM).
  Támogatás összege: 50 euró egyszeri támogatás, amennyiben oda-vissza zöld formában történik az utazás + irányonként 1-1 (összesen 2) utazási nap, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Figyelem, az utazás formájától függetlenül összesen max. 2 utazási nap adható! További részletek és feltételek a pályázati felhívásban.
A kiegészítő támogatásokról részletes információ az Erasmus+ kiegészítő támogatások elérhető el. Oktatók a rendelkezésre álló kiegészítő támogatásokról itt találnak információt.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai hallgatók esetén (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy kik vehetnek részt a Blended Intenzív Programban, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Oktatók esetén a formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) értékeli és rangsorolja, szakmai és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve. A KBB végső rangsorát megküldi a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére, amely meghozza a támogatott pályázatokról szóló végső döntést, az adott évre vonatkozó költségkeretek figyelembevételével. Az elbírálás során előnyt élveznek azon oktatók, akik még nem vettek részt Erasmus+ mobilitásban, továbbá azok, akiknek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára idegen nyelvű kurzusokat biztosít. Ezek azonban nem kizárólagos feltételek.

A nyertes hallgatók és oktatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, a pályázati határidőtől számított kb. 1 hónapon belül. Az eredményről a hallgatók és oktatók e-mailben kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 1 héten belül.

A tanulmányokhoz kapcsolódó fontos tudnivalók

A nyertes pályázó hallgatók felveszik a Blended Intenzív Programra meghirdetett kurzust a rendes kurzusfelvételi időszakban. Ezzel kapcsolatban segítséget a kari koordinátorok nyújtanak.

Hogy az érintett időszakban igazolni tudja a távollétét, a hallgató kivételes tanulmányi rendre vonatkozó kérvényt nyújt be, az indoklásban hivatkozva a pályázati döntésre (pl. mellékletben csatolja az arra vonatkozó e-mail értesítést), valamint a mobilitás kezdő és záró dátumára. A hallgató a kapott határozattal tudja igazolni a hiányzását az egyéb felvett kurzusain a BIP fizikai idejére vonatkozóan.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány

Pályázati felhívás - 2023/24

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2023/2024. tanévre, Erasmus+ Blended Intenzív Programban (BIP) való részvételre, hallgatók és oktatók számára.

A pályázat célja:

A BIP tanulási céllal, hallgatók számára szervezett, fizikai és virtuális részből felépülő mobilitási program, mely minimum 3 felsőoktatási intézmény részvételével valósul meg, 3 különböző országból.

A fizikai mobilitási rész időtartama a programtól függően minimum 5, maximum 30 nap. A fizikai rész megvalósítására a fogadó partnerintézmény országában kerülhet sor, a szervező által közzétett információknak megfelelően. BIP-re kiutazó oktatók esetében az ösztöndíjjal támogatott napok száma, a zöld utazási napokkal együtt max. 14 nap lehet.

A virtuális rész kötelező eleme a BIP-nek. Online kooperatív tanulás ill. csoportmunka formájában valósulhat meg, amely során a résztvevők együtt, egy időben dolgoznak feladataikon a virtuális térben.

Hallgatóknak kötelező a fogadó egyetem által, vagy a kar/szak által meghatározott minimum kreditszámot és egyéb meghatározott feltételt teljesíteni a kurzus során, ha nincs ilyen szabály, akkor legalább 3 kredit megszerzése kötelező.

A jelen pályázati felhívásban meghirdetett mobilitásokat 2023 júniustól kezdődően, de legkésőbb 2024. augusztus 31-ig lehet megvalósítani.

Kik pályázhatnak?

BIP-re az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

A hallgatókon kívül ezen felhívás keretében oktatók is pályázhatnak.

A BIP-en oktatóként az ELTE

 • főállású,
 • félállású
 • vagy óraadó oktatói közül részt vehet az, 
 • aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekült státusszal tartózkodik Magyarországon);
 • akinek tanszéke/intézete a mobilitás tématerületén érvényes Erasmus+ együttműködési megállapodással rendelkezik;
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).
 • Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók esetében: amennyiben a pályázó óraadó oktatója az intézménynek, úgy a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként az oktatónak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.
Az aktuális felhívásban pályázható BIP-ek listája, pályázati feltételei és határidejei itt érhetők el.
További információért keresse a program listában feltüntetett ELTE szakos koordinátorát.

A pályázás menete

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően a kari Erasmus+ koordinátorhoz vagy az adott program ELTE szakos koordinátorához kell benyújtani, a jelen felhívásban megjelölt határidőig, illetve a kar/ szervezeti egység által (honlapon, felhívásban stb.) esetlegesen közzétett, ettől eltérő (korábbi) határidőig. Figyelem! A jelentkezési határidő programonként eltér, az aktuális határidő a BIP-ek listájában található, kérjük azt tekintse át figyelmesen!
A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok leadásával lehetséges:

(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön az adott program ELTE szakos koordinátoránál, vagy kari koordinátoránál.)

Hallgatók:

 • elektronikusan kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt)
 • motivációs levél és tanulmányi terv/munkaterv (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; 
 • Opcionális melléklet: bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).
 • Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén

Oktatók:

 • kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt)
 • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (formanyomtatvány egyetemi szinten erre nincs), mely tartalmazza 
  • a partneregyetem/fogadó fél nevét;
  • a partner tanszék/intézet nevét;
  • a tervezett kurzus/tevékenység leírását;
  • annak igazolását, hogy a kurzus a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedik;
  • a kurzus megtartásának tervezett időpontját;
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre – ez esetben egy visszaigazoló e-mail csatolása szükséges, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét).
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az adott program ELTE szakos koordinátora, valamint a kari koordinátorok állnak rendelkezésre. Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni!

Letölthető segédletek

Elnyerhető támogatás összege - hallgatóknak*

(*Ösztöndíjráta emelkedés miatt 2023.10.10-e után kelt támogatási szerződések esetén érvényes ösztöndíj összegek)

A fizikai mobilitás hossza

Elnyerhető napi ösztöndíj
(bármely program-, illetve partnerországba)

5-14 napig 

79,00 € / nap

15-30 napig

56,00 € / nap

A nyertes pályázó részére 2023. tavaszi félévtől ezen kívül iránykonként további 1-1 (összesen 2) utazási nap nyújtható.

Figyelem! Ösztöndíj csak a fizikai mobilitás időszakára jár!

Külön pályázati felhívás keretében az arra jogosultak a mobilitáshoz esélyegyenlőségi támogatást pályázhatnak, illetve zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek, ld. kiegészítő támogatási lehetőségek.

Esélyegyenlőségi támogatásban részesülők utazási támogatásban részesülhetnek a megtett távolság alapján:

TÁVOLSÁG

UTAZÁSI KÖLTSÉG

10–99 km

23,00 €

100–499 km

180,00 €

500–1999 km

275,00 €

2000–2999 km

360,00 €

3000–3999 km

530,00 €

4000–7999 km

820,00 €

8000 km-től

1500,00 €

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Az oktatók ösztöndíja az oktatási célú mobilitás pályázati felhívásában szereplő ösztöndíj ráták szerint alakul.

Kiegészítő támogatási lehetőségek hallgatóknak

 • Erasmus+ esélyegyenlőségi támogatás:
  Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén). Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.
 • Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása:
  Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).
 • Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás:
  A 2022/23-as tanévtől Erasmus+ mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek. Zöld utazási formának minősül a vonat, a busz, a telekocsi, a kerékpár vagy egyéb fenntartható eszköz (hajó és repülőgép NEM).
  Támogatás összege: 50 euró egyszeri támogatás, amennyiben oda-vissza zöld formában történik az utazás + irányonként 1-1 (összesen 2) utazási nap, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Figyelem, az utazás formájától függetlenül összesen max. 2 utazási nap adható! További részletek és feltételek a pályázati felhívásban.
A kiegészítő támogatásokról részletes információ az Erasmus+ kiegészítő támogatások elérhető el. Oktatók a rendelkezésre álló kiegészítő támogatásokról itt találnak információt.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai hallgatók esetén (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy kik vehetnek részt a Blended Intenzív Programban, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Oktatók esetén a formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) értékeli és rangsorolja, szakmai és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve. A KBB végső rangsorát megküldi a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére, amely meghozza a támogatott pályázatokról szóló végső döntést, az adott évre vonatkozó költségkeretek figyelembevételével. Az elbírálás során előnyt élveznek azon oktatók, akik még nem vettek részt Erasmus+ mobilitásban, továbbá azok, akiknek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára idegen nyelvű kurzusokat biztosít. Ezek azonban nem kizárólagos feltételek.

A nyertes hallgatók és oktatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, a pályázati határidőtől számított kb. 1 hónapon belül. Az eredményről a hallgatók és oktatók e-mailben kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 1 héten belül.

A tanulmányokhoz kapcsolódó fontos tudnivalók

A nyertes pályázó hallgatók felveszik a Blended Intenzív Programra meghirdetett kurzust a rendes kurzusfelvételi időszakban. Ezzel kapcsolatban segítséget a kari koordinátorok nyújtanak.

Hogy az érintett időszakban igazolni tudja a távollétét, a hallgató kivételes tanulmányi rendre vonatkozó kérvényt nyújt be, az indoklásban hivatkozva a pályázati döntésre (pl. mellékletben csatolja az arra vonatkozó e-mail értesítést), valamint a mobilitás kezdő és záró dátumára. A hallgató a kapott határozattal tudja igazolni a hiányzását az egyéb felvett kurzusain a BIP fizikai idejére vonatkozóan.

Koronavírus 

A koronavírus-járvány az életünk minden területén érezteti a hatását. Nincs ez másképp a nemzetközi mobilitásokkal sem. Az Erasmus+ programmal foglalkozó összes nemzetközi, nemzeti és egyetemi szervezet azért dolgozik, hogy továbbra is biztosítsa a mobilitásokat, miközben rugalmasan reagál a járványügyi helyzet okozta változásokra, a hallgatók érdekeit szem előtt tartva.
Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy) elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, az ösztöndíjarányos költségein felül keletkezett, a mobilitással összefüggő többletköltségek megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Az egyéni méltányossági kérelemről és a friss koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel a pályázási folyamat egésze alatt!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pályázati felhívás - 2022/23 tavasz

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2022/2023. tanév tavaszi félévére, Erasmus+ Blended Intenzív Programban (BIP) való részvételre, hallgatók és oktatók számára.

A pályázat célja:

A BIP tanulási céllal, hallgatók számára szervezett, fizikai és virtuális részből felépülő mobilitási program, mely minimum 3 felsőoktatási intézmény részvételével valósul meg, 3 különböző országból.

A fizikai mobilitási rész időtartama a programtól függően minimum 5, maximum 30 nap. A fizikai rész megvalósítására a fogadó partnerintézmény országában kerülhet sor, a szervező által közzétett információknak megfelelően. BIP-re kiutazó oktatók esetében az ösztöndíjjal támogatott napok száma, a zöld utazási napokkal együtt max. 14 nap lehet.

A virtuális rész kötelező eleme a BIP-nek. Online kooperatív tanulás ill. csoportmunka formájában valósulhat meg, amely során a résztvevők együtt, egy időben dolgoznak feladataikon a virtuális térben.

Hallgatóknak kötelező a fogadó egyetem által, vagy a kar/szak által meghatározott minimum kreditszámot és egyéb meghatározott feltételt teljesíteni a kurzus során, ha nincs ilyen szabály, akkor legalább 3 kredit megszerzése kötelező.

Jelen pályázati felhívásban meghirdetett mobilitásokat legkésőbb 2023. augusztus 31-ig lehet megvalósítani.

Kik pályázhatnak?

BIP-re az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

A hallgatókon kívül ezen felhívás keretében oktatók is pályázhatnak.

A BIP-en oktatóként az ELTE

 • főállású,
 • félállású
 • vagy óraadó oktatói közül részt vehet az, 
 • aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekült státusszal tartózkodik Magyarországon);
 • akinek tanszéke/intézete a mobilitás tématerületén érvényes Erasmus+ együttműködési megállapodással rendelkezik;
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).
 • Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók esetében: amennyiben a pályázó óraadó oktatója az intézménynek, úgy a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként az oktatónak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.
Az aktuális felhívásban pályázható BIP-ek listája, pályázati feltételei és határidejei itt érhetők el.
További információért keresse a program listában feltüntetett ELTE szakos koordinátorát.

A pályázás menete

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően a kari Erasmus+ koordinátorhoz vagy az adott program ELTE szakos koordinátorához kell benyújtani, a jelen felhívásban megjelölt határidőig, illetve a kar/ szervezeti egység által (honlapon, felhívásban stb.) esetlegesen közzétett, ettől eltérő (korábbi) határidőig. Figyelem! A jelentkezési határidő programonként eltér, az aktuális határidő a BIP-ek listájában található, kérjük azt tekintse át figyelmesen!
A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok leadásával lehetséges:

(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön az adott program ELTE szakos koordinátoránál, vagy kari koordinátoránál.)

Hallgatók:

 • elektronikusan kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt)
 • motivációs levél és tanulmányi terv/munkaterv (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; 
 • Opcionális melléklet: bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).
 • Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén

Oktatók:

 • kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt)
 • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (formanyomtatvány egyetemi szinten erre nincs), mely tartalmazza 
  • a partneregyetem/fogadó fél nevét;
  • a partner tanszék/intézet nevét;
  • a tervezett kurzus/tevékenység leírását;
  • annak igazolását, hogy a kurzus a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedik;
  • a kurzus megtartásának tervezett időpontját;
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre – ez esetben egy visszaigazoló e-mail csatolása szükséges, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét).
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az adott program ELTE szakos koordinátora, valamint a kari koordinátorok állnak rendelkezésre. Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni!

Letölthető segédletek

Elnyerhető támogatás összege - hallgatóknak

A fizikai mobilitás hossza

Elnyerhető napi ösztöndíj
(bármely program-, illetve partnerországba)

5-14 napig 

70,00 € / nap

15-30 napig

50,00 € / nap

A nyertes pályázó részére 2023. tavaszi félévtől ezen kívül iránykonként további 1-1 (összesen 2) utazási nap nyújtható.

Figyelem! Ösztöndíj csak a fizikai mobilitás időszakára jár!

Külön pályázati felhívás keretében az arra jogosultak a mobilitáshoz esélyegyenlőségi támogatást pályázhatnak, illetve zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek, ld. kiegészítő támogatási lehetőségek.

Esélyegyenlőségi támogatásban részesülők utazási támogatásban részesülhetnek a megtett távolság alapján:

TÁVOLSÁG

UTAZÁSI KÖLTSÉG

10–99 km

23,00 €

100–499 km

180,00 €

500–1999 km

275,00 €

2000–2999 km

360,00 €

3000–3999 km

530,00 €

4000–7999 km

820,00 €

8000 km-től

1500,00 €

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Az oktatók ösztöndíja az oktatási célú mobilitás pályázati felhívásában szereplő ösztöndíj ráták szerint alakul.

Kiegészítő támogatási lehetőségek hallgatóknak

 • Erasmus+ esélyegyenlőségi támogatás:
  Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén). Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.
 • Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása:
  Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).
 • Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás:
  A 2022/23-as tanévtől Erasmus+ mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek. Zöld utazási formának minősül a vonat, a busz, a telekocsi, a kerékpár vagy egyéb fenntartható eszköz (hajó és repülőgép NEM).
  Támogatás összege: 50 euró egyszeri támogatás, amennyiben oda-vissza zöld formában történik az utazás + irányonként 1-1 (összesen 2) utazási nap, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Figyelem, az utazás formájától függetlenül összesen max. 2 utazási nap adható! További részletek és feltételek a pályázati felhívásban.
A kiegészítő támogatásokról részletes információ az Erasmus+ kiegészítő támogatások elérhető el. Oktatók a rendelkezésre álló kiegészítő támogatásokról itt találnak információt.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai hallgatók esetén (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy kik vehetnek részt a Blended Intenzív Programban, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Oktatók esetén a formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) értékeli és rangsorolja, szakmai és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve. A KBB végső rangsorát megküldi a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére, amely meghozza a támogatott pályázatokról szóló végső döntést, az adott évre vonatkozó költségkeretek figyelembevételével. Az elbírálás során előnyt élveznek azon oktatók, akik még nem vettek részt Erasmus+ mobilitásban, továbbá azok, akiknek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára idegen nyelvű kurzusokat biztosít. Ezek azonban nem kizárólagos feltételek.

A nyertes hallgatók és oktatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, a pályázati határidőtől számított kb. 1 hónapon belül. Az eredményről a hallgatók és oktatók e-mailben kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 1 héten belül.

A tanulmányokhoz kapcsolódó fontos tudnivalók

A nyertes pályázó hallgatók felveszik a Blended Intenzív Programra meghirdetett kurzust a rendes kurzusfelvételi időszakban. Ezzel kapcsolatban segítséget a kari koordinátorok nyújtanak.

Hogy az érintett időszakban igazolni tudja a távollétét, a hallgató kivételes tanulmányi rendre vonatkozó kérvényt nyújt be, az indoklásban hivatkozva a pályázati döntésre (pl. mellékletben csatolja az arra vonatkozó e-mail értesítést), valamint a mobilitás kezdő és záró dátumára. A hallgató a kapott határozattal tudja igazolni a hiányzását az egyéb felvett kurzusain a BIP fizikai idejére vonatkozóan.

Koronavírus 

A koronavírus-járvány az életünk minden területén érezteti a hatását. Nincs ez másképp a nemzetközi mobilitásokkal sem. Az Erasmus+ programmal foglalkozó összes nemzetközi, nemzeti és egyetemi szervezet azért dolgozik, hogy továbbra is biztosítsa a mobilitásokat, miközben rugalmasan reagál a járványügyi helyzet okozta változásokra, a hallgatók érdekeit szem előtt tartva.
Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy) elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, az ösztöndíjarányos költségein felül keletkezett, a mobilitással összefüggő többletköltségek megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Az egyéni méltányossági kérelemről és a friss koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel a pályázási folyamat egésze alatt!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pályázati felhívás - 2022/23 ősz III. (2022. október 14.)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2022/2023. tanév őszi félévére, Erasmus+ Blended Intenzív Programban (BIP) való részvételre, hallgatók és oktatók számára.

A pályázat célja:

A BIP tanulási céllal, hallgatók számára szervezett, fizikai és virtuális részből felépülő mobilitási program, mely minimum 3 felsőoktatási intézmény részvételével valósul meg, 3 különböző országból.

A fizikai mobilitási rész időtartama a programtól függően minimum 5, maximum 30 nap. A fizikai rész megvalósítására a fogadó partnerintézmény országában kerülhet sor, a szervező által közzétett információknak megfelelően. BIP-re kiutazó oktatók esetében az ösztöndíjjal támogatott napok száma, a zöld utazási napokkal együtt max. 14 nap lehet.

A virtuális rész kötelező eleme a BIP-nek. Online kooperatív tanulás ill. csoportmunka formájában valósulhat meg, amely során a résztvevők együtt, egy időben dolgoznak feladataikon a virtuális térben.

Hallgatóknak kötelező a fogadó egyetem által, vagy a kar/szak által meghatározott minimum kreditszámot és egyéb meghatározott feltételt teljesíteni a kurzus során, ha nincs ilyen szabály, akkor legalább 3 kredit megszerzése kötelező.

Jelen pályázati felhívásban meghirdetett mobilitásokat legkésőbb 2023. január 31-ig lehet megvalósítani.

Kik pályázhatnak?

BIP-re az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

A hallgatókon kívül ezen felhívás keretében oktatók is pályázhatnak.

A BIP-en oktatóként az ELTE

 • főállású,
 • félállású
 • vagy óraadó oktatói közül részt vehet az, 
 • aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekült státusszal tartózkodik Magyarországon);
 • akinek tanszéke/intézete a mobilitás tématerületén érvényes Erasmus+ együttműködési megállapodással rendelkezik;
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).
 • Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók esetében: amennyiben a pályázó óraadó oktatója az intézménynek, úgy a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként az oktatónak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.
Az aktuális felhívásban pályázható BIP-ek listája és pályázati feltételei itt érhetők el.
További információért keresse a program listában feltüntetett ELTE szakos koordinátorát.

A pályázás menete

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően a kari Erasmus+ koordinátorhoz vagy az adott program ELTE szakos koordinátorához kell benyújtani 2022. szeptember 27-től október 14-ig, illetve a kar/ szervezeti egység által (honlapon, felhívásban stb.) esetlegesen közzétett, ettől eltérő (korábbi) határidőig. A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. október 14.
A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok leadásával lehetséges:

(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön az adott program ELTE szakos koordinátoránál, vagy kari koordinátoránál.)

Hallgatók:

 • elektronikusan kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt)
 • motivációs levél és tanulmányi terv/munkaterv (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; 
 • Opcionális melléklet: bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).
 • Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén

Oktatók:

 • kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt)
 • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (formanyomtatvány egyetemi szinten erre nincs), mely tartalmazza 
  • a partneregyetem/fogadó fél nevét;
  • a partner tanszék/intézet nevét;
  • a tervezett kurzus/tevékenység leírását;
  • annak igazolását, hogy a kurzus a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedik;
  • a kurzus megtartásának tervezett időpontját;
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre – ez esetben egy visszaigazoló e-mail csatolása szükséges, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét).
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az adott program ELTE szakos koordinátora, valamint a kari koordinátorok állnak rendelkezésre. Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni!

Letölthető segédletek

Elnyerhető támogatás összege - hallgatóknak

A fizikai mobilitás hossza

Elnyerhető napi ösztöndíj
(bármely program-, illetve partnerországba)

5-14 napig 

70,00 € / nap

15-30 napig

50,00 € / nap

További 1 utazási nap nyújtható az alábbi országokba utazás esetén: Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország.

Figyelem! Ösztöndíj csak a fizikai mobilitás időszakára jár!

Külön pályázati felhívás keretében az arra jogosultak a mobilitáshoz esélyegyenlőségi támogatást pályázhatnak, illetve zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek, ld. kiegészítő támogatási lehetőségek.

Esélyegyenlőségi támogatásban részesülők utazási támogatásban részesülhetnek a megtett távolság alapján:

TÁVOLSÁG

UTAZÁSI KÖLTSÉG

10–99 km

23,00 €

100–499 km

180,00 €

500–1999 km

275,00 €

2000–2999 km

360,00 €

3000–3999 km

530,00 €

4000–7999 km

820,00 €

8000 km-től

1500,00 €

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Az oktatók ösztöndíja az oktatási célú mobilitás pályázati felhívásában szereplő ösztöndíj ráták szerint alakul.

Kiegészítő támogatási lehetőségek hallgatóknak

 • Erasmus+ esélyegyenlőségi támogatás:
  Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén). Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.
 • Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása:
  Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).
 • Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás:
  A 2022/23-as tanévtől Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek. Zöld utazási formának minősül a repülő és a hajó kivételével minden utazási forma.
  Támogatás összege: 50 euró egyszeri támogatás + a küldő és a fogadó intézmény közötti távolságnak megfelelően 1-1 vagy 2-2 utazási nap. További részletek és feltételek a pályázati felhívásban.
A kiegészítő támogatásokról részletes információ az Erasmus+ kiegészítő támogatások elérhető el. Oktatók a rendelkezésre álló kiegészítő támogatásokról itt találnak információt.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai hallgatók esetén (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy kik vehetnek részt a Blended Intenzív Programban, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Oktatók esetén a formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) értékeli és rangsorolja, szakmai és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve. A KBB végső rangsorát megküldi a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére, amely meghozza a támogatott pályázatokról szóló végső döntést, az adott évre vonatkozó költségkeretek figyelembevételével. Az elbírálás során előnyt élveznek azon oktatók, akik még nem vettek részt Erasmus+ mobilitásban, továbbá azok, akiknek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára idegen nyelvű kurzusokat biztosít. Ezek azonban nem kizárólagos feltételek.

A nyertes hallgatók és oktatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2022. október közepén. Az eredményről a hallgatók és oktatók e-mailben kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 1 héten belül.

A tanulmányokhoz kapcsolódó fontos tudnivalók

A nyertes pályázó hallgatók felveszik a Blended Intenzív Programra meghirdetett kurzust a rendes kurzusfelvételi időszakban. Ezzel kapcsolatban segítséget a kari koordinátorok nyújtanak.

Hogy az érintett időszakban igazolni tudja a távollétét, a hallgató kivételes tanulmányi rendre vonatkozó kérvényt nyújt be, az indoklásban hivatkozva a pályázati döntésre (pl. mellékletben csatolja az arra vonatkozó e-mail értesítést), valamint a mobilitás kezdő és záró dátumára. A hallgató a kapott határozattal tudja igazolni a hiányzását az egyéb felvett kurzusain a BIP fizikai idejére vonatkozóan.

Koronavírus 

A koronavírus-járvány az életünk minden területén érezteti a hatását. Nincs ez másképp a nemzetközi mobilitásokkal sem. Az Erasmus+ programmal foglalkozó összes nemzetközi, nemzeti és egyetemi szervezet azért dolgozik, hogy továbbra is biztosítsa a mobilitásokat, miközben rugalmasan reagál a járványügyi helyzet okozta változásokra, a hallgatók érdekeit szem előtt tartva.
Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy) elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, az ösztöndíjarányos költségein felül keletkezett, a mobilitással összefüggő többletköltségek megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Az egyéni méltányossági kérelemről és a friss koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel a pályázási folyamat egésze alatt!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pályázati felhívás - 2022/23 ősz II. (2022. szeptember 26.)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2022/2023. tanév őszi félévére, Erasmus+ Blended Intenzív Programban (BIP) való részvételre, hallgatók és oktatók számára.

A pályázat célja:

A BIP tanulási céllal, hallgatók számára szervezett, fizikai és virtuális részből felépülő mobilitási program, mely minimum 3 felsőoktatási intézmény részvételével valósul meg, 3 különböző országból.

A fizikai mobilitási rész időtartama a programtól függően minimum 5, maximum 30 nap. A fizikai rész megvalósítására a fogadó partnerintézmény országában kerülhet sor, a szervező által közzétett információknak megfelelően. BIP-re kiutazó oktatók esetében az ösztöndíjjal támogatott napok száma, a zöld utazási napokkal együtt max. 14 nap lehet.

A virtuális rész kötelező eleme a BIP-nek. Online kooperatív tanulás ill. csoportmunka formájában valósulhat meg, amely során a résztvevők együtt, egy időben dolgoznak feladataikon a virtuális térben.

Hallgatóknak kötelező a fogadó egyetem által, vagy a kar/szak által meghatározott minimum kreditszámot és egyéb meghatározott feltételt teljesíteni a kurzus során, ha nincs ilyen szabály, akkor legalább 3 kredit megszerzése kötelező.

Jelen pályázati felhívásban meghirdetett mobilitásokat legkésőbb 2023. január 31-ig lehet megvalósítani.

Kik pályázhatnak?

BIP-re az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

A hallgatókon kívül ezen felhívás keretében oktatók is pályázhatnak.

A BIP-en oktatóként az ELTE

 • főállású,
 • félállású
 • vagy óraadó oktatói közül részt vehet az, 
 • aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekült státusszal tartózkodik Magyarországon);
 • akinek tanszéke/intézete a mobilitás tématerületén érvényes Erasmus+ együttműködési megállapodással rendelkezik;
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).
 • Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók esetében: amennyiben a pályázó óraadó oktatója az intézménynek, úgy a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként az oktatónak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.
Az aktuális felhívásban pályázható BIP-ek listája és pályázati feltételei itt érhetők el.
További információért keresse a program listában feltüntetett ELTE szakos koordinátorát.

A pályázás menete

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően a kari Erasmus+ koordinátorhoz vagy az adott program ELTE szakos koordinátorához kell benyújtani 2022. szeptember 7-től 26-ig, illetve a kar/ szervezeti egység által (honlapon, felhívásban stb.) esetlegesen közzétett, ettől eltérő (korábbi) határidőig. A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. szeptember 26.
A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok leadásával lehetséges:

(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön az adott program ELTE szakos koordinátoránál, vagy kari koordinátoránál.)

Hallgatók:

 • elektronikusan kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt)
 • motivációs levél és tanulmányi terv/munkaterv (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; 
 • Opcionális melléklet: bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).
 • Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén

Oktatók:

 • kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt)
 • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (formanyomtatvány egyetemi szinten erre nincs), mely tartalmazza 
  • a partneregyetem/fogadó fél nevét;
  • a partner tanszék/intézet nevét;
  • a tervezett kurzus/tevékenység leírását;
  • annak igazolását, hogy a kurzus a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedik;
  • a kurzus megtartásának tervezett időpontját;
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre – ez esetben egy visszaigazoló e-mail csatolása szükséges, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét).
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az adott program ELTE szakos koordinátora, valamint a kari koordinátorok állnak rendelkezésre. Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni!

Letölthető segédletek

Elnyerhető támogatás összege - hallgatóknak

A fizikai mobilitás hossza

Elnyerhető napi ösztöndíj
(bármely program-, illetve partnerországba)

5-14 napig 

70,00 € / nap

15-30 napig

50,00 € / nap

További 1 utazási nap nyújtható az alábbi országokba utazás esetén: Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország.

Figyelem! Ösztöndíj csak a fizikai mobilitás időszakára jár!

Külön pályázati felhívás keretében az arra jogosultak a mobilitáshoz esélyegyenlőségi támogatást pályázhatnak, illetve zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek, ld. kiegészítő támogatási lehetőségek.

Esélyegyenlőségi támogatásban részesülők utazási támogatásban részesülhetnek a megtett távolság alapján:

TÁVOLSÁG

UTAZÁSI KÖLTSÉG

10–99 km

23,00 €

100–499 km

180,00 €

500–1999 km

275,00 €

2000–2999 km

360,00 €

3000–3999 km

530,00 €

4000–7999 km

820,00 €

8000 km-től

1500,00 €

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Az oktatók ösztöndíja az oktatási célú mobilitás pályázati felhívásában szereplő ösztöndíj ráták szerint alakul.

Kiegészítő támogatási lehetőségek hallgatóknak

 • Erasmus+ esélyegyenlőségi támogatás:
  Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén). Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.
 • Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása:
  Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).
 • Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás:
  A 2022/23-as tanévtől Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek. Zöld utazási formának minősül a repülő és a hajó kivételével minden utazási forma.
  Támogatás összege: 50 euró egyszeri támogatás + a küldő és a fogadó intézmény közötti távolságnak megfelelően 1-1 vagy 2-2 utazási nap. További részletek és feltételek a pályázati felhívásban.
A kiegészítő támogatásokról részletes információ az Erasmus+ kiegészítő támogatások elérhető el. Oktatók a rendelkezésre álló kiegészítő támogatásokról itt találnak információt.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai hallgatók esetén (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy kik vehetnek részt a Blended Intenzív Programban, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Oktatók esetén a formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) értékeli és rangsorolja, szakmai és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve. A KBB végső rangsorát megküldi a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére, amely meghozza a támogatott pályázatokról szóló végső döntést, az adott évre vonatkozó költségkeretek figyelembevételével. Az elbírálás során előnyt élveznek azon oktatók, akik még nem vettek részt Erasmus+ mobilitásban, továbbá azok, akiknek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára idegen nyelvű kurzusokat biztosít. Ezek azonban nem kizárólagos feltételek.

A nyertes hallgatók és oktatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2022. október közepén. Az eredményről a hallgatók és oktatók e-mailben kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 1 héten belül.

A tanulmányokhoz kapcsolódó fontos tudnivalók

A nyertes pályázó hallgatók felveszik a Blended Intenzív Programra meghirdetett kurzust a rendes kurzusfelvételi időszakban. Ezzel kapcsolatban segítséget a kari koordinátorok nyújtanak.

Hogy az érintett időszakban igazolni tudja a távollétét, a hallgató kivételes tanulmányi rendre vonatkozó kérvényt nyújt be, az indoklásban hivatkozva a pályázati döntésre (pl. mellékletben csatolja az arra vonatkozó e-mail értesítést), valamint a mobilitás kezdő és záró dátumára. A hallgató a kapott határozattal tudja igazolni a hiányzását az egyéb felvett kurzusain a BIP fizikai idejére vonatkozóan.

Koronavírus 

A koronavírus-járvány az életünk minden területén érezteti a hatását. Nincs ez másképp a nemzetközi mobilitásokkal sem. Az Erasmus+ programmal foglalkozó összes nemzetközi, nemzeti és egyetemi szervezet azért dolgozik, hogy továbbra is biztosítsa a mobilitásokat, miközben rugalmasan reagál a járványügyi helyzet okozta változásokra, a hallgatók érdekeit szem előtt tartva.
Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy) elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, az ösztöndíjarányos költségein felül keletkezett, a mobilitással összefüggő többletköltségek megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Az egyéni méltányossági kérelemről és a friss koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel a pályázási folyamat egésze alatt!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pályázati felhívás - 2022/23 ősz I. (2022. augusztus 26.)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2022/2023. tanév őszi félévére, Erasmus+ Blended Intenzív Programban (BIP) való részvételre, hallgatók és oktatók számára.

A pályázat célja:

A BIP tanulási céllal, hallgatók számára szervezett, fizikai és virtuális részből felépülő mobilitási program, mely minimum 3 felsőoktatási intézmény részvételével valósul meg, 3 különböző országból.

A fizikai mobilitási rész időtartama a programtól függően minimum 5, maximum 30 nap. A fizikai rész megvalósítására a fogadó partnerintézmény országában kerülhet sor, a szervező által közzétett információknak megfelelően. BIP-re kiutazó oktatók esetében az ösztöndíjjal támogatott napok száma, a zöld utazási napokkal együtt max. 14 nap lehet.

A virtuális rész kötelező eleme a BIP-nek. Online kooperatív tanulás ill. csoportmunka formájában valósulhat meg, amely során a résztvevők együtt, egy időben dolgoznak feladataikon a virtuális térben.

Hallgatóknak kötelező a fogadó egyetem által, vagy a kar/szak által meghatározott minimum kreditszámot és egyéb meghatározott feltételt teljesíteni a kurzus során, ha nincs ilyen szabály, akkor legalább 3 kredit megszerzése kötelező.

Jelen pályázati felhívásban meghirdetett mobilitásokat legkésőbb 2023. január 31-ig lehet megvalósítani.

Kik pályázhatnak?

BIP-re az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

A hallgatókon kívül ezen felhívás keretében oktatók is pályázhatnak.

A BIP-en oktatóként az ELTE

 • főállású,
 • félállású
 • vagy óraadó oktatói közül részt vehet az, 
 • aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekült státusszal tartózkodik Magyarországon);
 • akinek tanszéke/intézete a mobilitás tématerületén érvényes Erasmus+ együttműködési megállapodással rendelkezik;
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).
 • Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók esetében: amennyiben a pályázó óraadó oktatója az intézménynek, úgy a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként az oktatónak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.
Az aktuális felhívásban pályázható BIP-ek listája és pályázati feltételei itt érhetők el.
További információért keresse a program listában feltüntetett ELTE szakos koordinátorát.

A pályázás menete

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően a kari Erasmus+ koordinátorhoz vagy az adott program ELTE szakos koordinátorához kell benyújtani 2022. július 18-tól augusztus 26-ig, illetve a kar által (honlapon, felhívásban stb.) esetlegesen közzétett, ettől eltérő (korábbi) határidőig. A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. augusztus 26.
A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok leadásával lehetséges:

(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön az adott program ELTE szakos koordinátoránál, vagy kari koordinátoránál.)

Hallgatók:

 • elektronikusan kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt)
 • motivációs levél és tanulmányi terv/munkaterv (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; 
 • Opcionális melléklet: bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).
 • Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén

Oktatók:

 • kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt)
 • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (formanyomtatvány egyetemi szinten erre nincs), mely tartalmazza 
  • a partneregyetem/fogadó fél nevét;
  • a partner tanszék/intézet nevét;
  • a tervezett kurzus/tevékenység leírását;
  • annak igazolását, hogy a kurzus a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedik;
  • a kurzus megtartásának tervezett időpontját;
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre – ez esetben egy visszaigazoló e-mail csatolása szükséges, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét).
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az adott program ELTE szakos koordinátora, valamint a kari koordinátorok állnak rendelkezésre. Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni!

Letölthető segédletek

Elnyerhető támogatás összege - hallgatóknak

A fizikai mobilitás hossza

Elnyerhető napi ösztöndíj
(bármely program-, illetve partnerországba)

5-14 napig 

70,00 € / nap

15-30 napig

50,00 € / nap

További 1 utazási nap nyújtható az alábbi országokba utazás esetén: Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország.

Figyelem! Ösztöndíj csak a fizikai mobilitás időszakára jár!

Külön pályázati felhívás keretében az arra jogosultak a mobilitáshoz esélyegyenlőségi támogatást pályázhatnak, illetve zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek, ld. kiegészítő támogatási lehetőségek.

Esélyegyenlőségi támogatásban részesülők utazási támogatásban részesülhetnek a megtett távolság alapján:

TÁVOLSÁG

UTAZÁSI KÖLTSÉG

10–99 km

23,00 €

100–499 km

180,00 €

500–1999 km

275,00 €

2000–2999 km

360,00 €

3000–3999 km

530,00 €

4000–7999 km

820,00 €

8000 km-től

1500,00 €

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Az oktatók ösztöndíja az oktatási célú mobilitás pályázati felhívásában szereplő ösztöndíj ráták szerint alakul.

Kiegészítő támogatási lehetőségek hallgatóknak

 • Erasmus+ esélyegyenlőségi támogatás:
  Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén). Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.
 • Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása:
  Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).
 • Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás:
  A 2022/23-as tanévtől Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek. Zöld utazási formának minősül a repülő és a hajó kivételével minden utazási forma.
  Támogatás összege: 50 euró egyszeri támogatás + a küldő és a fogadó intézmény közötti távolságnak megfelelően 1-1 vagy 2-2 utazási nap. További részletek és feltételek a pályázati felhívásban.
A kiegészítő támogatásokról részletes információ az Erasmus+ kiegészítő támogatások elérhető el. Oktatók a rendelkezésre álló kiegészítő támogatásokról itt találnak információt.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai hallgatók esetén (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy kik vehetnek részt a Blended Intenzív Programban, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Oktatók esetén a formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) értékeli és rangsorolja, szakmai és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve. A KBB végső rangsorát megküldi a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére, amely meghozza a támogatott pályázatokról szóló végső döntést, az adott évre vonatkozó költségkeretek figyelembevételével. Az elbírálás során előnyt élveznek azon oktatók, akik még nem vettek részt Erasmus+ mobilitásban, továbbá azok, akiknek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára idegen nyelvű kurzusokat biztosít. Ezek azonban nem kizárólagos feltételek.

A nyertes hallgatók és oktatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2022. szeptember második felében. Az eredményről a hallgatók és oktatók e-mailben kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 1 héten belül.

A tanulmányokhoz kapcsolódó fontos tudnivalók

A nyertes pályázó hallgatók felveszik a Blended Intenzív Programra meghirdetett kurzust a rendes kurzusfelvételi időszakban. Ezzel kapcsolatban segítséget a kari koordinátorok nyújtanak.

Hogy az érintett időszakban igazolni tudja a távollétét, a hallgató kivételes tanulmányi rendre vonatkozó kérvényt nyújt be, az indoklásban hivatkozva a pályázati döntésre (pl. mellékletben csatolja az arra vonatkozó e-mail értesítést), valamint a mobilitás kezdő és záró dátumára. A hallgató a kapott határozattal tudja igazolni a hiányzását az egyéb felvett kurzusain a BIP fizikai idejére vonatkozóan.

Koronavírus 

A koronavírus-járvány az életünk minden területén érezteti a hatását. Nincs ez másképp a nemzetközi mobilitásokkal sem. Az Erasmus+ programmal foglalkozó összes nemzetközi, nemzeti és egyetemi szervezet azért dolgozik, hogy továbbra is biztosítsa a mobilitásokat, miközben rugalmasan reagál a járványügyi helyzet okozta változásokra, a hallgatók érdekeit szem előtt tartva.
Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy) elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, az ösztöndíjarányos költségein felül keletkezett, a mobilitással összefüggő többletköltségek megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Az egyéni méltányossági kérelemről és a friss koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel a pályázási folyamat egésze alatt!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pályázati felhívás - 2021/22. nyár

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki 2022. nyárra, Erasmus+ Blended Intenzív Programban (BIP) való részvételre, hallgatók és oktatók számára.

A pályázat célja:

A BIP tanulási céllal, hallgatók számára szervezett, fizikai és virtuális részből felépülő mobilitási program, mely minimum 3 felsőoktatási intézmény részvételével valósul meg, 3 különböző országból.

A fizikai mobilitási rész időtartama a programtól függően minimum 5, maximum 30 nap. A fizikai rész megvalósítására a fogadó partnerintézmény országában kerülhet sor, a szervező által közzétett információknak megfelelően. BIP-re kiutazó oktatók esetében az ösztöndíjjal támogatott napok száma, a zöld utazási napokkal együtt max. 14 nap lehet.

A virtuális rész kötelező eleme a BIP-nek. Online kooperatív tanulás ill. csoportmunka formájában valósulhat meg, amely során a résztvevők együtt, egy időben dolgoznak feladataikon a virtuális térben.

Hallgatóknak kötelező a fogadó egyetem által, vagy a kar/szak által meghatározott minimum kreditszámot és egyéb meghatározott feltételt teljesíteni a kurzus során, ha nincs ilyen szabály, akkor legalább 3 kredit megszerzése kötelező.

Jelen pályázati felhívásban meghirdetett mobilitásokat legkésőbb 2023. január 31-ig lehet megvalósítani.

Kik pályázhatnak?

BIP-re az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

A hallgatókon kívül ezen felhívás keretében oktatók is pályázhatnak.

A BIP-en oktatóként az ELTE

 • főállású,
 • félállású
 • vagy óraadó oktatói közül részt vehet az, 
 • aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekült státusszal tartózkodik Magyarországon);
 • akinek tanszéke/intézete a mobilitás tématerületén érvényes Erasmus+ együttműködési megállapodással rendelkezik;
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).
 • Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók esetében: amennyiben a pályázó óraadó oktatója az intézménynek, úgy a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként az oktatónak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.
Az aktuális felhívásban pályázható BIP-ek listája és pályázati feltételei itt érhetők el.
További információért keresse a program listában feltüntetett ELTE szakos koordinátorát.

A pályázás menete

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően a kari Erasmus+ koordinátorhoz vagy az adott program ELTE szakos koordinátorához kell benyújtani 2022. május 26-tól június 6-ig, illetve a kar által (honlapon, felhívásban stb.) esetlegesen közzétett, ettől eltérő (korábbi) határidőig. A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 6.
A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok leadásával lehetséges:

(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön az adott program ELTE szakos koordinátoránál, vagy kari koordinátoránál.)

Hallgatók:

 • elektronikusan kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt)
 • motivációs levél és tanulmányi terv/munkaterv (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; 
 • Opcionális melléklet: bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).
 • Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén

Oktatók:

 • kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt)
 • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (formanyomtatvány egyetemi szinten erre nincs), mely tartalmazza 
  • a partneregyetem/fogadó fél nevét;
  • a partner tanszék/intézet nevét;
  • a tervezett kurzus/tevékenység leírását;
  • annak igazolását, hogy a kurzus a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedik;
  • a kurzus megtartásának tervezett időpontját;
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre – ez esetben egy visszaigazoló e-mail csatolása szükséges, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét).
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az adott program ELTE szakos koordinátora, valamint a kari koordinátorok állnak rendelkezésre. Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni!

Letölthető segédletek

Elnyerhető támogatás összege - hallgatóknak

A fizikai mobilitás hossza

Elnyerhető napi ösztöndíj
(bármely program-, illetve partnerországba)

5-14 napig 

70,00 € / nap

15-30 napig

50,00 € / nap

További 1 utazási nap nyújtható az alábbi országokba utazás esetén: Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország.

Figyelem! Ösztöndíj csak a fizikai mobilitás időszakára jár!

Külön pályázati felhívás keretében az arra jogosultak a mobilitáshoz esélyegyenlőségi támogatást pályázhatnak, illetve zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek, ld. kiegészítő támogatási lehetőségek.

Esélyegyenlőségi támogatásban részesülők utazási támogatásban részesülhetnek a megtett távolság alapján:

TÁVOLSÁG

UTAZÁSI KÖLTSÉG

10–99 km

23,00 €

100–499 km

180,00 €

500–1999 km

275,00 €

2000–2999 km

360,00 €

3000–3999 km

530,00 €

4000–7999 km

820,00 €

8000 km-től

1500,00 €

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Az oktatók ösztöndíja az oktatási célú mobilitás pályázati felhívásában szereplő ösztöndíj ráták szerint alakul.

Kiegészítő támogatási lehetőségek hallgatóknak

 • Erasmus+ esélyegyenlőségi támogatás:
  A pályázati felhívás 2022. nyárra elérhető a honlapon, a 2022/23-as tanévre vonatkozóan pedig 2022. nyár elején várható.
  Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén). Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.
 • Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása:
  A pályázati felhívás 2022. nyárra a honlapon elérhető, a 2022/23-as tanévre vonatkozóan pedig 2022. nyár elején várható.
  Az arra jogosultak rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).
 • Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás:
  A 2022/23-as tanévtől Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek. Zöld utazási formának minősül a repülő és a hajó kivételével minden utazási forma.
  Támogatás összege: 50 euró egyszeri támogatás + a küldő és a fogadó intézmény közötti távolságnak megfelelően 1-1 vagy 2-2 utazási nap. További részletek és feltételek a pályázati felhívásban.
A kiegészítő támogatásokról részletes információ az Erasmus+ kiegészítő támogatások elérhető el. Oktatók a rendelkezésre álló kiegészítő támogatásokról itt találnak információt.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai hallgatók esetén (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy kik vehetnek részt a Blended Intenzív Programban, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Oktatók esetén a formai feltételeknek megfelelő pályázatokat első körben a Kari Bíráló Bizottság (KBB) értékeli és rangsorolja, szakmai és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve. A KBB végső rangsorát megküldi a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére, amely meghozza a támogatott pályázatokról szóló végső döntést, az adott évre vonatkozó költségkeretek figyelembevételével. Az elbírálás során előnyt élveznek azon oktatók, akik még nem vettek részt Erasmus+ mobilitásban, továbbá azok, akiknek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára idegen nyelvű kurzusokat biztosít. Ezek azonban nem kizárólagos feltételek.

A nyertes hallgatók és oktatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2022. június 24-én. Az eredményről a hallgatók és oktatók e-mailben kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 1 héten belül.

A tanulmányokhoz kapcsolódó fontos tudnivalók

A nyertes pályázó hallgatók felveszik a Blended Intenzív Programra meghirdetett kurzust a rendes kurzusfelvételi időszakban. Ezzel kapcsolatban segítséget a kari koordinátorok nyújtanak.

Hogy az érintett időszakban igazolni tudja a távollétét, a hallgató kivételes tanulmányi rendre vonatkozó kérvényt nyújt be, az indoklásban hivatkozva a pályázati döntésre (pl. mellékletben csatolja az arra vonatkozó e-mail értesítést), valamint a mobilitás kezdő és záró dátumára. A hallgató a kapott határozattal tudja igazolni a hiányzását az egyéb felvett kurzusain a BIP fizikai idejére vonatkozóan.

Koronavírus 

A koronavírus-járvány az életünk minden területén érezteti a hatását. Nincs ez másképp a nemzetközi mobilitásokkal sem. Az Erasmus+ programmal foglalkozó összes nemzetközi, nemzeti és egyetemi szervezet azért dolgozik, hogy továbbra is biztosítsa a mobilitásokat, miközben rugalmasan reagál a járványügyi helyzet okozta változásokra, a hallgatók érdekeit szem előtt tartva.
Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy) elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, az ösztöndíjarányos költségein felül keletkezett, a mobilitással összefüggő többletköltségek megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Az egyéni méltányossági kérelemről és a friss koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel a pályázási folyamat egésze alatt!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pályázati felhívás - 2021/22. tavasz

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2021/2022-es tanév tavaszi félévére, Erasmus+ hallgatói Blended Intenzív Programban (BIP) való részvételre.

A pályázat célja:

A BIP tanulási céllal, hallgatók számára szervezett, fizikai és virtuális részből felépülő mobilitási program, mely minimum 3 felsőoktatási intézmény részvételével valósul meg, 3 különböző országból.

A fizikai mobilitási rész időtartama a programtól függően minimum 5, maximum 30 nap. A fizikai rész megvalósítására a fogadó partnerintézmény országában kerülhet sor, a szervező által közzétett információknak megfelelően.

A virtuális rész kötelező eleme a BIP-nek. Online kooperatív tanulás ill. csoportmunka formájában valósulhat meg, amely során a résztvevők együtt, egy időben dolgoznak feladataikon a virtuális térben.

Hallgatóknak kötelező a fogadó egyetem által, vagy a kar/szak által meghatározott minimum kreditszámot és egyéb meghatározott feltételt teljesíteni a kurzus során, ha nincs ilyen szabály, akkor legalább 3 kredit megszerzése kötelező.

Jelen pályázati felhívásban meghirdetett mobilitásokat legkésőbb 2022. szeptember 30-ig lehet megvalósítani.

Kik pályázhatnak?

BIP-re az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.
Az aktuális felhívásban pályázható BIP-ek listája és pályázati feltételei itt érhetők el.
További információért keresse a program listában feltüntetett ELTE szakos koordinátorát.

A pályázás menete

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően a kari Erasmus+ koordinátorhoz vagy az adott program ELTE szakos koordinátorához kell benyújtani 2022. február 2-től február 20-ig, illetve a kar által (honlapon, felhívásban stb.) esetlegesen közzétett, ettől eltérő (korábbi) határidőig. A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 20.
A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok leadásával lehetséges:

(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön az adott program ELTE szakos koordinátoránál, vagy kari koordinátoránál.)

 • elektronikusan kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt)
 • motivációs levél és tanulmányi terv/munkaterv (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; 
 • Opcionális melléklet: bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).
 • Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az adott program ELTE szakos koordinátora, valamint a kari koordinátorok állnak rendelkezésre. Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni!

Letölthető segédletek

Elnyerhető támogatás összege

A fizikai mobilitás hossza

Elnyerhető napi ösztöndíj
(bármely program-, illetve partnerországba)

5-14 napig 

70,00 € / nap

15-30 napig

50,00 € / nap

További 1 utazási nap nyújtható az alábbi országokba utazás esetén: Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország.

Figyelem! Ösztöndíj csak a fizikai mobilitás időszakára jár!

Külön pályázati felhívás keretében az arra jogosultak a mobilitáshoz esélyegyenlőségi támogatást pályázhatnak, ld. kiegészítő támogatási lehetőségek. A felhívást várhatóan 2022. február második felében teszi közzé a Tempus Közalapítvány.

Esélyegyenlőségi támogatásban részesülők utazási támogatásban részesülhetnek a megtett távolság alapján:

TÁVOLSÁG

UTAZÁSI KÖLTSÉG

10–99 km

23,00 €

100–499 km

180,00 €

500–1999 km

275,00 €

2000–2999 km

360,00 €

3000–3999 km

530,00 €

4000–7999 km

820,00 €

8000 km-től

1500,00 €

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Kiegészítő támogatási lehetőségek

 • Erasmus+ esélyegyenlőségi támogatás:
  A pályázati felhívás a 2022. tavaszi félévre vonatkozóan 2022. február második felében várható. Az arra jogosultak egyszeri kiegészítő összeget kaphatnak, mely 5-14 napos mobilitás esetén 100 EUR, 15-30 napos mobilitás esetén 150 EUR.
 • Valós költség alapú esélyegyenlőségi támogatás (fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók részére):
  A pályázati felhívás a 2022. tavaszi félévre vonatkozóan 2022. február második felében várható.
A kiegészítő támogatásokról részletes információ az Erasmus+ kiegészítő támogatások fülön lesz elérhető.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy kik vehetnek részt a Blended Intenzív Programban, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2022 február második felében. Az eredményről a hallgatók e-mailben kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül.

A tanulmányokhoz kapcsolódó fontos tudnivalók

A nyertes pályázók felveszik a Blended Intenzív Programra meghirdetett kurzust a rendes kurzusfelvételi időszakban. Ezzel kapcsolatban segítséget a kari koordinátorok nyújtanak.

Hogy az érintett időszakban igazolni tudja a távollétét, a hallgató kivételes tanulmányi rendre vonatkozó kérvényt nyújt be, az indoklásban hivatkozva a pályázati döntésre (pl. mellékletben csatolja az arra vonatkozó e-mail értesítést), valamint a mobilitás kezdő és záró dátumára. A hallgató a kapott határozattal tudja igazolni a hiányzását az egyéb felvett kurzusain a BIP fizikai idejére vonatkozóan.

Koronavírus 

A koronavírus-járvány az életünk minden területén érezteti a hatását. Nincs ez másképp a nemzetközi mobilitásokkal sem. Az Erasmus+ programmal foglalkozó összes nemzetközi, nemzeti és egyetemi szervezet azért dolgozik, hogy továbbra is biztosítsa a mobilitásokat, miközben rugalmasan reagál a járványügyi helyzet okozta változásokra, a hallgatók érdekeit szem előtt tartva.
Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy) elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, az ösztöndíjarányos költségein felül keletkezett, a mobilitással összefüggő többletköltségek megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Az egyéni méltányossági kérelemről és a friss koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel a pályázási folyamat egésze alatt!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


EN