Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Küldetésnyilatkozata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Küldetésnyilatkozata EN

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem – mint Magyarország legrégebbi folyamatosan működő, 1635-ben Nagyszombatban Pázmány Péter esztergomi érsek által alapított egyeteme – az európai hagyományokra épülő minőségi felsőoktatás és kutatás érdekeit szolgálja. Az ELTE küldetése a nemzeti és egyetemes kultúra és műveltség megőrzése és gyarapítása, a tudomány művelése, a tudományos ismeretek átadása, a magyar társadalom, valamint az emberiség valós, hosszú távú igényeinek megfogalmazása és kielégítése.

Az ELTE célja olyan korszerű tudással rendelkező, sokoldalúan művelt értelmiségiek képzése, akik:

  • képesek felismerni és elemezni a problémákat; képesek megoldási lehetőségeket kidolgozni és felelős döntéseket hozni;
  • keresik a konszenzust, értik és tisztelik a különböző kultúrákat;
  • tudatában vannak egyéni felelősségüknek a szűkebb környezet, Magyarország, Európa és az emberiség jövője iránt;
  • képviselik a szakmaiság, a szolidaritás, a humánum értékeit és
  • tiszteletben tartják az általános etikai normákat, az emberi méltóságot és erre figyelemmel a gondolat és a véleménynyilvánítás szabadságát.

Mindezek érdekében az ELTE közel négy évszázados hagyományaival összhangban arra törekszik, hogy

  • az egyetemi polgárok együttes munkájával hallgatói számára értékes, korszerű tudást, modern gondolkodást, versenyképes diplomát nyújtson;
  • képzési szerkezetében kiemelt szerepet kapjon a magas színvonalú mester- és doktori képzés, a továbbképzés; bővüljön az inter- és multidiszciplináris programok, az idegen nyelven is hozzáférhető képzések és az élvonalbeli külföldi felsőoktatási intézményekkel kialakított közös képzések kínálata;
  • világszínvonalú, a komplex társadalmi kihívásokra válaszolni képes, a megoldandó társadalmi és technológiai problémákra koncentráló kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet folytasson, az európai mezőnyben versenyképes kutatóegyetem legyen;
  • hatékony tehetséggondozást alakítson ki; kutatóegyetemként növelje a magasan kvalifikált és produktív oktatók/kutatók arányát, vonzó oktatási és kutatóhelyi környezetet teremtve számukra;
  • értékalapú és hatékony kapcsolatot alakítson ki szűkebb és tágabb környezetével, a közép-európai régió egyik vezető egyetemi központja legyen.

Az ELTE abból a meggyőződésből kiindulva, hogy színvonalas egyetemi oktatómunka elképzelhetetlen a színvonalas kutatómunka nélkül arra törekszik, hogy magas színvonalon jelenítse meg a hagyományos universitas koncepció mindkét oldalát: az oktatók és hallgatók alkotó közösségét (universitas magistrorum et discipulorum) és a sokféle tudományterületet művelő egyetem (universitas scientiarum) ideálját.

E célkitűzések megvalósítását az egyetem vezetése, oktatói, kutatói, hallgatói és az ELTE összes munkatársa egymással együttműködve segítik.

Budapest, 2009. december 7.Elfogadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a CCCXXIX/2009. (XII. 7.) Szen. sz. határozatával.