Az általános közzétételi lista szerint nyilvánosan közzéteendő adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
székhely: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
postai cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
telefon, faxszám: (36-1) 411-65-00
elektronikus levélcím: rektor@elte.hu
honlap: www.elte.hu
ügyfélszolgálatának elérhetősége: Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda (1053 Budapest, Egyetem tér 5.), telefon: (36-1) 381-2353, honlap: qter.elte.hu/)
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Szűcs Annamária
Az ügyfélfogadás rendje

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1.4. Közalapítványok

Az ELTE esetében nincs ilyen

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

Az ELTE esetében nincs ilyen.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai 

1.7. Költségvetési szervek

Az ELTE esetében nincs ilyen.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Az ELTE esetében nem értelmezhető.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Az ELTE esetében nem értelmezhető.

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az ELTE esetében nem értelmezhető.

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

Az ELTE alapvetően oktatási és kutatási tevékenységet végez. E tevékenység sajátos jellege, összetettsége folytán annak összefoglaló ismertetése nem lehetséges
Az oktatás tartalmáról
– a képzési programból
– az egyes karok honlapján
kapható bővebb információ.
Az igénybevétel rendjét a jogszabályok keretei között a Hallgatói Követelményrendszer rögzíti.
A hallgatók részére adott juttatásokat a Hallgatói Juttatási Kézikönyv foglalja össze. 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

Az ELTE esetében nem értelmezhető.

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

Az ELTE esetében nem értelmezhető, mert nem testületi szerv.

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az ELTE esetében nem értelmezhető.

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

XI. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

XII. Közzétételi egység: Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok

3.1. Ellenőrzések, működési statisztika

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

  • Az elmúlt időszakban nem volt nyilvános megállapítással zárult ellenőrzés, vizsgálat.

II. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Oktatási Hivatal / felsőoktatási statisztikák

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Költségvetés: 
2024 | 2023202220212020201920182017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Éves beszámoló: 
20222021202020192018201720162015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

szöveges beszámoló: 
202320222021202020192018 | 20172016 | 20152014 | 2013 | 2012 | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak 

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

II. Közzétételi egység: Támogatások

Az ELTE esetében nem értelmezhető. 

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 

Az ELTE esetében nem értelmezhető.

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

VI. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről