Erasmus+ pályázati felhívás

 Erasmus+ pótpályázati felhívás 2018/19. tavasz

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pótpályázatot ír ki a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére, Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében a 2018/19-es tanévre, 2019. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT DIPLOMASZERZÉST KÖVETŐ SZAKMAI GYAKORLAT 
 (2018/19-es tanév tavaszi félévére, 2018. szeptember 10-től szeptember 30-ig pályázható!) folyamatosan pályázható (döntés kéthavonta)
tanulmányok külföldön, átlagosan 5-10 hónap időtartamban, de minimum 90, maximum 360 nap külföldi szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban, de minimum 60 nap külföldi szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban, de minimum 60 nap

Pályázható partneregyetemek listája karonként:

AJK, BGGYK, BTK, IK, PPK, TATK, TOK, TTK, SEK
 

 • A listák tájékoztató jellegűek, az elérhető helyekkel kapcsolatban kérjük, hogy minden esetben kari/intézeti koordinátorával konzultáljon! Amennyiben szükséges, jelentkezését papíron is leadhatja!
 • Az osztatlan tanárképzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéshez megfelelő kurzusokat.

Részképzésre már nem európai országokba is pályázhat ösztöndíjra, részletek https://www.elte.hu/erasmus-kreditmobilitas 

Bármely európai céghez, szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni. 
Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését: 

XLS

Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:

http://erasmusintern.org/
http://www.placement-uk.com/
http://studentplacement.tpf.hu/
http://www.tpf.hu/celcsoport/3538/hogyan-talalhatsz-szakmai-gyakorlati-helyet

Az ELTE hallgatók csak abban az esetben nyerhetnek el Campus Mundi ösztöndíjat külföldi szakmai gyakorlatra, ha Erasmus+ ösztöndíjat is elnyertek. (Kivéve nem Európában megvalósítandó szakmai gyakorlat esetén).

 

Erre a pályázatra a hallgató az utolsó aktív félévében jelentkezik, és a szakmai gyakorlat megvalósítását a diplomaszerzést követően kezdi meg (de akár már az abszolutórium megszerzését követően is).


Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat vagy annak megvalósítása a tanulmányok során nehezen megvalósítható, pl. tanár szakos hallgatók!

Az Erasmus+ programra épülő Campus Mundi ösztöndíjakról az alábbi oldalon tájékozódhat: https://www.elte.hu/campus-mundi

A pályázás menete

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen kell benyújtani,
tanulmányokra 2018. szeptember 10. 0:00-tól 2018. szeptember 30. 24.00 óráig, (2018/19-re kell jelentkezni!)
szakmai gyakorlatra folyamatosan (az elbírálás kéthavonta történik 2018-ban).
Amennyiben erre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), az itt letölthető Pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

A pályázathoz a következő dokumentumokat kell mellékelni:

 • motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és a külföldi tanulmányok nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és idegen nyelven);
 • korábbi félévek vizsgaeredményei a Neptunból kinyomtatva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; illetve
 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).

Letölthető segédletek

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre. 
A kari felhívások itt érhetők el: ÁJK, BGGYK, BTK, IK, PPK, TÁTK, TÓK, TTK 
Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni! 

Praktikus információk

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.
A Savaria Egyetemi Központ (SEK) csatlakozó egységein tanuló hallgatók az adott tématerület gazdájának számító ELTE-s intézet/tanszék listájáról is választhatnak partneregyetemet, azzal a megkötéssel, hogy ezekre a helyekre a jelentkezéseknél az adott intézet/tanszék hallgatói elsőbbséget élveznek.
Ugyanígy: a SEK által meghirdetett helyekre az adott budapesti intézetekből/tanszékekről is pályázhatnak a hallgatók, de a SEK hallgatói az elbírálásnál elsőbbséget élveznek. Ez a következő karok hallgatóit érint(het)i: BTK, IK, PPK, TÓK, TTK. 

A 2018/2019-es tanévi ösztöndíjak összege 

Dánia, Finnország, Egyesült Királyság, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország egyetemeire utazók számára

havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó. 

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország egyetemeire utazók számára

havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással 670 euró/hó.

Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára 

havi 420 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 520 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 620 euró/hó.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Kiegészítő támogatási lehetőségek

 1. EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás (részletes felhívás itt, illetve az EHÖK honlapján);
 2. Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás, (az új felhívás várhatóan 2018. szeptemberben kerül kiírásra, ettől még az Erasmus+ pályázatot le kell adni.)
 3. A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre és szakmai gyakorlatra is) részesülhetnek kiegészítő támogatásban, (az új felhívás várhatóan 2018. szeptemberben kerül kiírásra, ettől még az Erasmus+ pályázatot le kell adni.)
 4. ELTE Alumni alapítványi pályázat szociálisan rászoruló Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

Az Erasmus+ ösztöndíjról különféle tájékoztató rendezvényeinken is tájékozódhatnak, kérjük látogassanak el valamelyikre részletek: FACEBOOK

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Eramsus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit (pl. Campus Mundi ösztöndíj). E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2018 novemberben.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül.
(Az eredmény megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN felületére.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt november után, tehát a szakmai gyakorlatokra a szeptember 30-i határidőt követően is lehet pályázni

 

Erasmus+ pályázati felhívás 2017/18

FŐPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Intézményi szintű pályázatot ír ki a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében 2017. június 1. – 2018. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS

(tanulmányok külföldön, átlagosan 5-10 hónap időtartamban,
de minimum 90 nap)
 

 

Pályázható partneregyetemek listája karonként

ÁJK 
BGGyK
BTK
IK
PPK
TáTK
TÓK
TTK 

A listák tájékoztató jellegűek, a pontos pályázható helyekkel kapcsolatban kérjük, hogy kari/intézeti kooridnátorával konzultáljon, illetve ellenőrizze azt a NEPTUN-felületen is! Amennyiben szükséges jelentkezését papír formában is leadhatja!

Az osztatlan képzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéséhez megfelelő kurzusokat!

 

SZAKMAI GYAKORLAT

(külföldi szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban,
de minimum 60 nap)

 

Pályázható szakmai gyakorlati helyek: (pdfxls)
Ez a lista olyan szakmai gyakorlati helyeket tartalmaz, ahol már dolgozott ELTE-hallgató és a fogadó fél szívesen várja további ELTE-hallgatók jelentkezését. Ezen kívül bármely európai céghez, szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni. A listát folyamatosan bővítjük.

Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:

https://traineexpert.com/
http://erasmusintern.org/
https://eurasmus.com/
http://www.placement-uk.com/

Szakmai gyakorlatot a diplomaszerzést követő 12 hónapban is meg lehet valósitani! 

 

A részletes pályázati felhívás innen tölthető le.

A pályázatokat a NEPTUN-felületen lehet beadni 2017. március 4. 24.00-ig!

Technikai útmutató a pályázatok beadásához innen tölthető le.

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A 2017/2018-AS TANÉVI ÖSZTÖNDÍJAK ÖSSZEGE 

Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, Lichtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország egyetemeire utazók számára

havi 500 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 600 euró a szakmai gyakorlat esetén; Szociális kiegészítő támogatással egységesen 700 euró/hó. 

Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára

havi 450 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 550 euró a szakmai gyakorlat esetén; Szociális kiegészítő támogatással 650 euró/hó.

Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Románia, Szlovákia egyetemeire utazók számára havi

400 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 500 euró a szakmai gyakorlat esetén.
Szociális kiegészítő támogatással 600 euró/hó.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni.

A KIUTAZÓ SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ HALLGATÓK TÖBBFÉLE KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁST KAPHATNAK:

 1. EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás (részletek később az EHÖK honlapján);
 2. Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás: www.elte.hu: Oktatás> Nemzetközi lehetőségek> Erasmus+> Nyerteseknek (az új felhívás várhatóan 2017. márciusban kerül kiírásra, ettől még az Erasmus+ pályázatot le kell adni);
 3. A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre és szakmai gyakorlatra is) részesülhetnek kiegészítő támogatásban:  www.elte.hu: Oktatás> Nemzetközi lehetőségek> Erasmus+> Nyerteseknek (az új felhívás várhatóan 2017. márciusban kerül kiírásra, ettől még az Erasmus+ pályázatot le kell adni).

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

Az Erasmus+ ösztöndíjról különféle tájékoztató rendezvényeinken is tájékozódhatnak, kérjük látogassanak el valamelyikre!

TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMSOROZAT! GYERE EL A TÁJÉKOZTATÓKRA ÉS A TRÉNINGEKRE ÉS TEDD FEL KÉRDÉSEIDET!

2017. február 14. kedd  
14.00–16.00 Bölcsészettudományi Kar Angol Amerikai Intézet Erasmus+ tájékoztató – élménybeszámolók, tudnivalók, tippek tanácsok a pályázáshoz! (R5/Fsz 030)  
15.00–16.30  Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar kari Erasmus+ tájékoztató és Erasmus+ hallgatók élménybeszámolója (Bárczi Campus, C/107)
15.30–17.00 Pedagógiai és Pszichológiai Kar kari Erasmus+ tájékoztató (IZU301)
16.00–17.30 Természettudományi Kar kari Erasmus+ tájékoztató (Lágymányosi Campus: 0.87 Marx-terem)
16.00–17.30 Tanító- és Óvóképző Kar kari Erasmus+ tájékoztató (Kiss János altábornagy utca, fsz. 31.)
2017. február 15. szerda  
16.00–17.30 Társadalomtudományi Kar kari Erasmus+ tájékoztató (É.089 Jedlik Ányos-terem)  
17.00–18.00 Bölcsészettudományi Kar kari Erasmus+ tájékoztató („D” épület, doktori tanácsterem)  
2017. február 16. csütörtök  
16.00–17.30 Állam- és Jogtudományi Kar kari Erasmus+ tájékoztató (VI. terem)  
16.00–17.30 Informatikai Kar kari Erasmus+ tájékoztató és élménybeszámoló (Északi tömb 1.71)  
2017. február 20. hétfő  
Du. Tréning: Hogyan írjunk motivációs levelet/önéletrajzot Erasmus+ szakmai gyakorlatra? (pontos időpont és helyszín-AJK Campus- Betegség miatt elmarad)  
16.00-17.30 TTK Erasmus teadélután (Lágymányos Campus 1.819-es Reisz Frigyes terem)  
2017. február 21. kedd  
13.30–15.00 Pedagógiai és Pszichológiai Kar Erasmus+ hallgatók élménybeszámolója (IZUP3)  
2017. február 22. szerda  
15.00–16.30 Tanító-és Óvóképző Kar Erasmus+ hallgatók élménybeszámolója („Pipitér Bisztró”)  
2017. február 23. csütörtök  
14.00-15.30-ig ELTE Erasmus+ és Campus Mundi program tájékoztató MINDEN ÉRDEKLŐDŐ HALLGATÓ RÉSZÉRE (BTK Campus, D épület, Eötvös terem)  
2017. február 27. hétfő  
16.00-17.00 Tréning: Hogyan írjunk motivációs levelet/önéletrajzot Erasmus+ szakmai gyakorlatra? (Lágymányos Campus -1.63-as terem)  
2017. február 28. kedd  
10.00-14.00 30 éves az Erasmus program – Láss világot Erasmussal (Facebook esemény) tájékoztatók, workshopok a BTK Campuson D épület Eötvös teremben (részletes program hamarosan)
Standok a Lágymányosi Campus HÖK irodája előtt 
 
2017. március 1. szerda  
13.00-14.30  LAST MINUTE Erasmus+ tájékoztató MINDEN ÉRDEKLŐDŐNEK – praktikus tanácsok, kérdések és válaszok (BTK Campus B épület 172-es előadó)-betegség miatt elmarad  
2017. március 4. szombat PÁLYÁZATI LEADÁSI HATÁRIDŐ A NEPTUNBAN!  

További tudnivalók:

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el. A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza. Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban.

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+/külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat, vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit (pl. Campus Mundi ösztöndíj). E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtár látogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést várhatóan 2017. április első hetében. Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést a döntést követő legkésőbb 3 héten belül.


Erasmus+ főpályázati felhívás 2018/19

 Erasmus+ főpályázati felhívás 2018/19

Facebook esemény: rengeteg információval, tájékoztatók részleteivel, beszámolókkal hasznos információkkal stb.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2018/2019-es tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében 2018. június 1-től 2019. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT DIPLOMASZERZÉST KÖVETŐ SZAKMAI GYAKORLAT 
 (2018/19-es tanévre, 2018. március 12-ig pályázható!) folyamatosan pályázható (döntés kéthavonta)
tanulmányok külföldön, átlagosan 5-10 hónap időtartamban, de minimum 90, maximum 360 nap külföldi szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban, de minimum 60 nap külföldi szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban, de minimum 60 nap

Pályázható partneregyetemek listája karonként:

AJK, BGGYK, BTK, IK, PPK, TATK, TOK, TTK, SEK
 

 • A listák tájékoztató jellegűek, a pontos pályázható helyekkel kapcsolatban kérjük, hogy kari/intézeti koordinátorával konzultáljon, illetve ellenőrizze azt a NEPTUN-felületen is! Amennyiben szükséges, jelentkezését papíron is leadhatja!
 • Az osztatlan tanárképzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéshez megfelelő kurzusokat.

Részképzésre már nem európai országokba is pályázhat ösztöndíjra, részletek https://www.elte.hu/erasmus-kreditmobilitas 

Bármely európai céghez, szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni. 
Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését: 

XLS

Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:

http://erasmusintern.org/
http://www.placement-uk.com/
http://studentplacement.tpf.hu/
http://www.tpf.hu/celcsoport/3538/hogyan-talalhatsz-szakmai-gyakorlati-helyet

Az ELTE hallgatók csak abban az esetben nyerhetnek el Campus Mundi ösztöndíjat külföldi szakmai gyakorlatra, ha Erasmus+ ösztöndíjat is elnyertek. (Kivéve nem Európában megvalósítandó szakmai gyakorlat esetén).

 

Erre a pályázatra a hallgató az utolsó aktív félévében jelentkezik, és a szakmai gyakorlat megvalósítását a diplomaszerzést követően kezdi meg (de akár már az abszolutórium megszerzését követően is).


Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat vagy annak megvalósítása a tanulmányok során nehezen megvalósítható, pl. tanár szakos hallgatók!

Az Erasmus+ programra épülő Campus Mundi ösztöndíjakról az alábbi oldalon tájékozódhat: https://www.elte.hu/campus-mundi

A pályázás menete

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen kell benyújtani,
tanulmányokra 2018. március 12. 24.00 óráig, (2018/19-re kell jelentkezni!)
szakmai gyakorlatra folyamatosan (az elbírálás kéthavonta történik 2018-ban).
Amennyiben erre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), az itt letölthető Pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

A pályázathoz a következő dokumentumokat kell mellékelni:

 • motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és a külföldi tanulmányok nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és idegen nyelven);
 • korábbi félévek vizsgaeredményei a Neptunból kinyomtatva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; illetve
 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).

Letölthető segédletek

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre. 
A kari felhívások itt érhetők el: ÁJK, BGGYK, BTK, IK, PPK, TÁTK, TÓK, TTK 
Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni! 

Praktikus információk

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.
A Savaria Egyetemi Központ (SEK) csatlakozó egységein tanuló hallgatók az adott tématerület gazdájának számító ELTE-s intézet/tanszék listájáról is választhatnak partneregyetemet, azzal a megkötéssel, hogy ezekre a helyekre a jelentkezéseknél az adott intézet/tanszék hallgatói elsőbbséget élveznek.
Ugyanígy: a SEK által meghirdetett helyekre az adott budapesti intézetekből/tanszékekről is pályázhatnak a hallgatók, de a SEK hallgatói az elbírálásnál elsőbbséget élveznek. Ez a következő karok hallgatóit érint(het)i: BTK, IK, PPK, TÓK, TTK. 

A 2018/2019-es tanévi ösztöndíjak összege 

Dánia, Finnország, Egyesült Királyság, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország egyetemeire utazók számára

havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó. 

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország egyetemeire utazók számára

havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással 670 euró/hó.

Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára 

havi 420 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 520 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 620 euró/hó.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Kiegészítő támogatási lehetőségek

 1. EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás (részletek  szeptemberben az EHÖK honlapján);
 2. Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás, (az új felhívás várhatóan 2018. márciusban kerül kiírásra, ettől még az Erasmus+ pályázatot le kell adni.)
 3. A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre és szakmai gyakorlatra is) részesülhetnek kiegészítő támogatásban, (az új felhívás várhatóan 2018. márciusban kerül kiírásra, ettől még az Erasmus+ pályázatot le kell adni.)
 4. ELTE Alumni alapítványi pályázat szociálisan rászoruló Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

Az Erasmus+ ösztöndíjról különféle tájékoztató rendezvényeinken is tájékozódhatnak, kérjük látogassanak el valamelyikre részletek: FACEBOOK

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Eramsus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit (pl. Campus Mundi ösztöndíj). E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2018. április harmadik hetében.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül.
(Az eredmény megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN felületére.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról az április után összeülő Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt, várhatóan júniusban, szeptemberben és novemberben, tehát a szakmai gyakorlatokra a március 12-i határidőt követően is lehet pályázni

EN 2018.02.07.