Erasmus+ ICM

Erasmus+ ICM tanszéki/kari szintű partnerségi pályázati felhívás

Az ELTE Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya pályázatot hirdet az egyetemi karok/intézetek/tanszékek számára Európán kívüli partnerségi együttműködések, valamint azok keretében történő hallgatói és munkatársi (oktatói és személyzeti) mobilitások megvalósítására az Erasmus+ ICM program keretén belül a 2023-2026-os időszakra.

A programról

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (International Credit Mobility, ICM) az Európai Unió felsőoktatási programja, melyben a „klasszikus” Erasmus+ programban résztvevő egyetemek tudnak 2-3 éves, az EU által támogatott partnerségeket kialakítani az Erasmus+ programban részt nem vevő egyetemekkel a világ minden tájáról. A partnerségek keretében minden esetben oktatói és hallgatói mobilitások valósulnak meg: jellemzően 1-2 hetes oktatói, illetve 1 szemeszternyi hallgatói mobilitások, lehetőleg kölcsönösségi alapon.

A „klasszikus” (Európán belüli) Erasmus+ programmal ellentétben itt csak a pályázatot benyújtó intézmény – esetünkben az ELTE – kap támogatást, és a kimenő mobilitásokon túl közvetlenül finanszírozza a partneregyetemekről beérkező hallgatókat és munkatársakat is.

A pályázás menete az ELTE-n

A partnerségek megvalósítására az ELTE Erasmus+ és Nemzetközi Osztálya intézményi pályázatot készít elő és nyújt be az előzetesen, jelen felhívás nyomán beérkezett és elbírált kari/intézeti/tanszéki igények alapján. Az Erasmus+ ICM programban a forráselosztás versenyalapú, egyrészt minőségi kritériumok vizsgálata alapján történik, másrészt illeszkedik az EU külpolitikai prioritásai mentén meghatározott, földrajzi régiónként eltérő, finanszírozási keretekhez. A kari/intézeti/tanszéki igények közül ezért azok kerülhetnek be az intézményi főpályázatba, amelyek 1) megfelelően részletes indoklást tartalmaznak a partnerség megvalósítására vonatkozóan (kvalitatív kritérium), valamint 2) tervezett mobilitási számaikban illeszkednek a régiónként elérhető költségvetéshez (kvantitatív kritérium).

A kari/intézeti/tanszéki pályázatok fókusza tehát maga a partnerségi együttműködés, melynek előmozdítására, fejlesztésére különböző típusú hallgatói és munkatársi mobilitások megvalósítására nyújtható be igény.

Ki valósíthatja meg a mobilitásokat?

A partnerség keretében elnyert mobilitások megvalósítására a hallgatók, munkatársak külön, a megvalósítási időszakban kiírt pályázati felhívásban pályáznak majd. Ezen felhívások keretében a partnerségért felelős szakmai koordinátor pályázata előnyt élvez más oktatók benyújtott pályázataival szemben.

A sikeres pályázás, valamint az elnyert mobilitások megvalósításának kulcsfontosságú eleme a résztvevő kari/intézeti/tanszéki, valamint a központi koordinációban dolgozó kollégák szoros együttműködése.

A projekt futamideje (megvalósítási időszak)

2023. augusztus 1. – 2026. július 31.

Újdonságok az Erasmus+ ICM programban

2021-ben új, hét éves ciklus indult az Erasmus+ programban, melynek keretében bevezetett változások az Erasmus+ ICM programot is érintik.

Az egyik fontos változás, hogy a korábbi ciklusoktól eltérően nem országonként, hanem régiónként lehet támogatásra pályázni. Az elérhető támogatás régiónként, de adott esetben egy régión belül is nagymértékben változik. Ezért a partnerség tervezése előtt érdemes alaposan áttanulmányozni az itt letölthető táblázatot, mely a 2022-es projektre allokált, Magyarországon szétosztható összegeket mutatja, hogy ki tudják kalkulálni, milyen mobilitási arányokkal és számokkal éri meg nekivágni a pályázatnak. A konkrét összegek csak kis mértékben változhatnak a 2022-es támogatási kerethez képest. 

Fontos információ, hogy csak OID-számmal rendelkező partnerintézmények vehetnek részt a pályázatban. Ezért ha a kiválasztott partnerintézmény még nem rendelkezik OID-számmal, az előbbi linken található útmutató alapján minél hamarabb, de legkésőbb január végéig regisztráljon. Az ezen a linken található keresőben leellenőrizhetik, hogy a leendő partnernek van-e már OID-száma.  

Mint a táblázatból is látható, a régiós alapú keret mellett a másik nagy újdonság, hogy számos országba nem lehet a program keretén belül kiutazó (tehát az ELTE-ről a partneregyetemre utazó), BA és MA szintű hallgatói mobilitásra támogatást igényelni. A nem támogatott országokkal és régiókkal tehát eleve csak beutazó hallgatói és oktatói, illetve kiutazó oktatói és PhD-szintű hallgatói mobilitásra lehet pályázni.

A hallgatói mobilitás minimális időtartama 3 hónapról 2 hónapra csökkent (tehát min. 2 hónap, max. 12 hónap). Valamint elérhetővé váltak az alábbi, új típusú, hallgatói mobilitási tevékenységek:

 • diploma utáni hallgatói szakmai gyakorlat,

 • rövid távú (5-30 napos) doktori mobilitás.

A mobilitásokban résztvevők kiegészítő támogatásokat is megpályázhatnak:

Kiutazó hallgatók (és oktatók) finanszírozása egyéb forrásból

A kimenő hallgatókra vonatkozó fenti korlátozásokat ellensúlyozandó, az Európai Bizottság lehetővé tette, hogy a 2021-től indult, Európán belüli Erasmus+ programban az intézmény az elnyert támogatási keret 20%-át Európán kívüli, kimenő mobilitásokra használja fel. Az ELTE 2023/2024-es tanévre vonatkozó belső pályázati felhívását 2022. október 21-én tesszük közzé.

Ahol nem érhető el kiutazó BA/MA szintű hallgatói mobilitási támogatás, de lenne rá igény, illetve ahol a régióra jutó alacsony támogatási keret nem teszi lehetővé, hogy a partnerségben kiutazó mobilitásokra is pályázzanak, az ICM partnerségi pályázat kiegészítéseként, könnyített eljárásban 20%-os partnerségi pályázat is benyújtható.

Pályázható mobilitási típusok és ösztöndíjak

1. Hallgatói tanulmányi célú / hallgatói szakmai gyakorlat / hallgatói diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlat

 • Időtartam: 2-12 hónap
 • Ösztöndíj: kimenők esetén 700 EUR/hó, bejövők esetén 800 EUR/hó
 • Utazási támogatás:

Távolság

Összeg

Zöld utazás

0–99 km között

23 EUR/fő

-

100–499 km között

180 EUR/fő

210 EUR/fő

500–1999 km között

275 EUR/fő

320 EUR/fő

2000–2999 km között

360 EUR/fő

410 EUR/fő

3000–3999 km között

530 EUR/fő

610 EUR/fő

4000–7999 km között

820 EUR/fő

-

8000 km <

1500 EUR/fő

-

2. Oktatási és képzési célú munkatársi mobilitás

 • Időtartam: 5-60 nap (de jellemzően max. 14 nap támogatás nyerhető el)
 • Oktatási célú mobilitás esetén oktatott órák száma: min. 8 óra/hét
 • Ösztöndíj: kiutazóknak 180 EUR/nap, beutazóknak 140 EUR/nap
 • Utazási támogatás: az előző pontban szereplő táblázat szerint

3. Rövid távú doktori mobilitás

 • Időtartam: 5-30 nap
 • Ösztöndíj: 70 EUR/nap, 14. naptól 50 EUR/nap, plusz 1-1 utazási nap adható a mobiltiás előtt és után
 • Utazási támogatás: a fenti táblázat szerint

Kari/intézeti/tanszéki partnerségi pályázatok kvalitatív bírálati szempontjai

Az ELTE belső pályázati fordulójában elsősorban a Európai Bizottság által meghatározott, a főpályázatra érvényes kritériumok az irányadók, melyek a következők:

1. Projekttervezési és együttműködési megállapodások

 • Legyen világos és jól működő a partnerintézmények között a szerepek és a felelősség megosztása (a partner is tudjon felelőst biztosítani a szakmai és az adminisztratív teendőkhöz, és legyen tisztában azzal, milyen feladatokkal jár a partnerségben való részvétel)

 • Mindkét fél legyen képes biztosítani a résztvevők (vagyis az utazók) átlátható és fair kiválasztását, támogassák adminisztratív és szakmai segítséggel a mobilitások egyéni megvalósítását, és biztosítsák a mobilitások elismertetését.

2. A stratégia relevanciája

 • Fontos, hogy a partnerség megvalósítása illeszkedjen mindkét intézmény nemzetköziesítési stratégiájába (az ELTE nemzetköziesítési stratégiája itt olvasható), valamint a mobilitások típusa és iránya, az együttműködés tématerülete jól alátámasztott legyen.

 • Korábbi együttműködés, a partnerség előzményének, a múltban esetlegesen megvalósult mobilitások ismertetése.

3. Hatás és disszemináció

 • Részletes kifejtése annak, hogy a partnerségnek milyen potenciális hatásai lesznek a résztvevőkre, a kedvezményezettekre, a partnerintézményekre helyi, regionális és nemzeti szinten.

 • A mobilitások eredményének megosztása milyen módon történik és azok várhatóan milyen egyéni, kari, intézményi és azon túli eredményekkel járnak majd.

Bírálati szempontok

Bírálati szempont

Elérhető pontszám

1. Partnerség előzménye, korábbi sikeres együttműködések és mobilitások

Korábbi oktatási és/vagy kutatási együttműködések.

Maximális pontszám adható: többéves, több tématerületre kiterjedő, számos sikeres mobilitást lebonyolító partnerségek esetén.

Minimális pontszám adható: egyéni kapcsolat esetén, kevés előzménnyel.

30

2. Partnerség tartalmi jellemzése (célok, megvalósítás minősége, várható hatás és annak mértéke)

Maximális pontszám adható:

Világos, hosszabb távú célkitűzések, melyek megvalósításában a betervezett mobilitások kulcsszerepet játszanak. A tervezett mobilitások típusa, szintje és száma megfelelően indokolt. A partnerség egy nagyobb volumenű együttműködés előkészítéseként szolgál. Pl. közös képzések.

Minimális pontszám adható: rövid távú célok, a mobilitás(ok) nem megfelelően indokolt(ak), várhatóan alacsony hatásfokúak.

40

3. Partner nemzetközi rangsorokban elért helyezése

Kiemelkedő helyezésért adható többletpont. Javasolt rangsorok: QS, THE, ARWU

10

4. Partner felősségvállalása

Maximális pontszám adható:

A partner pályázatából világosan kiderül, hogy a mobilitások koordinálásával, a beutazó hallgatók fogadásával járó feladatokat a partnerintézmény képes lesz ellátni, e feladatokra van kijelölt munkatárs

Minimális pontszám adható: Nem egyértelmű, hogy a partnerintézmény rendelkezik-e a megfelelő kapacitással és tapasztalattal a jövőbeli koordinációs feladatok kivitelezéséhez (pl. a pályázatban nem tudott erre kijelölt munkatársat megnevezni)

20

Kari bírálati pontozólap

Tájékoztatók

A pályázati időszakban az ENPO munkatársai több tájékoztatót is szerveznek, ahová az újonc és tapasztalt Erasmus+ ICM pályázókat egyaránt szeretettel várják. E tájékoztatókon elsősorban az alábbi témakörökkel tervezünk foglalkozni: a pályázat sajátosságai, régiós politika és támogatás, az Erasmus+ ICM és az Erasmus+ 20% támogatások összehangolása, valamint a különböző mobilitástípusok partnerségi együttműködésbe integrálhatósága. Ugyanakkor ezek a találkozók a tervek szerint kötetlen hangulatúak lesznek, tehát bármely, a résztvevőket érdeklő kérdés vagy témakör megtárgyalható.

Személyes jelenléttel a Szerb utca 21-23. alatt található Tanári Klubban október 6-ára (csütörtök) és október 11-ére (kedd) tervezünk tájékoztatót délután 3 órai kezdettel, melyet egy online esemény is követ majd október 12-én (szerda) délután 3-tól. Az online találkozóhoz ezen a linken tudnak majd csatlakozni az érdeklődők.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

Pályázatot benyújtani a pályázati űrlap hiánytalan kitöltésével és annak a kari koordinátor részére történő elküldésével lehet 2022. október 28-ig. Az űrlap egyik felét a szakmai koordinátor, a másikat a partner szakmai koordinátor és a partner nemzetközi koordinátor kollégái kell hogy kitöltsék, ezért fontos, hogy a pályázat előkészítési szakaszában könnyen elérjék egymást.

Segítségül készítettünk egy kétnyelvű útmutatót – kérjük, mindenképpen olvassák el, mielőtt munkához látnak! Emellett e-mailen (erasmus.icm@dep.elte.hu), telefonon (1364-es mellék) vagy Teamsen (Szőke Julianna) is rendelkezésükre állunk.

Az alapvető irányvonal a pályázat megírása során, hogy minél részletesebben fogalmazzanak, a szöveg minél pontosabban térjen ki az adott partnerség különböző aspektusaira. Kérjük, kerüljék az ismétléseket és az általánosságokat!

Ütemezés

 • Pályázati űrlapokat a kari Erasmus+ koordinátornak kell benyújtani 2022. október 28-ig.

 • A kari külügyi/releváns Bizottság áttekinti a benyújtott projektjavaslatokat, rangsorolja azokat a pályázati felhívásban található bírálati szempontok alapján, majd továbbítja a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére (erasmus@elte.hu) legkésőbb 2022. november. 17-ig.  

 • Ezt követően a HOMB 2022. november 30-ig dönt az intézményi pályázatba kerülő projektjavaslatok listájáról.

 • 2023. február közepéig miután az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya (ENPO) előkészíti az intézményi szintű pályázati anyagot mind az ELTE, mind a partneregyetem felelős szakmai és kari koordinátorával együttműködve, és továbbítja a nemzetközi rektorhelyettesnek áttekintésre, ezt követően pedig rektor úr részére aláírásra, a pályázat benyújtásra kerül a megfelelő on-line felületen.

Pályázati dokumentumok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2022-ES PROJEKTIDŐSZAKRA

Az ELTE Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya pályázatot hirdet az egyetemi karok/intézetek/tanszékek számára Európán kívüli partnerségi együttműködések, valamint azok keretében történő hallgatói és munkatársi (oktatói és személyzeti) mobilitások megvalósítására az Erasmus+ ICM program keretén belül a 2022-2025-ös időszakra.

A PROGRAMRÓL

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (International Credit Mobility, ICM) az Európai Unió felsőoktatási programja, melyben a „klasszikus” Erasmus+ programban résztvevő egyetemek tudnak 2-3 éves, az EU által támogatott partnerségeket kialakítani az Erasmus+ programban részt nem vevő egyetemekkel a világ minden tájáról. A partnerségek keretében minden esetben oktatói és hallgatói mobilitások valósulnak meg: jellemzően oktatói esetén 1-2 hetes, illetve hallgatói esetén 1 szemeszternyi időtartammal, lehetőleg kölcsönösségi alapon.

A „klasszikus” (Európán belüli) Erasmus+ programmal ellentétben itt csak a pályázatot benyújtó intézmény – esetünkben az ELTE – kap támogatást, és a kimenő mobilitásokon túl közvetlenül finanszírozza a partneregyetemekről beérkező hallgatókat és munkatársakat is.

A PÁLYÁZÁS MENETE AZ ELTE-N

A partnerségek megvalósítására az ELTE Erasmus+ és Nemzetközi Osztálya intézményi pályázatot készít elő és nyújt be az előzetesen, jelen felhívás keretében létrehozott és elbírált kari/intézeti/tanszéki igények alapján. Az Erasmus+ ICM program esetén a forráselosztás versenyalapú, egyrészt minőségi kritériumok vizsgálata alapján történik, másrészt illeszkedik az EU külpolitikai prioritásai mentén meghatározott, földrajzi régiónként eltérő, finanszírozási keretekhez. A kari/intézeti/tanszéki igények közül ezért azok kerülhetnek be az intézményi főpályázatba, amelyek 1) megfelelően részletes indoklást tartalmaznak a partnerség megvalósítására vonatkozóan (kvalitatív kritérium), valamint 2) tervezett mobilitási számaikban illeszkednek a régiónként elérhető költségvetéshez (kvantitatív kritérium).

A kari/intézeti/tanszéki pályázatok fókusza tehát maga a partnerségi együttműködés, melynek fejlesztésének eszközeként különböző típusú hallgatói és munkatársi mobilitások megvalósítását tervezik be.

KI VALÓSÍTHATJA MEG A MOBILITÁSOKAT?

A partnerség keretében elnyert mobilitások megvalósítására a hallgatók, munkatársak külön, a megvalósítási időszakban kiírt pályázati felhívásban pályáznak majd. Ezen felhívások keretében a partnerségért felelős szakmai koordinátor pályázata előnyt élvez más oktatók benyújtott pályázataival szemben.

A sikeres pályázás, valamint az elnyert mobilitások megvalósításának kulcsfontosságú eleme a résztvevő kari/intézeti/tanszéki, valamint a központi koordinációban dolgozó kollégák szoros együttműködése.

PROJEKT FUTAMIDEJE (MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK)

2022. augusztus 1. – 2025. július 31.

ÚJDONSÁGOK A 2022-ES ERASMUS+ ICM PROJEKTBEN

2021-ben új, hét éves ciklus indult az Erasmus+ programban, melynek keretében bevezetett változások az új az Erasmus+ ICM programot is érintik.

Az egyik fontos változás, hogy a korábbi ciklustól eltérően nem országonként, hanem régiónként lehet támogatásra pályázni. A kiosztható támogatás régiónként, de adott esetben egy régión belül is nagy mértékben változik. Ezért a partnerség tervezése előtt érdemes alaposan áttanulmányozni az itt letölthető táblázatot, mely a Magyarországon szétosztható összegeket is mutatja, hogy tudják, milyen mobilitási arányokkal és számokkal éri meg nekivágni a pályázatnak.

Fontos információ, hogy csak OID-számmal rendelkező partnerintézmények vehetnek részt a pályázatban. Ezért ha a kiválasztott partnerintézmény még nem rendelkezik OID-számmal, az előbbi linken található útmutató alapján minél hamarabb, de legkésőbb január végéig regisztráljon. Az ezen a linken található keresőben leellenőrizhetik, hogy a leendő partnernek van-e már OID-száma.  

Mint a táblázatból is látható, a régiós alapú keret mellett a másik nagy újdonság, hogy számos országba nem lehet a program keretén belül kiutazó (tehát az ELTE-ről a partneregyetemre utazó), BA és MA szintű hallgatói mobilitásra támogatást igényelni. A nem támogatott országokkal és régiókkal tehát eleve csak beutazó hallgatói és oktatói, illetve kiutazó oktatói és PhD-szintű hallgatói mobilitásra lehet pályázni.

A hallgatói mobilitás minimális időtartama 3 hónapról 2 hónapra csökkent (tehát min. 2 hónap, max. 12 hónap). Valamint elérhetővé váltak az alábbi, új típusú, hallgatói mobilitási tevékenységek:

 • blended mobilitás (kollaboratív virtuális tevékenységből és minimum 5 maximum 30 napos fizikai időszakból álló mobilitás, hallgatói részvétel esetén min. 3 kredit értékben),

 • diploma utáni hallgatói szakmai gyakorlat,

 • rövid távú (5-30 napos) doktori mobilitás.

A mobilitásokhoz kapcsolódóan a résztvevők az alábbi kiegészítő támogatásokra pályázhatnak (a felhívások a későbbiekben kerülnek kiírásra):

 • zöld utazási formák vállalása esetén elérhető kiegészítő utazási támogatás és utazási napok

 • kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók kiegészítő támogatása rövid távú mobilitások esetén

KIUTAZÓ HALLGATÓK (ÉS OKTATÓK) FINANSZÍROZÁSA EGYÉB FORRÁSBÓL

A kimenő hallgatókra vonatkozó fenti korlátozásokat ellensúlyozandó, az Európai Bizottság lehetővé tette, hogy a 2021-től indult, Európán belüli Erasmus+ programban az intézmény az elnyert támogatási keret 20%-át Európán kívüli, kimenő mobilitásokra használja fel. Az ELTE vonatkozó belső pályázati felhívását 2022 januárjában tesszük közzé. Jelen pályázat nyertesei várhatóan könnyített eljárásban tudnak majd igényt benyújtani kimenő mobilitásokra a 20%-os pályázati forduló keretében.

PÁLYÁZHATÓ MOBILITÁSI TÍPUSOK ÉS ÖSZTÖNDÍJAK

1. Hallgatói tanulmányi célú/hallgatói szakmai gyakorlat/hallgatói diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlat

 • Időtartam: 2-12 hónap
 • Ösztöndíj: kimenők esetén 700 EUR/hó, bejövők esetén 800 EUR/hó
 • Utazási támogatás:

TÁVOLSÁG

ÖSSZEG

ZÖLD UTAZÁS

0–99 km között

23 EUR/fő

 

100–499 km között

180 EUR/fő

210 EUR/fő

500–1999 km között

275 EUR/fő

320 EUR/fő

2000–2999 km között

360 EUR/fő

410 EUR/fő

3000–3999 km között

530 EUR/fő

610 EUR/fő

4000–7999 km között

820 EUR/fő

 

8000 km <

1500 EUR/fő

 

2. Oktatási és képzési célú munkatársi mobilitás

 • Időtartam: 5-60 nap (de jellemzően max. 14 nap támogatás nyerhető el)
 • Oktatási célú mobilitás esetén oktatott órák száma: min. 8 óra/hét
 • Ösztöndíj: kiutazóknak 180 EUR/nap, beutazóknak 140 EUR/nap
 • Utazási támogatás: az előző pontban szereplő táblázat szerint

3. rövid távú doktori mobilitás és blended mobilitás fizikai része

 • Időtartam: 5-30 nap
 • Ösztöndíj: 70 EUR/nap, 14. naptól 50 EUR/nap, plusz 1-1 utazási nap adható a mobiltiás előtt és után
 • Utazási támogatás: a fenti táblázat szerint

KARI/INTÉZETI/TANSZÉKI PARTNERSÉGI PÁLYÁZATOK KVALITATÍV BÍRÁLATI SZEMPONTJAI

Az ELTE belső pályázati fordulójában elsősorban a Európai Bizottság által meghatározott, a főpályázatra érvényes kritériumok az irányadók, melyek a következők:

1. Projekttervezési és együttműködési megállapodások

 • Legyen világos és jól működő a partnerintézmények között a szerepek és a felelősség megosztása (a partner is tudjon felelőst biztosítani a szakmai és az adminisztratív teendőkhöz, és legyen tisztában azzal, milyen feladatokkal jár a partnerségben való részvétel)

 • Mindkét fél legyen képes biztosítani a résztvevők (vagyis az utazók) átlátható és fair kiválasztását, támogassák adminisztratív és szakmai segítséggel a mobilitások egyéni megvalósítását, és biztosítsák a mobilitások elismertetését.

2. A stratégia relevanciája

 • Fontos, hogy a partnerség megvalósítása illeszkedjen mindkét intézmény nemzetköziesítési stratégiájába (az ELTE nemzetköziesítési stratégiája itt olvasható), valamint a mobilitások típusa és iránya, az együttműködés tématerülete jól alátámasztott legyen.

 • Korábbi együttműködés, a partnerség előzményének, a múltban esetlegesen megvalósult mobilitások ismertetése.

3. Hatás és disszemináció

 • Részletes kifejtése annak, hogy a partnerségnek milyen potenciális hatásai lesznek a résztvevőkre, a kedvezményezettekre, a partnerintézményekre helyi, regionális és nemzeti szinten.

 • A mobilitások eredményének megosztása milyen módon történik és azok várhatóan milyen egyéni, kari, intézményi és azon túli eredményekkel járnak majd.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

Pályázatot benyújtani a pályázati űrlap hiánytalan kitöltésével és annak a kari koordinátor részére történő elküldésével lehet 2022. január 17-ig. Az űrlap egyik felét a szakmai koordinátor, a másikat a partner és a partner nemzetközi koordinátor kollégái kell hogy kitöltsék, ezért fontos, hogy a pályázat előkészítési szakaszában könnyen elérjék egymást.

Segítségül készítettünk egy útmutatót – kérjük, mindenképpen olvassák el, mielőtt munkához látnának! Emellett e-mailen (erasmus.icm@dep.elte.hu), telefonon (1364-es mellék) vagy Teamsen (Szőke Julianna) is rendelkezésükre állunk.

Az alapvető irányvonal a pályázat megírása során, hogy minél részletesebben fogalmazzanak, a szöveg minél pontosabban térjen ki az adott partnerség különböző aspektusaira. Kérjük, kerüljék az ismétléseket és az általánosságokat!

ÜTEMEZÉS

 • Pályázati űrlapokat a kari Erasmus+ koordinátornak kell benyújtani 2022. 01. 17-ig.

 • A kari külügyi/releváns Bizottság áttekinti a benyújtott projektjavaslatokat, rangsorolja azokat a pályázati felhívásban található bírálati szempontok alapján, majd továbbítja a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére (erasmus@elte.hu) legkésőbb 2022. 01. 21-ig.  

 • Ezt követően a HOMB február első hetében, levélszavazással dönt az intézményi pályázatba kerülő projektjavaslatok listájáról.

 • 2022. 02. 02 - 2022. 02. 16. között az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya (ENPO) előkészíti az intézményi szintű pályázati anyagot mind az ELTE, mind a partneregyetem felelős szakmai és kari koordinátorával együttműködve.

 • 2022. 02. 17-én az ENPO a kész pályázati anyagot továbbítja a nemzetközi rektorhelyettesnek áttekintésre, ezt követően pedig rektor úr részére aláírásra.

 • 2022. február 23-ig a pályázat benyújtásra kerül a megfelelő on-line felületen.

PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2020-AS PROJEKTIDŐSZAKRA

Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási (ICM) programban történő részvételhez szükséges tudnivalók és dokumentumok.

Ahhoz, hogy egy tanszék/intézet/kar Erasmus+ ICM projekt keretében oktatói vagy hallgatói cserét valósíthasson meg egy partnerország egyetemével, az alábbiak szerint kell pályáznia annak érdekében, hogy projektjavaslata bekerüljön az Intézményi szintű Erasmus+ ICM pályázatba.

Aktuális pályázati felhívás a 2020-as projektidőszakra

Pályázási időszak: 2019. október 24-november 27.

Ütemezés (letölthető timeline):

 •  Pályázati űrlapokat a Kari Erasmus+ koordinátornak kell benyújtani 2019. 11. 27-ig.
 • A Kari külügyi/releváns Bizottság áttekinti a benyújtott projektjavaslatokat, rangsorolja azokat a pályázati felhívásban található bírálati szempontok alapján és azokat továbbítja a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság részére (erasmus@elte.hu) legkésőbb 2019. 12. 04-ig.  
 • Ezt követően a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság december első hetében, levélszavazással dönt az intézményi pályázatba kerülő projektjavaslatok listájáról.
 • 2020. 01. 02 - 2020. 01.24. között az Eramsus+ és Nemzetközi Programok Osztálya (ENPO) előkészíti az intézményi szintű pályázati anyagot az egyes felelős szakmai és kari koordinátorral együttműködve mind az ELTE-n mind a partneregyetemen.
 • 2020. 01. 24-én az ENPO a kész pályázati anyagot megküldi a nemzetközi rektorhelyettesnek áttekintésre, ezt követően pedig rektor úr részére aláírásra.
 • 2020 február elején a pályázat benyújtásra kerül a megfelelő on-line felületen. (Mobility tool+)

Pályázati dokumentumok 2020

Az Erasmus+ ICM program alapdokumentumai (partnereknek megküldhető, tanulmányozandó pályázáskor)
Erasmus+ICM_handbookErasmus+ICM_valtozasok_2019Erasmus+ICM_quick_partnerguide, Erasmus+ICM_ineligibleHEIErasmus+ICM_evacuatedHEI
Erasmus+ICM_partnerleporelloErasmus+general_programmeguide

Tájékoztatásképp jelenleg az ELTE-n két Erasmus+ ICM projekt fut:

A 2018-2020-as projekt (Partnerországok: Albánia, Argentína, Brazília, Kanada, Kína, Egyiptom, Irán, Izrael, Japán, Malajzia, Nepál, Új-Zéland, Oroszország, Szerbia, Dél-Afrika, Ukrajna, USA) 2018. június 1- 2020. június 30-ig.

A 2019-2021-es projekt (Partnerországok: Argentína, Bhután, Ecuador, Egyiptom, Japán, Kuba, Korea, Malajzia, Mongólia, Marokkó, Oroszország, Thaiföld, Tunézia, Ukrajna, USA, Vietnám) 2019. augusztus 1 – 2021. augusztus 31-ig.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2019-ES PROJEKTIDŐSZAKRA

Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási (ICM) programban történő részvételhez szükséges tudnivalók és dokumentumok.

Ahhoz, hogy egy tanszék/intézet/kar Erasmus+ ICM projekt keretében oktatói vagy hallgatói cserét valósíthasson meg egy partnerország egyetemével, az alábbiak szerint kell pályáznia annak érdekében, hogy projektjavaslata bekerüljön az Intézményi szintű Erasmus+ ICM pályázatba.

Pályázási időszak: 2018. október 19-november 21.

Ütemezés (letölthető timeline):

 •  Pályázati űrlapokat a Kari Erasmus+ koordinátornak kell benyújtani 2018. 11. 21-ig.
 • A Kari külügyi/releváns Bizottság áttekinti a benyújtott projektjavaslatokat, rangsorolja azokat a pályázati felhívásban található bírálati szempontok alapján és azokat továbbítja a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság részére (erasmus@elte.hu) legkésőbb 2018. 11. 28-ig. 
 • Ezt követően a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság december első hetében, levélszavazással dönt az intézményi pályázatba kerülő projektjavaslatok listájáról.
 • 2018. 12. 10 - 2019. 01.25. között az Eramsus+ és Nemzetközi Programok Osztálya előkészíti az intézményi szintű pályázati anyagot az egyes felelős szakmai és kari koordinátorral együttműködve mind az ELTE-n mind a partneregyetemen.
 • 2019. 01. 25-én az ENPO a kész pályázati anyagot megküldi a nemzetközi rektorhelyettesnek áttekintésre, ezt követően pedig rektor úr részére aláírásra.
 • 2019. 01. 30-án a pályázat benyújtásra kerül a megfelelő on-line felületen. (Mobility tool+)

Pályázati dokumentumok 2019

Az Erasmus+ ICM program alapdokumentumai (partnereknek megküldhető, tanulmányozandó pályázáskor)
Erasmus+ICM_handbookErasmus+ICM_valtozasok_2019Erasmus+ICM_quick_partnerguide, Erasmus+ICM_ineligibleHEIErasmus+ICM_evacuatedHEI
Erasmus+ICM_partnerleporelloErasmus+general_programmeguide

Jelenleg az ELTE-n két Erasmus+ ICM projekt fut:

A 2017-2019-es projekt (Partnerországok:  Angola, Argentína, Dél-Korea, Egyiptom, India, Iran, Israel, Kína, Marokkó, Mianmar, Szerbia, Szingapúr, Ukrajna, USA, Új-Zéland, Vietnám, Zöld-foki Köztársaság) 2017. június 1-től 2019. június 30-ig.

A 2018-2020-as projekt (Partnerországok: Albánia, Argentína, Brazília, Kanada, Kína, Egyiptom, Irán, Izrael, Japán, Malajzia, Nepál, Új-Zéland, Oroszország, Szerbia, Dél-Afrika, Ukrajna, USA) 2018. június 1- 2020. június 30-ig.

2018-es évi pályázati forduló dokumentumai: