Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar EN

Alapítva: 1900
Egyetemünk kara 2000 óta
Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 3.
Telefon: 36-1-358-5500
E-mail: bggyk@barczi.elte.hu
Honlap: www.barczi.elte.hu
Facebook

A Kar vezetése

Dékán
dr. habil. Papp Gabriella, főiskolai tanár
Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 3.
Telefon: 36-1-358-5507
E-mail: dekan@barczi.elte.hu

Tudományos és stratégiai ügyekért felelős dékánhelyettes
dr. habil. Perlusz Andrea, főiskolai tanár
Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 3.
Telefon: 36-1-358-5543
E-mail: tudomany@barczi.elte.hustrategia@barczi.elte.hu

Oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes
dr. Márkus Eszter, egyetemi docens
Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 3.
Telefon: 36-1-358-5531
E-mail: oktatas@barczi.elte.hu

Képzésfejlesztési ügyekért felelős mb. dékánhelyettes
dr. Billédi Katalin
Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 3
Telefon: 36-1-358-5518
E-mail: billedi.katalin@barczi.elte.hu


Oktatási profil

A gyógypedagógia alapképzési (BA) szak érettségire épülő, nyolc féléves képzés, nappali vagy levelező tagozaton egyaránt hozzáférhető. Hallgatóink az általános gyógypedagógiai és határtudományi (humánbiológiai, pedagógiai, pszichológiai, művészeti) alapozást követően a 3. félévtől egy vagy két szakirányon folytathatják tanulmányaikat. Az alapképzésben végzett gyógypedagógusaink a köznevelés intézményei mellett az egészségügy, a gyermekvédelem, a szociális ellátórendszer, a civil szervezetek és az igazságügy egyes intézményeiben kezdik meg szakmai karrierjüket. A gyógypedagógia mesterképzési (MA) szakra bármely szakirányon szerzett gyógypedagógia szakos alapdiplomával, vagy korábban bármely gyógypedagógiai szakon, szakterületen, szakágon szerzett főiskolai szintű gyógypedagógiai tanári, gyógypedagógusi oklevéllel lehet jelentkezni. A képzés nappali és levelező tagozaton egyaránt hozzáférhető, a képzési idő három félév. A képzési program elvégzésével hallgatóink a hazai szakterület mellett nemzetközi terepeken is versenyképessé válnak. Továbbképzés keretében,

  • alap- illetve mesterképzésre épülő oklevelet adó 2-4 féléves szakirányú továbbképzéseket,
  • akkreditált pedagógus-továbbképzéseket, valamint
  • szociális, egészségügyi, foglalkoztatáspolitikai, illetve az igazságszolgáltatás területein dolgozó szakemberek részére egyéb továbbképzéseket

kínálunk az érdeklődőknek. A gyógypedagógia mint alapképzési szak valamennyi szakiránya szakirányú továbbképzési formában is hozzáférhető gyógypedagógusok részére. Az ismeretek frissítésén és bővítésén túl a munkaerőpiac által követelt kompetenciák fejlesztésére is hangsúlyt helyezünk. Valamennyi képzésünkre jellemző, hogy jól használható, gyakorlati jellegű tudásanyagot biztosít. A tudományos kutatói pálya iránt érdeklődők számára nyújt további tanulási lehetőséget a Gyógypedagógia Doktori program, amely az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskoláján belül működik. A jelöltek a fogyatékos személyekkel kapcsolatos integrációs, rehabilitációs, gyógypedagógia-elméleti, fogyatékosságtudományi témákat kutatnak.
A Bárczi ma nemcsak az egyetlen olyan felsőoktatási intézmény, amely mind a nyolc fogyatékossági területre képez szakembereket – autizmus spektrum pedagógiája szakiránya BA-szinten egyedülálló Európában –, hanem egyben a gyógypedagógia meghatározó hazai kutatóhelye, tudományos műhelye is. A Kar a változásokban rejlő pozitív lehetőségek megvalósítása érdekében aktív kapcsolatot tart fenn a magyarországi gyógypedagógus-képzésben részt vevő felsőoktatási intézményekkel. Folyamatosan alakítja az együttműködések tartalmi és szervezeti kultúráját azzal a célkitűzéssel, hogy szinergiát biztosítson a képzőhelyek kapcsolati rendszereiben. Az Európai Felsőoktatási Térhez való csatlakozás miatt különösen fontos feladat a célzott kapcsolattartás az európai, gyógypedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményekkel és a kapcsolatok fejlesztése, amely egyben az egyik további mozgatórugója a Karon zajló tantervfejlesztési folyamatnak. A 2012-ben alakult Gyógypedagógiai Továbbképző Központunk, a fogyatékossággal élő személyek szükségleteit, az erre épülő tágabb értelemben vett szakmai igényeket, valamint a munkaerőpiaci folyamatokat szem előtt tartva, alakítja továbbképzési portfólióját, hogy a Kar stratégiai céljaihoz illeszkedő széleskörű és színvonalas továbbképzési kínálattal álljon az érdeklődők rendelkezésére.


Fő kutatási irányok

A Kar kutatói, fejlesztői tevékenysége leképezi a gyógypedagógia mint diszciplínákat összefűző tudományterület sokszínűségét. A kutatások három nagy kutatási paradigma mentén, gyakran azok ötvözeteként épülnek fel:
(1) természettudományos / naturalista pszichológia, gyógypedagógia, beleértve annak egyes tágabb idegtudományi, még tágabb biológiai, és esetenként egyes tudománymetodológiai és tudományfilozófiai vonatkozásait.
(2) Humán tudományos, elsősorban antropológiai és filozófiai alapok és elemzési módszerek; a társadalomtudományi megközelítések konceptuális-teoretikus alapjai, az alapvető kvantitatív és kvalitatív társadalomtudományi módszerek.
(3) Kritikai fogyatékosságtudományi alapok és módszerek.
A Karon az alábbi tudományos műhelyek működnek:

  • Atipikus fejlődés műhely (vezető: Dr. Győri Miklós egyetemi docens),
  • Fogyatékosságtudományi doktori műhely (vezető: Dr. Könczei György egyetemi tanár),
  • Kognitív és nyelvi fejlődés műhely (vezető: Dr. Marton Klára tudományos főmunkatárs),
  • Fogyatékos emberek társadalmi integrációja műhely (vezető: Dr. Zászkaliczky Péter főiskolai tanár),
  • Támogató technológia és tekintetkövetéses műhely (vezető: Dr. Győri Miklós egyetemi docens),
  • TANAKodó közösségi műhely (vezető: Dr. Mesterházi Zsuzsa professor emeritus) és
  • Tanszékközi autizmus műhely (vezető: Dr. Stefanik Krisztina adjunktus).

A 2013–14-ben lezajlott stratégiaalkotás, illetve az ehhez kapcsolódó kari szervezeti átalakítás egyik kiemelt célja éppen a karon belüli kutatási együttműködések előmozdítása volt, prioritásként kezelve a karon átívelő, katalizátor-projektek elindítását. Mindemellett jelentős K+F együttműködések alakultak ki az ELTE más karaival: elsősorban az Informatikai Karral, a Pedagógiai Pszichológiai Karral, a Társadalomtudományi Karral és a Tanító- és Óvóképző Karral. A gyógypedagógia gyakorlatközeli tudomány, így a Bárczi K+F tevékenységének eredményessége nem értékelhető kizárólag a tudományos eredményesség klasszikus „mértékegységeivel”. A Kar kiemelt célja a szoros együttműködés minden olyan szakmai és érdekvédelmi szervezettel, intézménnyel, amely a gyógypedagógia bármely területéhez, célcsoportjához kapcsolódik.


Nemzetközi kapcsolatok

A Bárczi mint az Európai Felsőoktatási Térség aktív szereplője számos gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi területen zajló nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs program tagja: legyen szó hallgatói vagy oktatói mobilitási lehetőségekről, jó nevű külföldi intézményekkel közös képzések kialakításáról, saját idegen nyelvű képzési repertoárunk bővítéséről vagy a fogyatékos emberek társadalmi részvételét támogató kutatási folyamatokról. A Kar bilaterális egyezményei az Erasmus kapcsolatokhoz köthetőek. A kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, jelenleg közel 50 nemzetközi partnerrel állunk rendszeres kapcsolatban, nem számítva a már említett Erasmus együttműködéseket. Ezek jelentős része korábbi kooperáció talaján kialakult, aktív kapcsolat, amelyekre építve további nemzetközi projektek kezdődhetnek. Oktatóink, kutatóink 19 rangos nemzetközi szervezetben, bizottságban vállaltak/vállalnak szerepet. Néhány példa: American Psychological Association (Dr. Marton Klára); European Federation on Research in Rehabilitation (Dr. Kullmann Lajos); Deutsche Gesellschaft für Erziehzungswissenschaft (Dr. Zászkaliczky Péter); International Society for Autism Research (Dr. Győri Miklós); International Cluttering Association (Dr. Lajos Péter); Council of Europe Committee on the rights of people with disabilities (Dr. Stefanik Krisztina).


Hallgatói szolgáltatások

A speciális szükségletű hallgatóinknak szóló szolgáltatásokat az Egyetem Fogyatékosügyi Központja, valamint a karon dolgozó fogyatékosügyi koordinátor, illetve a hallgatók és a HÖK biztosítják és szervezik. A diákok szükségleteihez és igényeihez igazodva a szolgáltatások közé tartozik többek között a személyi segítői, illetve jegyzetelői szolgálat biztosítása, akadálymentes számítógépes munkaállomás elérhetővé tétele a könyvtárban, eszközök kölcsönzése és a személyes tanácsadás is. A hallgatóknak lehetőségük van a folyosókon felszerelt pultoknál számítógépeket, internetet használni, illetve wifi is elérhető az épületben. A kismamák és babáik számára nyújt elvonulási lehetőséget a baba-mama szoba. A hallgatók az ELTE Damjanich utcai kollégiumában pályázhatnak elhelyezésre, ahol az alapszolgáltatások mellett internet-hozzáférés is biztosított. A hallgatók ügyeit a tanulmányi osztályon személyre szabottan kezeljük. Mentorrendszerünk az Exchange Student Network része. Feladatunk az Erasmus ösztöndíjjal érkező tanulók segítése, amellett, hogy szállással, utazással és az Egyetemmel kapcsolatos információkkal látjuk el őket, támogatjuk beilleszkedésüket is az új környezetbe: így kulturális és ismerkedésre lehetőséget adó rendezvényeket szervezünk, ahol a nyelvgyakorlás mellett új kapcsolatokat építhetnek a hallgatók. A Karon és jogelődjén a mai tudományos diákköri munkának régi hagyományai vannak. Először az 1963-ban rendezett IV. OTDK pedagógiai szekciójában adtak elő a főiskola hallgatói. Azóta minden OTDK-n szerepeltek hallgatóink, valamint 1998-2004 között három nemzetközi intézményközi TDK konferenciát szervezett a kar „Speciális nevelési szükségletek” címmel. A publikációk tudományági sokszínűsége és az OTDK-n több szekcióban való megjelenés a gyógypedagógia multidiszciplinaritását tükrözik. Az elmúlt két évben a házi konferenciákon országos nevezési jogot szerzett hallgatók munkáit nyomtatott, illetve elektronikus kötetben jelentettük meg.


A Kar története

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar jogelődjének tekintett főiskolát 1900-ban alapították. 1906-tól Gyógypedagógiai Tanítóképző, 1922-től Gyógypedagógiai Tanárképző, majd 1928-tól Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola elnevezéssel működött az előbb egységes, majd később szakirányos gyógypedagógus képzést nyújtó intézmény. 1928-tól kezdődően a képzési idő az érettségire épülve négy évre emelkedett, és az intézmény 1932-től már főiskolai diplomát adott ki az itt végzettek számára. A főiskola 2000. január 1-jétől az Eötvös Loránd Tudományegyetem főiskolai karaként működött tovább, majd 2009 óta egyetemi karként – az országban egyedülálló módon – folytat széles palettájú gyógypedagógus-képzést.

Korábbi tudós tanárok

dr. Ranschburg Pál, dr. Szondi Lipót, Dr. Tóth Zoltán, Dr. Bárczi Gusztáv, Illyésné dr. Kozmutza Flóra, Dr. Göllesz Viktor, Gordosné dr. Szabó Anna, Dr. Pálhegyi Ferenc, Mérei Vera, Montágh Imre


Hírek a Bárcziról