Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőség az ELTE-n EN

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELTE-N TANULÓ SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ (FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉS/VAGY KRÓNIKUS BETEGSÉGGEL ÉLŐ) HALLGATÓK SZÁMÁRA

Az Egyetemi Szolgáltató Központ a 2015 szeptemberében alakult Fogyatékosügyi Központon keresztül ellátja és koordinálja az Egyetemen tanuló fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő (speciális szükségletű) hallgatók esélyegyenlőségének feladatait. A fogyatékossággal élő hallgatóknak nyújtott szolgáltatások hozzájárulnak a lemorzsolódás csökkentéséhez; az emberi méltóság tiszteletben tartásához. Célunk az Egyetem fogyatékosügyi politikájának alakítása, a befogadó szemlélet elősegítése, az egyenlő esélyű hozzáférés eszméjének megvalósítása.  A Fogyatékosügyi Központ szolgáltatásai az egész Egyetemet átfogóan, minden ELTE polgár számára elérhetőek. A kari fogyatékosügyi koordinátorok regisztrálják a speciális szükségletű hallgatókat és biztosítják számukra, hogy a törvények által garantált előnyben részesítéseket kérésükre megkaphassák. A kari koordinátorok és a Fogyatékosügyi Központ tehát közösen látja el a fogyatékossággal élő hallgatók speciális igényeinek kielégítését.

MIT JELENT A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLET?

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 108. § 6. szerint az a hallgató (jelentkező), aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Bár a törvény nem írja elő, Egyetemünk megsegíti a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is, amennyiben egészségi állapotuk, vagy a gyógyszerek, orvosi kezelések hatással vannak a tanulási folyamatokra.

A MEGSEGÍTÉS FORMÁI:

1.) Kari szintű szolgáltatások a kari fogyatékosügyi koordinátorokon keresztül

Egyetemünk minden karán dolgoznak un. fogyatékosügyi koordinátorok. Az ő feladatuk a karon tanuló speciális szükségletű diákok regisztrálása, a hallgatók igényeinek a felmérése, a segítségadás megszervezése, az eszközök kölcsönzése, tanácsadás a speciális szükségletű hallgatók és az oktatók számára. A koordinátorok munkáját karonként eltérő elnevezésű bizottságok segítik szorosan együttműködve a Hallgatói Önkormányzatokkal. A megsegítés formái:

 • A speciális igények felmérése, megbeszélése a hallgatóval, azokról igazolás készítése (pl. az előadáson használt diák, vagy fóliák megküldése a hallgatónak digitális formában; jeltolmácsolás; jegyzetelő alkalmazása, írásbeli vizsga kiváltása szóbelire, vagy fordítva, egy a sérülés miatt nem teljesíthető tárgy helyett másik tárgy teljesítése, a vizsgán többletidő biztosítása stb.);
 • Személyi segítő és jegyzetelő iránti igény felmérése, továbbítása a Fogyatékosügyi Központnak;
 • Speciális eszközök kölcsönzése;
 • Kari könyvtárak akadálymentesítése (akadálymentes számítógépes munkaállomások, olvasó készülékek);
 • Fókuszcsoportos megbeszélések a speciális szükségletű hallgatókkal;
 • Egyéni tanácsadás;
 • Akadálymentes nyelvtanulást segítő laborok: Egyetemünkön két olyan nyelvi labor is működik, melyet az ELTE bármelyik hallgatója használhat az akadálymentes és önálló nyelvtanulás érdekében:
 • ELTE TTK Médiatár
 • ELTE BTK Esélyegyenlőségi szoba

2.) Egyetemi szintű szolgáltatások a Fogyatékosügyi Központon keresztül

 • Látássérült hallgatók számára útvonaltanítás;
 • Segítségnyújtás a Neptun használatában;
 • Grafikonok, ábrák, térképek adaptációja után domború ábrák készítése, illetve ezek szóbeli magyarázata;
 • Autista hallgatók számára az orientáció és a kommunikáció segítése;
 • Pszichés fejlődési zavarral élő hallgatók számára tanulási tanácsadás;
 • Hallássérült hallgatók számára az írásbeli munkák nyelvhelyességi ellenőrzése, javítása; nehezen érthető szövegek magyarázata, egyszerűsítése;
 • Mozgáskorlátozott hallgató számára az Egyetemre történő közlekedésben segítségnyújtás; szociális gondozó biztosítása a személyi higiéniás teendőkben;
 • Beszédfogyatékos hallgatók számára logopédiai terápia;
 • Bármely, arra igényt tartó fogyatékossággal élő hallgató számára a könyvtár használatának megtanítása;
 • A nyomtatott információszerzésben akadályozott hallgatók számára tankönyv digitalizálás;
 • Karriermenedzsment: egyéni tanácsadás és kiscsoportos tréningek;
 • Hallgatói fórumok szervezése;
 • Sportprogramokon az akadálymentes hozzáférés biztosítása; tanácsadás a sportolási lehetőségekről, ezek elérhetőségéről; csörgőlabda és úszás kurzusok;
 • A tanulást segítő egyéb eszközök, anyagok adaptációja
 • Tájékoztatás az Erasmus+ program fogyatékos hallgatókat érintő lehetőségeiről , segítségnyújtás a kiegészítő támogatás  megpályázásában és a külföldi egyetemek fogyatékosügyi koordinátoraival történő kapcsolattartásban
 • Az Egyetem akadálymentességének biztosítása;
 • Értesítés pályázati lehetőségekről.

A HALLGATÓ MEGSEGÍTÉSÉNEK FELTÉTELE: A REGISZTRÁCIÓ

A speciális szükségletű hallgatóknak akkor tudjuk a megfelelő segítséget megadni, ha személyesen jelentkeznek a kari fogyatékosügyi koordinátoruknál és a megfelelő igazolást leadják nekik, vagy a Tanulmányi Osztálynak. A regisztráció határideje: szeptember 4. 16.00 óra abban az esetben, ha a hallgató kurzusfelvételi előnyhöz kíván jutni.  Ha erre nem tart igényt, akkor bármikor regisztrálhat a kari fogyatékosügyi koordinátornál. A személyes találkozáshoz időpont kérhető a kari fogyatékosügyi koordinátortól e-mailben (ld.: Fogyatékosügyi koordinátorok listája c táblázat).

A Nyomtatványok menüpont a alatt a mellékelt adatlap (1. sz. melléklet) kitöltésével és személyes megbeszélés során a kari koordinátor felméri a hallgató speciális szükségleteit. A hallgatónak a koordinátornál történő regisztrációkor írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy igénybe kívánja-e venni a fogyatékossága jogán járó 1000 többletpontot a kurzusfelvétel során (ld. ELTE SZMSZ II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 60.§). Ha ezzel a jogával él a hallgató, akkor biztosítható, hogy a választott kurzusra mindenképp bekerül.

A nyilatkozatot mellékeljük (2.sz. melléklet), kérjük annak kitöltését és eljuttatását a kari fogyatékosügyi koordinátorhoz. A regisztráció határidejének elmulasztása esetén a fogyatékossággal élő hallgató az őszi szemeszterben elveszíti azon jogát, hogy a kurzusfelvételnél előnyhöz jusson. A regisztrációkor még egy fontos nyilatkozat aláírására is sor kerül (3. sz. melléklet), amennyiben a hallgató a speciálisan adaptált, digitális tananyaghoz az Egyetemi Könyvtár által működtetett EDIT-ből (ELTE Digitális Intézményi Tudástár) szeretne hozzáférni.

Az igazolás módja:

Krónikus betegség esetében: szakorvosi, vagy a Kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályai (korábban ORSZI - Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet és RSZSZ - Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv) szakvéleménye, amely tartalmazza az adott betegség BNO kódját, fennállásának idejét, súlyosságát, vagy az egészségkárosodás mértékét.

Fogyatékosság esetében: ha a fogyatékosság, a tankötelezettség (óvoda, általános iskola, középiskola) ideje után alakult ki, vagy korábban is fennállt, de nem rendelkeznek a Szakértői Bizottságok, vagy Pedagógiai Szakszolgálatok igazolásával, akkor  a fővárosi, illetve a területileg illetékes megyei Kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályai szakvéleménye;

Ha a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a tankötelezettség idején már fennállt, akkor valamelyik Szakértői Bizottság, vagy Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye (Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, fővárosi, vagy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport).

Diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén lakóhelytől függetlenül kizárólag a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztálya, illetve a III. Kerületi Hivatala, vagy a Pedagógiai Szakszolgálatok szakvéleményeit tudjuk elfogadni. Tájékoztató a Kormányhivatal vizsgálatáról ezen a linken érhető el.

FOGYATÉKOSÜGYI KOORDINÁTOROK LISTÁJA:

Fogyatékosügyi Központ

Kovács Krisztina

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A épület alagsor 125.

Tel.: +36-1-483-8000/2256; 06/30-244-4983

E-mail: kovacs.krisztina@kancellaria.elte.hu

Állam- és Jogtudományi Kar

Hoffman István

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., I. 113.

Tel.: +36-1-411-6500/2715

E-mail: hoffman.istvan@ajk.elte.hu

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Nagyné dr. Schiffer Csilla

Cím: 1097 Budapest,, Ecseri út 3. A/23

Tel.: +36-1-358-5579; 06/30-393 7547

E-mail: karikoordinator.barczi@gmail.com

Bölcsészettudományi Kar

Bíró József és Senkei-Kis Zoltán

Cím: 1088 Bp., Múzeum krt. 4/A

Tel.: +36-1-411-6500/5485

E-mail: specialis@btk.elte.hu

Informatikai Kar

Helfenbein Henrik

Cím: 1117 Bp., Pázmány Péter sétány 1/C, 2-405

Tel.: +36-1-209-0555/8467

E-mail: hehe@elte.hu

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Solymosi Katalin

Cím: 1075 Bp., Kazinczy u. 23-27. 426.

Tel.: +36-1-461-4500/3855

E-mail: eselyegyenloseg@ppk.elte.hu

Társadalomtudományi Kar

Tánczos Éva

Cím: 1117 Bp., Pázmány Péter sétány 1/A, 2.73

Tel.:+36-1-372-2500/6736

E-mail: tanczos.eva@gmail.com

Tanító- és Óvóképző Kar

Svraka Tamásné

Cím: 1126 Bp., Kiss János altb. u. 40. II/220.

Tel.: +36-1-487-8100/6986

E-mail: svraka.tamasne@tok.elte.hu

Természettudományi Kar

Török Gabriella

Cím: 1117 Bp., Pázmány Péter sétány 1/A, 1.87

Tel: +36-1-372-2559

E-mail: torok.gabriella@ttk.elte.hu

Savaria Egyetemi Központ természettudományi képzési területek

Baranyai Gábor

Cím: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.C/206.

Tel: +36-94-504-443

E-mail: baranyai.gabor@sek.elte.hu

Savaria Egyetemi Központ bölcsészettudományi képzési területek

Pólay Veronika

Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2. D/205.

Tel: +36-94-519-656

E-mail: polay.veronika@sek.elte.hu 

Kérjük, olvassa el az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban HKR) fogyatékos hallgatókra vonatkozó rendelkezéseit, különös tekintettel a XIII. fejezetre! Kérdés esetén várjuk jelentkezését! Kérjük, olvassa el és ha tudja, önállóan, ha nem, a kari koordinátora segítségével töltse ki az adatlapot és a két darab nyilatkozatot!

A menüpontok alapján tájékozódhat a speciális szükségletű hallgatókat érintő aktualitásokról és szolgáltatásokról, valamint az azok igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat is itt találja. Az oldal közvetlen elérést biztosít az ELTE Szolgáltató Központ Fogyatékosügyi Központjának honlapjához.