Tanító- és Óvóképző Kar

Tanító- és Óvóképző Kar

Tanító- és Óvóképző Kar EN

Alapítva: 1869
Egyetemünk kara 2000 óta
Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.
Telefon: 36-1-487-8100
E-mail: dekanhiv@tok.elte.hu
Honlap: http://www.tok.elte.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/eltetok/

A Kar vezetése

Dékán
Dr. Márkus Éva, habil. egyetemi docens
Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.
Telefon: 36-1-487-8188
Email: markus.eva@tok.elte.hu 

Oktatási ügyek dékánhelyettese
Szabóné Dr. Szitányi Judit, egyetemi docens
Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.
Telefon: 36-1-487-8143
Email: szitanyi.judit@tok.elte.hu

Tudományos és nemzetközi ügyek dékánhelyettese:
Dr. Lehmann Miklós, egyetemi docens
Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.
Telefon: 36-1-487-8188
Email: lehmann.miklos@tok.elte.hu

Stratégiai ügyek dékánhelyettese:
Dr. Lénárd András, egyetemi docens
Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.
Telefon: 36-1-487-8188
Email: lenard.andras@tok.elte.hu


Oktatási profil

A Kar hagyományos képzési szerkezetét a pedagógusképző alapszakok határozzák meg: a tanító szak a hozzá kapcsolódó német és szerb nemzetiségi szakiránnyal, az óvodapedagógus szak a hozzá kapcsolódó német és szerb nemzetiségi szakiránnyal. 2010-ben a kar képzési kínálata a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakkal bővült. A színvonalas kora gyermekkori nevelés fontos szerepet tölt be a társadalmi esélyegyenlőtlenségek enyhítésében, társadalmi hasznosságát nemzetközi longitudinális vizsgálatok igazolják; a tudományos kutatásokkal alátámasztott új képzés szervesen illeszkedik a kar küldetésébe. 

Képzési profilunk bővítéseként 2019 szeptemberében elindítottuk az angol nyelvű „Kindergarten Education Programme” képzést.  Ennek keretében BA-szinten képzünk óvodapedagógusokat, ám a képzés különlegessége, hogy az oktatás – az elméleti és a gyakorlati tárgyak, az óvodai gyakorlatok vezetése – teljes mértékben angol nyelven zajlik.

 

A legkiválóbbak mesterképzések közül választhatnak, 2022 szeptemberétől a gyermekkultúra, 2023 őszétől a kulturális mediáció MA-szakon tanulhatnak, utána pedig doktori tanulmányokat is folytathatnak.

A karon évtizedek óta kiemelkedő színvonalú művészeti nevelés folyik. Bálványos Huba grafikusművész, a hazai vizuális nevelés meghatározó személyisége olyan örökséget hagyott a kar kiváló szakmai műhelyére, melyre építve 2017-ben elindulhatott a rajztanárképzés is.

A vizuáliskultúra-tanár szakon hallgatóink az általános iskola felső tagozatán a vizuális kommunikáció fejlesztésére, a vizuális kultúra tanítására készülnek. Jelentkezőink választhatják az ötéves, osztatlan tanárképzést, vagy tanítói oklevél birtokában a kétéves mesterképzést is.

A kar a pedagógusok továbbképzésére is gondot fordít: a pedagógus szakvizsgás képzés mellett játékmentor, óvodai környezeti nevelés, élményt nyújtó környezeti fenntarthatóságra nevelés, angol nyelv az óvodában, nemzetiségi német, valamint nemzetiségi szerb tanító- és óvodapedagógus szakirányú továbbképzéseket indítunk, továbbá az alapszakos hallgatók gyakorlatainak vezetésére, mentorálására készítjük fel pedagógus kollégáinkat, a tanító szakon végzetteknek pedig további műveltségterületi részismereti képzéseket kínálunk.

Célunk olyan pedagógusok képzése, akik az egyetemes emberi értékeket, az erkölcsi normákat, a magyar társadalom jövője iránti elkötelezettséget érvényre juttató, felelős magatartást követnek; felkészültek elméletben és gyakorlatban a gyermekek fejlődését, testi és lelki egészségük óvását biztosító, magas színvonalú szakmai munkára. Mindezek mellett készek és képesek a kultúra, a művelődés területein az értelmiségi léthez illő kritikai tájékozódásra, elméleti és gyakorlati kompetenciáik folyamatos fejlesztésére; magyarul igényesen, és legalább egy idegen nyelven megfelelően kommunikálnak; értőn alkalmazzák a digitális technológia eszközeit. A hallgatókkal közös munkánkban vezető szempont, hogy a tanulás támogatása akkor sikeres, ha az önálló munkához, a kreativitáshoz, a derűs, bizalmi légkörhöz teremtjük meg a feltételeket – mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban.

Karunk küldetésével összhangban oktatóink témavezetőként, kurzusok oktatóiként, bírálóként, bizottsági tagként és elnökként is részt vesznek az ELTE doktori képzéseiben; a kar oktatói kidolgozták a Neveléstudományi doktori iskola Koragyermekkori nevelés modulját. Így a kar gondozásában biztosított a felsőoktatási tanulmányok folytatása egészen a doktori képzésig.

Kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk az iskolai, óvodai, bölcsődei, intézményi gyakorlatoknak. Az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolája létrehozásától kezdve a tanító szakos hallgatók képzésében is részt vesz, hasonlóan az ELTE Gyakorló Óvodájához. Mindkét intézmény kimagasló szakmai színvonala garancia a minőségi képzésre. A kisgyermeknevelés intézményeivel és a bölcsődei szakértők szervezeteivel szoros kapcsolatban példaszerűen működik a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakos hallgatóink gyakorlati képzése. A főváros számos kiváló közoktatási intézményének magas színvonalú munkát végző pedagógusa kapcsolódik be hallgatóink képzésébe. A nemzetiségi és az angol–magyar kétnyelvű oktatást folytató óvodákkal, iskolákkal is kiválóak szakmai, gyakorlati kapcsolataink. A képzés folyamán rendszeresen sort kerítünk az alternatív programot követő, a speciális igényeket szolgáló, a nehéz körülmények között élőkkel foglalkozó közoktatási intézmények gyakorlatának megismertetésére, valamint a gyerekekkel foglalkozó szociális, jogvédő állami és civil szervezetek munkájába való betekintésre. Hallgatóink számára választható kurzusként nyári táboroztatást szervezünk.


Fő kutatási irányok

Nemzetközi tendencia, hogy az oktatáspolitika növekvő figyelemmel fordul a kora gyermekkori nevelés és ellátás kérdésköre felé. A fokozott érdeklődés hátterében távlati célkitűzésként mindenütt a gazdasági versenyképesség fokozásának szándéka, a foglalkoztatási mutatók javítása és az egyenlőtlen egyéni életkezdési esélyek kiegyensúlyozása áll. A kora gyermekkori nevelés stratégiai szerepének felismerésének eredményeképpen az oktatásügyi szakértők számos tennivalót fogalmaznak meg a kora gyermekkori nevelés (és az azt biztosító közszolgáltatások) fejlesztése terén. A hazai oktatáspolitika – támaszkodva az Európai Unió és az OECD országaiban érvényesülő trendekre – kormányzatokon átívelő oktatásfejlesztési programként tartja számon a korai fejlesztés és az iskolai kezdő szakasz megerősítését Ez a törekvés azon a felismerésen alapul, hogy mind a gyermek individuális fejlődésében, mind a társadalmi esélyek egyenlőtlenségeinek kialakulásában, továbbá a tanuláshoz való viszony alakulásában is rendkívül jelentős, bizonyos tekintetben döntő periódus a 0-6, illetve a 6-10 éves életkor. Számos, nagy nyilvánosságot kapott tényfeltáró jellegű összegzés – Zöld Könyv, Szárny és Teher – jutott arra a megállapításra, hogy a kisgyermekkori történések meghatározóak és a korábban véltnél sokkal fontosabbak a személyiség fejlődésében. 

Karunk hazai szinten meghatározó és nemzetközi téren is versenyképes szereplő a 0-12 éves korosztály fejlődésével és nevelésével foglalkozó kutatások, ezen belül a tantárgypedagógiai és művészetpedagógiai kutatások terén. A karon folyó kutatások, fejlesztések jellegüket és tartalmukat tekintve változatosak, sokrétűek. A kutatások egy része országosan és nemzetközi szinten is elismert alapkutatás, melyek az oktatott tudományterületekhez és tudományágakhoz kapcsolódnak. Az alapfeladat, a tevékenységi kör és a feltételrendszer mindazonáltal jobban kedvez az alkalmazott és fejlesztő kutatásoknak, ezért azok száma az alapkutatások számánál meghatározóbb. Kimagaslónak értékelhető a Kar fejlesztő kutatások és oktatási innovációk terén mutatott teljesítménye, ami jellemzően pályázati keretek között valósul meg. A fejlesztések jelentős hányada a pedagógusképzésre, elsősorban a tanító- és óvodapedagógus képzés tartalmi és szerkezeti megújítására irányul. A kutatások másik csoportja közvetlenül segíti a közoktatási innovációt, míg a harmadik csoportban a közoktatási és pedagógusképzési innovációs törekvések vertikálisan összekapcsolódnak.


Nemzetközi kapcsolatok

Karunk kezdeményező szerepet töltött be a Kárpát-medencei Tanító- és Óvóképzők Hálózatának létrehozásában. Partnereink öt ország – Románia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna és Szerbia – kiemelkedő intézményei. Az egyetem Erasmus-kapcsolatai lehetővé teszik, hogy hallgatóink ösztöndíjasként Európa és a társult országok egyetemein a 0-12 éves gyermekek nevelésével összefüggő témákban előadásokon, szemináriumokon, gyakorlatokon vegyenek részt, így szélesebb körű tudást szerezzenek. 

Huszonkét országban vannak Erasmus-partnereink, ahol hallgatóinkat várják: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Izland, Lengyelország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Törökország.


Hallgatói szolgáltatások

A Kar kulturális, tudományos, szakmai rendezvényei gazdag lehetőségeket kínálnak a tehetségek sokoldalú kibontakoztatásához: tudományos konferencia, színház, énekkar, mesemondás, szónokverseny, sport, vizuális művészeti kiállítás, nyelvtanulás biztosít teret hallgatóink képességeinek fejlődéséhez. Szakmai napjaink, konferenciáink folyamatos lehetőséget jelentenek a hallgatóságnak arra, hogy a Kar oktatóinak kutatási tevékenységéről, legfrissebb tudományos eredményeikről alkothassanak képet, valamint vendégelőadók foglalkozásain vehessenek részt. Évente rendezett konferenciáink a bölcsődei nevelés aktuális kérdéseiről, a zenepedagógiáról – a mindennapos éneklés programjához kapcsolódva, a kora gyermekkori nyelvoktatásról, az irodalmi és az anyanyelvi nevelésről, a gyermekkultúráról vagy a nyilvános megszólalásról éppen úgy szolgálják a tehetséggondozást, mint az őszi tudományos felolvasóülések és az egyéb, a hallgatók számára is nyitva álló tudományos fórumok. A Karon egymást érik az izgalmas szakmai rendezvények. Ilyen a Projekthét, amikor a kar hallgatói mutathatják be felkészültségüket különféle témakörökben, vagy a Tolerancianap, amikor az együttélés és a multikulturalizmus témáját helyezzük középpontba. A Karon működő Kisgyermeknevelési és Módszertani Kutatóközpont havi rendszerességgel rendezi meg a Játékpedagógia műhelyt, mely a jelenlegi és leendő pedagógusoknak ad lehetőséget a legkorszerűbb pedagógiai, pszichológiai kutatások, gyakorlatok megismerésére. A kar – kapcsolódva az országos Kutatók éjszakája című rendezvénysorozathoz – minden évben más téma köré szervezve ad lehetőséget a kisgyermekes családoknak, a leendő és gyakorló pedagógusoknak arra, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a kora gyermekkori kutatás eredményeiről.

A hallgatók aktívan bekapcsolódhatnak az 1981 óta számos hazai és nemzetközi sikert elérő, komoly hagyományokkal rendelkező Zenés Színpad programjaiba, ahol kipróbálhatják zenei tehetségüket. A TÓK a Kárpát-medencei magyar nyelvű Népek meséi Mesemondó Verseny és a Kossuth-szónokversenyek házigazdája, ahol az ország és a határon túli magyarság képzős diákjai mérhetik össze mesemondói és szónoki tehetségüket.

A Karon a szakmai munkát segítő, széles gyűjtési spektrumú, felújított könyvtár áll a hallgatók, oktatók, Alumni-tagok és az érdeklődők rendelkezésére. A Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék a kari könyvtárral együttműködve évente 8-10 alkalommal a hazai irodalmi élet kiváló képviselőit látja vendégül, segítve a kortárs kultúra és a gyermekkultúra vérkeringésébe való bekapcsolódást. A karon és az egyetemen folyó sportéletben hallgatóink sikerrel vesznek részt. Késő ősztől kora tavaszig fedett sportpálya áll a hallgatók rendelkezésére az udvaron, ezzel a testnevelési képzés és a sportolás lehetőségei is gazdagodtak. A kari TDK szervezete szakmai struktúra szerint van tagolva, így hallgatóink Idegen Nyelvi és Irodalmi, Informatikai, Magyar Nyelvi és Irodalmi, Matematikai, Neveléstudományi, Társadalomtudományi, Természettudományi, Testnevelési és Spottudományi Diákkörben, valamint Művészeti Diákkörben végezhetnek tudományos, művészeti, módszertani kutatómunkát.


A Kar története

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar elődintézménye az 1869-ben Eötvös József által alapított Budai Képző, a magyar népoktatás és népiskolai tanítóképzés történetében kiemelkedő szerepet betöltő első állami tanítóképző. Jogutód intézménye 1959-től a felsőfokú Tanítóképző Intézet, 1975-től pedig a Budapesti Tanítóképző Főiskola, ennek műhelyében formálódott a 158/1994. sz. kormányrendelettel általánosan bevezetett négyéves tanítóképzés. A Tanítóképző Intézet 1968-tól kapcsolódott be az akkor még kétéves felsőfokú, majd 1986-tól hároméves, főiskolai szintű óvóképzésbe. 2000-től az oktatáspolitika integrációs direkcióját követve a főiskola két telephelyen folyó képzéseivel, gyakorlóiskolájával és gyakorló óvodájával együtt az egyetem karává vált. A lineáris felsőoktatási szerkezetet megalapozó 2005. évi CXLVII. törvény a tanítók és az óvodapedagógusok számára lehetőséget teremtett arra, hogy teljes kreditbeszámítással folytathassák tanulmányaikat a neveléstudományi mesterképzésben, ezt követően pedig doktori iskolában, erre pedig – karunkkal együttműködésben – az egyetem társkarán, a PPK-n kerülhet sor. A budai állami tanítóképzés csaknem másfélszáz éves hagyományaira építő stratégiai alapelveink – az egyetem küldetésével összhangban – a változó társadalmi szükségleteknek megfelelő, minőségelvű pedagógusképzés, a koragyermekkori neveléssel összefüggő kutatás és oktatás intézményeivel való együttműködés. 

Küldetés

  •  minőségelvű felkészítés a csecsemőkortól a hatodik iskolaévig tartó intézményes nevelésre valamint a koragyermekkori nevelés történetét, aktuális gyakorlatát feltáró, innovációját célzó kutatásokra alapozva,
  • együttműködés a kora gyermekkori nevelés hazai intézményeivel, a hazai és nemzetközi kutatóműhelyekkel a köznevelés és pedagógusképzés fejlesztése érdekében;
  • a képzési és kutatási spektrum bővítése a társadalmi szükségleteknek és hagyományainknak megfelelően, hazai és nemzetközi kooperációban.

Híres végzettek, korábbi tudós tanárok

Néhány kiváló személyiség azok közül, akik emlékét őrizzük és ápoljuk. A budai (budapesti) képző igazgatói: Gyertyánffy István (1834–1930), Quint József (1882–1929), Padányi-Frank Antal (1884–1973), Nagyszentpéteri Géza (1934–2008). A képző kimagasló jelentőségű tanárai: Bálványos Huba (1938–2011) grafikusművész, a vizuális nevelés tanára, Csillagné dr. Gál Judit (1928–1987) énektanár, karvezető, pszichológus, Szendrei Julianna (1948–2013), a matematika tanításának megújítója.


Hírek a TÓK-ról