Horizont Európa

Horizont Európa

Horizont Európa
A Horizont Európa az Európai Unió 2021 és 2027 közötti hétéves kutatási és innovációs keretprogramja, amely a korábbi, Horizont 2020 keretprogramhoz hasonlóan az európai kutatási kiválóság és az áttörést hozó innovációk támogatására, a legfontosabb társadalmi kihívások kezelésére biztosít forrást. Az ELTE kutatói számos konzorcium munkájában vesznek részt, illetve vezetnek kutatócsoportokat a program különféle támogatásaival.

Jelenleg futó projektek

K9VocLearn – ERC Consolidator Grant 2023

A kutatócsoport vezetője: Faragó Tamás tudományos munkatárs
TTK Biológiai Intézet Etológiai Tanszék
E-mail: tamas.farago@ttk.elte.hu
Telefonszám: +36 1 372 2500/8898

A projekt a vokális tanulás képességének evolúcióját kutatja kutyák mint újszerű modellfajok bevonásával. A kutatók többek között feltérképezik a kutyák hangrepertoárját és az egyes hangadások egyedfejlődését; megvizsgálják vokális tanulási képességeiket is, különös tekintettel a fajták és fajtacsoportok különbségeire. A cél az, hogy feltárják, mindez milyen kapcsolatban van a kooperációs képességekkel, a farkassal közös őstől való genetikai távolsággal, illetve az úgynevezett domesztikációs szindróma jellemzőinek előfordulásával. A szelekciós hatások jelentőségének felmérése hozzásegíthet az emberi beszéd kialakulásához szükséges képességek megjelenésének felméréséhez. Mivel kevéssé kutatott területről van szó, a vizsgálatok módszertanát is ki kell dolgozni. A viselkedéstesztek mellett a kutatók a tanszéken már sikerrel használt eljárásokat (nem-invazív EEG, funkcionális MRI), viselkedésgenetikai módszereket és nagysűrűségű diffúziós optikai tomográfia technikát is használni fognak. Ez utóbbi új, infravörös fényt használó agyi képalkotó megoldást éppen most fejlesztik a tanszéken, hogy kutyákon is alkalmazhassák.

DiLaDi – ERC Advanced Grant 2023

A kutatócsoport vezetője: Adamik Béla egyetemi docens
BTK Ókortudományi Intézet Latin Tanszék, ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont
E-mail: adamik.bela@btk.elte.hu
Telefonszám:  +36 1 411 6500/5380

A Nyelvi változatok az ókori és kora középkori források tükrében című projekt célja, hogy feltárja a latin nyelv változatait a Kr.u. 1. évezredben, a földrajzi és kronológiai szempontokra és a latin-újlatin/román átmenetre is tekintettel, az ókori és kora középkori szövegekben fellelhető hibák (normától való eltérések) feldolgozása és elemzése révén. A munkát a kutatók az ELTE szerverén működő Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa (LLDB) segítségével fogják végezni, amely a Római Birodalom régióiból származó feliratok vulgáris latin nyelvi anyagát dolgozza fel. Az ERC-projekttervet 10 fős nemzetközi kutatócsoport valósítja meg nagy létszámú adatgyűjtő csapat alkalmazásával, az ELTE Latin Tanszékével együttműködésben. A kutatás révén jobban megérthetjük azokat a latin dialektológiai folyamatokat, amelyek az újlatin/román nyelvek kialakulásához vezettek, és így a középkori és modern Európa nyelvi, etnikai, sőt kulturális arculatának formálódását is befolyásolták.

A szociális adaptáció és a mentális egészség megerősítése a digitalizálódó, járvány utáni Európában – Horizon-HLTH 

A kutatócsoport vezetője: Felvinczi Katalin egyetemi tanár
PPK Pszichológiai Intézet, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék
E-mail: felvinczi.katalin@ppk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-461-2600/5635

A Bootstrap átfogó célja, hogy a digitalizáció mentális egészségre gyakorolt káros hatásainak csökkentése érdekében egészségügyi, szociálpolitikai és gyakorlati változásokat kezdeményezzen azáltal, hogy (1) a fiatalok problémás internethasználattal szembeni sebezhetőségét kezelő, bizonyítékokon alapuló, digitális viselkedés-egészségügyre irányuló beavatkozáscsomagot hoz létre, és teszteli annak hatékonyságát az egészségkárosodás megelőzésének önszabályozásában, valamint (2) politikai eszköztárat és szabványokat dolgoz ki a digitális emberi jogi köz- és magánjogi elszámoltathatóság előmozdítására, hogy megvédje a sebezhető csoportokat a kizsákmányolástól.

Gépi tanulás és quantum – H2020 MSCA Doctoral Networks 2022

A kutatócsoport vezetője: Zimborás Zoltán
IK
E-mail: zimboras.zoltan@wigner.hu
Telefonszám: 36-1-392-2222/3387

A Machine Learning for Quantum doktori hálózat magas szintű interdiszciplináris, ágazatközi és nemzetközi képzést biztosít 10 doktorandusz hallgató/kutató számára, akik azt vizsgálják majd, hogy 1) a kvantum- és klasszikus gépi tanuláson alapuló anyag- és anyagtulajdonságok előrejelzését miképp lehet kiterjeszteni az erősen korrelált rendszerekre, valamint 2) miképp lehet a gépi tanulás révén felgyorsítani a kvantumtechnológiák fejlesztését. A kutatás új megközelítéseket tesz lehetővé a klasszikus számítógépek számára jelenleg elérhetetlen problémák megoldására.

Natural Traces – H2020 MSCA Doctoral Networks 2022

A kutatócsoport vezetője: Egyed Balázs egyetemi adjunktus
TTK Biológiai Intézet, Genetika Tanszék
E-mail: egyed.balazs@ttk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/8686

A Natural Traces program az igazságügyi célú természettudományos képzés, kutatás és tevékenység összehangolását célozza meg a tagországokban. A bűncselekményekkel összefüggésbe hozható biológiai bizonyítékok biztosítását, vizsgálati módszereit, az eredmények interpretálását, helyszínek és emberek összekapcsolását lehetővé tevő projekt 10 PhD-hallgatót képez ki az igazságügyi élettudományok területén: a résztvevők gyakorlati képzés keretében akadémiai és nem akadémiai partnerek, valamint igazságügyi intézetek támogatásával sajátíthatják el a természeti maradványok, biológiai nyomok kvalitatív és kvantitatív analitikáját érintő tudásanyagot. Az Európai Unióban mindezidáig nem volt posztgraduális szintű képzés az alkalmazott igazságügyi tudományok területén. 
Korábbi interjúnk Egyed Balázzsal

Intrinsically disordered proteins in health and disease – H2020 MSCA Doctoral Networks 2022

A kutatócsoport vezetője: Dosztányi Zsuzsanna tudományos főmunkatárs
TTK Biológiai Intézet, Biokémiai Tanszék, MTA-ELTE Lendület Bioinformatika Kutatócsoport
E-mail: zsuzsanna.dosztanyi@ttk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/8537

Up to 40% of the human proteome exist in disordered, dynamic ensembles of states mandatory for function. These so-called intrinsically disordered proteins (IDPs) – or protein regions (IDRs) – play crucial roles in most aspects of life. They mediate tens of thousands of protein-protein interactions and play key roles in cellular homeostasis by promoting protein network fidelity, cell signaling, scaffolding, transcription, membrane-less organelles and more. Their dysregulation may lead to several different and severe diseases. To address outstanding questions in IDP research and disease we here present IDPro – Intrinsically disordered proteins in health and disease: mechanisms, molecular context and opportunities for drug discovery. IDPro is an exceptional network of nine beneficiaries (eight academic and one industrial) and five partner organisations (four industrial and one academic) from seven different countries, with excellent track records in protein research and supervision.

The Shrinking Space for Civil Society in Europe – H2020 ERC Consolidator Grant 2020

A kutatócsoport vezetője: Salát Orsolya egyetemi docens, nemzetközi tanulmányok MA szakigazgató
TÁTK Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete, Emberi Jogi és Politikatudományi Tanszék
E-mail: orsolya.salat@tatk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/6307

A projekt keretében a kutatók a jogilag meghatározott civil társadalmi tér mozgatórugóira és szervezeti kihatásaira vonatkozó elméleti keretet tekintik át interdiszciplináris módszerekkel. A kutatók az 1. munkafázisban azt vizsgálják, hogy a nagy kihívások (hazai terrorizmus, pénzügyi válságok, populista kormányok) milyen hatást gyakorolnak a civil szervezetekre. Újdonságképpen átfogó statisztikai értékelést készítenek a keretjogszabályok és a szervezet-specifikus jogi rendszerek változó jogi korlátozásairól 12 EU-tagállam 6 civil szervezettípusa (szakszervezetek, vallási, bevándorlóbarát civil szervezetek) esetében. Az eredmények felhasználásával a 2. munkafázisban arra keresik a választ kvalitatív esettanulmányokban, hogy a hatóságok miképp hajtják végre a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályokat.

FooDMAP – H2020 MSCA Staff Exchanges 2021

A kutatócsoport vezetője: Tarcsi Ádám tudományos segédmunkatárs
IK Egyetemi-Vállalati Együttműködési Intézet, Adattudományi és Adattechnológiai Tanszék
E-mail: ade@inf.elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/1816

A projekt a helyi élelmiszerellátás kommunikációját segíti tranzakciós, kereshető, MAP alapú applikációval (FoodMAPP) a rövid élelmiszer-ellátási láncok, az élelmiszer biztonsága, a vállalkozások fejlesztése és az élelmiszerpazarlás csökkentése érdekében. Először gyűjt átfogó piaci információkat az élelmiszerellátásban érdekelt összes féltől (termelők, feldolgozók és fogyasztók), ezzel átláthatóvá teszi az élelmiszerellátás folyamatát és preferenciáit. Az alapkutatást követően dinamikus, térképes platformot fejleszt ki, amely abban segíti a helyi szolgáltatókat, hogy termékeiket közvetlenül a fogyasztóknak adhassák el. A platformot helyi közösségek bevonásával próbálják majd ki és finomítják. 

PHYMOL – H2020 MSCA Doctoral Networks 2021 

A kutatócsoport vezetője: Császár Attila egyetemi tanár, az MTA doktora
TTK Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék
E-mail: attila.csaszar@ttk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/1629

A projekt következő generációs molekuláris potenciálokat vizsgál a fizika és a kémia számára.

VOIMA – H2020 ERC Starting Grant 2020

A kutatócsoport vezetője: Andics Attila tudományos főmunkatárs
TTK Biológiai Intézet, Etológiai Tanszék, Neuroetológiai Kutatócsoport
E-mail: attila.andics@ttk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/1075

A kutatás etológiai és agyi képalkotásos módszerek segítségével vizsgálja majd a hangadások feldolgozásának észlelési és neurális mechanizmusait emberekben, kutyákban és sertésekben. Vizsgálja a hangadásokra való szelektivitás természetét és szervezőelveit (WP1), az emberi hangadásokkal való tapasztalat hatását újszülött és fiatal kutyák és sertések esetén (WP2), és a hangadásokra való érzékenység egyedi különbségeit neuroanatómiailag és genetikailag is diverz kutyákban (WP3). Hozzájárul a hangfeldolgozási zavarokkal járó agyi fejlődési rendellenességek jobb megértéséhez, és ahhoz, hogy miképp formálja a nyelv az emberi hangfeldolgozó rendszert.

HistoGenes – ERC Synergy Grant

A projekt témavezetője: Vida Tivadar tanszékvezető egyetemi tanár, intézetigazgató
BTK Régészettudományi Intézet, Népvándorlás kori és Középkori Régészeti Tanszék
E-mail: vida.tivadar@btk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-411-6500/2922

A HistoGenes projekt célja Kelet-Közép-Európa népességtörténetének mélyebb megismerése a Római Birodalom bukása után, a nagy népvándorlások és a kora középkori politikai és kulturális változások időszakában. Ehhez 6000 régészeti kontextusból származó egyén DNS és izotópos vizsgálatát célozza a területről. A programban az ELTE Régészettudományi Intézet és az ELKH Archaeogenetikai Laboratórium közös kutatócsoportja több külföldi partnerrel működik együtt. Munkájuk révén olyan kérdések is kutathatóvá válnak, amelyek eddig a történelem, illetve a régészet hatókörén kívül helyezkedtek el: vizsgálhatók a rokonsági és nemi viszonyok, a társadalmi szerveződés, a táplálkozás, az életmód, a munkakörülmények, a háború és erőszak előfordulása, az egészség és a betegségek, lehetővé válik a heterogén közösségek összetételének vizsgálata. A régészeti elemzést Vida Tivadar irányítja, a munkafolyamatba hallgatók is bekapcsolódhatnak.

B-SHAPES – HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-03

A kutatócsoport vezetője: Balogh Péter egyetemi adjunktus
TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék, Földrajztudományi Központ
E-mail: peter.balogh@ttk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/8011

A "Határok hatása európai társadalmi percepciókra" projekt egyrészt a határok újra felerősödő szerepét vizsgálja Európában, másrészt a kulturális örökséghez kapcsolódó országos szakpolitikák figyelmét hívja fel a határvidékek tapasztalataira.

PUSH*BACK*LASH – HORIZON-CL2-DEMOCRACY-2021-01

A kutatócsoport vezetője: Kovács Mónika habilitált egyetemi docens
PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet, Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Kutatócsoport
E-mail: kovacs.monika@ppk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-461-4500/3823

A projekt célja, hogy interszekcionális perspektívából tanulmányozza a kialakuló demokratikus elméleteket, a nemek közötti diszkurzív stratégiákat és a visszavágási taktikákat. Emellett részt vesz a nemek közötti egyenlőségellenes diskurzusok leküzdésére, valamint a demokratikus értékek és gyakorlatok megerősítésére irányuló stratégiák értékelésében, figyelembe véve a pártok, a közösségi média és a közvélemény által játszott szerepet, a szakpolitikai ajánlásokat, eszközöket és megoldásokat a demokratikus terek létrehozására a kereszteződések szemszögéből.

FARBES – HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-62

A kutatócsoport vezetője: Lichtenberger János egyetemi tanár, az MTA doktora
TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék, Földtudományi Központ, Űrkutató Csoport
E-mail: lityi@sas.elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/6654

A FARBES célja az űridőjárási események egyszerű, elérhető előrejelzése a műholdas operátorok közvetlen elérése számára.  A munkában öt európai és egy észak-amerikai intézmény vesz részt.

DESIRE6G – HORIZON-JU-SNS-2022

A kutatócsoport vezetője: Laki Sándor egyetemi adjunktus
IK Informatikatudományi Intézet, Információs Rendszerek Tanszék
E-mail: lakis@elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/8477

A DESIRE6G új, érintésmentes vezérlési, felügyeleti és orchesztrációs platformot tervez és fejleszt az MI natív integrációjával az eXtreme URLLC alkalmazások követelményeinek támogatására. Újratervezi a mobilhálózatokat a) szándékalapú vezérléssel és végpontok közötti orchesztrációval (amely közel valós idejű autonóm hálózatépítést tesz lehetővé), valamint b) egy natív-felhő-alapú egyesített programozható adatsík-réteggel (mely virtuális mobilszolgáltatók infrastruktúraigényeinek kiszolgálását is támogatja). Ez utóbbit általános hardveres absztrakciós réteg fogja támogatni, amelyet heterogén rendszerek egységesítésére terveztek.

Screening of inFlammation to enable personalized Medicine – H2020-FETOPEN-01-2018-2019-2020

A kutatócsoport vezetője: Józsi Mihály egyetemi tanár
TTK Biológiai Intézet, Immunológiai Tanszék, MTA-ELTE Komplement Kutatócsoport
E-mail: mihaly.jozsi@ttk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/8661

A gyógyíthatatlan vesebetegségek, szembetegségek, a fertőzések elleni védekezés és az autoimmun betegségek óriási terhet rónak a társadalomra. E betegségek közül sok kapcsolódik a komplementrendszer, a veleszületett immunitás egyik fő effektor ágának diszregulációjához. A komplement faktor H (FH) és az FH-val rokon (FHR) fehérjék erősen összefüggenek ezekkel a szisztémás és szervspecifikus patológiákkal. Az FH-val ellentétben a nagymértékben homológ FHR fehérjék biológiai funkciója többnyire ismeretlen. A projekt fő célja, hogy betekintést nyerjen abba, hogy az FH-protein család hogyan járul hozzá a betegségekhez, egyben lehetővé tegye, hogy új diagnosztikai és prospektív terápiás megközelítések jöhessenek létre. A kutatók úttörő, új multiplex detektálási technikát fognak kidolgozni e hét FH-protein családtag számszerűsítésére, egyidejűleg elemzik funkcionális aktivitásukat a betegmintákban.

QDMAP – H2020 MSCA Postdoctoral Fellowship 2022

Pályázatot elnyert kutató: Ayaki Sunaga
Szakmai témavezető: Mátyus Edit
TTK Fizikai Kémiai Tanszék, Molekuláris Kvantumdinamika Kutatócsoport
E-mail: sunaga.ayaki.5x@kyoto-u.ac.jp
Telefonszám: 36-1-411-6500/1203

A projekt a floppy rendszerek magspinek miatti mágneses kölcsönhatásait és paritássértési kölcsönhatásait vizsgálja elektronkorreláció-elmélet alapján új, egzakt kvantumdinamika (QD) módszertan kidolgozásával és molekuláris tulajdonságok (spin-forgási állandó és PV energia) megállapításával. Célja a mágneses kölcsönhatású QD megfogalmazása, megvalósítása és alkalmazása floppy rendszerekben, elméleti kidolgozása metanolszerű molekulákhoz, és alkalmazása királis metanolszerű molekulákhoz. A tervezett kvantumdinamikai módszertan molekuláris rendszerek kvantummagmozgásának teljes leírásához vezet.

INFLANET – H2020 MSCA Innovative Training Networks 2020

A kutatócsoport vezetője: Vicsek Tamás professor emeritus, az MTA rendes tagja
TTK Fizikai és Csillagászati Intézet, Biológiai Fizika Tanszék
E-mail: vicsek@caesar.elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/6355

INFLANET konzorcium egy biokémiai folyamat, a gyulladás komplex vizsgálatára vállalkozott. Azt kutatják majd, hogy a világszinten óriási kihívást jelentő népbetegségeket, sőt a mostani Covid-fertőzést is kísérő kóros folyamatban hogyan mozognak együtt a sejtek, és ez a tudás milyen terápiás megoldásokra ad lehetőséget. Ehhez a meglehetősen új omikai megközelítést alkalmazzák, amelynek során adatbázisok sokaságában keresik a gyulladás struktúráját, funkcióját és dinamikáját létrehozó biomolekulák jellemző mintázatát. A legújabb intravitális képalkotási módszerekkel állatmodellekben is tanulmányozzák a kóros folyamat molekuláris és sejtes mechanizmusait, valamint a gyulladáscsökkentő szerek hatását. Vizsgálják azt is, milyen genetikai alapjai lehetnek a folyamatnak, és milyen terápiás stratégiák vethetők be ellene. A projekt célja továbbá, hogy új matematikai modellek készüljenek a létrehozott adatok sokaságának elemzésére.
Interjúnk a kutatásról Vicsek Tamással 

SWATNET: – H2020 MSCA Innovative Training Networks 2020

A kutatócsoport vezetője: Petrovay Kristóf egyetemi tanár, az MTA doktora
TTK Fizikai és Csillagászati Intézet, Csillagászati Tanszék
E-mail: K.Petrovay@astro.elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/6621

A SWATNet 12 PhD-hallgatót képez a heliofizika területén; a képzést tapasztalt témavezetők irányítják alapvetően nemzetközi és interdiszciplináris kutatási környezetben. A konzorciumnak az ELTE mellett 7 országból 15 tagja van, amelyek harmada innovatív kutatásfejlesztéssel foglakozó ipari szereplő.  A PhD-projektek a naptevékenység, a napkitörések, és a napkitörések által gyorsított nagyenergiájú részecskék elemzésére és előrejelzésére koncentrálnak. A hallgatók csúcstechnológiás megfigyeléseket és kutatási technikákat használnak majd, beleértve a napkorona és a belső helioszféra élvonalbeli numerikus szimulációit, valamint gépi tanulási elemzési módszereket. Minden hallgató megismerkedik a napmegfigyelések alapjaival partner obszervatóriumunkban, és 1-3 hónapos ipari képzésben részesül.

Járványok megelőzését és megállítását támogató Virtuális Obszervatórium – H2020-SC1-BHC-2018-2020-2019

A kutatócsoport vezetője: Csabai István egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
TTK Fizikai és Csillagászati Intézet, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék
E-mail: csabai@complex.elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/6576

A program célja sokoldalú előrejelző és nyomkövető rendszer (VEO) létrehozása, amely interaktív eszközként szolgál a járványok tényeken alapuló korai előrejelzéshez. A kutatók a Big Data elemzést hívják segítségül a klímaváltozás és egyéb faktorok által előidézett fertőző betegségek általi fenyegetettségi felderítésére és a kockázatelemzésre, támogatva ezzel az egészségügyi döntéshozókat és kutatókat.

POLYQUANT  – ERC Starting Grant

A kutatócsoport vezetője: Mátyus Edit egyetemi docens
TTK Fizikai Kémiai Tanszék, Molekuláris Kvantumdinamika Kutatócsoport
E-mail: matyus@chem.elte.huedit.matyus@ttk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-411-6500/1203

A POLYQUANT projekt kis molekulák spektroszkópiai tulajdonságainak ultrapontos kiszámítását fogja lehetővé tenni; eddig elhanyagolt vagy nem ismert fizikai-kémiai tényezők, fizikai állandók bizonytalansága vagy akár hosszabb távon új fizikai "effektusok" feltárására nyílik lehetőség a mért és számított precíziós spektroszkópiai tulajdonságok alapján. 
Interjúnk Mátyus Edittel a kutatásról

BY-COVID – HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-01

A kutatócsoport vezetője: Csabai István egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
TTK Fizikai és Csillagászati Intézet, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék
E-mail: csabai@complex.elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/6576

A Túl a COVIDon projekt az adatok felhasználását és újrafelhasználását a FAIR nyílt adatok munkafolyamat-környezetekhez való összekapcsolásával, valamint az elemzési és vizualizációs eszközökhöz való hozzáférés biztosításával ösztönzi, a bizalom és a reprodukálhatóság megteremtésével, minőségbiztosítási mechanizmusokkal. A BY-COVID szakértői a COVID-19 adatplatformon keresztül támogatják a külső érdekelt feleket az adatok kezelésében és közzétételre való előkészítésében. A projekt keretében nyújtott szolgáltatások használhatóságát a világjárványban folyamatosan változó kutatási kérdéseket tükröző felhasználási esetek segítségével fogják demonstrálni.

Intermarriage and ethnic identity – H2020 MSCA Postdoctoral Fellowships 2021

A kutatócsoport vezetője: Lendák-Kabók Karolina tudományos munkatárs
TÁTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Kisebbségszociológia Tanszék
E-mail: karolina.kabok@tatk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/6820

A projekt az etnikai kisebbségi közösségek és a többségi nemzetek tagjai közötti vegyes házasságok társadalmi vonatkozásait elemzi a Vajdaságban, Szerbia többnemzetiségű régiójában. A vegyes házasságok társadalmi hatásait három szinten, az egyén (mikro), a család (mezo) és a társadalom (makro) szintjén elemezve járul hozzá a legkorszerűbb eredményekhez egy jelentős mértékben többnemzetiségű földrajzi területen.

MAGICBULLET: Reloaded – H2020 MSCA Innovative Training Networks 2019

A kutatócsoport vezetője: Mező Gábor tudományos tanácsadó, az MTA doktora
TTK Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék
E-mail: gabor.mezo@ttk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/1433

A projekt a MAGICBULLET program folytatása, kiterjeszti a vizsgálati területet a peptid-drog konjugátumoktól (PDC-k) a kis molekula-gyógyszer konjugátumokig (SMDC), különös tekintettel azokra a gyógyszerekre, amelyek képesek stimulálni a tumor immunválaszát és legyőzni az immunterápiával szembeni rezisztenciát. A konzorcium jelentősen bővült, hogy tökéletesen megfeleljen az új kutatási irány igényeinek. A tervezett ETN egy sor SMDC-t (beleértve a PDC-ket is) tervez és szintetizál, amelyek kevésbé vizsgált tumorantigéneket is megcéloznak; megvizsgálja azok farmakokinetikai viselkedését, az immunrendszerre gyakorolt hatásukat, valamint daganatszelektivitását és daganatellenes aktivitását. A konzorcium a szerves kémia, a peptidkémia, az orvosi kémia, a gyógyszerkutatás, a biokémia, a farmakológia és a sejtbiológia területén egyesíti az interdiszciplináris szakértői ismereteket.

CountR – H2020-SU-FCT02-2018-2019-2020

A kutatócsoport vezetője: Palla Gergely egyetemi tanár, az MTA doktora
TTK Fizikai és Csillagászati Intézet, Biológiai Fizika Tanszék
E-mail: pallag@hal.elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/6368

A terrorelhárítási és terrorizmus-megelőzési módszertanokat fejlesztő hároméves H2020-as RED-Alert konzorcium munkája 2021-től Palla Gergely vezetésével folytatódik a CounteR pályázat keretében. A fő cél olyan módszerek kidolgozása, amelyek a szélsőséges, hamis, megtévesztő propagandák felismerését és az érintett, befolyásolható csoportok megfelelő védelmét szolgálhatják.

 

BactiVax – H2020 MSCA Innovative Training Networks 2019

A kutatócsoport vezetője: Horváti Kata tudományos főmunkatárs
TTK Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék, Peptidkémiai Kutatócsoport
E-mail: khorvati@elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/1409

A konzorcium elsősorban a rezisztens baktériumok által okozott krónikus betegségek megelőzésére, illetve kezelésére alkalmas vakcinák kifejlesztésére vállalkozik. Tagjai neves vakcinológusok, mikrobiológusok, immunológusok, fehérje- és peptidkémikusok kiemelkedő európai egyetemekről, kutatóintézetekből. A konzorciumhoz csatlakozott többek között a Pfizer és az Atlas Molecular Pharma cég is, amelyek lehetőséget biztosítanak a PhD-hallgatóknak, hogy a képzésük során ipari környezetben is tapasztalatot szerezhessenek. A program keretében 2019-ben 15 PhD-pozíciót hirdettek meg.

UNCHARTED – H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2019

A kutatócsoport vezetője: György Eszter egyetemi adjunktus
BTK Történeti Intézet, Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék
E-mail: gyorgy.eszter@btk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-411-6500/5014

A tíz európai partner (köztük a Bolognai Egyetem, a párizsi CNRS, a Portói Egyetem, az angol Goldsmiths’ College és a Párizs 8 Egyetem) közös kutatásában a kultúra társadalmi értékelése kerül a fókuszba három kategória – a társadalmi részvétel, a kulturális termelés és örökség, valamint a kulturális adminisztráció – mentén. A három szempont három alapvető társadalmi szerepet különböztet meg, így a pályázat egyaránt foglalkozik az állampolgári részvétellel, továbbá a kulturális örökséget vizsgáló szakembereknek és a kultúrpolitikusoknak a társadalmi értékek köré szerveződő feladataival.

iNEXT-Discovery – H2020-INFRAIA-2018-2020

A kutatócsoport vezetője: Perczel András egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
TTK Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék
E-mail: perczel@chem.elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/1653

A projekt célja, hogy növelje a strukturális biológia hatását az orvosbiológiai, biotechnológiai, élelmiszertudományi és bioanyag-fordítási kutatási szektorokban. A konzorcium harminc ismert európai szerkezetbiológiai partnert egyesít, akik megosztják egymással szakértelmüket és felszereléseiket (a legkorszerűbb röntgen szinkrotronokat, ultra nagy terű NMR műszereket, modern krio-elektronmikroszkópokat és molekuláris biofizikai műszereket).

TORCH – H2020 Science with and for Society (H2020-SwafS-2018-2020)

A kutatócsoport vezetője: Takó Ferenc
BTK Távol-keleti Intézet, Japán Tanszék
E-mail: ferenc.tako@rk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-411-6500/4339

A TORCH (Transforming Open Responsible Research and Innovation through CHARM) projekt azzal a céllal jött létre, hogy kidolgozza az öt kutatóegyetem alkotta szövetség kutatási és innovációs stratégiáját. A résztvevők meghatározzák az alapelveket, közös kutatási terveket készítenek, felmérik a jó gyakorlatokat a vállalati együttműködések, az open science és a citizen science területén.

HumanE AI Net – H2020-ICT-48-2020

A kutatócsoport vezetője: Horváth Zoltán egyetemi tanár
IK Informatikatudományi Intézet, Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék
E-mail: hz@inf.elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/8485

A projekt célja olyan robusztus, megbízható mesterségesintelligencia-rendszerek kifejlesztése, amelyek képesek „megérteni” az embereket, alkalmazkodnak az összetett társadalmi környezethez, együttműködnek. Fejlesztik az emberi képességeket és tiszteletben tartják az emberi autonómiát és az önrendelkezést.

Driving functional characterization of intrinsically disordered proteins – H2020-MSCA-RISE-2017

A kutatócsoport vezetője: Dosztányi Zsuzsanna tudományos főmunkatárs
TTK Biológiai Intézet, Biokémiai Tanszék, MTA-ELTE Lendület Bioinformatika Kutatócsoport
E-mail: zsuzsanna.dosztanyi@ttk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/8537

Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a több partnerrel is kölcsönható IDP-k fontos szerepet játszanak a sejtszintű szabályozásban, illetve betegségek kialakulásában. Ezért nagyon fontos, hogy mind többet tudjunk meg róluk. A konzorciumi partnerek olyan számítógépes módszereket fejlesztettek ki, amelyekkel az IDP-ket azonosítani tudják. A közelmúltban publikált, ellenőrzött adatokat tartalmazó IDP-adatbázis segítségével várakozásaik szerint közelebb juthatnak az IDP-k funkcionális szerepének megismeréséhez. 


Lezárult kutatások

GalNUC – ERC

A kutatócsoport vezetője: Kocsis Bence egyetemi adjunktus
TTK Fizikai Intézet, Atomfizikai Tanszék
E-mail: bkocsis@gmail.com
Telefonszám: 36-1-411-6500/1433, 1426

A NASA korábbi ösztöndíjasának 2015 augusztusában indult kutatási projektje (Astrophysical Dynamics and Statistical Physics of Galactic Nucleia galaxismagokkal, a galaxisok legbelső régióival foglalkozik. A fiatal kutató érdeklődési területe az asztrofizikai általános relativitáselmélet és sztelláris dinamika. Kutatásai során a fekete lyukakkal, a gravitációs hullámforrásokkal, az akkréciós korongokkal és a sűrű csillaghalmazok fizikájával foglalkozik. A projektben a galaxismagokat vizsgálják újszerű módszerekkel. A galaxismagok a szupermasszív fekete lyukak körüli, csillagoktól és fekete lyukaktól hemzsegő, zsúfolt régiók. A csoport a tervek szerint interdiszciplináris módszert vezet be ezen asztrofizikai rendszerek leírására, valamint megmutatja, hogy a galaxismagok hatalmas folyadékkristályokat reprezentálnak, amelyek fázisátalakulásokra is képesek, és vizsgálják ennek szerteágazó következményeit. A számításokhoz új, dedikált GPU számítógépklasztert is építenek.
Interjúnk Kocsis Bencével

Cognitive Ageing in Dogs – ERC Starting Grant

A kutatócsoport vezetője: Kubinyi Enikő egyetemi adjunktus, tudományos főmunkatárs
TTK Etológia Tanszék, MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport
E-mail: eniko.kubinyi@ttk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-381-2179

A 2016 májusában induló projekt az emberrel együtt élő kutyák sikeres öregedésének folyamatát vizsgálja viselkedési, genetikai és idegtudományi szinten – ilyen komplex megközelítésre eddig még nem volt példa a négylábúak etológiai vizsgálatában. A kutatás fő célja korszerű biológiai módszerekkel olyan módszertan kidolgozása, amely a kutyáknál is mérhetővé teszi a kognitív hanyatlást. Ezzel lehetővé teszi a családi és munkakutyák egészséges élettartamának meghosszabbítását, egyúttal hozzájárul az emberi öregedés nemkívánatos folyamatainak megértéséhez is. A kutatók több mint száz idősödő kutya életét követik négy éven át; a munkában részt vesznek a Semmelweis Egyetem, az MTA Természettudományi Kutatóközpont, a Budafoki Állatgyógyászati Központ és a Szent István Egyetem kutatói is.
Interjúnk Kubinyi Enikővel a projektről 

 

Reconstructing a dated tree of life using phylogenetic incongruence – ERC Starting Grant 

A kutatócsoport vezetője: Szöllősi Gergely János tudományos főmunkatárs
TTK Fizikai Intézet, Biológiai Fizikai Tanszék, MTA-ELTE "Lendület" Evolúciós Genomika Kutatócsoport
E-mail: ssolo@elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2795 (Biológiai Fizika Tanszék)

A 2017 júliusában induló projekt öt éve alatt a kutatók genetikai szekvenciák alapján új módszereket dolgoznak ki az evolúciós régmúlt rekonstruálására. A kutatás első célja olyan módszerek kifejlesztése, amelyek a génfák különbségeinek interpretációjával alkalmasak a génevolúció mintázataival és időrendiségével kapcsolatos információ kinyerésére. Ezáltal első ízben válik lehetővé az élet fájának genomszintű adatok alapján felállított, datált rekonstrukciója. A második cél, hogy ezekkel a módszerekkel nyitott evolúciós kérdésekre próbáljanak választ adni, például HGT eseményeket „molekuláris fosszíliaként” használva keressenek megoldást a mikrobiális evolúció időrendiségével kapcsolatos dilemmákra a Föld történetével összefüggésben is. Emellett megoldást remélnek olyan, teljes genomok segítségével régóta megválaszolatlan kérdésekre is, mint például az állatok korai diverzifikációja vagy az eukarióta csoportok helye az archaeák között.

 

HJMIGRA – H2020 MSCA Reintegration Grant

A kutatócsoport vezetője: Gyimesi Máté tudományos főmunkatárs
TTK Kémiai Intézet, Biokémiai Tanszék
E-mail: mate.gyimesi@ttk.elte.hu
Telefonszám: 36-1-411-6500/8363

A csoport a homológ rekombináción alapuló DNS-hibajavítás molekuláris mechanizmusát kutatja. A 2015. május 1. és 2017. május 1. között zajló projekt célja, hogy egyedi-molekuláris szinten vizsgálják a hibajavító folyamatok kulcslépéseit. Egy újonnan kifejlesztett módszer segítségével rávilágíthatnak eddig feltáratlan enzimatikus lépésekre, és közelebb kerülhetnek súlyos rákos folyamatok kialakulásának megértéséhez. A csoport remélhetőleg nagy előrelépéseket tesz a homológ rekombináció alapú DNS hibajavítás egyik kulcslépésének karakterizálásában. Ezzel párhuzamosan kialakítanak egy „vizuális biokémiai”, egyedi-molekula mérésekre alkalmas műszerparkot is. A projekt együttműködő partnerei Stephen Kowalczykowski (University of California Davis, Egyesült Államok) és Ian Hickson (Koppenhágai Egyetem, Dánia).

 

MAGICBULLET – H2020 MSCA Innovative Training Networks

A kutatócsoport vezetője: Mező Gábor tudományos tanácsadó
TTK Szerves Kémiai Tanszék, MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport
E-mail: gmezo@elte.hu
Telefonszám: 36-1-411-6500/1433, 1426

A 2015 januárjában indult, négy évig tartó projekt célja olyan peptid-hatóanyag konjugátumok előállítása, amelyek alkalmasak lehetnek célzott tumorterápiára. A célzott/irányított tumorterápia lényege, hogy a hatóanyagot (tumorellenes szert) olyan irányító molekulához kapcsolják, amely nagy szelektivitással képes a tumorsejteket felismerni, így a hozzájuk kapcsolt hatóanyag az egészséges sejtek és szövetek károsítása nélkül, csak a tumorsejteken fejtheti ki hatását. A Mező Gábor által irányított munkacsoport a nemzetközi konzorcium 2. kutatási egységért (Conjugates targeting cell surface receptors) felelős. A konzorciumban egyetemi partnerek és intézetek (Bielefeldi Egyetem, Kölni Egyetem, Milánói Egyetem, Varesei Egyetem, Helsinki Egyetem, Országos Onkológiai Intézet, Kineto Lab, Heidelberg Pharma GmbH, a Bayer Pharma AG, Optical Imaging Centre Erlangen, Exiris és a Nerviano Medical Science) vesznek részt.

ENeRAG – H2020-Widespread-Twinning

A kutatócsoport vezetője: Mádlné Szőnyi Judit habil. docens
TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
E-mail: 36-1-411-6500/1775
Telefonszám: szjudit@ludens.elte.hu

Az ENeRAG (Excellency Network Building for Comprehensive Research and Assessment of Geofluids) projekt célja, hogy megerősítse a kutatási és innovációs kapacitást a felszínalatti fluidumok területén az ELTE-n. A témakör az ELTE-n már komoly háttérrel rendelkezett a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra, az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, az Ásványtani Tanszék és a Geofizikai és Űrtudományi Tanszék működése és kiépített széleskörű nemzetközi kapcsolatai révén. A konzorciumot az ELTE vezeti, tagjai a Finn Földtani Intézet és a Milánói Egyetem, a projektbe hét ipari partner is bekapcsolódik, köztük geotermikus cégek, fürdővállalatok, vízzel és ásványi nyersanyagokkal foglalkozó hivatalok.

RED-Alert – H2020

A kutatócsoport vezetője: Vicsek Tamás professor emeritus, az MTA rendes tagja
TTK Fizikai és Csillagászati Intézet, Biológiai Fizika Tanszék
E-mail: vicsek@caesar.elte.hu
Telefonszám: 36-1-372-2500/6355

A Real-time Early Detection and Alert System pályázat egy terrorellenes nemzetközi együttműködés pilotprojektje, megvalósításában több ország (Izrael, Spanyolország, Egyesült Királyság, Románia és Moldávia) rendfenntartó egységei vesznek részt. Ezek az egységek olyan bizalmas adatokkal is dolgoznak, amelyek még a konzorciumon belül sem oszthatók meg a partnerek között nyers formájukban. Az ELTE-s kutatócsoport egyik feladata, hogy anonimizált adatokon hálózatelemzéseket végezzen, egy másik feladata, hogy DarkWeb-fórum elemzéseket készítsen. További fontos célja a hálózatok hierarchikus tulajdonságaival kapcsolatos, ezek felfedésével a kutatók olyan módszereket tudnak kidolgozni, amelyekkel a rejtett, kimondatlan hierarchia is feltárható, illetve vizsgálható az időbeli változása.