Tanító- és Óvóképző Kar

Tanító- és Óvóképző Kar EN

Alapítva: 1869
Egyetemünk kara 2000 óta
Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.
Telefon: 36-1-487-8100
Fax: 36-1-487-8196
E-mail: dekanhiv@tok.elte.hu
Honlap: http://www.tok.elte.hu/ 

A Kar vezetése

Dékán
Dr. Márkus Éva,  habil. egyetemi docens
Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.
Telefon: 36-1-487-8193, 36-1-411-6500/6993
Email: markus.eva@tok.elte.hu 

Oktatási ügyek dékánhelyettese
Szabóné Dr. Szitányi Judit, egyetemi docens
Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.
Telefon: 36-1-487-8143, 36-1-411-6500/6943
Email: szitanyi.judit@tok.elte.hu

Tudományos ügyek dékánhelyettese
Prof. Dr. Csíkos Csaba, egyetemi tanár
Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.
Telefon: 36-1-487-8193, 36-1-411-6500/6993
Email: csikos.csaba@tok.elte.hu


Oktatási profil

A Kar hagyományos képzési szerkezetét a pedagógusképző alapszakok határozzák meg: a tanító szak a hozzá kapcsolódó német és szerb nemzetiségi szakiránnyal, az óvodapedagógus szak a hozzá kapcsolódó német és szerb nemzetiségi szakiránnyal. 2010-ben a kar képzési kínálata a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakkal bővült. A színvonalas koragyermekkori nevelés fontos szerepet tölt be a társadalmi esélyegyenlőtlenségek enyhítésében, társadalmi hasznosságát nemzetközi longitudinális vizsgálatok igazolják; a tudományos kutatásokkal alátámasztott új képzés szervesen illeszkedik a kar küldetésébe. Karunk kezdeményezője volt az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzésnek, az évtizedes tapasztalatokat jelenleg a képzési szintek közötti mobilitást lehetővé tevő szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzésben hasznosítjuk. Képzési profilunk bővítését a legközelebbi jövőben a művészeti nevelés, majd a korai idegennyelvi nevelés területén tervezzük. A kar a pedagógusok továbbképzésére is gondot fordít: a pedagógus szakvizsgás képzés mellett játékmentor, óvodai környezeti nevelés, gyógytestnevelés, élményt nyújtó környezeti fenntarthatóságra nevelés, angol nyelv az óvodában, nemzetiségi német, valamint nemzetiségi szerb tanító- és óvó szakirányú továbbképzéseket indítunk, az alapszakos hallgatók gyakorlatainak vezetésére, mentorálására készítjük fel pedagógus kollégáinkat, a tanító szakon végzetteknek további műveltségterületi részismereti képzést kínálunk.
Célunk olyan pedagógusok képzése, akik az egyetemes emberi értékeket, az erkölcsi normákat, a magyar társadalom jövője iránti elkötelezettséget érvényre juttató, felelős magatartást követnek; felkészültek elméletben és gyakorlatban a gyermekek fejlődését, testi és lelki egészségük óvását biztosító, magas színvonalú szakmai munkára; a kultúra, a művelődés területein tudással megalapozott, az értelmiségi léthez illő kritikai tájékozódásra, elméleti és gyakorlati kompetenciáik folyamatos fejlesztésére készek és képesek; magyarul igényesen, és legalább egy idegen nyelven megfelelően kommunikálnak; értőn alkalmazzák az infokommunikációs technológia eszközeit. A hallgatókkal közös munkánkban vezető szempont, hogy a tanulás támogatása akkor sikeres, ha az önálló munkához, a kreativitáshoz, a derűs, bizalmi légkörhöz teremtjük meg a feltételeket – mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban.
A kar küldetéséhez szervesen kapcsolódik a PPK által létesített Neveléstudományi mesterképzés koragyermekkori nevelés szakiránya, melynek szakirány-felelőse Dr. Hunyady Györgyné. Karunk küldetésével összhangban oktatóink témavezetőként, kurzusok oktatóiként, bírálóként, bizottsági tagként és elnökként is részt vesznek a PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájának munkájában; a kar oktatói kidolgozták a doktori iskola Koragyermekkori nevelés modulját. Így a kar gondozásában biztosított a felsőoktatási tanulmányok folytatása egészen a doktori képzésig.
Kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk az iskolai, óvodai, bölcsődei, intézményi gyakorlatoknak. Az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Iskolája létrehozásától kezdve a tanító szakos hallgatók képzésében is részt vesz, hasonlóan az ELTE Gyakorló Óvodájához, mindkét intézmény kimagasló szakmai színvonala garancia a minőségi képzésre. A kisgyermeknevelés intézményeivel és a bölcsődei szakértők szervezeteivel szoros kapcsolatban formálódik példaszerűen a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakos hallgatóink gyakorlati képzése. A főváros számos kiváló közoktatási intézményének magas színvonalú munkát végző pedagógusa kapcsolódik be hallgatóink képzésébe. A nemzetiségi és az angol–magyar kétnyelvű oktatást folytató óvodákkal, iskolákkal is kiválóak szakmai, gyakorlati kapcsolataink. A képzés folyamán rendszeresen sort kerítünk az alternatív programot követő, a speciális igényeket szolgáló, a nehéz körülmények között élőkkel foglalkozó közoktatási intézmények gyakorlatának megismertetésére, valamint a gyerekekkel foglalkozó szociális, jogvédő állami és civil szervezetek munkájába való betekintésre. Hallgatóink számára választható kurzusként nyári táboroztatást szervezünk.


Fő kutatási irányok

A karon folyó tudományos munkát a nemzetközi kapcsolatok és a pályázati tevékenység koordinálásával együtt a tudományos dékánhelyettes irányítja és felügyeli. Tevékenysége e három, egymással szorosan összefüggő terület összhangját biztosítja. A tudományos munka szervezését a Kisgyermek-nevelési Kutatóközpont és Módszertani Laboratórium munkatársai és a műhelyek vezetői végzik.

A Kisgyermek-nevelési Kutatóközpont és Módszertani Laboratórium azt a – hazai viszonylatban egyedülálló – célt tűzte ki maga elé, hogy kezdeményezője és koordinátora legyen a 0–12 éves korosztállyal foglalkozó karon belüli és azon túlmutató kutatásoknak, a nevelésre és oktatásra vonatkozó módszertani fejlesztéseknek, létrehozását Mikonya György dékán kezdeményezte, munkáját F. Lassú Zsuzsa irányítja. A Kutatóközpont célja a karon folyó kutatások és fejlesztések koordinálása, eredményeik széles körű terjesztése a Tudományos Bizottsággal együttműködve. A kutatások egy része országosan és nemzetközi szinten is elismert alapkutatás, mely az oktatott tudományterületekhez és tudományágakhoz kapcsolódik. A kutatások összhangja és hatékonysága érdekében kijelölt fő kutatási irányok:

  • a 3–12 éves korú gyermekek nevelésével, oktatásával, illetve e korosztályok pedagógusainak képzésével összefüggő (pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, neveléstörténeti, egészségnevelési, tantárgy-pedagógiai, tantárgy- és taneszköz-fejlesztő, média-pedagógiai) kutatások;
  • az oktatott tudományterületekhez, tudományágakhoz kapcsolódó bölcsészet-, társadalom- és természettudományi kutatások, alkotói és előadói művészeti tevékenység.

A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 – Önálló lépések a tudomány területén TÓK TDK pályázat eredményeként a 2012. április 12-én megrendezett Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményeiért 50 hallgató részesült ösztöndíjban. Összegezve: a fenti pályázatok hozzájárultak ahhoz, hogy komoly eredmények születhessenek az oktatott tudományterületekhez, tudományágakhoz kapcsolódó kutatásokban, valamint az alkotói és előadóművészeti tevékenység terén. Mennyiségi és minőségi szempontból is számottevőek a történelemtudomány, továbbá a neveléstudomány területén végzett és jelenleg folyó kutatások, amelyek PhD- és habilitációs értekezésekben, tanulmányokban olvashatók.


Nemzetközi kapcsolatok

Karunk kezdeményező szerepet töltött be a Kárpát-medencei Tanító- és Óvóképzők Hálózatának létrehozásában. Partnereink öt ország – Románia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna és Szerbia – kiemelkedő intézményei. Az egyetem Erasmus-kapcsolatai levetővé teszik, hogy hallgatóink ösztöndíjasként Európa és a társult országok egyetemein a 0-12 éves gyermekek nevelésével összefüggő témákban előadásokon, szemináriumokon, gyakorlatokon vegyenek részt, így szélesebb körű tudást szerezzenek. Tizenhárom országban vannak Erasmus-partnereink – Ausztria, Csehország, Dánia, Finnország, Lengyelország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország –, amelyek várják hallgatóinkat. Oktatóink nemzetközi együttműködései közül kiemelhető F. Lassú Zsuzsa részvétele a „KIDS STRENGTHS - KIDS in the CONTEXT of MENTAL DISORDERS” kutatásban, valamint Pataky Gabriella szerepe az European Network for Visual Literacy vezetőségében. Szitányi Judit a Palmenia Centre for Continuing Education – Helsinki intézményével folytat együttműködést a matematika tanítása területén, az Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék folyamatosan kapcsolatban áll a Goethe Institut, az Österreich Institut, a DAAD, valamint a British Council szervezeteivel.


Hallgatói szolgáltatások

A Kar kulturális, tudományos, szakmai rendezvényei gazdag lehetőségeket kínálnak a tehetségek sokoldalú kibontakoztatásához: tudományos konferencia, színház, énekkar, mesemondás, sport, vizuális művészeti kiállítás, nyelvtanulás biztosít teret hallgatóink képességeinek fejlődéséhez. Szakmai napjaink, konferenciáink folyamatos lehetőséget jelentenek a hallgatóságnak arra, hogy a Kar oktatóinak kutatási tevékenységéről, legfrissebb tudományos eredményeikről alkothassanak képet, valamint vendégelőadók foglalkozásain vehessenek részt. Évente rendezett konferenciáink a bölcsődei nevelés aktuális kérdéseiről, a zenepedagógiáról – a mindennapos éneklés programjához kapcsolódva, a gyógytestnevelésről, a koragyermekkori nyelvoktatásról, az irodalmi és az anyanyelvi nevelésről, a gyermekkultúráról éppen úgy szolgálják a tehetséggondozást, mint az őszi tudományos felolvasóülések és az egyéb, a hallgatók számára is nyitva álló tudományos fórumok. A Karon egymást érik az izgalmas szakmai rendezvények. Ilyen a Projekthét, amikor a kar hallgatói mutathatják be felkészültségüket különféle témakörökben, vagy a Tolerancianap, amikor az együttélés és a multikulturalizmus témáját helyezzük középpontba. A Karon működő Kisgyermek-nevelési és Módszertani Kutatóközpont havi rendszerességgel rendezi meg Légy KÉPben címmel műhely-programjait, illetve Játékpedagógiai műhelyeit. A program a jelenlegi és leendő pedagógusoknak ad lehetőséget a legkorszerűbb pedagógiai, pszichológiai kutatások, gyakorlatok megismerésére. A Kar, kapcsolódva az országos Kutatók éjszakája című rendezvénysorozathoz, minden évben más téma köré szervezve ad lehetőséget a kisgyermekes családoknak, a leendő és gyakorló pedagógusoknak arra, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a koragyermekkori kutatás eredményeiről.

A hallgatók aktívan bekapcsolódhatnak az 1981 óta számos hazai és nemzetközi sikert elérő, komoly hagyományokkal rendelkező Zenés Színpad programjaiba, ahol kipróbálhatják zenei tehetségüket. A Proscenion Drámaszínpad a színészi tehetséggel rendelkező hallgatók szárnypróbálgatásainak biztosít színvonalas lehetőséget. Az évente megrendezésre kerülő Országos Mesemondó Verseny házigazdája is a TÓK. A Karon a szakmai munkát segítő, széles gyűjtési spektrumú könyvtár áll a hallgatók, oktatók, Alumni tagok és az érdeklődők rendelkezésére. A Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék a kari könyvtárral együttműködve évente 8-10 alkalommal a hazai irodalmi élet kiváló képviselőit látja vendégül, segítve a kortárs kultúra, gyermekkultúra vérkeringésébe való bekapcsolódást. A karon és az egyetemen folyó sportéletben hallgatóink sikerrel vesznek részt. Új, fedett sportpályát építettünk az udvaron, ezzel a testnevelési képzés és a hallgatói sportolás lehetőségei is gazdagodtak. A kari TDK szervezete a szakmai struktúra szerint tagolt, így hallgatóink Idegen Nyelvi és Irodalmi Tudományos Diákkörben, Informatikai Tudományos Diákkörben, Magyar Nyelvi és Irodalmi Tudományos Diákkörben, Matematika Tudományos Diákkörben, Neveléstudományi Diákkörben, Társadalomtudományi Diákkörben, Természettudományi Diákkörben, Testnevelési és Spottudományi Diákkörben és Művészeti Diákkörben végezhetnek tudományos, művészeti, módszertani kutatómunkát.


A Kar története

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar elődintézménye az 1869-ben Eötvös József által alapított Budai Képző, a magyar népoktatás és népiskolai tanítóképzés történetében kiemelkedő szerepet betöltő első állami tanítóképző. Jogutód intézménye 1959-től a felsőfokú Tanítóképző Intézet, 1975-től pedig a Budapesti Tanítóképző Főiskola, ennek műhelyében formálódott a 158/1994. sz. kormányrendelettel általánosan bevezetett négyéves tanítóképzés. A Tanítóképző Intézet 1968-tól kapcsolódott be az akkor még kétéves felsőfokú, majd 1986-tól hároméves, főiskolai szintű óvóképzésbe. 2000-től az oktatáspolitika integrációs direkcióját követve a főiskola két telephelyen folyó képzéseivel, gyakorlóiskolájával és gyakorló óvodájával együtt az egyetem karává vált. A lineáris felsőoktatási szerkezetet megalapozó 2005. évi CXLVII. törvény a tanítók és az óvodapedagógusok számára lehetőséget teremtett arra, hogy teljes kreditbeszámítással folytathassák tanulmányaikat a neveléstudományi mesterképzésben, ezt követően pedig doktori iskolában, erre pedig – karunkkal együttműködésben – az egyetem társkarán, a PPK-n kerülhet sor. A budai állami tanítóképzés csaknem másfélszáz éves hagyományaira építő stratégiai alapelveink – az egyetem küldetésével összhangban – a változó társadalmi szükségleteknek megfelelő, minőségelvű pedagógusképzés, a koragyermekkori neveléssel összefüggő kutatás és oktatás intézményeivel való együttműködés. 

Küldetés

  •  minőségelvű felkészítés a csecsemőkortól a hatodik iskolaévig tartó intézményes nevelésre valamint a koragyermekkori nevelés történetét, aktuális gyakorlatát feltáró, innovációját célzó kutatásokra alapozva,
  • együttműködés a kora gyermekkori nevelés hazai intézményeivel, a hazai és nemzetközi kutatóműhelyekkel a köznevelés és pedagógusképzés fejlesztése érdekében;
  • a képzési és kutatási spektrum bővítése a társadalmi szükségleteknek és hagyományainknak megfelelően, hazai és nemzetközi kooperációban.

Híres végzettek, korábbi tudós tanárok

Néhány kiváló személyiség azok közül, akik emlékét őrizzük és ápoljuk. A budai (budapesti) képző igazgatói: Gyertyánffy István (1834–1930), Quint József (1882–1929), Padányi-Frank Antal (1884–1973), Nagyszentpéteri Géza (1934–2008). A képző kimagasló jelentőségű tanárai: Bálványos Huba (1938–2011) grafikusművész, a vizuális nevelés tanára, Csillagné dr. Gál Judit (1928–1987) énektanár, karvezető, pszichológus, Szendrei Julianna (1948–2013), a matematika tanításának megújítója.Hírek a TÓK-ról