Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőség az ELTE-n EN

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELTE-N TANULÓ SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ (FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉS/VAGY KRÓNIKUS BETEGSÉGGEL ÉLŐ) HALLGATÓK SZÁMÁRA

A Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (továbbiakban SHÜTI) a kancellári kezdeményezésre, 2015 szeptemberében alakult Fogyatékosügyi Központ utódjaként, a Szolgáltatási Igazgatóság önálló osztályaként ellátja és koordinálja az Egyetemen tanuló fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő (speciális szükségletű) hallgatók esélyegyenlőségének feladatait. A fogyatékossággal élő hallgatóknak nyújtott szolgáltatások hozzájárulnak a lemorzsolódás csökkentéséhez; az emberi méltóság tiszteletben tartásához. Célunk az Egyetem fogyatékosügyi politikájának alakítása, a befogadó szemlélet elősegítése, az egyenlő esélyű hozzáférés eszméjének megvalósítása.  A SHÜTI szolgáltatásai az egész Egyetemet átfogóan, minden ELTE polgár számára elérhetőek. 

Munkatársaink:

 • 4 fő különböző szakirányokon végzett gyógypedagógus
 • 1 fő informatikus
 • 1 fő szociális gondozó
 • 2 fő hallgatói segítő

A SHÜTI feladatai:

 • Az Egyetem fogyatékosügyi politikájának alakítása, a befogadó szemlélet elősegítése, az egyenlő esélyű hozzáférés eszméjének megvalósítása az Egyetem bármely tevékenysége során (tanítási-tanulási folyamatok; tananyag; szociális kapcsolatok és hallgatói élet; sport és rekreáció)
 • Fogyatékosügyi kérdésekben tanácsadás az Egyetem bármely polgára számára
 • Az Egyetem bármely szervezeti egységének dolgozói és az oktatók számára érzékenyítő tréning szervezése és tartása
 • A speciális szükségletű hallgatók integrációját elősegítő rendezvények és programok szervezése
 • Javaslattétel az Egyetem fizikai és info-kommunikációs akadálymentességének megteremtésére
 • Kari fogyatékosügyi koordinátorok munkájának szakmai irányítása, koordinálása

A kari fogyatékosügyi koordinátorok feladatai:

A SHÜTI megalakulása előtt, 2004 óta működik a kari fogyatékosügyi koordinátori rendszer. A kari koordinátorok regisztrálják a speciális szükségletű hallgatókat, felmérik az igényeiket és biztosítják számukra, hogy a törvények által garantált előnyben részesítéseket kérésükre megkaphassák. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden regisztrált fogyatékossággal élő hallgató kap egy igazolást a speciális szükségleteiről, amelyet mind a szorgalmi időszakban, mind a vizsgaidőszakban érvényesíthet az adott tárgy oktatójánál. A koordinátorok munkáját karonként eltérő elnevezésű bizottságok segítik szorosan együttműködve a Hallgatói Önkormányzatokkal. A kari koordinátorok és a SHÜTI tehát közösen látja el a fogyatékossággal élő hallgatók speciális igényeinek kielégítését.

MIT JELENT A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLET?

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 108. § 6. szerint az a hallgató (jelentkező), aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Bár a törvény nem írja elő, Egyetemünk megsegíti a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is, amennyiben egészségi állapotuk, vagy a gyógyszerek, orvosi kezelések hatással vannak a tanulási folyamatokra.

SZOLGÁLTATÁSOK SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKNAK

1.) A kari fogyatékosügyi koordinátorok által adható megsegítés formái:

 • A speciális igények felmérése, megbeszélése a hallgatóval, azokról igazolás készítése (pl. az előadáson használt diák, vagy fóliák megküldése a hallgatónak digitális formában; írásbeli vizsga kiváltása szóbelire, vagy fordítva, egy a sérülés miatt nem teljesíthető tárgy helyett másik tárgy teljesítése, a vizsgán többletidő biztosítása stb.);
 • Oktatókkal történő egyeztetés a hallgató kérésére;
 • Speciális eszközök kölcsönzése;
 • Kari könyvtárak akadálymentesítése (akadálymentes számítógépes munkaállomások, olvasó készülékek);
 • Akadálymentes nyelvtanulást segítő laborok: Egyetemünkön két olyan nyelvi labor is működik, melyet az ELTE bármelyik hallgatója használhat az akadálymentes és önálló nyelvtanulás érdekében: az ELTE TTK Médiatár és az ELTE BTK Esélyegyenlőségi szoba

2.) A SHÜTI által biztosított szolgáltatások

Bármely fogyatékosság/speciális szükséglet esetén:

 • Zárt levelezőlista működtetése
 • Személyi segítő biztosítása
 • formatikai tanácsadás
 • Neptun használat segítése
 • Könyvtárhasználat segítése
 • Kurzusfelvétel segítése
 •  Vizsgára jelentkezés segítése
 •  Kollégiumi elhelyezés segítése
 •  Információnyújtás pályázatokról
 • Pályázatírás segítése
 • Információnyújtás a vizsgán kapható kedvezményekről
 • Segítség az oktatókkal történő kommunikációban
 • Eszközkölcsönzés
 • Idegen nyelvtanulás támogatása
 • Erasmus mobilitás segítése
 • Relaxációs technikák tanítása
 •  Tanulásmódszertani tanácsadás

Autizmus/Asperger szindróma esetén:

 • Egyéni készségfejlesztés
 • Egyéni tanácsadás 
 • Segítség ügyintézésben
 • Csoportos szociális-kommunikációs készségfejlesztés

Beszédsérülés esetén:

 • Logopédiai terápia

Hallássérülés esetén:

 • Jeltolmácsolás/feliratozás/orális tolmácsolás
 • Szurdo-logopédiai terápia
 •  Hallásjavító eszközökkel kapcsolatos tanácsadás
 • Beszédfejlesztés
 • Szövegértelmezés/szövegalkotás segítése
 •  Nyelvi korrektúra

Látássérülés esetén:

 • Útvonaltanítás
 • Mindennapos tevékenységek tanítása
 • Kísérés
 • Képernyőolvasó programok tanítása
 • Akadálymentes kérdőív készítése
 • Hangostérkép, vagy útvonalleírás
 • Gyakorló tanítás segítése
 • Tananyag-digitalizálás és adaptáció
 •  Domború ábrák
 • Beadandó munkák, záródolgozatok formázása

Mozgássérülés esetén:

 • Támogató szolgálattal szállítás
 • Szociális gondozói feladatok (személyi higiénia és napi életvitel)

Pszichés fejlődési zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar, hiperaktivitás, magatartásszabályozási zavar) esetén:

 • Egyéni tanulási tanácsadás
 • Nyelvi korrektúra

Csoportos foglalkozások:

 • Speciális karriermenedzsment kurzus
 • Angol beszélgető klub
 • Játékklub
 • Önismeret mozgáson és drámán keresztül
 • Tanulás-módszertan tréning
 • Irodalmi klub
 • Asperger csoport
 • Filmklub

Sporttevékenységek:

 • Csörgőlabda kurzus
 • Paraúszás kurzus
 • Hallatlan Salsa tánckurzus
 • Inkluzív Sportnap

A HALLGATÓ MEGSEGÍTÉSÉNEK FELTÉTELE: A REGISZTRÁCIÓ

A speciális szükségletű hallgatóknak akkor tudjuk a megfelelő segítséget megadni, ha személyesen jelentkeznek a kari fogyatékosügyi koordinátoruknál és a megfelelő igazolást nekik, vagy a Tanulmányi Osztálynak leadják. A regisztráció augusztus 21-e és szeptember 4-e között történik abban az esetben, ha a hallgató kurzusfelvételi előnyhöz kíván jutni.  Ha erre nem tart igényt, akkor szeptember 4. után is regisztrálhat a kari fogyatékosügyi koordinátornál. A személyes találkozáshoz időpont kérhető a kari fogyatékosügyi koordinátortól e-mailben (ld.: fogyatékosügyi koordinátorok listája c. táblázat).

A https://www.elte.hu/eselyegyenloseg linkre kattintva, a Dokumentumok/Nyomtatványok menüpont alatt az Adatlap (1. sz. melléklet) kitöltésével és személyes megbeszélés során a kari koordinátor felméri a hallgató speciális szükségleteit. A Nyilatkozat a kurzusfelvétel során adható többletpont iránti igényről (2. sz. melléklet) c. nyomtatvány aláírásával a hallgató a koordinátornál történő regisztrációkor írásban nyilatkozik arról is, hogy igénybe kívánja-e venni a fogyatékossága jogán járó 1000 többletpontot a kurzusfelvétel során (ld. ELTE SZMSZ II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 60.§). Ha ezzel a jogával él a hallgató, akkor biztosítható, hogy a választott kurzusra mindenképp bekerül. A Nyilatkozat az adaptált tananyagokhoz való hozzáférésről (3. sz. melléklet) c. nyomtatványt akkor kell kitölteni, ha Ön a nyomtatott információszerzésben akadályozott és a speciálisan adaptált, digitális tananyaghoz az Egyetemi Könyvtár által működtetett EDIT-ből (ELTE Digitális Intézményi Tudástár) szeretne hozzáférni. Ebben az esetben meg kell adnia az un. IIG azonosítót a fenti nyilatkozaton. Amennyiben a SHÜTI által moderált, zárt levelezőlistánknak tagja kíván lenni, akkor a Nyilatkozat levelezőlista tagságról c. nyomtatványunkat (5. sz. mellékletet) töltse ki. 

Az igazolás módja:

Krónikus betegség esetében: szakorvosi, vagy a Kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályai (korábban ORSZI - Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet és RSZSZ - Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv) szakvéleménye, amely tartalmazza az adott betegség BNO kódját, fennállásának idejét, súlyosságát, vagy az egészségkárosodás mértékét.

Fogyatékosság esetében: ha a fogyatékosság, a tankötelezettség (óvoda, általános iskola, középiskola) ideje után alakult ki, vagy korábban is fennállt, de nem rendelkeznek a Szakértői Bizottságok, vagy Pedagógiai Szakszolgálatok igazolásával, akkor a fővárosi, illetve a területileg illetékes megyei/járási Kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályai szakvéleménye; ha a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a tankötelezettség idején már fennállt, akkor valamelyik Szakértői Bizottság, vagy Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye (Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, fővárosi, vagy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport).

Diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén: lakóhelytől függetlenül kizárólag a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztálya, illetve a III. Kerületi Hivatala, vagy a Pedagógiai Szakszolgálatok szakvéleményeit tudjuk elfogadni (Nevelési Tanácsadó igazolása a hatályos törvények alapján nem fogadható el!)

FOGYATÉKOSÜGYI KOORDINÁTOROK LISTÁJA:

Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI)

Kovács Krisztina intézményi fogyatékosügyi koordinátor

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A épület alagsor 125.

Tel.: +36-1-483-8000/2256; 06/30-244-4983

E-mail: kovacs.krisztina@kancellaria.elte.hu

Állam- és Jogtudományi Kar

Hoffman István

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., I. 113.

Tel.: +36-1-411-6500/2715

E-mail: hoffman.istvan@ajk.elte.hu

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Nagyné dr. Schiffer Csilla

Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 3. A/23

Tel.: +36-1-358-5579; 06/30-393 7547

E-mail: karikoordinator.barczi@gmail.com

Bölcsészettudományi Kar

Bíró József és Senkei-Kis Zoltán

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

Tel.: +36-1-411-6500/5485

E-mail: biro.jozsef@btk.elte.hu; senkei-kis.zoltan@btk.elte.hu

Informatikai Kar

Helfenbein Henrik

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2-405

Tel.: +36-1-209-0555/8467

E-mail: hehe@elte.hu

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Solymosi Katalin

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 426.

Tel.: +36-1-461-4500/3855

E-mail: eselyegyenloseg@ppk.elte.hu

Társadalomtudományi Kar

Tánczos Éva

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 2.73

Tel.:+36-1-372-2500/6736

E-mail: tanczos.eva@gmail.com

Tanító- és Óvóképző Kar

Svraka Tamásné

Cím: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. II/220.

Tel.: +36-1-487-8100/6986

E-mail: svraka.tamasne@tok.elte.hu

Természettudományi Kar

Török Gabriella

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.87

Tel: +36-1-372-2559

E-mail: torok.gabriella@ttk.elte.hu

Savaria Egyetemi Központ természettudományi és informatikai képzési területek

Baranyai Gábor

Cím: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.C/206.

Tel: +36-94-504-443

E-mail: baranyai.gabor@sek.elte.hu

Savaria Egyetemi Központ bölcsészettudományi képzési területek

Pólay Veronika

Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2. D/205.

Tel: +36-94-519-656

E-mail: polay.veronika@sek.elte.hu 

Kollégiumok (akadálymentes szoba igénylése)

Orosz Bernadett

1071 Budapest, Damjanich 41–43.

Tel.: 36 1 461-3758

E-mail: orosz.bernadett@duk.elte.hu

Kérjük, olvassa el az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban HKR) fogyatékos hallgatókra vonatkozó rendelkezéseit, különös tekintettel a XIII. fejezetre! Kérdés esetén várjuk jelentkezését! Kérjük, olvassa el és ha tudja, önállóan, ha nem, a kari koordinátora segítségével töltse ki az adatlapot és a két darab nyilatkozatot!