Szakdolgozat

Szakdolgozatokra vonatkozó információk

Főbb általános szabályok

A hallgató – a doktori képzés kivételével – a felsőfokú tanulmányok lezárásakor minden szakon önálló szakdolgozatot (diplomamunkát, portfóliót) köteles készíteni. A szakért felelős oktatási szervezeti egységek (intézet, tanszék) az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben ajánlanak fel szakdolgozati témákat, vagy adnak lehetőséget jelentkezésre a hallgató által hozott témára.

A hallgató a képzést gondozó kar által meghatározott határidőig elektronikus formában, az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben köteles benyújtani a dolgozatot, amelyet a szakért felelős oktatási szervezeti egység vezetője (az Nftv. hatálya alá tartozó tanárszak esetén a szakfelelős) által megbízott egy vagy több bíráló értékel, majd azt a hallgatónak bizottság előtt kell nyilvánosan megvédenie.

A szakdolgozatokban felhasznált egyes tartalmak kezelése, titkosítás

A szakdolgozat csak indokolt esetben tartalmazhat olyan adatot, amely a titkosítására okot ad. Ha a szakdolgozat a titkosításra okot adó adat nélkül is értelmezhető, illetve elkészíthető (pl. a személyes adat anonimizálható), akkor ilyen adat alkalmazásának helye nincs.

A hallgató gondoskodik arról, hogy dolgozatát a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően készítse el és nyújtsa be, és a védett adatokat szabályosan kezelje. A sikeresen megvédett szakdolgozat az egyetemi repozitóriumban széles körben online elérhetővé válik. Ezért is különösen fontos hallgatói felelősség a jogsértések elkerülése érdekében néhány, a dolgozatba kerülő tartalom megválasztását befolyásoló szerzői jogi, más titok- és adatvédelmi szabály betartása:

 • a nem a hallgatótól származó tartalmakat megfelelő hivatkozással kell jelölni;
 • ha a szabad felhasználáson (idézésen) túlmenően kerül más tartalom (pl. mástól származó kép, ábra) a dolgozatba, ahhoz szerzői jogi felhasználási engedély szükséges, ehhez hasonlóan nem nyilvános szellemi alkotás felhasználásához annak jogosultjától (pl. bejelentés alatt álló szabadalom feltalálójától, bejelentőjétől) kell engedélyt szerezni;
 • ha a dolgozat megírásához személyes adatot (pl. nevet, fényképet) gyűjtöttek, használtak fel, akkor az érintett hozzájárulása szükséges az adatkezelési tájékoztató megismertetését követően, de a hozzájáruló nyilatkozatot csak azoktól az érintettektől kell az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben feltölteni, akiknek a személyes adatait a szakdolgozat tartalmazza;
 • ha a dolgozatban gazdasági tevékenységhez kapcsolódó üzleti titok (vagy más titokfajta, pl. minősített adat) kerül felhasználásra, akkor ahhoz az érintett cég vagy más jogosult engedélyét kell beszerezni;
 • ha a dolgozat az egyetem üzleti érdekeltségi körébe tartozó adatot tartalmaz, a témavezető már a dolgozat készítésének folyamatában elrendelheti a titkosítását, ekkor a hallgatónak erre figyelemmel kell az információ védelme érdekében eljárnia.

Ha a fenti felsorolásban említett engedélyek, hozzájárulások a nyilvánosságra hozatalra nem terjednek ki, és az adat dolgozatban való felhasználása mégis indokolt, a dolgozat titkosítását kell kezdeményezni a témavezetőnél. Az engedélyeket, továbbá ha a szakdolgozat személyes adatot tartalmaz, akkor az érintetti hozzájárulásokat és titkosítás esetén az erre vonatkozó témavezetői engedélyt a szakdolgozattal egy zip fájlban fel kell tölteni az Elektronikus Tanulmányi Rendszerbe, és titkosítás esetén a dolgozat titkosságára vonatkozó négyzetet is jelölni kell.

A hallgatót a szakdolgozata elkészítésében – ideértve a fentiekkel kapcsolatos kérdések tisztázását is – témavezető segíti.

Az adatvédelemre vonatkozó tájékoztató és iratminták:

A szerzői jogilag védett tartalmakra, üzleti és egyéb titokra vonatkozó tájékoztató és iratminták:

A szakdolgozat tartalmára, terjedelmére és formai követelményeire a karok, illetőleg a Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács kötelező érvényű előírásokat fogalmazhatnak meg, ezek elérhetősége:

 • Az Állam- és Jogtudományi Kar tájékoztatója ezen a linken érhető el.
 • A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ tájékoztatója ezen a linken érhető el.
 • A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar tájékoztatója ezen a linken érhető el.
 • A Bölcsészettudományi Kar magyar nyelvű képzéseinek tájékoztatója ezen a linken, a nemzetközi hallgatók képzéseire vonatkozó anyagok pedig ezen a linken érhetők el. 
 • A Gazdaságtudományi Kar alapképzési szakjaira vonatkozó tájékoztatója ezen a linken, a mesterképzési szakjaira vonatkozó tájékoztatója pedig ezen a linken érhető el.
 • Az Informatikai kar tájékoztatója ezen a linken érhető el.
 • A Pedagógiai és Pszichológiai Kar magyar nyelvű képzéseinek tájékoztatója ezen a linken, az angol nyelvű képzésekre vonatkozó tájékoztató pedig ezen a linken érhető el.
 • A Társadalomtudományi Kar alapképzési szakjaira vonatkozó tájékoztatója ezen a linken, a mesterképzési szakjaira vonatkozó tájékoztató pedig ezen a linken érhető el.
 • A Tanárképző Központ 2021-ig felvett tanárszakos hallgatóknak szóló tájékoztatója ezen a linken, a 2022-től felvett tanárszakos hallgatóknak szóló tájékoztatója pedig ezen a linken érhető el.
 • A Tanító- és Óvóképző Kar tájékoztatója ezen a linken érhető el.
 • A Természettudományi Kar tájékoztatója ezen a linken érhető el.

Plágiumellenőrzés

Az idegen szerzői művek szakdolgozatban való felhasználására szigorú szabályok vonatkoznak, amelyeket a Hallgatói követelményrendszer és a fenti kari tájékoztató anyagok tartalmaznak. Ezek betartását a szakdolgozat leadása után az oktatók egy erre szolgáló szoftver segítségével ellenőrzik.

A Turnitin Originality Check szolgáltatását az ELTE oktatói és hallgatói az alábbi linken érhetik el, de a használat a két szerepkör esetén eltér: https://shibboleth.turnitin.com/.

A belépés során az oktatói és hallgatói szerepkörök azonosítása is megtörténik. Az oktatók a bejelentkezés után azonnal használhatják a felületet, a hallgatók viszont csak akkor, ha az oktatójuk úgy dönt, hogy a hallgatóinak plágiumellenőrzéssel kapcsolatos feladatot ad. Ebben az esetben ők az oktató által létrehozott csoporthoz tudnak csatlakozni, a tőle kapott tájékoztatás alapján.

Mivel a szakdolgozatokkal kapcsolatos szabályok eltérőek lehetnek, a kari előírásnak megfelelően kell eljárni, az oktatók munkáját karoként/szervezeti egységenként kijelölt kollégák segítik:

kar / szervezeti egység

név

e-mail cím

ÁJK

Takács Dániel

daniel.takacs@ajk.elte.hu

BDPK

Csuk Csaba

csuk.csaba@sek.elte.hu

BGGYK

Sot Ferenc

sot.ferenc@barczi.elte.hu

BTK

Fürtön Kinga furton.kinga@btk.elte.hu

GTK

Dr. Galántai Zoltán

galantai@gtk.elte.hu

IK

Németh Gabriella

nemethg@inf.elte.hu

PPK

Adamoczky-Belme Dóra

belme.dora@ppk.elte.hu

TáTK

Egri Krisztina

egri.krisztina@tatk.elte.hu

TKK

Avar-Stumpf Julianna

avar.stumpf.julianna@tkk.elte.hu

TÓK

Polán Attila

polan.attila@tok.elte.hu

TTK

Csámer Iván Csaba

csamer.ivan@ttk.elte.hu