Erasmus+ pályázati felhívás

Erasmus+ nem oktatási célú mobilitás oktatóknak, kutatóknak

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meghirdeti Erasmus+ nem oktatási célú, oktatókat és kutatókat célzó mobilitási pályázatát a 2024/25-ös tanévre.

A pályázat célja, hogy támogassa az ELTE munkatársait/oktatóit/kutatóit külföldi, hosszabb időtartamú mobilitások megvalósításában, melyek közvetlenül segítik elő az ELTE nemzetköziesítési törekvéseit, nemzetközi rangsorokon elfoglalt helyét, az oktatás és kutatás színvonalát és az idegennyelvű kurzuskínálatának fejlesztését.

A részletes pályázati felhívás letölthető itt.

A pályázat keretében a munkatársak/oktatók/kutatók olyan tevékenységekre pályázhatnak, amelyek:

támogatják a munkatársak/oktatók/kutatók szakmai és idegennyelvi kompetenciáinak fejlesztését, az Európai Felsőoktatási Térség felsőoktatási rendszereinek, szakpolitikai környezetének, egyes intézmények működésének megismerését, jó gyakorlatok feltárását. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE képzési portfóliójának és az egyes kurrikulumok nemzetközi dimenziójának erősítéséhez.

közvetlen és mérhető eredménnyel járulnak hozzá az adott tanszék/intézet oktatási és tudományos tevékenységéhez, az oktató/kutató személyes előmeneteléhez, az Egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének javításához.

segítik olyan innovatív/kevésbé használt oktatási módszerek megismerését és elsajátítását, amelyet hétköznapi munkája során ezt követően alkalmaz. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató megszerzett tudását dokumentálja, arról beszámolót készít, amelyet széles körben megoszt (tanszéki/intézeti akár kari szinten). Mobilitása közvetlenül hozzájárul az oktatás minőségének javításához.

támogatják olyan módszerek és jó gyakorlatok megismerését, melyek segítik az oktató/kutató tanszékének/intézetének idegennyelvű képzési portfoliójának fejlesztését. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató vállalja, hogy megszerzett ismereteit széles körben terjeszti, mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE Erasmus+ idegen nyelvű kurzuskatalógusának fejlesztéséhez és/vagy az ELTE idegennyelvű képzési portfóliójának fejlesztéséhez.

A fenti célok elérése érdekében az alábbi munkaformákat/tevékenységeket javasoljuk:

 • szakmai és nyelvi kompetenciafejlesztő képzés
 • árnyékprogram (job shadowing)
 • tanulmányút
 • szakmai együttműködéseket előkészítő vagy azok fenntartását és fejlesztését segítő találkozó
 • terepmunka (field work)

Nem oktatási célú mobilitás esetén konferencia-részvétel nem támogatható!

A különböző típusú tevékenységek kombinálhatók egymással, illetve összeköthetők (egyik követi a másikat) a „klasszikus” Erasmus+ oktatói mobilitással is. Figyelem! Kombinált mobilitási tevékenység esetén is max. 5 nap támogatható (ld. a felhívás „Mennyi időre?” pontját).

Ki pályázhat?

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitásban az ELTE állományában dolgozó főállású vagy félállású egyetemi munkatársai; főállású, félállású vagy óraadó oktatói vehetnek részt. A megbízási szerződéssel dolgozó munkatársak esetében alkalmazandó irányelveket lásd a részletes pályázati felhívásban.

Figyelem! Amennyiben egy oktató rendelkezik egyéb (szervezési, adminisztrációs pl. szakos Erasmus koordinátori) szerepkörrel, és ahhoz kapcsolódóan szeretne részt venni képzésen (pl. szakmai kompetenciafejlesztő képzés (pl. staff week), árnyékprogram (job shadowing), szakmai együttműködéseket előkészítő vagy azok fenntartását és fejlesztését segítő találkozó), kérjük az Erasmus+ képzési célú (személyzeti) mobilitás felhívása keretében nyújtson be pályázatot.

Hova?

Bármely Európai Uniós ország, illetve Norvégia, Izland, Liechtenstein, Törökország, Szerbia és Macedónia bármely releváns intézménye (Egyetem, kutatóközpont, intézet, könyvtár, tréning központ etc.) mely az adott tevékenység megvalósításához megfelelő szakmai felkészültséggel és háttérrel rendelkezik, és az oktatót a pályázatban megadott tevékenységre és időtartamra fogadja. 
A megvalósításhoz nem szükséges intézményközi szerződés az ELTE és a fogadó intézmény között.

Fogadóintézmény kereséshez segítség:

 • Az ELTE kétoldalú szerződésen alapuló partnerintézményeinek listája itt érhető el.
 • Az ELTE kiemelten támogatja az egyetem stratégiai partnereihez való kiutazást (pl. CHARM-EU partnerek, Coimbra Group tagok, EUF teljes jogú tagok, CENTRAL European Network). A stratégiai partnerek itt érhetők el.
 • A partneregyetemek által szervezett, a nemzetközi munkatársak képzését célzó aktuális rendezvények ezen a linken találhatók.

Mennyi időre?

Az Erasmus+ program költségvetési szabályai miatt az ELTE mobilitásonként minimum 2, maximum 5 napot tud támogatni. Amennyiben a pályázó saját költségére tovább maradna a fogadó félnél, azt megteheti (kevert státusz – Erasmus+ ösztöndíjas és zero grant napok), kiutazási dokumentációjában a hosszabb időtartam fog megjelenni, de ösztöndíjat az 5 napon felüli időszakra nem kap. Amennyiben a pályázata szakmailag támogatott hosszabb időszakra, igazoltan lesz távol erre az időszakra (nem a fizetett szabadságkeret  terhére).

A munkatárs pályázatában jelöli meg a mobilitás tervezett időtartamát, melyet pályázatában indokol, és mutatja be, hogy az időtartam alatt milyen tevékenységet tervez elvégezni. A mobilitásokat 2025. szeptember 30-ig lehet megvalósítani. A döntéshez és a kiutazás előtti ügyintézéshez illeszkedve a javasolt legkorábbi megvalósítási kezdődátum 2024. június 1.

Mit tartalmaz a támogatás?

A programban részt vevők pénzügyi támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ. Két részből áll: napidíj (ösztöndíj)+útiköltség támogatás (általány díj)

 • Az Erasmus+ támogatás ösztöndíj, melynek értelmében a kiutazást a munkatárs önálló szervezésben valósítja meg, azaz nincs közbeszerzés.
 • Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kinttartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához. 
 • Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi.
 • Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kinttartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra nem jogosult! Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.

A küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén a nyertes pályázó kiegészítő támogatásban részesülhet. Zöld utazási formának minősül a vonat, a busz, a telekocsi, a kerékpár vagy egyéb fenntartható eszköz – a hajó és repülőgép nem. Autóval történő utazás csak autómegosztás esetén támogatható. (Pl. carsharing szolgáltatással való kiutazás, vagy legalább 2 ösztöndíjas kiutazása egy autóban stb.) Amennyiben az ösztöndíjast kizárólag hozzátartozója, barátja kíséri ki, az nem minősül zöld utazásnak!

A zöld utazási támogatás csak akkor adható, ha a teljes oda-vissza utazás legalább 50%-a (tehát legalább az egyik irányba történő utazás) fenntartható eszközzel történik, azaz ha a kiutazó a fogadó országba vagy annak környező országába zöld módon utazik. Máltába utazás esetén például, ha a kiutazó Dél-Olaszországig fenntartható eszközzel közlekedik, és onnantól hajóval folytatja útját, illetve haza is ugyanilyen módon utazik, az zöld utazásnak minősül. Ha viszont pl.

 • egy franciaországi mobilitás esetén a kiutazó repülővel utazik Párizsba, és onnan zöld módon (pl. vonat, busz) folytatja útját Rennes-ig,
 • vagy Máltába utazás esetén, ha a kiutazó Dél-Olaszországig fenntartható eszközzel közlekedik, és onnantól hajóval folytatja útját, de hazafelé repülővel jön haza (tehát az oda-vissza utazás kevesebb, mint 50%-ában utazik fenntarthatóan),

az nem minősül zöld utazásnak.

A nyertes pályázónak a kiutazási dokumentáció elkészítésekor szükséges nyilatkoznia az utazás formájáról, kiegészítő támogatás ezt követően nyújtható. A kiegészítő támogatásban részesült munkatárs a mobilitás zárásakor a megvalósult utazás zöld formáját köteles igazolni, ezért kérjük, fokozottan ügyeljenek az utazási dokumentáció megőrzésére. Az elszámolás módja a nyertes pályázók honlapfelületén, a hazatérés utáni teendőknél található.

A kiegészítő támogatás az alábbiak szerint alakul:

 • A nyertes pályázó részére irányonként további 1-1 (összesen 2) utazási nap nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén összesen 1 utazási nap nyújtható.
 • Ezen kívül az utazási támogatás összege abban az esetben, ha az oda-vissza utazás legalább 50%-a (tehát legalább az egyik irányba történő utazás) fenntartható eszközzel történik, 100-3999 km közötti távolságokra magasabb (ld. táblázat).

Az egyes országokban érvényes ösztöndíjak összege, valamint az utazási támogatás mértéke megegyezik a "klasszikus" oktatói mobilitások támogatási összegével. (megtekinthető ezen a linken vagy a részletes pályázati felhívásban)

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg pályázók kiegészítő támogatásra pályázhatnak. A 2024/25-ös tanévre vonatkozó pályázati felhívás 2024. április elején várható.

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be az, aki

 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • főállású munkatársa; illetve főállású, félállású vagy óraadó oktatója a felsőoktatási intézménynek* ;
 • a megadott pályázati határidőn belül a felhívási feltételeknek megfelelő pályázatot nyújt be, és pozitív elbírálás esetén vállalja a tevékenység megvalósítását;
 • vállal ELTE-t népszerűsítő promóciós és információgyűjtési tevékenységet mobilitása során. (nem kizáró feltétel).
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).
 • *Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók/munkatársak esetében: a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként a munkatársnak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.

Hogyan kell benyújtani a pályázatot? 

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok leadásával lehetséges:

 • elektronikusan kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt),
  • A pályázati űrlapban kérjük napra pontos tervezett kezdő- és záródátum feltüntetését, illetve megjegyzésképpen annak feltüntetését is, hogy ez a dátum indikatív, változhat-e.
 • partneregyetem/fogadó intézmény „fogadólevele” (sablon dokumentum erre nincs), mely tartalmazza 
  • a partneregyetem/fogadó fél nevét, 
  • a tervezett tevékenység leírását, 
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, illetve egy visszaigazoló e-mail is elfogadható, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét),
  • Figyelem! Fogadólevél hiányában indokolt esetben (pl. ha az adott programra jelentkezés eredménye csak a pályázati időszak után várható) a pályázat feltételesen támogatható, a nyertes pályázat feltétele a fogadólevél bemutatása. Kérjük ennek indoklását feltüntetni a pályázati űrlapban, fogadólevél nélkül benyújtott pályázat csak ebben az esetben fogadható el.
 • szakmai önéletrajz,
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, nem számítógéppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatok nem fogadhatóak el.

Adatvédelmi tájékoztató itt érhető el.

A pályázatokat

 • a karokon dolgozó munkatársak (Dékán a munkáltató) a kari Erasmus+ koordinátornak adják le. (BTK: Kérjük egyeztessen intézeti/tanszék főkordinátorával! A BTK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája az intézetek által rangsorolt pályázatokat fogadja.)
 • a központi egységeknél dolgozó (Kancellár, Oktatási Igazgató, Rektor/Rektorhelyettes stb. a munkáltató) munkatársak Kovács Adél részére adják le az erasmus.staff@dep.elte.hu címen. A pályázati űrlapot elektronikus aláírással (I.) vagy e-mailes hitelesítéssel (II.) kérjük ellátni:
  • I. Amennyiben a közvetlen munkahelyi vezető rendelkezik elektronikus aláírással: A pályázó elektronikus aláírásával (ha rendelkezik ilyennel), vagy ügyfélkapu segítségével (magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes) hitelesíti a dokumentumot. Közvetlen munkahelyi vezetője elektronikus aláírásával látja el a dokumentumot.
  • II. Amennyiben a közvetlen munkahelyi vezető nem rendelkezik elektronikus aláírással: A pályázó hivatalos ELTE e-mail címéről megküldi a kitöltött, word formátumú űrlapot közvetlen munkahelyi vezetőjének, ezáltal hitelesítve a dokumentumot. Közvetlen munkahelyi vezetője válasz e-mailben, hasonló módon nyilatkozik a pályázat támogatásáról. Pályázat benyújtásakor kérjük a teljes levelezést (pályázó és közvetlen munkahelyi vezető nyilatkozata), valamint a word formátumú űrlapot továbbítani.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari Erasmus+ koordinátorok állnak rendelkezésükre, központi egységeknél dolgozó munkatársak esetén pedig Kovács Adélt (erasmus.staff@dep.elte.hu) tudják keresni.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatot a kari Erasmus koordinátorhoz, a központi szervezeti egységek esetében Kovács Adélhoz kell benyújtani 2024. március 27-től 2024. április 26. éjfélig, illetve a kar által (honlapon/felhívásban stb.) esetlegesen közzétett, ettől eltérő határidőig.

A benyújtott pályázatok elbírálása

a) A karokon dolgozó munkatársak által benyújtott pályázatok esetében:

 • A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kari Bíráló Bizottság (KBB) szakmai és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB annak a munkatársnak a pályázatát részesíti előnyben, aki korábban nem vett részt az Erasmus+ programban, azonban a korábbi részvétel nem kizáró ok az újabb mobilitás elnyerésénél.
 • A munkatársi rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg.

b) A központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében

 • A Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére a központi egységeknél dolgozó munkatársak pályázatait összefoglaló előterjesztést az intézményi Erasmus+ koordinátor készíti el, melyet a nemzetközi rektorhelyettes hagy jóvá.
 • A rangsor a pályázati felhívásban található bírálati szempontok, illetve az ELTE Intézményi fejlesztési tervében foglalt nemzetköziesítési törekvések figyelembevételével kerül előterjesztésre.

A támogatott pályázatokról szóló végső döntést a HOMB hozza meg a bírálati szempontok alapján, az adott évre vonatkozó költségkeretek figyelembevételével.

Az elbírálás során figyelembe vett szempontokat lásd a részletes pályázati felhívásban.

Eredményhirdetés, jogorvoslat

A pályázatok eredményéről a HOMB határozata alapján Kovács Adél (erasmus.staff@dep.elte.hu) értesíti a pályázókat, a döntést követő legkésőbb 15 munkanapon belül.

A bírálat várható ideje: 2024. május vége.

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a KBB elnökénél, a központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében a felterjesztést aláíró illetékes vezetőnél az értesítést követő 15 munkanapon belül, írásban van lehetőség.

Figyelem! Szerződéskötésre csak a HOMB döntés után van lehetőség (május vége), így a júniusi és júliusi mobilitások esetében előfordulhat, hogy a kiutazást elő kell finanszíroznia.

Felhívjuk a munkatársak figyelmét, hogy nyertes mobilitását minden esetben az ösztöndíjas program megkezdése előtt kell adminisztrálnia az itt elérhető módon. Utólagosan adminisztrált utazások finanszírozása még nyertes pályázat esetén sem garantált.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány

Pótpályázati felhívás 2023/24

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meghirdeti Erasmus+ nem oktatási célú, oktatókat és kutatókat célzó mobilitási pótpályázatát a 2023/24-es tanév tavaszi félévére.

A pályázat célja, hogy támogassa az ELTE munkatársait/oktatóit/kutatóit külföldi, hosszabb időtartamú mobilitások megvalósításában, melyek közvetlenül segítik elő az ELTE nemzetköziesítési törekvéseit, nemzetközi rangsorokon elfoglalt helyét, az oktatás és kutatás színvonalát és az idegennyelvű kurzuskínálatának fejlesztését.

A részletes pályázati felhívás letölthető itt.

A pályázat keretében a munkatársak/oktatók/kutatók olyan tevékenységekre pályázhatnak, amelyek:

támogatják a munkatársak/oktatók/kutatók szakmai és idegennyelvi kompetenciáinak fejlesztését, az Európai Felsőoktatási Térség felsőoktatási rendszereinek, szakpolitikai környezetének, egyes intézmények működésének megismerését, jó gyakorlatok feltárását. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE képzési portfóliójának és az egyes kurrikulumok nemzetközi dimenziójának erősítéséhez.

közvetlen és mérhető eredménnyel járulnak hozzá az adott tanszék/intézet oktatási és tudományos tevékenységéhez, az oktató/kutató személyes előmeneteléhez, az Egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének javításához.

segítik olyan innovatív/kevésbé használt oktatási módszerek megismerését és elsajátítását, amelyet hétköznapi munkája során ezt követően alkalmaz. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató megszerzett tudását dokumentálja, arról beszámolót készít, amelyet széles körben megoszt (tanszéki/intézeti akár kari szinten). Mobilitása közvetlenül hozzájárul az oktatás minőségének javításához.

támogatják olyan módszerek és jó gyakorlatok megismerését, melyek segítik az oktató/kutató tanszékének/intézetének idegennyelvű képzési portfoliójának fejlesztését. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató vállalja, hogy megszerzett ismereteit széles körben terjeszti, mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE Erasmus+ idegen nyelvű kurzuskatalógusának fejlesztéséhez és/vagy az ELTE idegennyelvű képzési portfóliójának fejlesztéséhez.

A fenti célok elérése érdekében az alábbi munkaformákat/tevékenységeket javasoljuk:

 • szakmai és nyelvi kompetenciafejlesztő képzés
 • árnyékprogram (job shadowing)
 • tanulmányút
 • szakmai együttműködéseket előkészítő vagy azok fenntartását és fejlesztését segítő találkozó
 • terepmunka (field work)

Nem oktatási célú mobilitás esetén konferencia-részvétel nem támogatható! A különböző típusú tevékenységek kombinálhatók egymással, illetve összeköthetők (egyik követi a másikat) a „klasszikus” Erasmus+ oktatói mobilitással is.

Ki pályázhat?

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitásban az ELTE állományában dolgozó főállású vagy félállású egyetemi munkatársai; főállású, félállású vagy óraadó oktatói vehetnek részt. A megbízási szerződéssel dolgozó munkatársak esetében alkalmazandó irányelveket lásd a részletes pályázati felhívásban.

Hova?

Bármely Európai Uniós ország, illetve Norvégia, Izland, Liechtenstein, Törökország, Szerbia és Macedónia bármely releváns intézménye (Egyetem, kutatóközpont, intézet, könyvtár, tréning központ etc.) mely az adott tevékenység megvalósításához megfelelő szakmai felkészültséggel és háttérrel rendelkezik, és az oktatót a pályázatban megadott tevékenységre és időtartamra fogadja. 
A megvalósításhoz nem szükséges intézményközi szerződés az ELTE és a fogadó intézmény között.

Fogadóintézmény kereséshez segítség:

 • Az ELTE kétoldalú szerződésen alapuló partnerintézményeinek listája elérhető az oktatási célú pályázati felhívásnál.
 • Az ELTE emellett több egyetem esetében rendelkezik minden tématerületre szóló (általános) Erasmus+ keretmegállapodással, így a CHARM-EU egyetemi szövetség intézményeivel és a Coimbra Group Student Exchange Network meghatározott intézményeivel is, ezekhez bátorítjuk a kiutazást. A partnerintézmények listája itt található.
 • A partneregyetemek által szervezett, a nemzetközi munkatársak képzését célzó aktuális rendezvények ezen a linken találhatók.

Mennyi időre?

Az Erasmus+ program költségvetési szabályai miatt az ELTE mobilitásonként minimum 2, maximum 5 napot tud támogatni. Amennyiben a pályázó saját költségére tovább maradna a fogadó félnél, azt megteheti (kevert státusz – Erasmus+ ösztöndíjas és zero grant napok), kiutazási dokumentációjában a hosszabb időtartam fog megjelenni, de ösztöndíjat az 5 napon felüli időszakra nem kap. Amennyiben a pályázata szakmailag támogatott hosszabb időszakra, igazoltan lesz távol erre az időszakra (nem a fizetett szabadságkeret  terhére).

A munkatárs pályázatában jelöli meg a mobilitás tervezett időtartamát, melyet pályázatában indokol, és mutatja be, hogy az időtartam alatt milyen tevékenységet tervez elvégezni.

A mobilitásokat 2024. február 1-től 2024. szeptember 30-ig lehet megvalósítani.

Mit tartalmaz a támogatás?

A programban részt vevők pénzügyi támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ. Két részből áll: napidíj (ösztöndíj)+útiköltség támogatás (általány díj)

 • Az Erasmus+ támogatás ösztöndíj, melynek értelmében a kiutazást a munkatárs önálló szervezésben valósítja meg, azaz nincs közbeszerzés.
 • Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kinttartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához. 
 • Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi.
 • Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kinttartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra nem jogosult! Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.

A küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén a nyertes pályázó kiegészítő támogatásban részesülhet. Zöld utazási formának minősül a vonat, a busz, a telekocsi, a kerékpár vagy egyéb fenntartható eszköz – a hajó és repülőgép nem. Autóval történő utazás csak autómegosztás esetén támogatható. (Pl. carsharing szolgáltatással való kiutazás, vagy legalább 2 ösztöndíjas kiutazása egy autóban stb.) Amennyiben az ösztöndíjast kizárólag hozzátartozója, barátja kíséri ki, az nem minősül zöld utazásnak!

A zöld utazási támogatás csak akkor adható, ha az utazás legnagyobb része fenntartható eszközzel történik, azaz ha a kiutazó a fogadó országba vagy annak környező országába zöld módon utazik. Máltába utazás esetén például, ha a kiutazó Dél-Olaszországig fenntartható eszközzel közlekedik, és onnantól hajóval folytatja útját, az zöld utazásnak minősül. Ha viszont pl. egy franciaországi mobilitás esetén a kiutazó repülővel utazik Párizsba, és onnan zöld módon (pl. vonat, busz) folytatja útját Rennes-ig, az nem minősül zöld utazásnak.

A nyertes pályázónak a kiutazási dokumentáció elkészítésekor szükséges nyilatkoznia az utazás formájáról, kiegészítő támogatás ezt követően nyújtható. A kiegészítő támogatásban részesült munkatárs a mobilitás zárásakor a megvalósult utazás zöld formáját köteles igazolni, ezért kérjük, fokozottan ügyeljenek az utazási dokumentáció megőrzésére. Az elszámolás módja a nyertes pályázók honlapfelületén, a hazatérés utáni teendőknél található.

A kiegészítő támogatás az alábbiak szerint alakul:

 • A nyertes pályázó részére irányonként további 1-1 (összesen 2) utazási nap nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén összesen 1 utazási nap nyújtható.
 • Ezen kívül az utazási támogatás összege oda-vissza zöld utazási forma esetén, 100-3999 km közötti távolságokra magasabb (ld. táblázat).

Az egyes országokban érvényes ösztöndíjak összege, valamint az utazási támogatás mértéke megegyezik a "klasszikus" oktatói mobilitások támogatási összegével. (megtekinthető ezen a linken vagy a részletes pályázati felhívásban)

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg pályázók kiegészítő támogatásra pályázhatnak.

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be az, aki

 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • főállású munkatársa; illetve főállású, félállású vagy óraadó oktatója a felsőoktatási intézménynek* ;
 • a megadott pályázati határidőn belül a felhívási feltételeknek megfelelő pályázatot nyújt be, és pozitív elbírálás esetén vállalja a tevékenység megvalósítását;
 • vállal ELTE-t népszerűsítő promóciós és információgyűjtési tevékenységet mobilitása során. (nem kizáró feltétel).
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).
 • *Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók/munkatársak esetében: a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként a munkatársnak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.

Hogyan kell benyújtani a pályázatot? 

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok leadásával lehetséges:

 • elektronikusan kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt),
  • A pályázati űrlapban kérjük napra pontos tervezett kezdő- és záródátum feltüntetését, illetve megjegyzésképpen annak feltüntetését is, hogy ez a dátum indikatív, változhat-e.
 • partneregyetem/fogadó intézmény „fogadólevele” (sablon dokumentum erre nincs), mely tartalmazza 
  • a partneregyetem/fogadó fél nevét, 
  • a tervezett tevékenység leírását, 
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, illetve egy visszaigazoló e-mail is elfogadható, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét),
  • Figyelem! Fogadólevél hiányában indokolt esetben (pl. ha az adott programra jelentkezés eredménye csak a pályázati időszak után várható) a pályázat feltételesen támogatható, a nyertes pályázat feltétele a fogadólevél bemutatása. Kérjük ennek indoklását feltüntetni a pályázati űrlapban, fogadólevél nélkül benyújtott pályázat csak ebben az esetben fogadható el.
 • szakmai önéletrajz,
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, nem számítógéppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatok nem fogadhatóak el.

Adatvédelmi tájékoztató itt érhető el.

A pályázatokat

 • a karokon dolgozó munkatársak (Dékán a munkáltató) a kari Erasmus+ koordinátornak adják le. (BTK: Kérjük egyeztessen intézeti/tanszék főkordinátorával! A BTK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája az intézetek által rangsorolt pályázatokat fogadja.)
 • a központi egységeknél dolgozó (Kancellár, Oktatási Igazgató, Rektor/Rektorhelyettes stb. a munkáltató) munkatársak Kovács Adél részére adják le az erasmus.staff@dep.elte.hu címen. A pályázati űrlapot elektronikus aláírással (I.) vagy e-mailes hitelesítéssel (II.) kérjük ellátni:
  • I. Amennyiben a közvetlen munkahelyi vezető rendelkezik elektronikus aláírással: A pályázó elektronikus aláírásával (ha rendelkezik ilyennel), vagy ügyfélkapu segítségével (magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes) hitelesíti a dokumentumot. Közvetlen munkahelyi vezetője elektronikus aláírásával látja el a dokumentumot.
  • II. Amennyiben a közvetlen munkahelyi vezető nem rendelkezik elektronikus aláírással: A pályázó hivatalos ELTE e-mail címéről megküldi a kitöltött, word formátumú űrlapot közvetlen munkahelyi vezetőjének, ezáltal hitelesítve a dokumentumot. Közvetlen munkahelyi vezetője válasz e-mailben, hasonló módon nyilatkozik a pályázat támogatásáról. Pályázat benyújtásakor kérjük a teljes levelezést (pályázó és közvetlen munkahelyi vezető nyilatkozata), valamint a word formátumú űrlapot továbbítani.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari Erasmus+ koordinátorok állnak rendelkezésükre, központi egységeknél dolgozó munkatársak esetén pedig Kovács Adélt (erasmus.staff@dep.elte.hu) tudják keresni.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatot a kari Erasmus koordinátorhoz, a központi szervezeti egységek esetében Kovács Adélhoz kell benyújtani 2023. szeptember 15-től – október 25-ig, illetve a kar által (honlapon/felhívásban stb.) esetlegesen közzétett, ettől eltérő határidőig.

A benyújtott pályázatok elbírálása

a) A karokon dolgozó munkatársak által benyújtott pályázatok esetében:

 • A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kari Bíráló Bizottság (KBB) szakmai és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB annak a munkatársnak a pályázatát részesíti előnyben, aki korábban nem vett részt az Erasmus+ programban, azonban a korábbi részvétel nem kizáró ok az újabb mobilitás elnyerésénél.
 • A munkatársi rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg.

b) A központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében

 • A Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére a központi egységeknél dolgozó munkatársak pályázatait összefoglaló előterjesztést az intézményi Erasmus+ koordinátor készíti el, melyet a nemzetközi rektorhelyettes hagy jóvá.
 • A rangsor a pályázati felhívásban található bírálati szempontok, illetve az ELTE Intézményi fejlesztési tervében foglalt nemzetköziesítési törekvések figyelembevételével kerül előterjesztésre.

A támogatott pályázatokról szóló végső döntést a HOMB hozza meg a bírálati szempontok alapján, az adott évre vonatkozó költségkeretek figyelembevételével.

Az elbírálás során figyelembe vett szempontokat lásd a részletes pályázati felhívásban.

Eredményhirdetés, jogorvoslat

A pályázatok eredményéről a HOMB határozata alapján Kovács Adél (erasmus.staff@dep.elte.hu) értesíti a pályázókat, a döntést követő legkésőbb 15 munkanapon belül.

A bírálat várható ideje: 2023. november vége

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a KBB elnökénél, a központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében a felterjesztést aláíró illetékes vezetőnél az értesítést követő 15 munkanapon belül, írásban van lehetőség.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Főpályázati felhívás 2023/24

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meghirdeti Erasmus+ nem oktatási célú, oktatókat és kutatókat célzó mobilitási pályázatát a 2023/24-es tanévre.

A pályázat célja, hogy támogassa az ELTE munkatársait/oktatóit/kutatóit külföldi, hosszabb időtartamú mobilitások megvalósításában, melyek közvetlenül segítik elő az ELTE nemeztköziesítési törekvéseit, nemzetközi rangsorokon elfoglalt helyét, az oktatás és kutatás színvonalát és az idegennyelvű kurzuskínálatának fejlesztését.

A részletes pályázati felhívás letölthető itt.

A pályázat keretében a munkatársak/oktatók/kutatók olyan tevékenységekre pályázhatnak, amelyek:

támogatják a munkatársak/oktatók/kutatók szakmai és idegennyelvi kompetenciáinak fejlesztését, az Európai Felsőoktatási Térség felsőoktatási rendszereinek, szakpolitikai környezetének, egyes intézmények működésének megismerését, jó gyakorlatok feltárását. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE képzési portfóliójának és az egyes kurrikulumok nemzetközi dimenziójának erősítéséhez.

közvetlen és mérhető eredménnyel járulnak hozzá az adott tanszék/intézet oktatási és tudományos tevékenységéhez, az oktató/kutató személyes előmeneteléhez, az Egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének javításához.

segítik olyan innovatív/kevésbé használt oktatási módszerek megismerését és elsajátítását, amelyet hétköznapi munkája során ezt követően alkalmaz. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató megszerzett tudását dokumentálja, arról beszámolót készít, amelyet széles körben megoszt (tanszéki/intézeti akár kari szinten). Mobilitása közvetlenül hozzájárul az oktatás minőségének javításához.

támogatják olyan módszerek és jó gyakorlatok megismerését, melyek segítik az oktató/kutató tanszékének/intézetének idegennyelvű képzési portfoliójának fejlesztését. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató vállalja, hogy megszerzett ismereteit széles körben terjeszti, mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE Erasmus+ idegen nyelvű kurzuskatalógusának fejlesztéséhez és/vagy az ELTE idegennyelvű képzési portfóliójának fejlesztéséhez.

A fenti célok elérése érdekében az alábbi munkaformákat/tevékenységeket javasoljuk:

 • szakmai és nyelvi kompetenciafejlesztő képzés
 • árnyékprogram (job shadowing)
 • tanulmányút
 • szakmai együttműködéseket előkészítő vagy azok fenntartását és fejlesztését segítő találkozó
 • terepmunka (field work)

Nem oktatási célú mobilitás esetén konferencia-részvétel nem támogatható! A különböző típusú tevékenységek kombinálhatók egymással, illetve összeköthetők (egyik követi a másikat) a „klasszikus” Erasmus+ oktatói mobilitással is.

Ki pályázhat?

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitásban az ELTE állományában dolgozó főállású vagy félállású egyetemi munkatársai; főállású, félállású vagy óraadó oktatói vehetnek részt. A megbízási szerződéssel dolgozó munkatársak esetében alkalmazandó irányelveket lásd a részletes pályázati felhívásban.

Hova?

Bármely Európai Uniós ország, illetve Norvégia, Izland, Liechtenstein, Törökország, Szerbia és Macedónia bármely releváns intézménye (Egyetem, kutatóközpont, intézet, könyvtár, tréning központ etc.) mely az adott tevékenység megvalósításához megfelelő szakmai felkészültséggel és háttérrel rendelkezik, és az oktatót a pályázatban megadott tevékenységre és időtartamra fogadja. 
A megvalósításhoz nem szükséges intézményközi szerződés az ELTE és a fogadó intézmény között.

Fogadóintézmény kereséshez segítség:

 • Az ELTE kétoldalú szerződésen alapuló partnerintézményeinek listája elérhető az oktatási célú pályázati felhívásnál.
 • Az ELTE emellett több egyetem esetében rendelkezik minden tématerületre szóló (általános) Erasmus+ keretmegállapodással, így a CHARM-EU egyetemi szövetség intézményeivel és a Coimbra Group Student Exchange Network meghatározott intézményeivel is, ezekhez bátorítjuk a kiutazást. A partnerintézmények listája itt található.
 • A partneregyetemek által szervezett, a nemzetközi munkatársak képzését célzó aktuális rendezvények ezen a linken találhatók.

Mennyi időre?

Az Erasmus+ program költségvetési szabályai miatt az ELTE várhatóan mobilitásonként minimum 2, maximum 5 napot tud támogatni. Amennyiben a pályázó saját költségére tovább maradna a fogadó félnél, azt megteheti (kevert státusz – Erasmus+ ösztöndíjas és zero grant napok), kiutazási dokumentációjában a hosszabb időtartam fog megjelenni, de ösztöndíjat az 5 napon felüli időszakra nem kap. Amennyiben a pályázata szakmailag támogatott hosszabb időszakra, igazoltan lesz távol erre az időszakra (nem a fizetett szabadságkeret  terhére).

A munkatárs pályázatában jelöli meg a mobilitás tervezett időtartamát, melyet pályázatában indokol, és mutatja be, hogy az időtartam alatt milyen tevékenységet tervez elvégezni.

A mobilitásokat 2023. június 1-től 2024. szeptember 30-ig lehet megvalósítani.

Mit tartalmaz a támogatás?

A programban részt vevők pénzügyi támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ. Két részből áll: napidíj (ösztöndíj)+útiköltség támogatás (általány díj)

 • Az Erasmus+ támogatás ösztöndíj, melynek értelmében a kiutazást a munkatárs önálló szervezésben valósítja meg, azaz nincs közbeszerzés.
 • Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kinttartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához. 
 • Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi.
 • Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kinttartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra nem jogosult! Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.

A küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén a nyertes pályázó kiegészítő támogatásban részesülhet. Zöld utazási formának minősül a vonat, a busz, a telekocsi, a kerékpár vagy egyéb fenntartható eszköz – a hajó és repülőgép nem. Autóval történő utazás csak autómegosztás esetén támogatható. (Pl. carsharing szolgáltatással való kiutazás, vagy legalább 2 ösztöndíjas kiutazása egy autóban stb.) Amennyiben az ösztöndíjast kizárólag hozzátartozója, barátja kíséri ki, az nem minősül zöld utazásnak!

A zöld utazási támogatás csak akkor adható, ha az utazás legnagyobb része fenntartható eszközzel történik, azaz ha a kiutazó a fogadó országba vagy annak környező országába zöld módon utazik. Máltába utazás esetén például, ha a kiutazó Dél-Olaszországig fenntartható eszközzel közlekedik, és onnantól hajóval folytatja útját, az zöld utazásnak minősül. Ha viszont pl. egy franciaországi mobilitás esetén a kiutazó repülővel utazik Párizsba, és onnan zöld módon (pl. vonat, busz) folytatja útját Rennes-ig, az nem minősül zöld utazásnak.

A nyertes pályázónak a kiutazási dokumentáció elkészítésekor szükséges nyilatkoznia az utazás formájáról, kiegészítő támogatás ezt követően nyújtható. A kiegészítő támogatásban részesült munkatárs a mobilitás zárásakor a megvalósult utazás zöld formáját köteles igazolni, ezért kérjük, fokozottan ügyeljenek az utazási dokumentáció megőrzésére. Az elszámolás módja a nyertes pályázók honlapfelületén, a hazatérés utáni teendőknél található.

A kiegészítő támogatás az alábbiak szerint alakul:

 • A nyertes pályázó részére irányonként további 1-1 (összesen 2) utazási nap nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén összesen 1 utazási nap nyújtható.
 • Ezen kívül az utazási támogatás összege oda-vissza zöld utazási forma esetén, 100-3999 km közötti távolságokra magasabb (ld. táblázat).

Az egyes országokban érvényes ösztöndíjak összege, valamint az utazási támogatás mértéke megegyezik a "klasszikus" oktatói mobilitások támogatási összegével. (megtekinthető ezen a linken vagy a részletes pályázati felhívásban)

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg pályázók kiegészítő támogatásra pályázhatnak. A 2023/24-es tanévre vonatkozó pályázati felhívás 2023. nyár elején várható.

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be az, aki

 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • főállású munkatársa; illetve főállású, félállású vagy óraadó oktatója a felsőoktatási intézménynek* ;
 • a megadott pályázati határidőn belül a felhívási feltételeknek megfelelő pályázatot nyújt be, és pozitív elbírálás esetén vállalja a tevékenység megvalósítását;
 • vállal ELTE-t népszerűsítő promóciós és információgyűjtési tevékenységet mobilitása során. (nem kizáró feltétel).
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).
 • *Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók/munkatársak esetében: a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként a munkatársnak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.

Hogyan kell benyújtani a pályázatot? 

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok leadásával lehetséges:

 • elektronikusan kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt),
  • A pályázati űrlapban kérjük napra pontos tervezett kezdő- és záródátum feltüntetését, illetve megjegyzésképpen annak feltüntetését is, hogy ez a dátum indikatív, változhat-e.
 • partneregyetem/fogadó intézmény „fogadólevele” (sablon dokumentum erre nincs), mely tartalmazza 
  • a partneregyetem/fogadó fél nevét, 
  • a tervezett tevékenység leírását, 
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, illetve egy visszaigazoló e-mail is elfogadható, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét),
  • Figyelem! Fogadólevél hiányában indokolt esetben (pl. ha az adott programra jelentkezés eredménye csak a pályázati időszak után várható) a pályázat feltételesen támogatható, a nyertes pályázat feltétele a fogadólevél bemutatása. Kérjük ennek indoklását feltüntetni a pályázati űrlapban, fogadólevél nélkül benyújtott pályázat csak ebben az esetben fogadható el.
 • szakmai önéletrajz,
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, nem számítógéppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatok nem fogadhatóak el.

Adatvédelmi tájékoztató itt érhető el.

A pályázatokat

 • a karokon dolgozó munkatársak (Dékán a munkáltató) a kari Erasmus+ koordinátornak adják le. (BTK: Kérjük egyeztessen intézeti/tanszék főkordinátorával! A BTK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája az intézetek által rangsorolt pályázatokat fogadja.)
 • a központi egységeknél dolgozó (Kancellár, Oktatási Igazgató, Rektor/Rektorhelyettes stb. a munkáltató) munkatársak Kovács Adél részére adják le az erasmus.staff@dep.elte.hu címen. A pályázati űrlapot elektronikus aláírással (I.) vagy e-mailes hitelesítéssel (II.) kérjük ellátni:
  • I. Amennyiben a közvetlen munkahelyi vezető rendelkezik elektronikus aláírással: A pályázó elektronikus aláírásával (ha rendelkezik ilyennel), vagy ügyfélkapu segítségével (magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes) hitelesíti a dokumentumot. Közvetlen munkahelyi vezetője elektronikus aláírásával látja el a dokumentumot.
  • II. Amennyiben a közvetlen munkahelyi vezető nem rendelkezik elektronikus aláírással: A pályázó hivatalos ELTE e-mail címéről megküldi a kitöltött, word formátumú űrlapot közvetlen munkahelyi vezetőjének, ezáltal hitelesítve a dokumentumot. Közvetlen munkahelyi vezetője válasz e-mailben, hasonló módon nyilatkozik a pályázat támogatásáról. Pályázat benyújtásakor kérjük a teljes levelezést (pályázó és közvetlen munkahelyi vezető nyilatkozata), valamint a word formátumú űrlapot továbbítani.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari Erasmus+ koordinátorok állnak rendelkezésükre, központi egységeknél dolgozó munkatársak esetén pedig Kovács Adélt (erasmus.staff@dep.elte.hu) tudják keresni.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatot a kari Erasmus koordinátorhoz, a központi szervezeti egységek esetében Kovács Adélhoz kell benyújtani 2023. március 16-tól – április 20-ig, illetve a kar által (honlapon/felhívásban stb.) esetlegesen közzétett, ettől eltérő határidőig.

A benyújtott pályázatok elbírálása

a) A karokon dolgozó munkatársak által benyújtott pályázatok esetében:

 • A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kari Bíráló Bizottság (KBB) szakmai és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB annak a munkatársnak a pályázatát részesíti előnyben, aki korábban nem vett részt az Erasmus+ programban, azonban a korábbi részvétel nem kizáró ok az újabb mobilitás elnyerésénél.
 • A munkatársi rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg.

b) A központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében

 • A Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére a központi egységeknél dolgozó munkatársak pályázatait összefoglaló előterjesztést az intézményi Erasmus+ koordinátor készíti el, melyet a nemzetközi rektorhelyettes hagy jóvá.
 • A rangsor a pályázati felhívásban található bírálati szempontok, illetve az ELTE Intézményi fejlesztési tervében foglalt nemzetköziesítési törekvések figyelembevételével kerül előterjesztésre.

A támogatott pályázatokról szóló végső döntést a HOMB hozza meg a bírálati szempontok alapján, az adott évre vonatkozó költségkeretek figyelembevételével.

Az elbírálás során figyelembe vett szempontokat lásd a részletes pályázati felhívásban.

Eredményhirdetés, jogorvoslat

A pályázatok eredményéről a HOMB határozata alapján Kovács Adél (erasmus.staff@dep.elte.hu) értesíti a pályázókat, a döntést követő legkésőbb 15 munkanapon belül.

A bírálat várható ideje: 2023. május vége

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a KBB elnökénél, a központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében a felterjesztést aláíró illetékes vezetőnél az értesítést követő 15 munkanapon belül, írásban van lehetőség.

Figyelem! Előfordulhat, hogy a szerződéskötés (adminisztratív okokból) június-júliusban még nem lehetséges, ezért az erre az időszakra tervezett mobilitások utólagosan kerülhetnek finanszírozásra.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pótpályázati felhívás 2022/23

*KORONAVÍRUS ERASMUS+ MOBILITÁS*

Tisztelt Munkatárs!

A koronavírussal összefüggő, az Erasmus+ munkatársi mobilitásokat érintő, jelenleg érvényes változásokról a következő felületen informálódhat: Koronavírus (COVID-19) információk

Üdvözlettel:

Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya

(2021.06.30.)


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meghirdeti Erasmus+ nem oktatási célú, oktatókat és kutatókat célzó mobilitási pályázatát a 2022/23-as tanév tavaszi félévére.

A pályázat célja, hogy támogassa az ELTE munkatársait/oktatóit/kutatóit külföldi, hosszabb időtartamú mobilitások megvalósításában, melyek közvetlenül segítik elő az ELTE nemeztköziesítési törekvéseit, nemzetközi rangsorokon elfoglalt helyét, az oktatás és kutatás színvonalát és az idegennyelvű kurzuskínálatának fejlesztését. 
A részletes pályázati felhívás letölthető itt.

A pályázat keretében a munkatársak/oktatók/kutatók olyan tevékenységekre pályázhatnak, amelyek:

támogatják a munkatársak/oktatók/kutatók szakmai és idegennyelvi kompetenciáinak fejlesztését, az Európai Felsőoktatási Térség felsőoktatási rendszereinek, szakpolitikai környezetének, egyes intézmények működésének megismerését, jó gyakorlatok feltárását. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE képzési portfóliójának és az egyes kurrikulumok nemzetközi dimenziójának erősítéséhez.

közvetlen és mérhető eredménnyel járulnak hozzá az adott tanszék/intézet oktatási és tudományos tevékenységéhez, az oktató/kutató személyes előmeneteléhez, az Egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének javításához.

segítik olyan innovatív/kevésbé használt oktatási módszerek megismerését és elsajátítását, amelyet hétköznapi munkája során ezt követően alkalmaz. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató megszerzett tudását dokumentálja, arról beszámolót készít, amelyet széles körben megoszt (tanszéki/intézeti akár kari szinten). Mobilitása közvetlenül hozzájárul az oktatás minőségének javításához.

támogatják olyan módszerek és jó gyakorlatok megismerését, melyek segítik az oktató/kutató tanszékének/intézetének idegennyelvű képzési portfoliójának fejlesztését. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató vállalja, hogy megszerzett ismereteit széles körben terjeszti, mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE Erasmus+ idegen nyelvű kurzuskatalógusának fejlesztéséhez és/vagy az ELTE idegennyelvű képzési portfóliójának fejlesztéséhez.

A fenti célok elérése érdekében az alábbi munkaformákat/tevékenységeket javasoljuk:

 • szakmai és nyelvi kompetenciafejlesztő képzés
 • árnyékprogram (job shadowing)
 • tanulmányút
 • szakmai együttműködéseket előkészítő vagy azok fenntartását és fejlesztését segítő találkozó
 • terepmunka (field work)

A különböző típusú tevékenységek kombinálhatók egymással, illetve összeköthetők (egyik követi a másikat) a „klasszikus” Erasmus+ oktatói mobilitással is.

Ki pályázhat?

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitásban az ELTE állományában dolgozó főállású munkatársai; főállású, félállású vagy óraadó oktatói vehetnek részt. A megbízási szerződéssel dolgozó munkatársak esetében alkalmazandó irányelveket lásd a részletes pályázati felhívásban.

Hova?

Bármely Európai Uniós ország, illetve Norvégia, Izland, Liechtenstein, Törökország, Szerbia és Macedónia bármely releváns intézménye (Egyetem, kutatóközpont, intézet, könyvtár, tréning központ etc.) mely az adott tevékenység megvalósításához megfelelő szakmai felkészültséggel és háttérrel rendelkezik, és az oktatót a pályázatban megadott tevékenységre és időtartamra fogadja. 
A megvalósításhoz nem szükséges intézményközi szerződés az ELTE és a fogadó intézmény között.

Figyelem! Jelen pályázati fordulóban az Egyesült Királyságba nem pályázható Erasmus+ mobilitás! Külön pályázati felhívás hamarosan elérhető lesz az ELTE honlapján.

Mennyi időre?

A mobilitás minimum időtartama 2 nap, maximum időtartama 60 nap. Az ELTE várhatóan az első fordulóban 14 napnyi mobilitást tud támogatni, de ettől függetlenül a mobilitás időtartama lehet hosszabb.
A munkatárs pályázatában jelöli meg a mobilitás tervezett időtartamát, melyet pályázatában indokol, és bemutatja be, hogy az időtartam alatt milyen tevékenységet tervez elvégezni. A mobilitásokat 2023. február 1-től 2023. szeptember 30-ig lehet megvalósítani.

Mit tartalmaz a támogatás?

A programban részt vevők pénzügyi támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ. Két részből áll: napidíj (ösztöndíj)+útiköltség támogatás (általány díj)

 • Az Erasmus+ támogatás ösztöndíj, melynek értelmében a kiutazást a munkatárs önálló szervezésben valósítja meg, azaz nincs közbeszerzés.
 • Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kinttartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához. 
 • Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi.
 • Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kinttartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra nem jogosult! Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.

2022-től a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén a nyertes pályázó kiegészítő támogatásban részesülhet. Frissítve: 2022.10.10., a Tempus Közalapítvány 2022. szeptember 23-i módosított útmutatója alapján. A beérkező igényeket az ENPO munkatársai felmenő rendszerben, 2022. október 10-től ennek megfelelően kezelik.

Zöld utazási formának minősül a vonat, a busz, a telekocsi, a kerékpár vagy egyéb fenntartható eszköz – a hajó és repülőgép nem. Autóval történő utazás csak abban az esetben támogatható, ha legalább 2 ösztöndíjas összefog, és a fenntarthatóbb utazás érdekében tudatosan választják a carsharing (közös autóval utazás) megoldást. A zöld utazási támogatás csak akkor adható, ha az utazás legnagyobb része fenntartható eszközzel történik, azaz ha a munkatárs a fogadó országba vagy annak környező országába zöld módon utazik. Máltába utazás esetén például, ha a kiutazó Dél-Olaszországig fenntartható eszközzel közlekedik, és onnantól hajóval folytatja útját, az zöld utazásnak minősül. Ha viszont pl. egy franciaországi mobilitás esetén a kiutazó repülővel utazik Párizsba, és onnan zöld módon (pl. vonat, busz) folytatja útját Rennes-ig, az nem minősül zöld utazásnak.

A nyertes pályázónak a kiutazási dokumentáció elkészítésekor szükséges nyilatkoznia az utazás formájáról, kiegészítő támogatás ezt követően nyújtható. A kiegészítő támogatásban részesült munkatárs a mobilitás zárásakor a megvalósult utazás zöld formáját köteles igazolni, ezért kérjük, fokozottan ügyeljenek az utazási dokumentáció megőrzésére. A kiegészítő támogatás az alábbiak szerint alakul:

Ha a küldő és a fogadó intézmény közötti távolság

 • 1000 km alatti: a nyertes pályázó részére további 1-1 utazási nap nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén 1 utazási nap nyújtható.
 • 1000 km, vagy afeletti: a nyertes pályázó részére további 2-2 utazási nap nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén 2 utazási nap nyújtható.

Ezen kívül az utazási támogatás összege zöld utazási forma esetén, 100-3999 km közötti távolságokra magasabb (ld. táblázat), abban az esetben, ha oda-vissza zöld formában történik az utazás.

Az egyes országokban érvényes ösztöndíjak összege, valamint az utazási támogatás mértéke megegyezik a "klasszikus" oktatói mobilitások támogatási összegével. (megtekinthető ezen a linken vagy a részletes pályázati felhívásban)

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be az, aki

 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • főállású munkatársa; illetve főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek* ;
 • a megadott pályázati határidőn belül a felhívási feltételeknek megfelelő pályázatot nyújt be, és pozitív elbírálás esetén vállalja a tevékenység megvalósítását;
 • vállal ELTE-t népszerűsítő promóciós és információgyűjtési tevékenységet mobilitása során. (nem kizáró feltétel).
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).
 • *Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók/munkatársak esetében: a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként a munkatársnak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.

Hogyan kell benyújtani a pályázatot? 

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok leadásával lehetséges:

 • kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt),
 • meghívólevél (a fogadó intézményben kiadott formában, amely lehet nem formalizált e-mailváltás is, amelyből a partner fogadószándéka és a mobilitás tervezett időpontja kiderül)
 • szakmai önéletrajz,
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, nem számítógéppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatok nem fogadhatóak el. 

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg pályázók kiegészítő támogatásra pályázhatnak. A 2022/23-as tanév tavaszi félévére vonatkozó pályázati felhíváshoz tartozó határidők: 2022. október 28. (12:00) vagy 2023. január 20. (12:00)

A pályázatokat

 • a karokon dolgozó munkatársak (Dékán a munkáltató) a kari Erasmus+ koordinátornak adják le. (BTK: Kérjük egyeztessen intézeti/tanszék főkordinátorával! A BTK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája az intézetek által rangsorolt pályázatokat fogadja.)
 • a központi egységeknél dolgozó (Kancellár, Oktatási Igazgató, Rektor/Rektorhelyettes stb. a munkáltató) munkatársak Kovács Adél részére adják le az erasmus.staff@dep.elte.hu címen. A pályázati űrlapot elektronikus aláírással (I.) vagy e-mailes hitelesítéssel (II.) kérjük ellátni:
  • I. Amennyiben a közvetlen munkahelyi vezető rendelkezik elektronikus aláírással: A pályázó elektronikus aláírásával (ha rendelkezik ilyennel), vagy ügyfélkapu segítségével (magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes) hitelesíti a dokumentumot. Közvetlen munkahelyi vezetője elektronikus aláírásával látja el a dokumentumot.
  • II. Amennyiben a közvetlen munkahelyi vezető nem rendelkezik elektronikus aláírással: A pályázó hivatalos ELTE e-mail címéről megküldi a kitöltött, word formátumú űrlapot közvetlen munkahelyi vezetőjének, ezáltal hitelesítve a dokumentumot. Közvetlen munkahelyi vezetője válasz e-mailben, hasonló módon nyilatkozik a pályázat támogatásáról. Pályázat benyújtásakor kérjük a teljes levelezést (pályázó és közvetlen munkahelyi vezető nyilatkozata), valamint a word formátumú űrlapot továbbítani.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari Erasmus+ koordinátorok állnak rendelkezésükre, központi egységeknél dolgozó munkatársak esetén pedig Kovács Adélt (erasmus.staff@dep.elte.hu) tudják keresni.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatot a kari Erasmus koordinátorhoz, a központi szervezeti egységek esetében Kovács Adélhoz kell benyújtani 2022. szeptember 16 – október 28-ig, illetve a kar által (honlapon/felhívásban stb.) esetlegesen közzétett, ettől eltérő határidőig.

A benyújtott pályázatok elbírálása

a) A karokon dolgozó munkatársak által benyújtott pályázatok esetében:

 • A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kari Bíráló Bizottság (KBB) szakmai és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB annak a munkatársnak a pályázatát részesíti előnyben, aki korábban nem vett részt az Erasmus+ programban, azonban a korábbi részvétel nem kizáró ok az újabb mobilitás elnyerésénél.
 • A munkatársi rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg.

b) A központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében

 • A Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére a központi egységeknél dolgozó munkatársak pályázatait összefoglaló előterjesztést az intézményi Erasmus+ koordinátor készíti el, melyet a nemzetközi rektorhelyettes hagy jóvá.
 • A rangsor a pályázati felhívásban található bírálati szempontok, illetve az ELTE Intézményi fejlesztési tervében foglalt nemzetköziesítési törekvések figyelembevételével kerül előterjesztésre.

Az elbírálás során figyelembe vett szempontokat lásd a részletes pályázati felhívásban.

Eredményhirdetés, jogorvoslat

A pályázatok eredményéről a HOMB határozata alapján Kovács Adél (erasmus.staff@dep.elte.hu) értesíti a pályázókat, a döntést követő legkésőbb 15 munkanapon belül.

A bírálat várható ideje: 2022. december

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a KBB elnökénél, a központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében a felterjesztést aláíró illetékes vezetőnél az értesítést követő 15 munkanapon belül, írásban van lehetőség.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Főpályázati felhívás 2022/23

*KORONAVÍRUS ERASMUS+ MOBILITÁS*

Tisztelt Munkatárs!

A koronavírussal összefüggő, az Erasmus+ munkatársi mobilitásokat érintő, jelenleg érvényes változásokról a következő felületen informálódhat: Koronavírus (COVID-19) információk

Üdvözlettel:

Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya

(2021.06.30.)


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meghirdeti Erasmus+ nem oktatási célú, oktatókat ás kutatókat célzó mobilitási pályázatát a 2022/23-as tanévre.

A pályázat célja, hogy támogassa az ELTE munkatársait/oktatóit/kutatóit külföldi, hosszabb időtartamú mobilitások megvalósításában, melyek közvetlenül segítik elő az ELTE nemeztköziesítési törekvéseit, nemzetközi rangsorokon elfoglalt helyét, az oktatás és kutatás színvonalát és az idegennyelvű kurzuskínálatának fejlesztését. 
A részletes pályázati felhívás letölthető itt.

A pályázat keretében a munkatársak/oktatók/kutatók olyan tevékenységekre pályázhatnak, amelyek:

támogatják a munkatársak/oktatók/kutatók szakmai és idegennyelvi kompetenciáinak fejlesztését, az Európai Felsőoktatási Térség felsőoktatási rendszereinek, szakpolitikai környezetének, egyes intézmények működésének megismerését, jó gyakorlatok feltárását. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE képzési portfóliójának és az egyes kurrikulumok nemzetközi dimenziójának erősítéséhez.

közvetlen és mérhető eredménnyel járulnak hozzá az adott tanszék/intézet oktatási és tudományos tevékenységéhez, az oktató/kutató személyes előmeneteléhez, az Egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének javításához.

segítik olyan innovatív/kevésbé használt oktatási módszerek megismerését és elsajátítását, amelyet hétköznapi munkája során ezt követően alkalmaz. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató megszerzett tudását dokumentálja, arról beszámolót készít, amelyet széles körben megoszt (tanszéki/intézeti akár kari szinten). Mobilitása közvetlenül hozzájárul az oktatás minőségének javításához.

támogatják olyan módszerek és jó gyakorlatok megismerését, melyek segítik az oktató/kutató tanszékének/intézetének idegennyelvű képzési portfoliójának fejlesztését. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató vállalja, hogy megszerzett ismereteit széles körben terjeszti, mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE Erasmus+ idegen nyelvű kurzuskatalógusának fejlesztéséhez és/vagy az ELTE idegennyelvű képzési portfóliójának fejlesztéséhez.

A fenti célok elérése érdekében az alábbi munkaformákat/tevékenységeket javasoljuk:

 • szakmai és nyelvi kompetenciafejlesztő képzés
 • árnyékprogram (job shadowing)
 • tanulmányút
 • szakmai együttműködéseket előkészítő vagy azok fenntartását és fejlesztését segítő találkozó
 • terepmunka (field work)

A különböző típusú tevékenységek kombinálhatók egymással, illetve összeköthetők (egyik követi a másikat) a „klasszikus” Erasmus+ oktatói mobilitással is.

Ki pályázhat?

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitásban az ELTE állományában dolgozó főállású munkatársai; főállású, félállású vagy óraadó oktatói vehetnek részt. A megbízási szerződéssel dolgozó munkatársak esetében alkalmazandó irányelveket lásd a részletes pályázati felhívásban.

Hova?

Bármely Európai Uniós ország, illetve Norvégia, Izland, Liechtenstein, Törökország, Szerbia és Macedónia bármely releváns intézménye (Egyetem, kutatóközpont, intézet, könyvtár, tréning központ etc.) mely az adott tevékenység megvalósításához megfelelő szakmai felkészültséggel és háttérrel rendelkezik, és az oktatót a pályázatban megadott tevékenységre és időtartamra fogadja. 
A megvalósításhoz nem szükséges intézményközi szerződés az ELTE és a fogadó intézmény között.

Figyelem! Jelen pályázati fordulóban az Egyesült Királyságba nem pályázható Erasmus+ mobilitás! Külön pályázati felhívás 2022. április közepén várható.

Mennyi időre?

A mobilitás minimum időtartama 2 nap, maximum időtartama 60 nap. Az ELTE várhatóan az első fordulóban 14 napnyi mobilitást tud támogatni, de ettől függetlenül a mobilitás időtartama lehet hosszabb.
A munkatárs pályázatában jelöli meg a mobilitás tervezett időtartamát, melyet pályázatában indokol, és bemutatja be, hogy az időtartam alatt milyen tevékenységet tervez elvégezni. A mobilitásokat 2022. június 1-től 2023. szeptember 30-ig lehet megvalósítani.

Mit tartalmaz a támogatás?

A programban részt vevők pénzügyi támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ. Két részből áll: napidíj (ösztöndíj)+útiköltség támogatás (általány díj)

 • Az Erasmus+ támogatás ösztöndíj, melynek értelmében a kiutazást a munkatárs önálló szervezésben valósítja meg, azaz nincs közbeszerzés.
 • Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kinttartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához. 
 • Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi.
 • Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kinttartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra nem jogosult! Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.

2022-től a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén a nyertes pályázó kiegészítő támogatásban részesülhet. Zöld utazási formának minősül a repülő és a hajó kivételével minden utazási forma (pl. vonat, busz, autó), tehát ha az utazás során egyáltalán nem vesz igénybe repülő- vagy hajóutat. Ha a kiutazó repülővel utazik a fogadó országba (vagy annak környező országába), és onnan zöld módon (pl. vonat, busz) folytatja útját, az nem minősül zöldnek. A nyertes pályázónak a kiutazási dokumentáció elkészítésekor szükséges nyilatkoznia az utazás formájáról, kiegészítő támogatás ezt követően nyújtható. A kiegészítő támogatásban részesült munkatárs a mobilitás zárásakor a megvalósult utazás zöld formáját köteles igazolni, ezért kérjük, fokozottan ügyeljenek az utazási dokumentáció megőrzésére. A kiegészítő támogatás az alábbiak szerint alakul:

Ha a küldő és a fogadó intézmény közötti távolság

 • 1000 km alatti: a nyertes pályázó részére további 1-1 utazási nap nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld.
 • 1000 km, vagy afeletti: a nyertes pályázó részére további 2-2 utazási nap nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld.

Ezen kívül az utazási támogatás összege zöld utazási forma esetén, 100-3999 km közötti távolságokra magasabb (ld. részletes pályázati felhívás).

Az egyes országokban érvényes ösztöndíjak összege, valamint az utazási támogatás mértéke megegyezik a "klasszikus" oktatói mobilitások támogatási összegével. (megtekinthető ezen a linken vagy a részletes pályázati felhívásban)

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be az, aki

 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • főállású munkatársa; illetve főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek* ;
 • a megadott pályázati határidőn belül a felhívási feltételeknek megfelelő pályázatot nyújt be, és pozitív elbírálás esetén vállalja a tevékenység megvalósítását;
 • vállal ELTE-t népszerűsítő promóciós és információgyűjtési tevékenységet mobilitása során. (nem kizáró feltétel).
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).
 • *Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók/munkatársak esetében: a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként a munkatársnak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.

Hogyan kell benyújtani a pályázatot? 

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok leadásával lehetséges:

 • kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt),
 • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (sablon dokumentum erre nincs), mely tartalmazza 
  • a partneregyetem/fogadó fél nevét, 
  • a tervezett tevékenység leírását, 
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, illetve egy visszaigazoló e-mail is elfogadható, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét),
 • szakmai önéletrajz,
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, nem számítógéppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatok nem fogadhatóak el. 

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg pályázók kiegészítő támogatásra pályázhatnak. A 2022/23-as tanévre vonatkozó pályázati felhívás 2022. nyár elején várható.

A pályázatokat

 • a karokon dolgozó munkatársak (Dékán a munkáltató) a kari Erasmus+ koordinátornak adják le. (BTK: Kérjük egyeztessen intézeti/tanszék főkordinátorával! A BTK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája az intézetek által rangsorolt pályázatokat fogadja.)
 • a központi egységeknél dolgozó (Kancellár, Oktatási Igazgató, Rektor/Rektorhelyettes stb. a munkáltató) munkatársak Kovács Adél részére adják le az erasmus.staff@dep.elte.hu címen. A pályázati űrlapot elektronikus aláírással (I.) vagy e-mailes hitelesítéssel (II.) kérjük ellátni:
  • I. Amennyiben a közvetlen munkahelyi vezető rendelkezik elektronikus aláírással: A pályázó elektronikus aláírásával (ha rendelkezik ilyennel), vagy ügyfélkapu segítségével (magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes) hitelesíti a dokumentumot. Közvetlen munkahelyi vezetője elektronikus aláírásával látja el a dokumentumot.
  • II. Amennyiben a közvetlen munkahelyi vezető nem rendelkezik elektronikus aláírással: A pályázó hivatalos ELTE e-mail címéről megküldi a kitöltött, word formátumú űrlapot közvetlen munkahelyi vezetőjének, ezáltal hitelesítve a dokumentumot. Közvetlen munkahelyi vezetője válasz e-mailben, hasonló módon nyilatkozik a pályázat támogatásáról. Pályázat benyújtásakor kérjük a teljes levelezést (pályázó és közvetlen munkahelyi vezető nyilatkozata), valamint a word formátumú űrlapot továbbítani.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari Erasmus+ koordinátorok állnak rendelkezésükre, központi egységeknél dolgozó munkatársak esetén pedig Kovács Adélt (erasmus.staff@dep.elte.hu) tudják keresni.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatot a kari Erasmus koordinátorhoz, a központi szervezeti egységek esetében Kovács Adélhoz kell benyújtani 2022. április 8-tól 2022. június 3-ig, illetve a kar által (honlapon/felhívásban stb.) esetlegesen közzétett, ettől eltérő határidőig.

A benyújtott pályázatok elbírálása

a) A karokon dolgozó munkatársak által benyújtott pályázatok esetében:

 • A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kari Bíráló Bizottság (KBB) szakmai és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB annak a munkatársnak a pályázatát részesíti előnyben, aki korábban nem vett részt az Erasmus+ programban, azonban a korábbi részvétel nem kizáró ok az újabb mobilitás elnyerésénél.
 • A munkatársi rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg.

b) A központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében

 • A Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére a központi egységeknél dolgozó munkatársak pályázatait összefoglaló előterjesztést az intézményi Erasmus+ koordinátor készíti el, melyet a nemzetközi rektorhelyettes hagy jóvá.
 • A rangsor a pályázati felhívásban található bírálati szempontok, illetve az ELTE Intézményi fejlesztési tervében foglalt nemzetköziesítési törekvések figyelembevételével kerül előterjesztésre.

Az elbírálás során figyelembe vett szempontokat lásd a részletes pályázati felhívásban.

Eredményhirdetés, jogorvoslat

A pályázatok eredményéről a HOMB határozata alapján Kovács Adél (erasmus.staff@dep.elte.hu) értesíti a pályázókat, a döntést követő legkésőbb 15 munkanapon belül.

A bírálat várható ideje: 2022. július eleje.
Előfordulhat, hogy a szerződéskötés (adminisztratív okokból) júniusban még nem lehetséges, ezért a júniusi mobilitások általában utólagosan kerülnek finanszírozásra.

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a KBB elnökénél, a központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében a felterjesztést aláíró illetékes vezetőnél az értesítést követő 15 munkanapon belül, írásban van lehetőség.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pótpályázati felhívás 2021/22

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meghirdeti Erasmus+ nem oktatási célú, oktatókat ás kutatókat célzó mobilitási pályázatát a 2021/22-es tanév tavaszi félévére.

A pályázat célja, hogy támogassa az ELTE munkatársait/oktatóit/kutatóit külföldi, hosszabb időtartamú mobilitások megvalósításában, melyek közvetlenül segítik elő az ELTE nemeztköziesítési törekvéseit, nemzetközi rangsorokon elfoglalt helyét, az oktatás és kutatás színvonalát és az idegennyelvű kurzuskínálatának fejlesztését. 
A részletes pályázati felhívás letölthető itt.

A pályázat keretében a munkatársak/oktatók/kutatók olyan tevékenységekre pályázhatnak, amelyek:

támogatják a munkatársak/oktatók/kutatók szakmai és idegennyelvi kompetenciáinak fejlesztését, az Európai Felsőoktatási Térség felsőoktatási rendszereinek, szakpolitikai környezetének, egyes intézmények működésének megismerését, jó gyakorlatok feltárását. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE képzési portfóliójának és az egyes kurrikulumok nemzetközi dimenziójának erősítéséhez.

közvetlen és mérhető eredménnyel járulnak hozzá az adott tanszék/intézet oktatási és tudományos tevékenységéhez, az oktató/kutató személyes előmeneteléhez, az Egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének javításához.

segítik olyan innovatív/kevésbé használt oktatási módszerek megismerését és elsajátítását, amelyet hétköznapi munkája során ezt követően alkalmaz. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató megszerzett tudását dokumentálja, arról beszámolót készít, amelyet széles körben megoszt (tanszéki/intézeti akár kari szinten). Mobilitása közvetlenül hozzájárul az oktatás minőségének javításához.

támogatják olyan módszerek és jó gyakorlatok megismerését, melyek segítik az oktató/kutató tanszékének/intézetének idegennyelvű képzési portfoliójának fejlesztését. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató vállalja, hogy megszerzett ismereteit széles körben terjeszti, mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE Erasmus+ idegen nyelvű kurzuskatalógusának fejlesztéséhez és/vagy az ELTE idegennyelvű képzési portfóliójának fejlesztéséhez.

A fenti célok elérése érdekében az alábbi munkaformákat/tevékenységeket javasoljuk:

 • szakmai és nyelvi kompetenciafejlesztő képzés
 • árnyékprogram (job shadowing)
 • tanulmányút
 • szakmai együttműködéseket előkészítő vagy azok fenntartását és fejlesztését segítő találkozó
 • terepmunka (field work)

A különböző típusú tevékenységek kombinálhatók egymással, illetve összeköthetők (egyik követi a másikat) a „klasszikus” Erasmus+ oktatói mobilitással is.

Ki pályázhat?

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitásban az ELTE állományában dolgozó főállású munkatársai; főállású, félállású vagy óraadó oktatói vehetnek részt. A megbízási szerződéssel dolgozó munkatársak esetében alkalmazandó irányelveket lásd a részletes pályázati felhívásban.

Hova?

Bármely Európai Uniós ország, illetve Norvégia, Izland, Liechtenstein, Törökország, Szerbia és Macedónia bármely releváns intézménye (Egyetem, kutatóközpont, intézet, könyvtár, tréning központ etc.) mely az adott tevékenység megvalósításához megfelelő szakmai felkészültséggel és háttérrel rendelkezik, és az oktatót a pályázatban megadott tevékenységre és időtartamra fogadja. 
A megvalósításhoz nem szükséges intézményközi szerződés az ELTE és a fogadó intézmény között.

Mennyi időre?

A mobilitás minimum időtartama 2 nap, maximum időtartama 60 nap. Az ELTE várhatóan az első fordulóban 14 napnyi mobilitást tud támogatni, de ettől függetlenül a mobilitás időtartama lehet hosszabb.
A munkatárs pályázatában jelöli meg a mobilitás tervezett időtartamát, melyet pályázatában indokol, és bemutatja be, hogy az időtartam alatt milyen tevékenységet tervez elvégezni. A mobilitásokat 2022. szeptember 30-ig lehet megvalósítani. (Az Egyesült Királyságba utazás esetén jelenlegi információk szerint 2022. július 31-ig lehetséges a megvalósítás. További információ alább, az "Erasmus az Egyesült Királyságban" pontban.) A döntéshez és a kiutazás előtti ügyintézéshez illeszkedve a javasolt legkorábbi megvalósítási kezdődátum 2022. február 1.

Mit tartalmaz a támogatás?

A programban részt vevők pénzügyi támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ. Két részből áll: napidíj (ösztöndíj)+útiköltség támogatás (általány díj)

 • Az Erasmus+ támogatás ösztöndíj, melynek értelmében a kiutazást a munkatárs önálló szervezésben valósítja meg, azaz nincs közbeszerzés.
 • Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kinttartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához. 
 • Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi.
 • Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kinttartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra nem jogosult! Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.

Az egyes országokban érvényes ösztöndíjak összege, valamint az utazási támogatás mértéke megegyezik a "klasszikus" oktatói mobilitások támogatási összegével. (megtekinthető ezen a linken vagy a részletes pályázati felhívásban)

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be az, aki

 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • főállású munkatársa; illetve főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek* ;
 • a megadott pályázati határidőn belül a felhívási feltételeknek megfelelő pályázatot nyújt be, és pozitív elbírálás esetén vállalja a tevékenység megvalósítását;
 • vállal ELTE-t népszerűsítő promóciós és információgyűjtési tevékenységet mobilitása során. (nem kizáró feltétel).
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).
 • *Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók/munkatársak esetében: a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként a munkatársnak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.

Hogyan kell benyújtani a pályázatot? 

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok leadásával lehetséges:

 • kitöltött, hitelesített pályázati űrlap (letölthető itt),
 • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (sablon dokumentum erre nincs), mely tartalmazza 
  • a partneregyetem/fogadó fél nevét, 
  • a tervezett tevékenység leírását, 
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, illetve egy visszaigazoló e-mail is elfogadható, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét),
 • szakmai önéletrajz,
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, nem számítógéppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatok nem fogadhatóak el. 

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg pályázók kiegészítő támogatásra pályázhatnak.

A pályázatokat

 • a karokon dolgozó munkatársak (Dékán a munkáltató) a kari Erasmus+ koordinátornak adják le. (BTK: Kérjük egyeztessen intézeti/tanszék főkordinátorával! A BTK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája az intézetek által rangsorolt pályázatokat fogadja.)
 • a központi egységeknél dolgozó (Kancellár, Oktatási Igazgató, Rektor/Rektorhelyettes stb. a munkáltató) munkatársak Kovács Adél részére adják le az erasmus.staff@dep.elte.hu címen. A pályázati űrlapot elektronikus aláírással (I.) vagy e-mailes hitelesítéssel (II.) kérjük ellátni:
  • I. Amennyiben a közvetlen munkahelyi vezető rendelkezik elektronikus aláírással: A pályázó elektronikus aláírásával (ha rendelkezik ilyennel), vagy ügyfélkapu segítségével (magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes) hitelesíti a dokumentumot. Közvetlen munkahelyi vezetője elektronikus aláírásával látja el a dokumentumot.
  • II. Amennyiben a közvetlen munkahelyi vezető nem rendelkezik elektronikus aláírással: A pályázó hivatalos ELTE e-mail címéről megküldi a kitöltött, word formátumú űrlapot közvetlen munkahelyi vezetőjének, ezáltal hitelesítve a dokumentumot. Közvetlen munkahelyi vezetője válasz e-mailben, hasonló módon nyilatkozik a pályázat támogatásáról. Pályázat benyújtásakor kérjük a teljes levelezést (pályázó és közvetlen munkahelyi vezető nyilatkozata), valamint a word formátumú űrlapot továbbítani.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari Erasmus+ koordinátorok állnak rendelkezésükre, központi egységeknél dolgozó munkatársak esetén pedig Kovács Adélt (erasmus.staff@dep.elte.hu) tudják keresni.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatot a kari Erasmus koordinátorhoz, a központi szervezeti egységek esetében Kovács Adélhoz kell benyújtani 2021. október 1-től 2021. november 15-ig, illetve a kar által (honlapon/felhívásban stb.) esetlegesen közzétett, ettől eltérő határidőig.

A benyújtott pályázatok elbírálása

a) A karokon dolgozó munkatársak által benyújtott pályázatok esetében:

 • A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kari Bíráló Bizottság (KBB) szakmai és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB annak a munkatársnak a pályázatát részesíti előnyben, aki korábban nem vett részt az Erasmus+ programban, azonban a korábbi részvétel nem kizáró ok az újabb mobilitás elnyerésénél.
 • A munkatársi rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg.

b) A központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében

 • A Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére a központi egységeknél dolgozó munkatársak pályázatait összefoglaló előterjesztést az intézményi Erasmus+ koordinátor készíti el, melyet a nemzetközi rektorhelyettes hagy jóvá.
 • A rangsor a pályázati felhívásban található bírálati szempontok, illetve az ELTE Intézményi fejlesztési tervében foglalt nemzetköziesítési törekvések figyelembevételével kerül előterjesztésre.

Az elbírálás során figyelembe vett szempontokat lásd a részletes pályázati felhívásban.

Eredményhirdetés, jogorvoslat

A pályázatok eredményéről a HOMB határozata alapján Kovács Adél (erasmus.staff@dep.elte.hu) értesíti a pályázókat, a döntést követő legkésőbb 15 munkanapon belül.

A bírálat várható ideje: 2021. december közepe.

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a KBB elnökénél, a központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében a felterjesztést aláíró illetékes vezetőnél az értesítést követő 15 munkanapon belül, írásban van lehetőség.

ERASMUS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN

A brit kormány döntése alapján az Egyesült Királyság nem vesz részt az új Erasmus+ programban (2021-27). A jelenlegi információk szerint utoljára a 2021/22-es tanévre pályázható Erasmus+ mobilitás az Egyesült Királyságba. A mobilitás végső záródátuma a jelenlegi információk szerint 2022. július 31. lehet.

VÍZUM ÉS BEUTAZÁSI SZABÁLYOK

2020. december 31-én megszűnt a szabad mozgás az Egyesült Királyság és az EU között.
2021. január 1-jén az Egyesült Királyság a 6 hónapot meghaladó tartózkodásokra pontalapú bevándorlási rendszert vezetett be. Legfeljebb 6 hónapig tartó beutazás esetén továbbra is vízum nélkül tartózkodhatnak a magyar (és uniós) állampolgárok az Egyesült Királyságban. 2021. október 1-ig minden uniós polgár számára megmarad továbbá a személyi igazolvánnyal történő beutazás lehetősége, azonban - főként a hazautazás megkönnyítése miatt - az útlevél használatát javasoljuk. Tipikus vízummentes beutazási célok közé tartozik a turizmus, a családlátogatás, az üzleti találkozó, a konferencián való részvétel vagy akár a 6 hónapot meg nem haladó időtartamú tanulás.

Oktatói, személyzeti és nem oktatói célú mobilitás esetén az Egyesült Királyságba beutazóknak nem szükséges vízumért folyamodniuk. A határon fel kell mutatni az útlevelet, kérhetik a fogadó intézmény által kiállított Letter of Acceptance vagy egyéb, a kint végzett tevékenységet igazoló dokumentumot, a küldő egyetem által kiállított Erasmus+ ösztöndíjról szóló igazolást, valamint a szállás igazolását. További információ itt.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Főpályázati felhívás 2021/22

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meghirdeti Erasmus+ nem oktatási célú, oktatókat ás kutatókat célzó mobilitási pályázatát a 2021/22-es tanévre.

A pályázat célja, hogy támogassa az ELTE munkatársait/oktatóit/kutatóit külföldi, hosszabb időtartamú mobilitások megvalósításában, melyek közvetlenül segítik elő az ELTE nemeztköziesítési törekvéseit, nemzetközi rangsorokon elfoglalt helyét, az oktatás és kutatás színvonalát és az idegennyelvű kurzuskínálatának fejlesztését. 
A részletes pályázati felhívás letölthető itt.

A pályázat keretében a munkatársak/oktatók/kutatók olyan tevékenységekre pályázhatnak, amelyek:

támogatják a munkatársak/oktatók/kutatók szakmai és idegennyelvi kompetenciáinak fejlesztését, az Európai Felsőoktatási Térség felsőoktatási rendszereinek, szakpolitikai környezetének, egyes intézmények működésének megismerését, jó gyakorlatok feltárását. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE képzési portfóliójának és az egyes kurrikulumok nemzetközi dimenziójának erősítéséhez.

közvetlen és mérhető eredménnyel járulnak hozzá az adott tanszék/intézet oktatási és tudományos tevékenységéhez, az oktató/kutató személyes előmeneteléhez, az Egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének javításához.

segítik olyan innovatív/kevésbé használt oktatási módszerek megismerését és elsajátítását, amelyet hétköznapi munkája során ezt követően alkalmaz. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató megszerzett tudását dokumentálja, arról beszámolót készít, amelyet széles körben megoszt (tanszéki/intézeti akár kari szinten). Mobilitása közvetlenül hozzájárul az oktatás minőségének javításához.

támogatják olyan módszerek és jó gyakorlatok megismerését, melyek segítik az oktató/kutató tanszékének/intézetének idegennyelvű képzési portfoliójának fejlesztését. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató vállalja, hogy megszerzett ismereteit széles körben terjeszti, mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE Erasmus+ idegen nyelvű kurzuskatalógusának fejlesztéséhez és/vagy az ELTE idegennyelvű képzési portfóliójának fejlesztéséhez.

A fenti célok elérése érdekében az alábbi munkaformákat/tevékenységeket javasoljuk:

 • szakmai és nyelvi kompetenciafejlesztő képzés
 • árnyékprogram (job shadowing)
 • tanulmányút
 • szakmai együttműködéseket előkészítő vagy azok fenntartását és fejlesztését segítő találkozó
 • terepmunka (field work)

A különböző típusú tevékenységek kombinálhatók egymással, illetve összeköthetők (egyik követi a másikat) a „klasszikus” Erasmus+ oktatói mobilitással is.

Ki pályázhat?

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitásban az ELTE állományában dolgozó főállású munkatársai; főállású, félállású vagy óraadó oktatói vehetnek részt. A megbízási szerződéssel dolgozó munkatársak esetében alkalmazandó irányelveket lásd a részletes pályázati felhívásban.

Hova?

Bármely Európai Uniós ország, illetve Norvégia, Izland, Liechtenstein, Törökország, Szerbia és Macedónia bármely releváns intézménye (Egyetem, kutatóközpont, intézet, könyvtár, tréning központ etc.) mely az adott tevékenység megvalósításához megfelelő szakmai felkészültséggel és háttérrel rendelkezik, és az oktatót a pályázatban megadott tevékenységre és időtartamra fogadja. (Az Egyesült Királyságba való utazás részletes feltételeiről alább, az "Erasmus az Egyesült Királyságban" pontban kaphat tájékoztatást.)
A megvalósításhoz nem szükséges intézményközi szerződés az ELTE és a fogadó intézmény között.

Mennyi időre?

A mobilitás minimum időtartama 2 nap, maximum időtartama 60 nap. Az ELTE várhatóan az első fordulóban 14 napnyi mobilitást tud támogatni, de ettől függetlenül a mobilitás időtartama lehet hosszabb.
A munkatárs pályázatában jelöli meg a mobilitás tervezett időtartamát, melyet pályázatában indokol, és bemutatja be, hogy az időtartam alatt milyen tevékenységet tervez elvégezni. A mobilitásokat 2021. június 1-től 2022. szeptember 30-ig lehet megvalósítani. (Az Egyesült Királyságba utazás esetén a jelenlegi információk szerint 2021. június 1. és 2022. május 31. között van lehetőség. További információ alább, az "Erasmus az Egyesült Királyságban" pontban.)

Figyelem! A mobilitás csak a korlátozások feloldása esetén valósítható meg. További információért kérjük, tájékozódjon itt.

Mit tartalmaz a támogatás?

A programban részt vevők pénzügyi támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ. Két részből áll: napidíj (ösztöndíj)+útiköltség támogatás (általány díj)

 • Az Erasmus+ támogatás ösztöndíj, melynek értelmében a kiutazást a munkatárs önálló szervezésben valósítja meg, azaz nincs közbeszerzés.
 • Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kinttartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához. 
 • Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi.
 • Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kinttartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra nem jogosult! Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.

Az egyes országokban érvényes ösztöndíjak összege, valamint az utazási támogatás mértéke megegyezik a "klasszikus" oktatói mobilitások támogatási összegével. (megtekinthető ezen a linken vagy a részletes pályázati felhívásban)

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be az, aki

 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • főállású munkatársa; illetve főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek* ;
 • a megadott pályázati határidőn belül a felhívási feltételeknek megfelelő pályázatot nyújt be, és pozitív elbírálás esetén vállalja a tevékenység megvalósítását;
 • vállal ELTE-t népszerűsítő promóciós és információgyűjtési tevékenységet mobilitása során. (nem kizáró feltétel).
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).
 • *Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók/munkatársak esetében: a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként a munkatársnak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.

Hogyan kell benyújtani a pályázatot? 

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok papíralapon történő leadásával lehetséges:

 • kitöltött pályázati űrlap (letölthető itt),
 • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (sablon dokumentum erre nincs), mely tartalmazza 
  • a partneregyetem/fogadó fél nevét, 
  • a tervezett tevékenység leírását, 
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, illetve egy visszaigazoló e-mail is elfogadható, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét),
 • szakmai önéletrajz,
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, nem számítógéppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatok nem fogadhatóak el. 

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg pályázók kiegészítő támogatásra pályázhatnak.
Aktuális pályázati felhívás nem elérhető, kérjük, amennyiben szeretne a jövőben erre pályázni, jelezze a borbala.vagi@dep.elte.hu címen.
További információ hamarosan!

A pályázatokat a karokon dolgozó munkatársak (BTK: Kérjük egyeztessen intézeti/tanszék főkordinátorával! A BTK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája az intézetek által rangsorolt pályázatokat fogadja.) a kari Erasmus+ koordinátornak,

a központi egységeknél dolgozó munkatársak Vági Borbálának adják le (1056 Budapest, Szerb u. 21-23. I. em. 38.).

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari Erasmus+ koordinátorok állnak rendelkezésükre, központi egységeknél dolgozó munkatársak esetén pedig Vági Borbálát (borbala.vagi@dep.elte.hu)  tudják keresni.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatot a kari Erasmus koordinátorhoz, a központi szervezeti egységek esetében Vági Borbálához kell benyújtani 2021. március 5-től 2021. május 15-ig, illetve a kar által (honlapon/felhívásban stb.) esetlegesen közzétett, ettől eltérő határidőig.

A benyújtott pályázatok elbírálása

a) A karokon dolgozó munkatársak által benyújtott pályázatok esetében:

 • A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kari Bíráló Bizottság (KBB) szakmai és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB annak a munkatársnak a pályázatát részesíti előnyben, aki korábban nem vett részt az Erasmus+ programban, azonban a korábbi részvétel nem kizáró ok az újabb mobilitás elnyerésénél.
 • A munkatársi rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg.

b) A központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében

 • A Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére a központi egységeknél dolgozó munkatársak pályázatait összefoglaló előterjesztést az intézményi Erasmus+ koordinátor készíti el, melyet a Rektori Kabinet vezetője hagy jóvá.
 • A rangsor a pályázati felhívásban található bírálati szempontok, illetve az ELTE Intézményi fejlesztési tervében foglalt nemzetköziesítési törekvések figyelembevételével kerül előterjesztésre.

Az elbírálás során figyelembe vett szempontokat lásd a részletes pályázati felhívásban.

Eredményhirdetés, jogorvoslat

A pályázatok eredményéről a HOMB határozata alapján az illetékes kari Erasmus+ koordinátor, illetve a központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében Vági Borbála értesíti a munkatársakat, a döntést követő legkésőbb 15 munkanapon belül.

A bírálat várható ideje: 2021. május vége.

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a KBB elnökénél, a központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében a felterjesztést aláíró illetékes vezetőnél az értesítést követő 15 munkanapon belül, írásban van lehetőség.

Erasmus az Egyesült Királyságban

A brit kormány döntése alapján az Egyesült Királyság nem vesz részt az új Erasmus+ programban (2021-27). A jelenlegi információk szerint utoljára a 2021/22-es tanévre pályázható Erasmus+ mobilitás az Egyesült Királyságba. A mobilitás végső záródátuma 2022. május 31. lehet. (Elképzelhető, hogy a májusi határidő a későbbiekben néhány hónappal meghosszabbításra kerül.)

Vízum és beutazási szabályok

2020. december 31-én megszűnt a szabad mozgás az Egyesült Királyság és az EU között.
2021. január 1-jén az Egyesült Királyság a 6 hónapot meghaladó tartózkodásokra pontalapú bevándorlási rendszert vezetett be. Legfeljebb 6 hónapig tartó beutazás esetén továbbra is vízum nélkül tartózkodhatnak a magyar (és uniós) állampolgárok az Egyesült Királyságban. 2021. október 1-ig minden uniós polgár számára megmarad továbbá a személyi igazolvánnyal történő beutazás lehetősége, azonban - főként a hazautazás megkönnyítése miatt - az útlevél használatát javasoljuk. Tipikus vízummentes beutazási célok közé tartozik a turizmus, a családlátogatás, az üzleti találkozó, a konferencián való részvétel vagy akár a 6 hónapot meg nem haladó időtartamú tanulás.

Oktatói, személyzeti és nem oktatói célú mobilitás esetén az Egyesült Királyságba beutazóknak nem szükséges vízumért folyamodniuk. A határon fel kell mutatni az útlevelet, kérhetik a fogadó intézmény által kiállított Letter of Acceptance vagy egyéb, a kint végzett tevékenységet igazoló dokumentumot, a küldő egyetem által kiállított Erasmus+ ösztöndíjról szóló igazolást, valamint a szállás igazolását. További információ itt.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Főpályázati felhívás 2020/21

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meghirdeti Erasmus+ kutatási és képzési mobilitási pályázatát a 2020/21-es tanévre.

A pályázat célja, hogy támogassa az ELTE oktatóit/kutatóit külföldi, hosszabb időtartamú mobilitások megvalósításában, melyek közvetlenül segítik elő az ELTE nemeztköziesítési törekvéseit, nemzetközi rangsorokon elfoglalt helyét, az oktatás és kutatás színvonalát és az idegennyelvű kurzuskínálatának fejlesztését. 
A részletes pályázati felhívás letölthető itt.

A pályázat keretében a munkatársak/oktatók/kutatók három fő tevékenység típusra pályázhatnak:

kutatási tevékenység megvalósítása 

oktatási készségek fejlesztését célzó képzéseken való részvétel 

szakos idegen nyelvű kurzus/képzési kínálat fejlesztését célzó képzéseken való részvétel

Az oktató/kutató/munkatárs szakterületéhez közel álló kutatás, amely közvetlen és mérhető eredménnyel járul hozzá az adott tanszék/intézet tudományos munkájához, oktatási tevékenységéhez, az oktató személyes előmeneteléhez, az Egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének javításához. Tevékenységéről részletes beszámolót készít, eredményeit a lehető legszélesebb körben megismerteti és publikálja.

Az oktató/kutató/munkatárs olyan innovatív/kevésbé használt oktatási módszereket ismer meg és sajátít el, melyet hétköznapi munkája során ezt követően alkalmaz. Megszerzett tudását dokumentálja, arról beszámolót készít, melyet széles körben megoszt (tanszéki/intézeti akár kari szinten). Mobilitása közvetlenül hozzájárul az oktatás minőségének javításához.

Az oktató/kutató/munkatárs olyan módszereket, jó gyakorlatokat ismer meg, melyek segítik az oktató tanszékének/intézetének idegen nyelvű kurzus/képzési portfoliójának fejlesztését. Megszerzett ismereteit széles körben terjeszti, mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE Erasmus+ idegen nyelvű kurzuskatalógusának fejlesztéséhez és/vagy az ELTE idegennyelvű képzési portfoliójának fejlesztéséhez.

A három típusú tevékenység kombinálható egymással, illetve összeköthető (egyik követi a másikat) a „klasszikus” Erasmus+ oktatói mobilitással is.

Ki pályázhat?

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitásban az ELTE állományában dolgozó főállású munkatársai; főállású, félállású vagy óraadó oktatói vehetnek részt. A megbízási szerződéssel dolgozó munkatársak esetében alkalmazandó irányelveket lásd a részletes pályázati felhívásban.

Hova?

Bármely Európai Uniós ország, illetve Norvégia, Izland, Liechtenstein, Törökország, Szerbia és Macedónia bármely releváns intézménye (Egyetem, kutatóközpont, intézet, könyvtár, tréning központ etc.) mely az adott tevékenység megvalósításához megfelelő szakmai felkészültséggel és háttérrel rendelkezik, és az oktatót a pályázatban megadott tevékenységre és időtartamra fogadja.  
A megvalósításhoz nem szükséges intézményközi szerződés az ELTE és a fogadó intézmény között.

Mennyi időre?

A mobilitás minimum időtartama 2 nap, maximum időtartama 60 nap. Az ELTE várhatóan az első fordulóban 14 napnyi mobilitást tud támogatni, de ettől függetlenül a mobilitás időtartama lehet hosszabb.
A munkatárs pályázatában jelöli meg a mobilitás tervezett időtartamát, melyet pályázatában indokol, és bemutatja be, hogy az időtartam alatt milyen tevékenységet tervez elvégezni

Mit tartalmaz a támogatás?

A programban részt vevők pénzügyi támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ. Két részből áll: napidíj (ösztöndíj)+útiköltség támogatás (általány díj)

 • Az Erasmus+ támogatás ösztöndíj, melynek értelmében a kiutazást a munkatárs önálló szervezésben valósítja meg, azaz nincs közbeszerzés.
 • Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kinttartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához. 
 • Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi.
 • Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kinttartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra nem jogosult! Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.

Az egyes országokban érvényes ösztöndíjak összege, valamint az utazási támogatás mértéke megegyezik a "klasszikus" oktatói mobilitások támogatási összegével. (megtekinthető ezen a linken vagy a részletes pályázati felhívásban)

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be az, aki

 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • főállású munkatársa; illetve főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek* ;
 • a megadott pályázati határidőn belül a felhívási feltételeknek megfelelő pályázatot nyújt be, és pozitív elbírálás esetén vállalja a tevékenység megvalósítását;
 • vállal ELTE-t népszerűsítő promóciós és információgyűjtési tevékenységet mobilitása során. (nem kizáró feltétel).
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).
 • *Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók/munkatársak esetében: a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként a munkatársnak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.

Hogyan kell benyújtani a pályázatot? 

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok papíralapon történő leadásával lehetséges:

 • kitöltött pályázati űrlap (letölthető itt),
 • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (sablon dokumentum erre nincs), mely tartalmazza 
  • a partneregyetem/fogadó fél nevét, 
  • a tervezett tevékenység leírását, 
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, illetve egy visszaigazoló e-mail is elfogadható, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét),
 • szakmai önéletrajz,
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, nem számítógéppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatok nem fogadhatóak el. 

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg pályázók kiegészítő támogatásra pályázhatnak - határidő: 2020. május 24. 12:00

A pályázatokat a karokon dolgozó munkatársak (BTK: Kérjük egyeztessen intézeti/tanszék főkordinátorával! A BTK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája az intézetek által rangsorolt pályázatokat fogadja.) a kari Erasmus+ koordinátornak,

a központi egységeknél dolgozó munkatársak Vági Borbálának adják le (1056 Budapest, Szerb u. 21-23. I. em. 38.).

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari Erasmus+ koordinátorok állnak rendelkezésükre, központi egységeknél dolgozó munkatársak esetén pedig Vági Borbálát (borbala.vagi@dep.elte.hu) tudják keresni.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatot a kari Erasmus koordinátorhoz, a központi szervezeti egységek esetében Vági Borbálához  kell benyújtani 2020. február 14-től 2020. május 15-ig, illetve a kar által (honlapon/felhívásban stb.) esetlegesen közzétett, ettől eltérő határidőig.

A benyújtott pályázatok elbírálása

a) A karokon dolgozó munkatársak által benyújtott pályázatok esetében:

 • A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kari Bíráló Bizottság (KBB) szakmai és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB annak a munkatársnak a pályázatát részesíti előnyben, aki korábban nem vett részt az Erasmus+ programban, azonban a korábbi részvétel nem kizáró ok az újabb mobilitás elnyerésénél.
 • A munkatársi rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg.

b) A központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében

 • A Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére a központi egységeknél dolgozó munkatársak pályázatait összefoglaló előterjesztést az intézményi Erasmus+ koordinátor készíti el, melyet a Rektori Kabinet vezetője hagy jóvá.
 • A rangsor a pályázati felhívásban található bírálati szempontok, illetve az ELTE Intézményi fejlesztési tervében foglalt nemzetköziesítési törekvések figyelembevételével kerül előterjesztésre.

Az elbírálás során figyelembe vett szempontokat lásd a részletes pályázati felhívásban

Eredményhirdetés, jogorvoslat

A pályázatok eredményéről a HOMB határozata alapján az illetékes kari Erasmus+ koordinátor, illetve a központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében Németh Katalin nemzetközi koordinátor értesíti a munkatársakat, a döntést követő legkésőbb 15 munkanapon belül.

A bírálat várható ideje: 2020. május vége.
 A mobilitásokat 2020. június 1-től 2021. szeptember 30-ig lehet megvalósítani.

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a KBB elnökénél, a központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében a felterjesztést aláíró illetékes vezetőnél az értesítést követő 15 munkanapon belül, írásban van lehetőség.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pótpályázati felhívás 2019/20

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meghirdeti Erasmus+ kutatási és képzési mobilitási pótpályázatát a 2019/20-as tanév tavaszi félévére.

A pályázat célja, hogy támogassa az ELTE oktatóit/kutatóit külföldi, hosszabb időtartamú mobilitások megvalósításában, melyek közvetlenül segítik elő az ELTE nemeztköziesítési törekvéseit, nemzetközi rangsorokon elfoglalt helyét, az oktatás és kutatás színvonalát és az idegennyelvű kurzuskínálatának fejlesztését. 
A részletes pályázati felhívás letölthető itt.

A pályázat keretében a munkatársak/oktatók/kutatók három fő tevékenység típusra pályázhatnak:

kutatási tevékenység megvalósítása 

oktatási készségek fejlesztését célzó képzéseken való részvétel 

szakos idegen nyelvű kurzus/képzési kínálat fejlesztését célzó képzéseken való részvétel

Az oktató/kutató/munkatárs szakterületéhez közel álló kutatás, amely közvetlen és mérhető eredménnyel járul hozzá az adott tanszék/intézet tudományos munkájához, oktatási tevékenységéhez, az oktató személyes előmeneteléhez, az Egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének javításához. Tevékenységéről részletes beszámolót készít, eredményeit a lehető legszélesebb körben megismerteti és publikálja.

Az oktató/kutató/munkatárs olyan innovatív/kevésbé használt oktatási módszereket ismer meg és sajátít el, melyet hétköznapi munkája során ezt követően alkalmaz. Megszerzett tudását dokumentálja, arról beszámolót készít, melyet széles körben megoszt (tanszéki/intézeti akár kari szinten). Mobilitása közvetlenül hozzájárul az oktatás minőségének javításához.

Az oktató/kutató/munkatárs olyan módszereket, jó gyakorlatokat ismer meg, melyek segítik az oktató tanszékének/intézetének idegen nyelvű kurzus/képzési portfoliójának fejlesztését. Megszerzett ismereteit széles körben terjeszti, mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE Erasmus+ idegen nyelvű kurzuskatalógusának fejlesztéséhez és/vagy az ELTE idegennyelvű képzési portfoliójának fejlesztéséhez.

A három típusú tevékenység kombinálható egymással, illetve összeköthető (egyik követi a másikat) a „klasszikus” Erasmus+ oktatói mobilitással is.

Ki pályázhat?

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitásban az ELTE állományában dolgozó főállású munkatársai; főállású, félállású vagy óraadó oktatói vehetnek részt. A megbízási szerződéssel dolgozó munkatársak esetében alkalmazandó irányelveket lásd a részletes pályázati felhívásban.

Hova?

Bármely Európai Uniós ország, illetve Norvégia, Izland, Liechtenstein, Törökország, Szerbia és Macedónia bármely releváns intézménye (Egyetem, kutatóközpont, intézet, könyvtár, tréning központ etc.) mely az adott tevékenység megvalósításához megfelelő szakmai felkészültséggel és háttérrel rendelkezik, és az oktatót a pályázatban megadott tevékenységre és időtartamra fogadja.  
A megvalósításhoz nem szükséges intézményközi szerződés az ELTE és a fogadó intézmény között.

Mennyi időre?

A mobilitás minimum időtartama 2 nap, maximum időtartama 60 nap. Az ELTE várhatóan az első fordulóban 14 napnyi mobilitást tud támogatni, de ettől függetlenül a mobilitás időtartama lehet hosszabb.
A munkatárs pályázatában jelöli meg a mobilitás tervezett időtartamát, melyet pályázatában indokol, és bemutatja be, hogy az időtartam alatt milyen tevékenységet tervez elvégezni

Mit tartalmaz a támogatás?

A programban részt vevők pénzügyi támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ. Két részből áll: napidíj (ösztöndíj)+útiköltség támogatás (általány díj)

 • Az Erasmus+ támogatás ösztöndíj, melynek értelmében a kiutazást a munkatárs önálló szervezésben valósítja meg, azaz nincs közbeszerzés.
 • Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kinttartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához. 
 • Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi.
 • Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kinttartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra nem jogosult! Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.

Az egyes országokban érvényes ösztöndíjak összege, valamint az utazási támogatás mértéke megegyezik a "klasszikus" oktatói mobilitások támogatási összegével. (megtekinthető ezen a linken vagy a lásd a részletes pályázati felhívásban)

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be az, aki

 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • főállású munkatársa; illetve főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek* ;
 • a megadott pályázati határidőn belül a felhívási feltételeknek megfelelő pályázatot nyújt be, és pozitív elbírálás esetén vállalja a tevékenység megvalósítását;
 • vállal ELTE-t népszerűsítő promóciós és információgyűjtési tevékenységet mobilitása során. (nem kizáró feltétel).
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).
 • *Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók/munkatársak esetében: a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként a munkatársnak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.

Hogyan kell benyújtani a pályázatot? 

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok papíralapon történő leadásával lehetséges:

 • kitöltött pályázati űrlap (letölthető itt),
 • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (sablon dokumentum erre nincs), mely tartalmazza 
  • a partneregyetem/fogadó fél nevét, 
  • a tervezett tevékenység leírását, 
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, illetve egy visszaigazoló e-mail is elfogadható, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét),
 • szakmai önéletrajz,
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, nem számítógéppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatok nem fogadhatóak el. 

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg pályázók kiegészítő támogatásra pályázhatnak - határidő: 2019. október 25. 

A pályázatokat a karokon dolgozó munkatársak a kari Erasmus+ koordinátornak,

a központi egységeknél dolgozó munkatársak Vági Borbála gyakornoknak adják le (1056 Budapest, Szerb u. 21-23. I. em. 38.).

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari Erasmus+ koordinátorok állnak rendelkezésükre, központi egységeknél dolgozó munkatársak esetén pedig Vági Borbála (borbala.vagi@dep.elte.hu) gyakornokot tudják keresni.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatot a kari Erasmus koordinátorhoz, a központi szervezeti egységek esetében Vági Borbála gyakornokhoz kell benyújtani 2019. október 7-ig, illetve a kar által (honlapon/felhívásban stb.) esetlegesen közzétett, ettől eltérő határidőig.

A benyújtott pályázatok elbírálása

a) A karokon dolgozó munkatársak által benyújtott pályázatok esetében:

 • A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kari Bíráló Bizottság (KBB) szakmai és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB annak a munkatársnak a pályázatát részesíti előnyben, aki korábban nem vett részt az Erasmus+ programban, azonban a korábbi részvétel nem kizáró ok az újabb mobilitás elnyerésénél.
 • A munkatársi rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg.

b) A központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében

 • A Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére a központi egységeknél dolgozó munkatársak pályázatait összefoglaló előterjesztést az intézményi Erasmus+ koordinátor készíti el, melyet a Rektori Kabinet vezetője hagy jóvá.
 • A rangsor a pályázati felhívásban található bírálati szempontok, illetve az ELTE Intézményi fejlesztési tervében foglalt nemzetköziesítési törekvések figyelembevételével kerül előterjesztésre.

Az elbírálás során figyelembe vett szempontokat a részletes pályázati felhívás tartalmazza.

Eredményhirdetés, jogorvoslat

A pályázatok eredményéről a HOMB határozata alapján az illetékes kari Erasmus+ koordinátor, illetve a központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében Németh Katalin nemzetközi koordinátor értesíti a munkatársakat, a döntést követő legkésőbb 15 munkanapon belül.

A bírálat várható ideje: 2019. október vége, ekkor a pályázó arra vonatkozóan kap értesítést, hogy az Egyetem a leadott pályázatot szakmailag támogatja. Mivel a pályázati felhívás keretében leadott jelentkezésekre vonatkozóan az Eötvös Loránd Tudományegyetem várhatóan kiegészítő támogatást fog igényelni a Tempus Közalapítványtól, az ösztöndíj összegéről várhatóan 2020 januárjában születik döntés. A mobilitásokat 2020. február 3-tól 2020. szeptember 30-ig lehet megvalósítani.

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a KBB elnökénél, a központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében a felterjesztést aláíró illetékes vezetőnél az értesítést követő 15 munkanapon belül, írásban van lehetőség.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Főpályázati felhívás - 2019/20

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem első alkalommal hirdeti meg Erasmus+ kutatási és képzési mobilitási pályázatát a 2019/20-as tanévre.

A pályázat célja, hogy támogassa az ELTE oktatóit/kutatóit külföldi, hosszabb időtartamú mobilitások megvalósításában, melyek közvetlenül segítik elő az ELTE nemeztköziesítési törekvéseit, nemzetközi rangsorokon elfoglalt helyét, az oktatás és kutatás színvonalát és az idegennyelvű kurzuskínálatának fejlesztését. 
A részletes pályázati felhívás letölthető itt.

A pályázat keretében a munkatársak/oktatók/kutatók három fő tevékenység típusra pályázhatnak:

kutatási tevékenység megvalósítása 

oktatási készségek fejlesztését célzó képzéseken való részvétel 

szakos idegen nyelvű kurzus/képzési kínálat fejlesztését célzó képzéseken való részvétel

Az oktató/kutató/munkatárs szakterületéhez közel álló kutatás, amely közvetlen és mérhető eredménnyel járul hozzá az adott tanszék/intézet tudományos munkájához, oktatási tevékenységéhez, az oktató személyes előmeneteléhez, az Egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének javításához. Tevékenységéről részletes beszámolót készít, eredményeit a lehető legszélesebb körben megismerteti és publikálja.

Az oktató/kutató/munkatárs olyan innovatív/kevésbé használt oktatási módszereket ismer meg és sajátít el, melyet hétköznapi munkája során ezt követően alkalmaz. Megszerzett tudását dokumentálja, arról beszámolót készít, melyet széles körben megoszt (tanszéki/intézeti akár kari szinten). Mobilitása közvetlenül hozzájárul az oktatás minőségének javításához.

Az oktató/kutató/munkatárs olyan módszereket, jó gyakorlatokat ismer meg, melyek segítik az oktató tanszékének/intézetének idegen nyelvű kurzus/képzési portfoliójának fejlesztését. Megszerzett ismereteit széles körben terjeszti, mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE Erasmus+ idegen nyelvű kurzuskatalógusának fejlesztéséhez és/vagy az ELTE idegennyelvű képzési portfoliójának fejlesztéséhez.

A három típusú tevékenység kombinálható egymással, illetve összeköthető (egyik követi a másikat) a „klasszikus” Erasmus+ oktatói mobilitással is.

Ki pályázhat?

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitásban az ELTE állományában dolgozó főállású munkatársai; főállású, félállású vagy óraadó oktatói vehetnek részt. A megbízási szerződéssel dolgozó munkatársak esetében alkalmazandó irányelveket lásd a részletes pályázati felhívásban.

Hova?

Bármely Európai Uniós ország, illetve Norvégia, Izland, Liechtenstein, Törökország, Szerbia és Macedónia bármely releváns intézménye (Egyetem, kutatóközpont, intézet, könyvtár, tréning központ etc.) mely az adott tevékenység megvalósításához megfelelő szakmai felkészültséggel és háttérrel rendelkezik, és az oktatót a pályázatban megadott tevékenységre és időtartamra fogadja.  
A megvalósításhoz nem szükséges intézményközi szerződés az ELTE és a fogadó intézmény között.

Mennyi időre?

A mobilitás minimum időtartama 2 nap, maximum időtartama 60 nap. Az ELTE várhatóan az első fordulóban 14 napnyi mobilitást tud támogatni, de ettől függetlenül a mobilitás időtartama lehet hosszabb.
A munkatárs pályázatában jelöli meg a mobilitás tervezett időtartamát, melyet pályázatában indokol, és bemutatja be, hogy az időtartam alatt milyen tevékenységet tervez elvégezni

Mit tartalmaz a támogatás?

A programban részt vevők pénzügyi támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ. Két részből áll: napidíj (ösztöndíj)+útiköltség támogatás (általány díj)

 • Az Erasmus+ támogatás ösztöndíj, melynek értelmében a kiutazást a munkatárs önálló szervezésben valósítja meg, azaz nincs közbeszerzés.
 • Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kinttartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához. 
 • Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi.
 • Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kinttartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra nem jogosult! Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.

Az egyes országokban érvényes ösztöndíjak összege, valamint az utazási támogatás mértéke megegyezik a "klasszikus" oktatói mobilitások támogatási összegével. (megtekinthető ezen a linken vagy a lásd a részletes pályázati felhívásban)

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be az, aki

 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • főállású munkatársa; illetve főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek* ;
 • a megadott pályázati határidőn belül a felhívási feltételeknek megfelelő pályázatot nyújt be, és pozitív elbírálás esetén vállalja a tevékenység megvalósítását;
 • vállal ELTE-t népszerűsítő promóciós és információgyűjtési tevékenységet mobilitása során. (nem kizáró feltétel).
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).
 • *Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók/munkatársak esetében: a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként a munkatársnak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.

Hogyan kell benyújtani a pályázatot? 

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok papíralapon történő leadásával lehetséges:

 • kitöltött pályázati űrlap (letölthető itt),
 • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (sablon dokumentum erre nincs), mely tartalmazza 
  • a partneregyetem/fogadó fél nevét, 
  • a tervezett tevékenység leírását, 
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, illetve egy visszaigazoló e-mail is elfogadható, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét),
 • szakmai önéletrajz,
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, nem számítógéppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatok nem fogadhatóak el. 

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg pályázók kiegészítő támogatásra pályázhatnak. 

A pályázatokat a karokon dolgozó munkatársak a kari Erasmus+ koordinátornak,

a központi egységeknél dolgozó munkatársak Németh Katalin nemzetközi koordinátornak adják le (1056 Budapest, Szerb u. 21-23. I. em. 37.).

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari Erasmus+ koordinátorok állnak rendelkezésükre, központi egységeknél dolgozó munkatársak esetén pedig Németh Katalin (katalin.anna.nemeth@dep.elte.hu) nemzetközi koordinátort tudják keresni.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatot a kari Erasmus koordinátorhoz, a központi szervezeti egységek esetében Németh Katalin nemzetközi koordinátorhoz kell benyújtani 2019. április 30-ig, illetve a kar által (honlapon/felhívásban stb.) esetlegesen közzétett, ettől eltérő határidőig.

A benyújtott pályázatok elbírálása

a) A karokon dolgozó munkatársak által benyújtott pályázatok esetében:

 • A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kari Bíráló Bizottság (KBB) szakmai és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB annak a munkatársnak a pályázatát részesíti előnyben, aki korábban nem vett részt az Erasmus+ programban, azonban a korábbi részvétel nem kizáró ok az újabb mobilitás elnyerésénél.
 • A munkatársi rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg.

b) A központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében

 • A Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére a központi egységeknél dolgozó munkatársak pályázatait összefoglaló előterjesztést az intézményi Erasmus+ koordinátor készíti el, melyet a Rektori Kabinet vezetője hagy jóvá.
 • A rangsor a pályázati felhívásban található bírálati szempontok, illetve az ELTE Intézményi fejlesztési tervében foglalt nemzetköziesítési törekvések figyelembevételével kerül előterjesztésre.

Az elbírálás során figyelembe vett szempontokat a részletes pályázati felhívás tartalmazza.

Eredményhirdetés, jogorvoslat

A pályázatok eredményéről a HOMB határozata alapján az illetékes kari Erasmus+ koordinátor, illetve a központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében Németh Katalin nemzetközi koordinátor értesíti a munkatársakat, a döntést követő legkésőbb 15 munkanapon belül.

A bírálat várható ideje 2019. május vége. A mobilitásokat 2019. június 1-től 2020. szeptember 30-ig lehet megvalósítani.
Előfordulhat, hogy a szerződéskötés (adminisztratív okokból) júniusban még nem lehetséges, ezért a júniusi mobilitások általában utólagosan kerülnek finanszírozásra.

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a KBB elnökénél, a központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében a felterjesztést aláíró illetékes vezetőnél az értesítést követő 15 munkanapon belül, írásban van lehetőség.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Pályázati felhívás 2018/19

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem első alkalommal hirdeti meg Erasmus+ kutatási és képzési mobilitási pályázatát a 2018/19-es tanévre.

A pályázat célja, hogy támogassa az ELTE oktatóit/kutatóit külföldi, hosszabb időtartamú mobilitások megvalósításában, melyek közvetlenül segítik elő az ELTE nemeztköziesítési törekvéseit, nemzetközi rangsorokon elfoglalt helyét, az oktatás és kutatás színvonalát és az idegennyelvű kurzuskínálatának fejlesztését. 
A részletes pályázati felhívás letölthető itt.

A pályázat keretében a munkatársak/oktatók/kutatók három fő tevékenység típusra pályázhatnak:

kutatási tevékenység megvalósítása 

oktatási készségek fejlesztését célzó képzéseken való részvétel 

szakos idegen nyelvű kurzus/képzési kínálat fejlesztését célzó képzéseken való részvétel

Az oktató/kutató/munkatárs szakterületéhez közel álló kutatás, amely közvetlen és mérhető eredménnyel járul hozzá az adott tanszék/intézet tudományos munkájához, oktatási tevékenységéhez, az oktató személyes előmeneteléhez, az Egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének javításához. Tevékenységéről részletes beszámolót készít, eredményeit a lehető legszélesebb körben megismerteti és publikálja.

Az oktató/kutató/munkatárs olyan innovatív/kevésbé használt oktatási módszereket ismer meg és sajátít el, melyet hétköznapi munkája során ezt követően alkalmaz. Megszerzett tudását dokumentálja, arról beszámolót készít, melyet széles körben megoszt (tanszéki/intézeti akár kari szinten). Mobilitása közvetlenül hozzájárul az oktatás minőségének javításához.

Az oktató/kutató/munkatárs olyan módszereket, jó gyakorlatokat ismer meg, melyek segítik az oktató tanszékének/intézetének idegen nyelvű kurzus/képzési portfoliójának fejlesztését. Megszerzett ismereteit széles körben terjeszti, mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE Erasmus+ idegen nyelvű kurzuskatalógusának fejlesztéséhez és/vagy az ELTE idegennyelvű képzési portfoliójának fejlesztéséhez.

A három típusú tevékenység kombinálható egymással, illetve összeköthető (egyik követi a másikat) a „klasszikus” Erasmus+ oktatói mobilitással is.

Ki pályázhat?

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitásban az ELTE állományában dolgozó főállású munkatársai; főállású, félállású vagy óraadó oktatói vehetnek részt. A megbízási szerződéssel dolgozó munkatársak esetében alkalmazandó irányelveket lásd a részletes pályázati felhívásban.

Hova?

Bármely Európai Uniós ország, illetve Norvégia, Izland, Liechtenstein, Törökország és Macedónia bármely releváns intézménye (Egyetem, kutatóközpont, intézet, könyvtár, tréning központ etc.) mely az adott tevékenység megvalósításához megfelelő szakmai felkészültséggel és háttérrel rendelkezik, és az oktatót a pályázatban megadott tevékenységre és időtartamra fogadja.  
A megvalósításhoz nem szükséges intézményközi szerződés az ELTE és a fogadó intézmény között.

Mennyi időre?

A mobilitás minimum időtartama 2 nap, maximum időtartama 60 nap. Az ELTE várhatóan az első fordulóban 14 napnyi mobilitást tud támogatni, de ettől függetlenül a mobilitás időtartama lehet hosszabb.
A munkatárs pályázatában jelöli meg a mobilitás tervezett időtartamát, melyet pályázatában indokol, és bemutatja be, hogy az időtartam alatt milyen tevékenységet tervez elvégezni

Mit tartalmaz a támogatás?

A programban részt vevők pénzügyi támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ. Két részből áll: napidíj (ösztöndíj)+útiköltség támogatás (általány díj)

 • Az Erasmus+ támogatás ösztöndíj, melynek értelmében a kiutazást a munkatárs önálló szervezésben valósítja meg, azaz nincs közbeszerzés.
 • Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kinttartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához. 
 • Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi.
 • Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kinttartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra nem jogosult! Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.

Az egyes országokban érvényes ösztöndíjak összege, valamint az utazási támogatás mértéke megegyezik a "klasszikus" oktatói mobilitások támogatási összegével. (megtekinthető ezen a linken vagy a részletes pályázati felhívásban)

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be az, aki

 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • főállású munkatársa; illetve főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek* ;
 • a megadott pályázati határidőn belül a felhívási feltételeknek megfelelő pályázatot nyújt be, és pozitív elbírálás esetén vállalja a tevékenység megvalósítását;
 • vállal ELTE-t népszerűsítő promóciós és információgyűjtési tevékenységet mobilitása során. (nem kizáró feltétel).
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).
 • *Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók/munkatársak esetében: a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként a munkatársnak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.

Hogyan kell benyújtani a pályázatot? 

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok papíralapon történő leadásával lehetséges:

 • kitöltött pályázati űrlap (letölthető itt),
 • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (sablon dokumentum erre nincs), mely tartalmazza 
  • a partneregyetem/fogadó fél nevét, 
  • a tervezett tevékenység leírását, 
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, illetve egy visszaigazoló e-mail is elfogadható, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét),
 • szakmai önéletrajz,
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, nem számítógéppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatok nem fogadhatóak el. 

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg pályázók kiegészítő támogatásra pályázhatnak. 

A pályázatokat a karokon dolgozó munkatársak a kari Erasmus+ koordinátornak, a központi egységeknél dolgozó munkatársak az intézményi Erasmus+ koordinátornak adják le.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari Erasmus+ koordinátorok vagy az intézményi Erasmus+ koordinátor áll rendelkezésükre.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatot a kari vagy központi sajátosságoknak megfelelően, a kari/ intézményi Erasmus+ koordinátorhoz kell benyújtani 2018. április 6-ig, illetve a kar által (honlapon/felhívásban stb.) esetlegesen közzétett, ettől eltérő határidőig.

A benyújtott pályázatok elbírálása

a) A karokon dolgozó munkatársak által benyújtott pályázatok esetében:

 • A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kari Bíráló Bizottság (KBB) szakmai és egyéb, a pályázati felhívásban közzétett szempontokat figyelembe véve értékeli és rangsorolja. A KBB annak a munkatársnak a pályázatát részesíti előnyben, aki korábban nem vett részt az Erasmus+ programban, azonban a korábbi részvétel nem kizáró ok az újabb mobilitás elnyerésénél.
 • A munkatársi rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg.

b) A központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében

 • A Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére a központi egységeknél dolgozó munkatársak pályázatait összefoglaló előterjesztést az intézményi Erasmus+ koordinátor készíti el, melyet a Rektori Kabinet vezetője hagy jóvá.
 • A rangsor a pályázati felhívásban található bírálati szempontok, illetve az ELTE Intézményi fejlesztési tervében foglalt nemzetköziesítési törekvések figyelembevételével kerül előterjesztésre.

Az elbírálás során figyelembe vett szempontokat a részletes pályázati felhívás tartalmazza.

Eredményhirdetés, jogorvoslat

A pályázatok eredményéről a HOMB határozata alapján az illetékes kari Erasmus+ koordinátor, illetve a központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében az intézményi Erasmus+ koordinátor értesíti a munkatársakat, a döntést követő legkésőbb 15 munkanapon belül.

A bírálat várható ideje 2018. május harmadik hete. A mobilitásokat 2018. június 1-től 2019. szeptember 30-ig lehet megvalósítani.
Előfordulhat, hogy a szerződéskötés (adminisztratív okokból) júniusban még nem lehetséges, ezért a júniusi mobilitások általában utólagosan kerülnek finanszírozásra.

A döntéssel szembeni jogorvoslatra a KBB elnökénél, a központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében a felterjesztést aláíró illetékes vezetőnél az értesítést követő 15 munkanapon belül, írásban van lehetőség.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány