Erasmus+ szakmai gyakorlat

Erasmus+ szakmai gyakorlat (külföldi munkatapasztalat ELTE-s hallgatóknak)

Frissítve: 2020.11.04.

Kötelező szakmai gyakorlatát külföldön teljesítené?
Nincs kötelező szakmai gyakorlat a tantervében, de szívesen dolgozna tanulmányai alatt Európa valamelyik országában?
Diplomaszerzés/abszolválás után nemzetközi munkatapasztalatot szerezne?
 

Az ELTE hallgatóinak lehetősége van 2-12 hónapos szakmai gyakorlat teljesítésére az Erasmus+ program keretei között. Az Erasmus+ szakmai gyakorlat lehetőséget nyújt külföldi munkatapasztalat/szakmai gyakorlat megszerzésére, az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével, bármilyen, az Erasmus+ szakmai gyakorlati programban részt vevő országban működő cégnél, szervezetnél, intézménynél

A 2020/21-es tanévben megvalósuló hallgatói mobilitások támogatottak, amennyiben hosszú távú, tanulmányok esetén minimum 3 hónapos, szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapos fizikai mobilitásról van szó. 
Kérjük, hogy az utazásuk megszervezésének megkezdésekor, másrészt közvetlenül a kiutazás előtt tájékozódjanak a célország járványügyi helyzetéről az alábbi weboldalakon:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok
https://reopen.europa.eu
Amennyiben a célországba történő beutazást a hazai hatóságok, illetve a célország hatóságai nem ajánlják, illetve nem engedélyezik, a kiutazását ne kezdje meg, illetve jelezze ezt a tényt a kari koordinátorának.
Figyelem! Ösztöndíj csak a mobilitás fizikai részére folyósítható. A tervezett fizikai mobilitási időszaknak el kell érnie szakmai gyakorlat esetén a minimum 2 hónapot, részképzésnél a minimum 3 hónapot. Amennyiben a minimális időtartam teljesítésére a hallgató önhibáján kívül (pl. koronavírus-járvány miatt) nem kerül sor, az vis maior helyzetnek minősül. Ez esetben az ösztöndíj elszámolása a hallgató által egyéni méltányossági kérelem benyújtásával kezdeményezett vis maior eljárás eredményétől függ. Részletek itt.
Felhívjuk a diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatra készülő hallgatóink figyelmét, hogy a koronavírus-járvány miatt elhalasztott kiutazásoknál az eddigi 12 hónapról 18 hónapra nő az az időkeret, amin belül a szakmai gyakorlat teljesíthető. Az engedmény csak azokra a hallgatókra vonatkozik, akik a koronavírus által okozott (veszély)helyzettel összefüggésben nem tudják/tudták megkezdeni szakmai gyakorlatukat, és ezt még a mobilitás tervezett kezdete előtt írásos formában jelzik kari koordinátoruk számára. Amennyiben élni szeretne az engedménnyel, kérjük emailben jelezze kari koordinátora számára. 
Az emailnek a következőket kell tartalmaznia:  
- Név; 
- Neptun-kód;
- Az elnyert mobilitási ösztöndíj időtartama (hónapokban);
- A diplomaszerzés/abszolválás időpontja/várható időpontja (abszolválás utáni szakmai gyakorlat esetén az abszolválás /várható/ időpontját, diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlat esetén a diplomaszerzés /várható/ időpontját adja meg);
- Indokolás (az email szövegében röviden írja le a körülményeket, amik megakadályozzák a szakmai gyakorlat megkezdését);
Opcionális melléklet (amennyiben az indokolás tárgya szükségessé teszi, úgy kérjük az igazolást is csatolja leveléhez)
- Írásos igazolás (pl.: a fogadószervezet email üzenete arról, egyelőre nem tudják fogadni a koronavírus helyzet miatt; a koronavírus helyzetre hivatkozó elutasító levél; stb.)
Az eredményről az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fogja értesíteni az erasmus.out@dep.elte.hu email címről.
SZAKMAI GYAKORLAT (TANULMÁNYOK  ALATT) DIPLOMASZERZÉST KÖVETŐ SZAKMAI GYAKORLAT (Stipendium Hungaricum hallgatóknak is)
folyamatosan pályázható (döntés kéthavonta)
külföldi szakmai gyakorlat
 minimum 60, maximum 360 nap
Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely európai céghez, szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

Ez a mobilitás a tanulmányok ideje alatt bármikor
(a nyári szünetben is) megvalósítható.

Erre a pályázatra a hallgató az utolsó aktív félévében jelentkezhet. A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés után kell kezdődnie, és legkésőbb 1 évvel (360 nappal) a diploma megszerzése után be kell fejeződnie. Amennyiben a hallgató nem szerez diplomát az abszolválás félévében, úgy a diplomaszerzés időpontja helyett az abszolválás időpontját kell figyelembe venni.

Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek a tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányok során nehezen megvalósítható lenne, pl. tanár szakos hallgatóknak.

Az Erasmus+ programra épülő Campus Mundi ösztöndíjakról itt tájékozódhat.

AZ ELTE hallgatói számára a Campus Mundi ösztöndíj elnyerésének feltétele az Erasmus+ ösztöndíjra való sikeres jelentkezés (Erasmus-státusz elnyerése)!

HOVA MEHETEK SZAKMAI GYAKORLATRA?

Az Erasmus+ programban részt vevő országok: 

 • Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, (Magyarország), Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország
 • Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, Törökország, Egyesült Királyság (legalább 2021 júniusig biztosan a programban marad)

A fogadószervezet lehet köz- vagy magánintézmény, non-profit vagy oktatási intézmény: 

 • Bármilyen a munkaerőpiacon, oktatásban, képzésben vagy ifjúsági területen tevékenykedő köz- vagy magánintézmény. Például:
  • köz- vagy magán- ; kis, közepes vagy nagyvállalat
  • helyi, regionális vagy nemzeti szintű állami testület; - szociális partner vagy más munkaadói képviselő, ideértve a kereskedelmi kamarákat, a kézműves / szakmai szövetségeket és a szakszervezeteket;
  • kutatóintézet;
  • alapítvány;
  • iskola / intézet / oktatási központ (bármilyen szinten, az óvodától, középiskolai oktatáson túl, beleértve a szakoktatást és a felnőttképzést);
 • non-profit szervezet, egyesület, NGO;
 • karrier-tanácsadást, szakmai tanácsadást és információs szolgáltatásokat nyújtó testület;
 • egy Programországban található, Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező felsőoktatási intézmény (Erasmus Charter for Higher Education).

A következő szervezetek nem fogadhatók el fogadószervezetként:

 • EU-intézmények és más EU-szervek, ideértve a szakosodott ügynökségeket (ezek teljes listája itt elérhető)
 • Az EU-programokat irányító szervezetek (például Nemzeti Ügynökségek)

A pályázás menete

Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázatot az Erasmus+ pályázási időszakban (2020.09.14 - 2020.10.05.) a Neptunban, azon kívül a kari előírások szerint papír alapon vagy elektronikusan kell leadni kari vagy (amennyiben van) intézeti/szakmai Erasmus+ koordinátora számára. Elérhetőségüket ITT találja. 

Figyelem! Diplomaszerzést követő szakmai gyakorlatra aktív hallgatói státusszal kell pályázni!

A pályázathoz csatolandó dokumentumok listája: 

 • pályázati űrlap
 • motivációs levél és munkaterv (magyar nyelven és a szakmai gyakorlat nyelvén)
 • önéletrajz (magyar nyelven és a tervezett szakmai gyakorlat nyelvén)
 • fogadólevél / meghívólevél (a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak)
  Kétféleképpen igazolhatja, hogy rendelkezik fogadóhellyel:
  1. A fogadófél által kiállított, aláírt és beszkennelt fogadólevelet a többi pályázati dokumentummal együtt elküldi e-mailben kari nemzetközi koordinátorának.
  2. Amennyiben a fogadófél jelenleg nem tud aláírt és beszkennelt fogadólevelet küldeni, abban az esetben egy Önnek és kari/intézeti koordinátorának címzett e-mailes megerősítés is elegendő arról, hogy tudják Önt fogadni a megjelölt időpontban.  
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amennyiben diplomaszerzést / abszolválást követő szakmai gyakorlatra készül, de a koronavírus-járvány okozta bizonytalanság miatt nehézségei adódnak fogadóhelyet találni, kivételesen, megjelölt fogadóhely és fogadónyilatkozat nélkül is leadhatja pályázatát. Ebben az esetben a pályázati dokumentumok megküldése során kérjük tüntesse fel kari koordinátora számára, hogy melyik országban és milyen időtartamban (pl.: 4 hónap) kíván szakmai gyakorlatot teljesíteni. 
 • teljesítésigazolás az elmúlt félév tanulmányi eredményeiről 
 • diploma (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt)
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) 
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány 

Opcionális melléklet:

 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.) 

  Figyelem! A benyújtandó dokumentumok listája és a dokumentumok leadásának módja karonként eltérhet, ezért minden esetben konzultáljon kari vagy (amennyiben van) intézeti/szakmai Erasmus+ koordinátorával a kari specifikumokról!

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) hoz döntést 2 havonta.

A 2020/2021-es tanévi ösztöndíjak összege 

A kiválasztott pályázók ösztöndíjra jogosultak. Az utazást, biztosítást, illetőleg szállásfoglalást a kiutazó hallgatónak magának kell intézni, és az ezzel kapcsolatos költségek is őt terhelik. Az ösztöndíj összege nem fedezi az összes a mobilitás alatt felmerülő költséget. Az ösztöndíj havi összege országonként:

Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)

havi 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással 720 euró/hó. 

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT) 

havi 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással 720 euró/hó.

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Észak-Macedónia (NMK), Törökország (TR) 

havi 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással 670 euró/hó.

Az ösztöndíj kiutalása két részletben történik: az első részlet a Támogatási Szerződés megkötése után kerül kifizetésre, amely a teljes ösztöndíjas időtartamra kiszámolt összeg 90%-a; a maradék 10% a szakmai gyakorlat lezárultával és a gyakorlatot lezáró összes dokumentum benyújtását követően kerül kiutalásra. A kifizetés banki tranzakción keresztül történik euróban.

Kiegészítő támogatási lehetőségek (A pályázati határidőkről a különböző ösztöndíjtípusok leírásában tájékozódjon)

 1. EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás (Erasmus+ Start)
 2. Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
 3. Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása
 4. ELTE Alumni alapítványi pályázat szociálisan rászoruló Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére

Az ösztöndíjas kötelezettségei

Az ösztöndíjat nyert hallgatónak, aki nem teljesíti a Támogatási Szerződésben foglaltakat, nem teljesíti a gyakorlatot vagy nem nyújtja be a mobilitást lezáró dokumentumokat (kivéve ha valamilyen vis maior akadályozta ebben) részben vagy teljes egészében vissza kell fizetnie az ösztöndíj összegét. 

Az Erasmus+ szakmai gyakorlat intézményi elismertetése

Az Erasmus+ szakmai gyakorlaton belül végzett tevékenységet a küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítania a hallgató előmenetelébe. A beszámítást minden esetben a hallgató kezdeményezi. Ha a külföldi cégnél végzett tevékenység illeszkedik a tanrendbe, kredit járhat érte, ha nem, a gyakorlat elvégzését a diplomamellékletben tünteti fel az egyetem. Ha diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlaton vett részt, az  Erasmus+ szakmai gyakorlat során megszerzett tapasztalatok, képességek és kompetenciák igazolásához érdemes elkészítenie Europass mobilitási igazolványát. Kattintson az europass.hu oldalon a mobilitási igazolvány fülre, majd az igénylés menüpontra, és válassza ki a szakmai gyakorlati célú mobilitási igazolvány elnevezésű adatbázist! A dokumentumot Önnek kell kitöltenie, majd a küldő és fogadó intézménnyel aláíratnia.

Mivel a beszámítás menete egyes esetekben eltérő lehet, a a beszámítás pontos menetéről érdeklődjön a szakfelelősénél/tanulmányi előadójánál. Az egyes szakok tanulmányi előadóit innen tudja kikeresni. 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Milyen szervezetet kereshetek meg, ha külföldön szeretnék gyakorlatot teljesíteni?

A szakmai gyakorlati mobilitás megpályázásakor nem egy előre meghatározott listából kell kiválasztani a gyakorlati helyet. A program „csak” a támogatást biztosítja, a gyakorlat megvalósításához kapcsolódó szervezési feladatok teljes mértékben a pályázóra hárulnak, beleértve a gyakorlati hely megtalálását és a szakmai program egyeztetését. Ez elsőre nehéz feladatnak tűnhet, cserébe viszont lehetővé teszi, hogy az igényeinek leginkább megfelelő gyakorlaton vehessen részt: szinte bármilyen céget, szervezetet választhat, amelynél a képzéséhez illeszkedő gyakorlatot tud végezni. (Kivételt jelentenek az uniós intézmények és szervek, illetve az EU-s programokat koordináló ügynökségek, nemzeti irodák.)

1. Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését. 
(Kérjük vegye figyelembe a táblázat “gyakorlat kezdete” nevű oszlopát, ami azt jelzi, hogy mikor végzett ELTE hallgató szakmai gyakorlatot a fogadóhelyen. Minél régebbi ez az időpont, annál valószínűbb, hogy a kapcsolattartó személy és a kapcsolattartó elérhetősége megváltozott, ezért kérjük, hogy amennyiben valamelyik fogadószervezet felkeltette az érdeklődést, nézzen utána a friss elérhetőségüknek.)

2. Hasznos oldalak/adatbázisok szakmai gyakorlat kereséséhez:

Az adatbázisokban könnyen és gyorsan tud hasonló felhívások között keresni, egyszerre nagyon sok lehetőségről értesülhet. A legjobb stratégia, ha az Önnek legszimpatikusabbakat felkeresi, és megpróbál közvetlen kapcsolatba kerülni a munkaadóval! 

3. Sok transznacionális cég, illetve nemzetközi intézmény rendelkezik évek óta futó gyakornoki programmal, amelyet folyamatosan hirdetnek a honlapjukon.

4. Spontán jelentkezés. Előfordulhat, hogy nem konkrét pozíciók között szemezgetve találja meg azt a helyet, ahol a legszívesebben végezné szakmai gyakorlatát. Ebben az esetben írjon a kiszemelt cégnek/szervezetnek/intézménynek, és érdeklődjön a gyakornoki lehetőségekről. A kapcsolatfelvételkor mondja el, hogy Erasmus+ szakmai gyakorlati ösztöndíjra fog pályázni/már elnyerte a pályázatát, így foglalkoztatása semmilyen anyagi terhet nem ró a leendő fogadóhelyre. Hívja fel a figyelmet arra, hogy a szakmai gyakornokságának kereteit a Learning Agreement háromoldalú (Ön, a küldő intézmény /ELTE/ és a fogadóintézmény /kiszemelt cég vagy szervezet/) szerződés szabályozza. A fogadóhelynek nincs szüksége semmilyen engedélyre az Erasmus+ szakmai gyakorlati programban való részvételhez. Nincs más dolga, mint megismerni és áttanulmányozni a Learning Agreementet, kiállítani Önnek egy fogadónyilatkozatot, amellyel pályázhat az Erasmus+ szakmai gyakorlati ösztöndíjra, majd sikeres pályázás és szerződéskötés esetén aláírnia a szerződést és betartania az abban foglaltakat.

Hány órában kell dolgoznom a szakmai gyakorlatom alatt?

A szakmai gyakorlat alatt a fogadó ország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású heti óraszámban kell dolgozni, ami általában heti 35-40 óra, de minimum 30 órában.

Kapok/kaphatok fizetést a munkámért?

A szakmai gyakorlaton folytatott munkáért a hallgató Erasmus+ szakmai gyakorlati ösztöndíjat kap (az országonként csoportosított 3 ösztöndíjkategória feljebb megtalálható), ez azonban nem zárja ki, hogy a munkáltatója ezen felül önkéntes alapon plusz juttatást nyújtson. Ez jelenthet pénzbeli juttatást, szállást, ellátást vagy egyéb kedvezményeket.

A társadalombiztosításom a szakmai gyakorlat idejére is érvényes?

Amennyiben a tanulmányi időszaka alatt végez szakmai gyakorlatot és aktív hallgatói jogviszonya van az egyetemen, úgy automatikusan biztosított marad. Diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat esetén már nem áll jogviszonyban az egyetemmel, így a társadalombiztosítása alapját adó aktív hallgatói jogviszonya is megszűnik. Az őszi félévben abszolváló vagy diplomát szerzett hallgatóknak március 31-ig, míg a tavaszi félévben végzett (abszováló/diplomát szerzett) hallgatóknak október 31-ig érvényes a diákigazolványa. Innentől kezdve további 45 napig biztosítottak. Tehát őszi félév esetén május 15-ig., tavaszi félév esetén december 15-ig. Ezután személyesen Önnek kell gondoskodnia társadalombiztosításáról.

EN